Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

ПРО КАФЕДРУ

КАФЕДРА БІЗНЕС-ЛОГІСТИКИ ТА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

О.І.

Петренко Ольга Іванівна

В. о. зав. кафедри, к.е.н., доцент

Кафедра бізнес-логістики та транспортних технологій є правонаступницею кафедри перевезень і маркетингу, яка була створена у 1998 році.  Весь цей час кафедра здійснювала успішну освітню та наукову діяльність, пройшла довгий шлях професійного зростання.

За період існування кафедри її штатними викладачами захищено 2 докторські та 9 кандидатських дисертацій.

Сьогодні на кафедрі працюють: 1 доктор наук, 2 професора; 9 кандидатів наук, доцентів; 3 старших викладача.

Кафедра бізнес-логістики та транспортних технологій є випусковою за спеціальностями: «Транспортні технології» та «Менеджмент» (спеціалізація «Бізнес-логістика»).

Зусилля викладачів кафедри спрямовані на те, щоб максимально використати науковий потенціал та інноваційні можливості в освітній діяльності щодо підготовки кваліфікованих фахівців для підприємств транспортної галузі різних форм власності.

Рівень викладання дисциплін викладачами кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій надає можливість студентам здобути сучасні знання в галузі логістики, транспортних технологій  та бути конкурентоспроможними на ринку праці України та інших держав світу. Наші студенти є учасниками та переможцями Всеукраїнських олімпіад з  логістики, інтегрованих транспортних систем, конкурсів наукових студентських проектів.

Колектив кафедри веде активну та плідну наукову роботу. Спільними зусиллями науковців кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій, а також інших кафедр факультету управління і технологій реалізована значна кількість наукових проектів, що виконувалися згідно з державними замовленнями Міністерства освіти і науки України. Лише за останні п’ять років було реалізовано наукові проекти за такими перспективними напрямами, як: антикризове управління підприємствами, тарифоутворення на перевезення вантажів, оптимізація логістичних ланцюгів доставки вантажів за участю водного транспорту, формування альтернативних механізмів фінансування екологічної діяльності, державно-приватне партнерство в транспортній галузі, формування транспортно-логістичних кластерів, мультимодальні транспортно-логістичні центри тощо.

Попит на спеціалістів транспортної галузі в Україні постійно зростає. Наші випускники успішно працюють на керівних посадах підприємств різних видів діяльності та органах державного управління. Результати сучасних аналітичних досліджень свідчать, що в розвинених країнах транспорт вважається найперспективнішою галуззю для розвитку економіки.

Ласкаво просимо до студентського колективу ДУІТ!

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

ВИКЛАДАЧІ БІЗНЕС-ЛОГІСТИКИ ТА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

О.І.

Петренко Ольга Іванівна

В. о. зав. кафедри, к.е.н., доцент

Основні дисципліни, що викладає

 • Транспортні засоби
 • Інтегровані транспортні системи
 • Основи теорії систем і управління
 • Основи теорії транспортних процесів і систем
 • Проектування логістичних систем
 • Управляння проектами

Наукова діяльність

Навчальний посібник

 • Транспортні засоби: навчальний посібник / О.І. Петренко, О.І. Горбенко. К: СІК ГРУП Україна, 2018. – 350 с.

Статті

 • Теоретичні та практичні аспекти вибору оптимальної корпоративної форми взаємодії між підприємствами транспорту // ЗНП «Водний транспорт» КДАВТ, випуск № 3 (18). – 2013. – с.147-153.
 • Сучасний стан та тенденції розвитку фондового ринку України // ЗНП «Проблеми підвищення ефективності інфраструктури (економічні науки)» НАУ, випуск №37. – 2013. – с. 103-110.
 • Ринок державних цінних паперів: закономірності, проблеми та перспективи // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід», випуск №15. – 2013. -с.17-24.
 • Теоретичні аспекти обґрунтування вибору та реалізації конкурентних стратегій судноплавних компаній // ЗНП «Водний транспорт» КДАВТ, випуск № 1 (19). – 2014. – с.177-182.
 • Нові фінансові інструменти: особливості їх обігу на ринку України // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід», випуск №9 (травень). – 2014. – с.109-115.
 • Основні проблеми впровадження логістичного аутсорсингу на вітчизняних підприємствах / О.І. Петренко, В.В. Суско // Водний транспорт: Зб. наук. праць. – Вип. 2. – К.: КДАВТ, 2016. – С. 115–123.
 • Український досвід впровадження логістичної концепції виробництва JUST IN TIME / О.І. Петренко, О.Д. Андреєва // Водний транспорт: Зб. наук. праць. – Вип. 1 (26). – К.: КДАВТ, 2017. – с. 83-87.
 • Стан вітчизняного морського середовища: проблеми та можливі шляхи їх подолання / О.І. Петренко, Ю.В. Шматок // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – Рівне: НУВГП, 2017. – с. 63-72.
 • Контрейлерні перевезення як інструмент розвитку інтегрованих транспортних систем / О.І. Петренко, О.І. Горбенко // Науково-практичний журнал «Економіка і держава», №5. – 2017. – с. 70-74.
 • Проблеми розвитку мультимодальних перевезень в Україні ташляхи їх розв’язання / О.І. Петренко, Т. Дереповська // Електронний журнал «Ефективна економіка», №5. – 2017. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5582.
 • Процес логістизації складської діяльності промислових підприємств / О.І. Петренко, Д. Сичков // Електронний журнал «Ефективна економіка», №6. – 2017. – Режим доступу: // http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5644.

Статті у  виданнях, представлених у міжнародних інформаційних та  наукометричних базах та закордонні видання

 • Роль хинтерланда в деятельности морских портов / О.И. Петренко //  Azərbaycan Dövlət  Dəniz Akademiyasının Elmi Əsərləri №2, Baki, 2016, ст. 107 – 113.
С.М.

Боняр Світлана Михайлівна

професор кафедри, д.е.н., професор

Основні дисципліни, що викладає

 • Маркетинг.

