Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

ПРО КАФЕДРУ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, МАРКЕТИНГУ ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ

В.П.

Яновська Вікторія Петрівна

завідувач кафедри, д.е.н., доцент

Шановні відвідувачі!

Колектив кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування вітає Вас на нашій сторінці!

Кафедра економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування є випусковою кафедрою та здійснює якісну підготовку фахівців освітніх ступенів:

 • «бакалавр» денної та заочної форм навчання за спеціальностями 051 «Економіка» і 075 «Маркетинг»;
 • «магістр» денної та заочної форм навчання за спеціальностями 051 «Економіка» і 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Бізнес-адміністрування»);
 • «доктор філософії» за спеціальністю 051 «Економіка».

Гарантами освітніх програм освітнього ступеня «бакалавр» є: Приймук Ольга Романівна – кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача, доцент кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування ДУІТ (спеціальність 051 «Економіка») та Ярим-Агаєв Олександр Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування ДУІТ (спеціальність 075 «Маркетинг»).

Гарант освітньої програми освітнього ступеня «магістр» спеціальності 051 «Економіка» – Ейтутіс Георгій Дмитрович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування ДУІТ.

Гарант освітньої програми освітнього ступеня «доктор філософії» спеціальності 051 «Економіка» – Яновська Вікторія Петрівна – доктор економічних наук, доцент, в.о. завідувача, професор кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування ДУІТ.

Випускник з вищою освітою першого (бакалаврського) рівня, який здобув ступінь бакалавра за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», може працювати у сфері економіки та управління на підприємствах державної та приватної форми власності, займаючи посади економіста, економіста із матеріально-технічного постачання, економіста з планування, економіста зі збуту, економіста із ціноутворення, економіста обчислювального центру, економіста з податків та зборів, економіста з міжнародної торгівлі, економіста з фінансової роботи, економіста-демографа, економіста-статистика і займатися підприємницькою діяльністю.

В процесі підготовки за спеціальністю 051 «Економіка» бакалавр здобуває такі спеціальні (фахові) компетентності як: критичний аналіз наукових і практичних здобутків теорії та практики економіки підприємств; розрахунок і аналіз економічних показників діяльності організації, підрозділів; встановлення тенденцій розвитку досліджуваних процесів та явищ; визначення характеру та ступеня впливу макро- та мікроекономічних процесів на бізнес-становище підприємства; прийняття професійних рішень за результатами аналізу законодавчих і нормативних актів, зіставлення та порівняння економічних показників, використання економіко-математичних моделей; проведення моніторингу основних конкурентів організації; визначення цін та обсягів виробництва в умовах конкуренції; визначення альтернативних варіантів використання економічних ресурсів за результатами аналізу наявних ресурсів та з застосуванням моделей альтернативних витрат; оцінювання економічного потенціалу та динаміки розвитку організації на основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку та спеціальних досліджень; управління трудовими ресурсами, проведення розрахунків та обґрунтовування заходів підвищення продуктивності праці, впровадження раціональних схем планування та організації робочих місць, структурування завдань; управління персоналом, здійснення обліку кадрів, визначення структури та розрахунок чисельності працівників, обґрунтування ефективних заходів мотивування; обрання оптимальних варіантів співпраці з суб’єктами зовнішнього середовища з урахуванням факторів прямої та непрямої дії, встановлення та підтримка взаємовідносини з іншими організаціями; розуміння принципів права та їх зв’язку з економічними процесами, підготовка засновницьких документів з урахуванням особливостей різних організаційно-правових форм господарювання згідно з чинним законодавством; управління компанією за допомогою планування та контролю, розробка тактичних та оперативних планів поточної діяльності, бізнес-планування; поєднання усіх видів ресурсів, колективної праці по досягненню місії організації.

Випускник з вищою освітою першого (бакалаврського) рівня, які здобули ступінь бакалавра за спеціальністю 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», може працювати у сфері маркетингу на підприємствах державної та приватної форми власності на посадах: маркетолог, маркетолог промислового підприємства, бренд-менеджер, маркетолог транспортної сфери, менеджер з логістики, менеджер зі збуту, адміністративний аналітик у відділі розподілу товарів, маркетинговий аналітик, менеджер з маркетингу, фахівець-аналітик із дослідження товарного ринку, спеціаліст рекламного відділу (менеджер з реклами), економіст зі збуту, консультант з ефективності підприємництва, консультант з маркетингу, рекламіст, фахівець з методів розширення ринку збуту, менеджер із просування продукту (промоушн-менеджер), менеджер із зв’язків з громадськістю і пресою (PR-менеджер), спеціаліст з інтернет-маркетингу, медіа-байер, адміністратор торговельного підприємства, товарознавець, торговельний представник, торговельний брокер (маклер), агент рекламний, помічник керівника (підприємства, установи), організатор-діловодства, брокер, дилер, маклер.

В процесі підготовки за спеціальністю 075 «Маркетинг» бакалавр здобуває такі спеціальні (фахові) компетентності як: розуміння, критичний аналіз й узагальнення теорії маркетингу, історії її розвитку; логічна і послідовна передача базових знань предметної області маркетингу; сприйняття нової інформації й її інтерпретація в контексті засвоєної маркетингової інформації; коректне застосовання методів, прийомів та інструментів маркетингу; розуміння особливостей та теоретико-прикладних засад проведення досліджень, пов’язаних зі специфікою предметної області маркетингу; обґрунтування, презентація і впровадження результатів маркетингових досліджень; визначення впливу функціональних областей маркетингу на результати господарської діяльності ринкових суб’єктів; розробка маркетингового забезпечення розвитку бізнесу в умовах невизначеності; розуміння маркетингового забезпечення інноваційної діяльності; розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності функціонування сучасних інформаційних систем підтримки маркетингових управлінських рішень; розуміння та використання законів та закономірностей функціонування ринку, поведінки його суб’єктів; провадження ефективної маркетингової діяльності ринкового суб’єкта в крос-функціональному розрізі; вдосконалення функцій маркетингової діяльності.