Наукова діяльність

Статті

 • Зацікавленість підприємств у підвищенні конкурентоспроможності внутрішніх водних шляхів України / Н.О. Валявська, С.М.Боняр // Водний транспорт : зб. наук. праць. – К. : КДАВТ, 2015. – Вип. 2(23). – С. 97–103. (РІНЦ).
 • M.Bonyar Impediments to the development of Ukrainianin land waterways /N.O.Valiavska, S.M.Bonyar, Ya.R. Korniiko // Актуальні проблеми економіки. Науковий журнал №3. – К.: 2016. – С. 246–252. (SciVerse Scopus by Elsevier, Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory, EconLit, Cabell’s Directorie ABI/Inform (by ProQuest) . 
 • M.Bonyar Economic essence of category «competitiveness» and «competition» / N.O. Valiavska, S.M.Bonyar // Prospects of economic development in the global crisis: Collection of scientific articles. – Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria, 2015. – P. 99–104. (Science Index, CPCI-SSH).
 • Основні причини втрати попиту на портові послуги в Україні / Я. Р. Корнійко, С. М. Боняр // Водний транспорт : зб. наук. праць. – К. : КДАВТ, 2014. – Вип. 1(19). – С. 100–106.
 • Теоретичні основи формування організаційно-економічного механізму/ С.М. Боняр, Я.Р. Корнійко // Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20-22 листопада 2013 р. – К: КДАВТ, 2013. – С. 39–41.
 • Організаційно-економічний механізм формування транспортно-логістичного центр / С.М. Боняр, Я.Р. Корнійко // Збірник матеріалів XVII науково-методичної конференції КДАВТ (Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції), 2013.
 • Теоретические аспекты изучения внутренней маркетинговой среды судоходной компании. // Водний транспорт. Збірник наукових праць Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. – К.: КДАВТ, 2012. -№2(14).- С.154-158
 • Міжнародний досвід створення мультимодальних транспортно-логістичних центрів / Я.Р. Корнійко, С.М. Боняр // Економіка та держава. – 2012. – № 3. – С. 32–35.
 • Еволюція формування мультимодальних транспортно-логістичних центрів / Я.Р. Корнійко, С.М. Боняр // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 7. – С. 71–72
 • Аналіз роботи морських торговельних портів України / Я.Р. Корнійко, С.М. Боняр // Водний транспорт : зб. наук. праць. – К. : КДАВТ, 2012. – Вип. 3(15). – С. 109–114.
 • Роль логістичних операторів в мультимодальних транспортно-логістичних центрах / Я.Р. Корнійко, С.М. Боняр // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 20. – С. 50–52.

 Навчальні посібники

 • Економіка підприємств водного транспорту : Навчальний посібник/ В.Г.Коба , С.М. Боняр ,  О.Є.Бабина , О.О. Карпенко  та інші //– К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016. – Подано до друку (18%).
 • Сучасні концепції трансферу знань. Навчальний посібник/ В.В.Панін, О.В.Садовой, А.В.Горбань, О.О. Карпенко та інші //К.: Міленіум, 2016. – 262 с. (10%).
 • Маркетингова цінова політика: навчальний посібник [для студентів ВНЗ] (Навч. посіб. рекомендований МОНУ)/ за заг.редакцією Чеботаря С.І./ Ларіна Я.С., Скрипник А.Л, Боняр С.М. та ін.- К.:2011.-200с. (20%)
 • Маркетинг: Підручник, практикум та навчально-методичний комплекс з маркетингу (Рекомендовано МОНУ, лист № 1.4\18-Г-791 від 13.09.2006р.) /Чеботар С.І., Ларіна Я.С, Луцій О.П., Боняр С.М. та ін. – К.: «Наш час», 2007. – 504 с. (20%)
 • Маркетингова товарна політика: Підручник (Рекомендовано МОНУ, лист № 1\11-4015 від 20.06.2007р.)/ Чеботар С.І.,   Буряк Р.І., Ларіна Я.С., Луцій О.П., Боняр С.М. та ін. –  К.: Преса України, 2007. – 263 с. (30%)

Монографії

 • Формування мультимодальних транспортно-логістичних центрів на засадах державно-приватного партнерства: Монографія / С.М.Боняр, В.А. Будник, О.О. Карпенко, Я.Р. Корнійко. -. – Київ: ТОВ “СІК ГРУП УКРАЇНА”, 2015. – 152 с. (25%);
 • Механізм державно-приватного партнерства на транспорті / С.М.Боняр, В.А. Будник, О.О.Карпенко, К.В. Лерніченко. Монографія. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016. – 158 с. (25%);
 • Мультимодальний транспортно-логістичний центр як фактор розвитку портової галузі України / Боняр С.М., Корнійко Я.Р. // Наукова монографія. Київ., 2014. – 224 с. (50%)
 • Судоходство река-море: проблемы развития судовладельческих компаний: Научная монография./ С.М.Боняр – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2009. – 288 с
В.А.

Будник Вікторія Анатоліївна

професор кафедри, к.е.н., доцент

Основні дисципліни, що викладає

 • Логістичний практикум
 • Державно-приватне партнерство
 • Державно-приватне партнерство на транспорті
 • Управління ризиками в логістичних системах

Наукова діяльність

Монографії

 • Формування мультимодальних транспортно-логістичних центрів на засадах державно-приватного партнерства. /Наукова монографія.Боняр С.М., Будник В.А., Карпенко О.О., Корнійко Я.Р. – Київ. ІПРЕЕД НАН України, 2015 – 160 с.
 • Планування, оцінка і контроль запасів на суднах водного транспорту./ Будник В.А., Пильнов Д.О., Пильнова В.П. – К.: КДАВТ, Центр учбової літератури, 2015. – 175 с.
 • Механізм державно-приватного партнерства на транспорті/ С.М.Боняр, В.А.Будник, О.О.Карпенко, К.В. Лерніченко. Монографія. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016. – 158 с.

Навчальний посібник

 • Державно-приватне партнерство на водному транспорті/ В.А. Будник.  Навч. пос. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016. – 154 с.

Статті

 • Досвід застосування концесій державного майна [Текст]/ В.А. Будник //  Економіка і держава,   –  № 6. – с. 17-19
 • Логістичний підхід до управління судновими запасами на підприємствах водного транспорту [Текст]/ В.А. Будник, Д.О. Пильнов // Проблеми економіки: науковий журнал. – Харків, – №2. – с. 169-174
 • Внутрішній ринок капіталу як джерело підвищення вартості корпоративних об’єднань підприємств [Текст]/ В.А. Будник // Інвестиції: практика та досвід, 2013. – № 3. – с. 9 – 11
 • Контролінг тарифів на перевалку вантажів у морських портах України [Текст]/ В.А. Будник, Є.Л. Шкурко // Проблеми економіки: науковий журнал. – Харків, – №2. – с. 100-107
 • Розвиток державно-приватного партнерства на водному транспорті України [Текст]/ В.А. Будник // Збірник  центра наукових публікацій: «Формування обивательського мислення: значення науки»: збірник статей. – К : Центр наукових публікацій,   – с. 37-40
 • Оцінка ефективності функціонування підприємств міського водного транспорту на засадах державно-приватного партнерства / В.А. Будник, К.В. Лерніченко // Бізнес Інформ. – 2015. – №12. – с. 157-163

Статті у  виданнях, представлених у міжнародних інформаційних та  наукометричних базах та закордонні видання

 • Обоснование величины концессионных платежей по договорам концессии на строительство [Текст]/ В.А. Будник// Проблемы современной экономики: Евразийский международный научно-аналитический журнал. – С.-Петербург, 2013. – №4,  65-69
 • Определение величины концессионных платежей по концессионным соглашениям на транспорте [Текст]/ В.А. Будник// Научная дискуссия: вопросы экономики и управления. № 9 (18). Сборник статей по материалам XVIII международной заочной научно-практической конференции. — М., Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. – с.42-45
 • Узгодження інтересів учасників державно-приватного партнерства на основі концепцій вартості [Текст]/ В.А. Будник // Економічний часопис-ХХІ. – 2015 – №1-2(2). – с.47-50 (Scopus)
 • Budnik V. A., Korniyko Ya.R. Introduction in ukrainian educational process programs for training in publicprivate partnership, in: A new role of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects / Ed. by Y. S. Larina, O. O. Romanenko. USA, St. Louis, Missouri : Publishing House Science and Innovation Center, Ltd., 2015. 346-352.
 • Clustering Of The Enterprises Of Maritime Complex Of Ukraine On The Basis Of Private-Public Partnership / OksanaO. Karpenko, Victoriya A. Budnyk // Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал. – №3(189). -К.: 2017.– с.105-115
О.В. 4

Познякова Оксана Вікторівна

доцент кафедри, к.е.н., доцент

Основні дисципліни, що викладає

 • Логістика
 • Логістичне обслуговування
 • Оптимізація логістичних процесів на транспорті Т
 • Управління ланцюгами поставок

Наукова діяльність

Статті у наукових фахових виданнях України, які зареєстровані у міжнародних наукометричних базах

 • Впровадження екологічних технологій на підприємствах залізничного транспорту / О.В. Познякова, А.А. Жайворінок // Бізнес-інформ, 2018. . – № 5. – С. 217 -222.
 • Оновлення логістичної інфраструктури метрополітену Києва / О.В. Познякова, М. С. Гуляєв // Вісн. економ. трансп. і пром. : Збірн. наук. – практ. стат. – Вип. 62, – Х: УкрДАЗТ, 2018. – С. 104-110
 • Логістична система пасажирських залізничних перевезень / Зб. наук. праць Держ. економ.-технол. унів. трансп.: Серія «Економіка і управління». – Вип. 39. – ДЕТУТ, 2017.– C. 50-60
 • Розвиток логістичної діяльності на залізничному транспорті / О.В. Познякова, О. Мірошниченко // Зб. наук. праць Держ. економ.-технол. унів. трансп.: Серія «Економіка і управління». – Вип. 38. – ДЕТУТ, 2016.– С. 82-91
 • Послуги аутсорсингу в транспортній галузі / О.В. Познякова, О. Якобчук // Зб. наук. праць Держ. економ.-технол. унів. трансп.: Серія «Економіка і управління». – Вип. 37. – ДЕТУТ, 2016. – С. 29-36
 • Логістичне обслуговування в сфері пасажирських залізничних перевезень / О.В. Познякова, Г. Жаворонкова // Зб. наук. праць Держ. економ.-технол. унів. трансп.: Серія «Економіка і управління». – Вип. 36. – ДЕТУТ, 2016.– C. 94-103
 • Фулфілмент як перспективний напрямок діяльності логістичної компанії / О.В. Познякова, Н. Душко // Зб. наук. праць Держ. економ.-технол. унів. трансп.: Серія «Економіка і управління». – Вип. 35. – ДЕТУТ, 2016.– C. 43-52
 • Вдосконалення мотивації інноваційної діяльності персоналу підприємства / О.В. Познякова, М. Ващенко // Зб. наук. праць Держ. економ.-технол. унів. трансп.: Серія «Економіка і управління». – Вип. 33. – ДЕТУТ, 2015.– С. 321-331
 • Вагомість суб’єктів ринку транспортно-експедиторських послуг / О.В. Познякова, І. Дашукова // Зб. наук. праць Держ. економ.-технол. унів. трансп.: Серія «Економіка і управління». – Вип. 33. – ДЕТУТ, 2015.– С. 62-69.
 • Логістичні підходи в управлінні пасажирськими залізничними перевезеннями / О.В. Познякова // Зб. наук. праць Держ. економ.-технол. унів. трансп.: Серія «Економіка і управління». – Вип. 31. – ДЕТУТ, 2015.– С. 110-115
 • Системний підхід в дослідженні потенціалу залізниць в сфері пасажирських перевезень / О.В. Познякова // Зб. наук. праць Держ. економ.-технол. унів. трансп.: Серія «Економіка і управління». – Вип. 27. – ДЕТУТ, 2014.– С. 125-133
 • Сукупний потенціал залізничного транспорту / О.В. Познякова // Зб. наук. праць Держ. економ.-технол. унів. трансп.: Серія «Економіка і управління». – Вип. 25. – ДЕТУТ, 2013.– С. 121-124
 • Усовершенствование разделения работ (услуг) по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом / О.В. Познякова // Рынок транспортных услуг (проблемы повышения эффективности) : Междунар. сб. науч. тр. Белорус. гос. унив. трансп. – Гомель, 2013. – Вып. 6. – С. 200-209
 • Еволюція наукової думки з формування та визначення собівартості перевезень / О.В. Познякова // Зб. наук. праць Держ. економ.-технол. унів. трансп.: Серія «Економіка і управління». – Вип. 23-24. – ДЕТУТ, 2013.– С. 175-180
 • Складові собівартості пасажирських перевезень на основі організаційно-матричного методу / О.В. Познякова // Вісн. економ. трансп. і пром. : Збірн. наук. – практ. стат. – Вип. 39, – Х: УкрДАЗТ, 2012. – С. 157-160
 • Подієвий туристський потенціал України як напрямок розвитку залізничного туризму / О.В. Познякова // Зб. наук. праць Держ. економ.-технол. унів. трансп.:Серія «Економіка і управління». – Вип. 21-22. Ч. 1. – ДЕТУТ, 2012.– С. 270-274
 • Метод визначення собівартості продукції як фактор ефективності використання потенціалу підприємства / О.В. Познякова //Зб. наук. праць Держ. економ.-технол. унів. трансп.: Серія «Економіка і управління». – Вип. 18. – ДЕТУТ, 2012.– с.49-52

Навчальні посібники

 • Пасажирські перевезення (економіка). Навчально-методичний посібник з дисципліни «Пасажирські перевезення» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 6.070101 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)». М.В. Макаренко, В.П. Гудкова, О.В. Пилипенко, О.Р. Приймук, В.І. Творонович, О.В. Познякова, С.О. Крищенко. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 284 с.
 • Організаційне проектування підприємства: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». Макаренко М.В., Гудкова В.П., Крищенко С.О. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2013. – 120 с.
Я.Р.

Корнійко Яна Русланівна

доцент кафедри, к.е.н.

Основні дисципліни, що викладає

 • Транспортно-складська логістика
 • Логістичний менеджмент
 • Логістика
 • Митна логістика

Наукова діяльність

Монографії

 • Мультимодальний транспортно-логістичний центр як фактор розвитку портової галузі України / Боняр С.М., Корнійко Я.Р. // Наукова монографія. Київ. ИПРЕЕЫ НАН Украины, 2014. – 224 с.
 • Формування мультимодальних транспортно-логістичних центрів на засадах державно-приватного партнерства / С.М. Боняр, В.А. Будник, О.О. Карпенко, Я.Р. Корнійко // Монографія. – К.: КДАВТ, «Наш формат», 2015. – 152 с.

Статті

 • Основні причини втрати попиту на портові послуги в Україні / Я. Р. Корнійко, С. М. Боняр // Водний транспорт : зб. наук. праць. – К. : КДАВТ, 2014. – Вип. 1(19). – С. 100–106.
 • Introduction in ukrainian educational process programs for training in publicprivate partnership / Korniyko Ya.R., Budnik V.A. // in: A new role of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects / Ed. by Y. S. Larina, O. O. Romanenko. USA, St. Louis, Missouri : Publishing House Science and Innovation Center, Ltd., 2015. 346-352.\
 • Антикризове управління на підприємствах водного транспорту / Я.Р. Корнійко, Н.О. Валявська // «Економіка та держава» Міжнародний науково-практичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 96–97.
 • Технологічні та інформаційні переваги формування мультимодальних транспортно-логістичних центрів / Я.Р. Корнійко//Водний транспорт : зб. наук. праць. – К: КДАВТ, 2016. – Вип. 1(24). – С. 113–114.
 • Impediments to the development of Ukrainian in land waterways / N.O. Valiavska, S.M.Bonyar, Ya.R. Korniiko // Актуальні проблеми економіки. Науковий журнал №3. – К.: 2016. – С. 246–252.
 • Інтегроване логістичне управління контейнерними вантажопотоками / Я.Р. Корнійко, О.О. Філоненко // Науковий вісник Уж-го НУ: зб. наук. праць. – Ужгород. : УНУ, 2017. – Вип. 11. – С. 69-72

Свідоцтва

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на монографію «Формування мультимодальних транспортно-логістичних центрів на засадах державно-приватного партнерства» / С.М. Боняр, В.А. Будник, О.О. Карпенко, Я.Р. Корнійко // Монографія. – К.: КДАВТ, «Наш формат», 2015. – 152 с. від 6.08.2015 №61037.
О.В. 5

Шкуренко Ольга Володимирівна

доцент кафедри, к.е.н.

Основні дисципліни, що викладає

 • Логістика
 • Логістична інфраструктура
 • Аналіз логістичної діяльністі підприємства
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Ціноутворення в логістичних системах
 • Управління якістю в логістичних системах

Наукова діяльність

 Статті

 • Метод анализа иерархий в аспекте программно-целевого подхода. Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics: Journal L’Association 1901 «SEPIKE». – Norderstedt, Deutschland; Poitiers, France, 2013. – P.343-346.
 • Conception providing steady development of the national socio-economic system. Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles. – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015.– Р. 372-378.
 • Риски как неотъемлемая часть международной логистической системы (на примере транспортной составляющей) / О.В.Шкуренко // Scientific and educational journal «The genesis of genius», 2017, №4.С. 69-72.
 • Досвід розвитку логістичного менеджменту в Європейських країнах / О.В.Шкуренко // Scientific and educational journal «The genesis of genius», 2017, №4 С. 73-78.
 • Контрейлерні перевезення як напрям розвитку ринку транспортних послуг / О.В. Шкуренко // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – К.: ДЕТУТ, 2017. – Вип.40. – С.31-44.
 • Логістичний контролінг як інструмент управління транспортним підприємством. Транспорт і логістика: проблеми та рішення: Збірник наукових праць за матеріалами VIII-ї Міжнародної науково-практичної конференції, Сєвєродонецьк – Одеса –Вільнюс –Київ, 23-25 травня 2018 р., с. 301-303

Монографія

 • Соціально-економічні програми як інструмент стратегічного управління розвитком регіону. Стратегічний розвиток національної економіки: колективна монографія / за ред. Т.Л.Іванової. – Донецьк: «ВІК», 2012.- 323с., с.211-227.
Ю.М.

Попова Юлія Миколаївна

доцент кафедри, к.е.н., доцент

Основні дисципліни, що викладає

 • Функціональна логістика
 • Управлінські рішення в логістиці
 • Логістика
 • Фінансові потоки у логістичних системах
 • Проектування логістичних систем

Наукова діяльність

Статті у наукових фахових виданнях України, які зареєстровані у міжнародних наукометричних базах

 • Основні аспекти інвестиційної логістики та обґрунтування привабливості інвестицій / Ю.М. Попова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Вип. 1, Т.1. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. –– С. 360–364. Індекс Копернікус.
 • Стандартизація як фактор підвищення якості й ефективності української логістики (фахове видання) / Попова Ю.М. // Менеджер. – 2017.- №4(77). – С. 145-152. Індекс Копернікус.
 • Modern E-commerce as the basis for the development of transport and providers in Ukraine. // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific school, 28 (4), 117-121. Індекс Копернікус.

Статті у наукових фахових виданнях України

 • Пропозиції щодо розробки збутової клієнтоорієнтованої моделі промислового підприємства. (фахове видання) – С.31 – 34 / Попова Ю., Ляшенко А. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – № 15 (194). – Ч.2. – 2013. – 284 с.
 • Логістична діяльність підприємства харчової промисловості та її оптимізація. (фахове видання). – С. 223-232 / Попова Ю., Панюкова Ю //Збірник наукових праць Донецького національного університету (м. Вінниця) «Фінанси, облік, банки». – Випуск № 1 (20). – Вінниця, 2014. – 285 с.
 • Сутність компетентнісного підходу та обґрунтування впровадження у систему вищої освіти (фахове видання) / Н.М. Ткачова, Ю.М. Попова // Гуманітарний ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип. 36, Том II (62): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015. – С. 295-307.
 • Зарубіжний досвід економічного розвитку територій (фахове видання). / Ю.М. Попова, Т. Рибаченко // Зб. наук. праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». – Вип. 31. – ДЕТУТ, 2015.– С. 261-267.
 • Вирішення проблем регулювання діяльності транспортних підприємств в умовах розвитку електронної комерції. – С.272-282 // //Економіка і організація управління. – Збірник наукових праць. – Випуск №3 (23). – 2016.
 • Логістичні підходи до управління запасами на підприємствах залізничного транспорту (фахове видання). / Ю.М. Попова // Економіка і організація управління. – № 4(27). – 2017. – С. 131-141.
 • Контрейлерні перевезення як напрям розвитку ринку транспортних послуг (фахове видання). / Попова Ю.М. // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». Випуск 40.- 2017.- С.31-43.
 • Особливості оцінювання ефективності діяльності транспортних підприємств в сучасних умовах (фахове видання).  // Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. – №14. – 2017. – С.173-180
 • Логістичне забезпечення сервісного обслуговування на автомобільному транспорті. (фахове видання).   – С. 138-144 // Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально–економічного розвитку: Збірник наукових праць Донецького державного університету управління – Серія «Економіка». -Том ХVІII. -Випуск 304. – 2017 -295 с.

Статті у інших іноземних наукових виданнях

 • HistoricalDevelopment of the Concept of Population Reproduction in Terms of Social and Economic Development. C. 118 – 121 // Actual problems of economies of  post-communist countries  at current stage // Proceedings of Materials of International Scientific-Practical Conference  dedicated to the 90th birth anniversary of Professor George Papava : [Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Paata Gugushvili Institute of Economics]. – Publishing House of Paata Gugushvili Institute of Economics of TSU. – Tbilisi, (28-29 June, 2013). – 2013. –  P. 608.
 • Компетентнісний підхід як сучасний орієнтир розвитку вищої освіти в Україні (фахове видання).  / Ю.М. Попова, М.М. Дєліні // edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie – Nr 1.б 2015 – Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności. – С. 66-69.

Науково-практичні конференції:

 • Інституціональні засади економічного розвитку українського суспільства / Ю.М. Попова // Всеукраїнська наук.-практ. конф. «Становлення сучасного українського суспільства: політичні, управлінські, економічні та правові аспекти», 21 березня 2015 року, (м. Київ) – C. 233-235.
 • Транспортно-логістична інфраструктура: інноваційний аспект / Ю.М. Попова // III Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості», 14-16 травня 2015 року (м. Львів) – C. 279 – 280.
 • Діяльність сучасних логістичних стейкхолдерів: особливості й перспективи / Ю.М. Попова // XI наук.-практ. міжнар. конф. «Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика», 11-13 червня 2015 р., (м. Харків), № 50 – С. 29 – 30.
 • Проблеми і перспективи залучення України до проекту «Шовковий шлях» / Ю.М. Попова // XIII Междунар. науч.-практ. конф. «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами», Одесса, 14-18 сентября 2015 г. – Х.: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», 2015. – С. 155-156.
 • Інтеграція України в Європейську транспортно-логістичну систему / Ю.М. Попова // Правові, управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства. Тези допов. Всеукр. наук. – практ. конф., Київ 25 березня 2016 р. У 2 ч. Ч. II / М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К.: Видав. центр КНУКіМ, 2016. – С. 485-486.
 • Особливості логістичної участі України в ефективному відновленні і розвитку Шовкового шляху / Ю.М. Попова // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Міжнародні транспортні коридори: вісь Захід-Схід та Шовковий шлях», (Одеса, Україна –- Батумі, Грузія, 30 квітня – 8 травня 2016). – Одеса: ОНМУ, 2016. – С. 87-90.
 • Сутність логістичної привабливості транспортних підприємств України. – С.44-45. / Ю.М. Попова // Маркетинг і логістика в системі менеджменту на залізничному транспорті. – Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. – К. ПАТ УЗ, 2016. – 151 с.
 • Ukraines participation in effective reconstruction and development of Silk Road/ // Popova Y, Shvarz I. – С.222-223 // Маркетинг та логістика в системі менеджменту; тези доповідей XI Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 352 с.
 • The role of logistics in international socio-economic relations of Ukraine (Роль логістики в міжнародних соціально-економічних відносинах України)// 7th International Congress of Belarusian Studies, 15-17 September 2017 in Warsaw, Poland // http://icbs.palityka.org/en/category/2017-en/announcements-2017.
 • Актуальні проблеми стандартизації та сертифікації в сфері логістики та управління ланцюгами постачання. – С. 45. Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку: Міжнародна науково-практична конференція. Тези доповідей (Київ, 15 листопада 2017 року). – Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2017. – 49 с.
 • Перспективи великих логістичних проектів. – С 126-130 / Ю.М. Попова // «Проблеми розвитку транспортної   логістики»: тезиси доповідей  VІІI Міжнародної науково-практичної конференції, Інтер-ТРАНСЛОГ’2017. – Одеса, Україна –Батумі, Грузія – Самсун, Туреччина: ОНМУ, 2018. – 164 с.

 Монографії

 • Основные положения и перспективы управления потоковыми процессами на принципах логистики Сучасні тенденції управління розвитком організаційно-економічних систем (новий погляд): колективна монографія / Заг. ред. д.е.н., професора Р. Р. Тіміргалєєвої. – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2014. – С. 651 – 661.
 • Вплив міжтериторіальних економічних нерівностей на відтворення регіонального соціуму / Ю.М. Попова, О.Л. Закотнюк. Монографія. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2015. – 270 с.
 • Development of modern e-commerce in Ukraine // Modern Management: Logistics, Economy, Education, Administration. Monograph. Opole: The Academy of Management and  Administration in Opole, 2018. –  p. 216.

Навчальні посібники

 • Соціально-економічна географія України: навч. посібник / О.Л. Закотнюк, Ю.М.Попова,- К.: Видавничий дім «АртЕК», 2016.-242 с.
К.В.

Лерніченко Катерина Валеріївна

доцент кафедри, к.е.н.

Основні дисципліни, що викладає

 • Комерційна діяльність на транспорті
 • Вантажні перевезення
 • Пасажирські перевезення
 • Маркетинг та логістика на ВТ
 • Вантажознавство
 • Організація і технологія міжнародних перевезень
 • Міжнародні перевезення

Наукова діяльність

 Монографії

 • Механізм державно-приватного партнерства на транспорті: монографія / С. М. Боняр, В. А. Будник, О.О. Карпенко, К.В. Лерніченко. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016. – 158 с.

Статті

Статті у наукових фахових виданнях України, які зареєстровані у міжнародних наукометричних базах

 • Лерніченко К. В. Стан та перспективи розвитку міського річкового транспорту [Текст] / К. В. Лерніченко // Водний транспорт: зб. наук. праць. — К.: КДАВТ, 2015. — Вип. 3 (24). — C. 182—191. (РІНЦ).
 • Лерніченко К. В. Оцінка ефективності функціонування підприємств міського водного транспорту на засадах державно-приватного партнерства [Текст]/ К. В. Лерніченко, В. А. Будник // Бізнес Інформ. — 2015. — №12. — C. 157—163. — Режим доступу: http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2015-12_0-pages-157_163.pdf. (РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus).

Статті у наукових фахових виданнях України

 • Лерніченко К. В. Привабливість Київського регіону для впровадження водного таксі [Текст] / К. В. Лерніченко // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: зб. наук. праць. — О.: ОНМА, 2012. — С. 168—179.
 • Лерніченко К. В. Формування системи міського річкового транспорту як чинник розвитку транспортної інфраструктури міста [Електронний ресурс] / К. В. Лерніченко // Фінансовий простір. — 2015, — №1 (17), — С. 182—187. Режим доступу до журналу: http://fp.cibs.ck.ua/main/uk/17.
 • Лерніченко К. В. Впровадження державно-приватного партнерства у галузь міського річкового транспорту / К. В. Лерніченко // Економічні науки: наук. вісник. — Х.: ХДУ, 2015. — Вип. 11/2015. — С. 71—74.
 • Лерніченко К. В., Лютак Є. Д. Особливості логістики доставки малогабаритних вантажів безпілотними літальними апаратами / К. В. Лерніченко, Є. Д. Лютак // Управлінна проектами, системний аналіз і логістика. — К.: НТУ, 2018. — Вип. 3.

Наукові тези

 • Лерніченко К. В. Водне таксі. Діяльність малих операторів на внутрішньому водному транспорті України. Економіко-екологічні проблеми розвитку транспортної галузі в сучасних умовах: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2014 р. – К.: КДАВТ, 2014. – с. 130–132.
 • ЛерніченкоК. В., Будник В. А. Перспективи розвитку міського річкового транспорту в туристичному обслуговуванні м. Києва Науково-практичний семінар «Актуальні питання розвитку туризму»: –К.:КДАВТ, 2015. – С. 55–57.
 • Лерніченко К.В., Алексеєнко Є.В. Дослідження стану перевезень водним таксі у світі Матеріали ХХ науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, студентів КДАВТ: –К.:КДАВТ, 2016. – С. 100–101.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на монографію «Механізм державно-приватного партнерства на транспорті» від 22.02.2017 р. № 70630 (автори – Боняр С. М., Будник В. А., Карпенко О. О., Лерніченко К. В.).
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «Узгодження умов угоди ДПП 1.0» від 14.04.2017 р. № 71401 (автори –Лерніченко К. В., Будник В. А.).
О.І. 1

Горбенко Оксана Іванівна

старший викладач кафедри

Основні дисципліни, що викладає

 • Загальний курс транспорту
 • Організація виробництва на пыдприэмствах транспорту
 • Історія розвитку транспорту
 • Митно-транспортні операції

Наукова діяльність

Статті і тези

 • Маркетинг ділових стосунків/ Горбенко О.І./ 17-а науково-методична конференція викладачів, аспірантів та студентів, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, 25 – 27 березня 2013.
 • Мережевий маркетинг: плюси та мінуси/ Горбенко О.І./ 17-а науково-методична конференція викладачів, аспірантів та студентів, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, 25 – 27 березня 2013.
 • Теоретичні аспекти обґрунтування вибору та реалізації конкурентних стратегій судноплавних компаній [Текст] / О.І. Петренко, О.І. Горбенко // Водний транспорт: збірник наукових праць. – Київ, КДАВТ, 2014, № 1 (19) – С.177-182.
 • Основні функції управління діяльністю судноплавної компанії / Горбенко О.І. // Економіко-екологічні проблеми розвитку транспортної галузі в сучасних умовах: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 27-29 листопада 2014 р. – К.: КДАВТ, 2014. – с. 21-22.
 • Визначення факторів конкурентоспроможності портових підприємств / О.І. Горбенко // Збірник наукових праць ДЕТУТ. – 2015. – №34. – С. 191-202.
 • Фактори конкурентоспроможності, які домінують на українському ринку портових послуг / О.І. Горбенко // Матеріали ХХ науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, студентів КДАВТ. – К.: КДАВТ, 2016.
 • Організація доставки матеріальних ресурсів у транспортно-логістичному ланцюзі [Електронний ресурс] / О.В. Мельник, О. І. Горбенко, Ю. А. Мироненко // Ефективна економіка. – 2017. – № 1. – Режим доступу до журн. http://www/economy.nayka.com.ua.
 • Контрейлерні перевезення як інструмент розвитку інтегрованих транспортних систем / О.І. Петренко, О.І. Горбенко // Науково-практичний журнал «Економіка і держава», №5. – 2017. – с. 70-74.

Статті у виданнях, представлених у міжнародних інформаційних та наукометричних базах та закордонні видання

 • Подходы к определению факторов конкурентоспособности морских портов/  Горбенко О.И., Шевчук В.О.// Azərbaycan Dövlət  Dəniz Akademiyasının Elmi Əsərləri №2, Baki, 2016, ст. 84 – 91.

Навчальні посібники

 • Транспортні засоби: навчальний посібник / О.І. Петренко, О.І. Горбенко. К: СІК ГРУП Україна, 2018. – 350 с.
Є.Л.

Шкурко Єлізавета Леонідівна

старший викладач кафедри

Основні дисципліни, що викладає

 • Взаємодія видів транспорту
 • Тарифи і збори на транспорті
 • Вступ до фаху
 • Організація роботи флоту і портів

Наукова діяльність

Статті і тези

 • Шкурко Є.Л. Актуальність впровадження системи контролінгу інвестиційних проектів на підприємствах водного транспорту. / Є.Л. Шкурко, // Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. пр. – К: НАУ, 2012 – Вип.41. – С.184-190.
 • Шкурко Є.Л. Методичний інструментарій контролінгу інвестиційних проектів на підприємствах водного транспорту. / Шкурко Є.Л.// Проблеми управління та обліку на водному транспорті в умовах транзитивної економіки : тези доповідей між нар. наук.-практ. конф., (Київ, 19-20 квітня 2012 р.). – К. : КДАВТ, 2012. – С. 34-36.
 • Шкурко Є.Л. Стратегічне інвестування компанії АСК «Укррічфлот». / Шкурко Є.Л.// Економіко-правовий розвиток сучасної України: тези доповідей всеукраїнської  наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, (Київ, 23-24 листопада 2012 р.). – К., 2012. – С. 219-221.
 • Шкурко Є.Л. Процес реалізації контролінгу інвестиційних проектів на підприємствах водного транспорту. / Є.Л. Шкурко, // Економіка і управління: зб. наук. пр. – К.:ДЕТУТ, 2012 – Вип.20. – С.287-292.
 • Шкурко Є.Л. Проблеми та перспективи розвитку інвестиційного контролінгу на підприємствах водного транспорту. / Є.Л. Шкурко, // Водний транспорт: зб. наук. пр. – К.:КДАВТ, 2013 – Вип.2 (17). – С.148-153.
 • Шкурко Є.Л. Корпоративна реструктуризація акціонерної судноплавної компанії «Укррічфлот». / Шкурко Є.Л.// Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології: тези доповідей між нар. наук.-практ. конф., (Київ, 2013 р.). – К.: ДЕТУТ, 2013. – С. 154-156.
 • Шкурко Є.Л. Інформаційне забезпечення інвестиційного контролінгу на підприємствах водного транспорту / Шкурко Є.Л.// Секція 2 «Організаційно-управлінська та маркетингова діяльність в умовах побудови інформаційного суспільства» «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»: тези доповідей між нар. наук.-практ. конф., (Одеса, 2013 р.). – О.: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013. – С. 39-41.
 • Шкурко Є.Л. Сучасний стан та перспективи розвитку інвестиційних процесів воднотранспортних підприємств / Шкурко Є.Л.// Збірник тез 17-ої науково-методичної конференції викладачів, аспірантів та студентів, (Київ, 25-27 березня 2013 р.). – К.: КДАВТ, 2013. – С. 82.
 • Shkurko E. Problems and prospects of development of sea ports of Ukraine. Nauka i Studia. / E. Shkurko,// Ekonomiczne nauki panstwowy zarzad. – Przemysl: Nauka I studia, 2013 – 20 (88). – P.70-73
 • Шкурко Є.Л. Основні чинники втрати вантажопотоків в морських портах України. / Шкурко Є.Л.// Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі: тези доповідей між нар. наук.-практ. конф., (Київ, 20-22 листопада 2013 р.). – К. : КДАВТ, 2013. – С. 21-23.
 • Шкурко Є.Л. Особливості формування тарифів в портовій діяльності / Шкурко Є.Л.// Збірник тез 18-ої науково-методичної конференції викладачів, аспірантів та студентів, (Київ, 24-28 березня 2014 р.). – К.: КДАВТ, 2014. – С. 50-51.
 • Шкурко Є.Л. Основний методичний інструментарій функціонування контролінгу доходів морських портів України. / Є.Л. Шкурко, // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. – К.:НДЕІ, 2014 – Вип.6 (157). – С.201-204.
 • Шкурко Є.Л. Контролінг тарифів на перевалку вантажів в морських портах України. / Є.Л. Шкурко, В.А. Будник, // Проблеми економіки: науковий журнал – Харків, 2014 – Вип.2. – С.100-107.
 • Шкурко Є.Л. Особливості формування тарифів в портовій діяльності / Шкурко Є.Л.// Збірник тез 18-ої науково-методичної конференції викладачів, аспірантів та студентів, (Київ, 24-28 березня 2014 р.). – К.: КДАВТ, 2014. – С. 50-51.
 • Шкурко Є.Л. Особливості формування тарифної політики морських портів України. / Шкурко Є.Л.// Економіко-екологічні проблеми розвитку транспортної галузі в сучасних умовах: тези доповідей між нар. наук.-практ. конф., (Київ, 27-28 листопада 2014 р.). – К. : КДАВТ, 2014. – С. 38-40.
 • Шкурко Є.Л. Ефективність системи контролінгу доходів морських портів України / Шкурко Є.Л.// Збірник тез 19-ої науково-методичної конференції викладачів, аспірантів та студентів, (Київ, 23-27 березня 2015 р.). – К.: КДАВТ, 2015. – С. 67-68.
 • Стратегії розвитку морських портів України/ Шкурко Є.Л.// Збірник тез 20-ої науково-методичної конференції викладачів, аспірантів та студентів, (Київ, 29-31 березня 2016 р.). – К.: КДАВТ, 2016. – С. 74.
Н.О. 1

Валявська Наталія Олександрівна

доцент кафедри, к.е.н.

Основні дисципліни, що викладає

 • Группова динаміка і комунікації
 • Дипломне проектування

Наукова діяльність

Статті

 • Зацікавленість підприємств у підвищенні конкурентоспроможності внутрішніх водних шляхів України / Н.О. Валявська, С.М. Боняр // Водний транспорт : зб. наук. праць. – К. : КДАВТ, 2015. – Вип. 2(23). – С. 97–103.
 • Антикризове управління на підприємствах водного транспорту / Н.О. Валявська, Я.Р. Корнійко // «Економіка та держава» Міжнародний науково-практичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 96–97.
 • Impediments to the development of Ukrainianin land waterways / N.O. Valiavska, S.M.Bonyar, Ya.R. Korniiko // Актуальні проблеми економіки. Науковий журнал №3. – К.: 2016. – С. 246–252.
 • Розвиток контейнерних вантажоперевезень в морських та річкових портах світу / Н.О. Валявська // «Економіка та держава» Міжнародний науково-практичний журнал. – 2015. – № 12. – С. 104–107.
 • Організаційно-економічний механізм розвитку річкових портів України / Н.О. Валявська // «Інвестиції: практика та досвід» Міжнародний науково-практичний журнал. – 2016. – № 4. – С. 59–61.
 • Вибір стратегії розвитку річкових портів України / Н.О. Валявська // «Економіка та держава» Міжнародний науково-практичний журнал. – 2016. – № 3. – С. 93–97.
 • Економічне обґрунтування стратегії розвитку річкових портів України [Електронний ресурс] / Н.О. Валявська// Ефективна економіка. – 2016. – № 1.– Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua.
 • Конкурентоспроможність експортного потенціалу економічних регіонів України/ Н.О. Валявська // V Всеукр. наук. конф. студ., асп. та молодих вчених [«Економіко-правовий розвиток сучасної України»], (Одеса, НУ «ОЮА», 20–21листоп. 2015 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Націон. ун-т «Одеськ. юрид. акад.». – Одеса : Фенікс, 2015. – С. 175–177.

Статті у виданнях, представлених у міжнародних інформаційних та наукометричних базах та закордонні видання

 • Economic essence of category «competitiveness» and «competition» / N.O. Valiavska, S.M.Bonyar // Prospects of economic development in the global crisis: Collection of scientific articles. – Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria, 2015. – P. 99–104. (Science Index, CPCI-SSH).
IMG 8496 1

Горошко Катерина Олексіївна

доцент кафедри, к.е.н.

Основні дисципліни, що викладає

 • Фінансові потоки в логістичних системах
 • Транспортно-екпедиторська діяльність
 • Дипломне проектування

Наукова діяльність

Статті

 • Економічна сутність інвестиції та її класифікація / К.О. Горошко // Водний транспорт: Зб. наук. праць КДАВТ. – К.: КДАВТ, 2012. – Вип. 3. – С.98 – 103.
 • Стан інвестиційної діяльності в Україні / К.О. Горошко // Водний транспорт: Зб. наук. праць КДАВТ. – К.: КДАВТ, 2013. – Вип. 2. – С. 72-76.
 • Оцінка сучасного стану та перспективні шляхи розвитку внутрішнього водного транспорту України / К.О. Горошко // Економіка і управління: Зб. наук. праць ДЕТУТ. – К.:ДЕТУТ, 2013. – Вип. 26. – С. 169-173.
 • Аналіз внутрішнього водного транспорту України як частини транспортної системи / К.О. Горошко, О.М. Тимощук // Водний транспорт: Зб. наук. праць КДАВТ. – К.: КДАВТ, 2014. – Вип. 1. – С. 117-124
 • Роль річкового транспорту в розвитку транзитного потенціалу України / К.О. Горошко // Економіка і управління: Зб. наук. праць ДЕТУТ. – К.:ДЕТУТ, 2014. – Вип. 28. – С. 117-122 .
 • Методичний підхід до оцінки інвестиційного потенціалу підприємств внутрішнього водного транспорту / В.Г. Коба, К.О. Горошко // Журнал «Бізнес Інформ». – Харків: Харківський національний економічний університет МОНУ, НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України, 2014. -№8. –С. 50-56.
 • Європейський досвід забезпечення розвитку річкових судноплавних компаній / К.О. Горошко, О.М. Тимощук// Проблеми економіки. – 2015. №4. – С. 73-78.
 • Світовий досвід розвитку логістичних підприємств/ К.О. Горошко, О.М. Аляб`єва// Науковий журнал Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії: Серія: Економіка та управління підприємствами. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 3 (03). – С. 72–74
 • Річковий транспорт, як вирішення проблем «Зернової логістики» / К.О. Горошко, О.М. Аляб`єва// Журнал Агросвіт, №24, 2017, стор 49-52.
Аляб'єваО.М.

Аляб`єва Ольга Миколаївна

старший викладач кафедри

Основні дисципліни, що викладає

 • Маркетинг
 • Загальний курс транспорту

Наукова діяльність

Статті і тези

 • Аналіз тенденцій розвитку логістичних послуг в Україні/ О.М. Аляб`єва// Водний транспорт: Збірник наукових праць Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича – Сагайдачного. – К.: КДАВТ, 2016. ­– №1 (24). –, С. 152-155
 • Теоретичні основи формування сутності поняття “логістика” та “логістичне управління”/ О. М. Аляб’єва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – Вип. 8(1). – С. 5-7.
 • Особливості розвитку конкурентоспроможності водного транспорту України/ С.В. Дем`яненко, О.М. Аляб`єва// Ефективна економіка. – 2017.-№ 6
 • Світовий досвід розвитку логістичних підприємств/ К.О. Горошко, О.М. Аляб`єва// Науковий журнал Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії: Серія: Економіка та управління підприємствами. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 3 (03). – С. 72–74
 • Річковий транспорт, як вирішення проблем «Зернової логістики» / К.О. Горошко, О.М. Аляб`єва// Журнал Агросвіт, №24, 2017, стор 49-52.
 • Світові тенденції розвитку логістичних послуг/ О.М. Аляб`єва// Збірник тез 20-ої науково-методичної конференції викладачів, аспірантів та студентів (м. Київ, 29-31  березня 2016 р.). – Київ: Київська державна академія водного транспорту.Друкарня КДАВТ 2016. – С. 77-78
 • Формування компетентностей фахівців водного транспорту в інноваційного розвитку/О.М. Аляб`єва// ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства» м. Київ, 8 листопада 2018 р.

НАВЧАННЯ

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ КАФЕДРА

Дисципліни кафедри

 • Вантажні перевезення
 • Вантажознавство
 • Взаємодія видів транспорту
 • Вступ до фаху
 • Державно-приватне партнерство на транспорті
 • Загальний курс транспорту
 • Інтегровані транспортні системи
 • Інформаційні системи в логістиці
 • Інформаційні системи і технології на транспорті
 • Історія розвитку транспорту
 • Комерційна діяльність на транспорті
 • Логістика
 • Логістична інфраструктура
 • Логістичне обслуговування
 • Логістичний менеджмент
 • Логістичний практикум
 • Маркетинг та логістика на водному транспорті
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Митна логістика
 • Митно-транспортні операції
 • Міжнародні перевезення
 • Оптимізація логістичних процесів на транспорті
 • Організація виробництва на підприємствах транспорту
 • Організація роботи флоту та портів
 • Організація та технологія міжнародних перевезень
 • Основи теорій систем і управління
 • Основи теорії транспортних процесів і систем
 • Пасажирські перевезення
 • Проектування логістичних систем
 • Тарифи та збори на транспорті
 • Транспортна політика України в умовах євро інтеграції
 • Транспортні засоби
 • Транспортно-експедиторська діяльність
 • Транспортно-складська логістика
 • Управління ланцюгами поставок
 • Управління проектами
 • Управління ризиками в логістичних системах
 • Управління якістю в логістичних системах
 • Фінансові потоки в логістичних системах
 • Функціональна логістика
 • Ціноутворення в логістичних системах

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ БЛ ТА ТТ

Сфера наукових інтересів викладачів кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій представлена такими напрямками: формування та розвиток логістичного потенціалу транспортного комплексу України; інноваційний розвиток ринку логістичних послуг на водному транспорті; запровадження державно-приватного партнерства в транспортній галузі; розробка маркетингових програм та поточних планів маркетингової діяльності підприємств транспорту.

Колективом кафедри в 2015-2016 роках виконувався науковий проект прикладного дослідження за рахунок видатків державного бюджету «Формування механізму державно-приватного партнерства на транспорті». За результатами розробок за науковим проектом опубліковані 2 монографії: «Формування мультимодальних транспортно-логістичних центрів на засадах державно-приватного партнерства» та «Механізм державно-приватного партнерства на транспорті», а також навчальний посібник «Державно-приватне партнерство на водному транспорті».

З 2016 року наукова робота кафедри ведеться також в рамках наукової теми «Стратегія розвитку логістичного потенціалу залізничного транспортуза наступними напрямками:

 • Теоретико-практичні основи управління логістичним потенціалом залізничного підприємства в транспортній системі України.
 • Організаційно-економічний механізм управління логістичним потенціалом підприємств залізничного транспорту.
 • Розробка рекомендацій щодо формування та реалізації Стратегії розвитку логістичного потенціалу залізничного транспорту в транспортній системі України.

У 2016-2017 роках викладачі кафедри беруть участь у виконанні науково-дослідної теми «Розробка методичного забезпечення формування та оцінки соціальної й економічної ефективності функціонування транспортно-логістичних кластерів».

Результати наукових розробок викладачів кафедри також знайшли відображення в опублікованих  монографіях «Мультимодальний транспортно-логістичний центр як фактор розвитку портової галузі України» та «Логістична стратегія розвитку річкових портів України».

У 2013-2017 р.р. опубліковано понад 80 статей у вітчизняних фахових та зарубіжних виданнях, у  т.ч. 4 статті – журналах, що входять до Scopus. Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних та вітчизняних науково-практичних та науково-методичних конференцій. Щорічно кафедрою проводиться засідання  секції вузівської науково-практичної конференції.

Викладачі кафедри активно співпрацюють із провідними логістичними операторами України. Кафедрою щорічно організовуються круглі столи, присвячені логістичним подіям, та екскурсії на підприємства логістичної сфери.

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Бізнес-логістика та транспортні технології», члени якого беруть активну участь в студентських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт. У 2017 році наші студенти стали переможцями Всеукраїнської олімпіади з «Інтегрованих транспортних систем», призерами Всеукраїнської олімпіади з «Логістики», переможцями конкурсу студентських робіт «Логістика Євробачення».

За минулих п’ять років викладачами кафедри було захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Кадровий потенціал кафедри спроможний забезпечити високу якість фундаментальної та професійної підготовки фахівців профільних спеціальностей.

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ БІЗНЕС-ЛОГІСТИКИ ТА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Державний університет інфраструктури та технологій

Інститут управління, технологій і права

Факультет управління і технологій 

Кафедра бізнес-логістики та транспортних технологій

Адреса: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, буд. 2