Випускник з вищою освітою другого (магістерського) рівня, які здобули ступінь магістра за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», може працювати у державних та приватних бізнес-структурах (на різних посадах організаційно-управлінського та фінансово-економічного профілю); виконувати трудові обов’язки на державній службі (розробка та експертиза ключових документів у сфері соціально-економічної політики загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів); практикувати освітню та наукову діяльність у вищих навчальних закладах і дослідницьких центрах (здійснюючи складні економічні дослідження і наукові проекти, розробляючи соціально-економічні прогнози, займаючись викладанням навчальних курсів).

Випускник з вищою освітою другого (магістерського) рівня, який здобув ступень магістра за спеціальністю 051 «Економіка», може працювати у: економічних, фінансових, маркетингових та аналітичних службах організацій різних галузей та форм власності; органах державної та муніципальної власності; академічні та відомчі науково-дослідні організації; фінансові, кредитні та страхові організації та заклади; підприємницьких структурах транспортного комплексу тощо, займаючи посади: комерційний директор, керівники комерційних служб підприємств, їх заступники; керівники і спеціалісти планово-економічного відділу; керівники і спеціалісти відділу ціноутворення; керівники та спеціалісти відділу праці та заробітної плати; керівники та спеціалісти відділу зовнішньоекономічної діяльності; керівники та спеціалісти відділу управління майном; керівники та спеціалісти відділу економічної аналітики; керівники і спеціалісти відділу економічного аналізу; аналітики економічного та планово-економічного відділів; фінансовий директор, керівник фінансового відділу підприємств різних форм власності; керівник і спеціаліст податкового планування; керівник і спеціаліст по управлінні ресурсами на підприємстві; фінансовий аналітик підприємства.

В процесі підготовки за спеціальністю 051 «Економіка» магістр здобуває такі спеціальні (фахові) компетентності як: володіння системою загальноекономічних законів й принципів, знання та розуміння сучасного економічного стану, тенденцій і проблем у внутрішній та зовнішній економічній політиці підприємств; застосовування науково-практичних досліджень у фінансово-економічній та виробничо-господарській діяльності підприємств та організацій різних форм господарювання; узагальнення та критичне оцінювання результатів досліджень; формування та систематизація аналітичних матеріалів щодо оцінювання економічного стану підприємства, своєчасного прийняття стратегічних рішень, визначення факторів впливу зовнішнього середовища на результати діяльності підприємства з метою забезпечення його високого конкурентного статусу на ринку; прогнозування основних соціально-економічних показників; обґрунтовування доцільності управлінських рішень стратегічного й оперативного характеру, ефективна організація професійної діяльності, обробка аналітичних матеріалів, прийняття раціональних рішень та контроль їх виконання; розробка та управління проектами, підготовка завдань та розробка проектних рішень, оцінка ефективність проектів з врахуванням фактору невизначеності; розробка інвестиційних проектів та стратегії розвитку підприємств, визначення стратегічних альтернатив, обґрунтування оптимальних варіантів з урахуванням прийнятого рівня ризику; управління економічними ризиками, оцінка ризиків в умовах невизначеності, встановлення потенційних та існуючих ризиків діяльності підприємства, розроблення шляхів мінімізації впливу ризиків на господарський механізм; управління якістю на підприємстві, моніторинг якості, застосовування інструментарію управління якістю із врахуванням галузевої специфіки; управління фінансами, формування стратегії ефективного розміщення фінансових ресурсів, визначення впливу антикризових заходів на основні фінансові параметри підприємства; визначення прийнятних моделей інтелектуального бізнесу, схем і моделей просування, комерціалізації інтелектуальних продуктів; управління потенціалом, конкурентоспроможністю і вартістю підприємства, визначення конкурентних переваг, масштабів конкурентного середовища підприємства, оцінювання конкурентних сил на ринку.

Магістри зі спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» покликані використовувати знання сучасної економіки з метою підвищення ефективності роботи в системі органів управління підприємствами. Отримання фаху з бізнес-адміністрування надасть можливість комплексно та всебічно аналізувати теоретичні й практичні аспекти адміністративної діяльності при розв’язанні управлінських завдань і проблем із застосуванням сучасних інструментів економічної науки, розробляти прогнози та приймати управлінські рішення на різноманітних етапах діяльності фахівця з бізнес-адміністрування.

Випускник з вищою освітою другого (магістерського) рівня, який здобув ступень магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування», може працювати у державних і приватних установах та організаціях: у державних установах провадити організаційну, управлінську та консультативну діяльність, займаючи посаду керівника (директора, начальника та ін.) департаменту, директора з економіки, начальника управління, начальника відділу, керуючого санацією, голови правління, директора (начальника, ін. керівника) підприємства, директора (начальника) обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, директора представництва, філії, центру; у приватних та в інших організаціях чи установах може займати посади, які передбачають наявність ступеня магістра, і провадити організаційну, управлінську та консультативну діяльність.

В процесі підготовки за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» магістр здобуває такі спеціальні (фахові) компетентності як: виявлення економічних, технологічних, маркетингових та ін. проблеми функціонування та розвитку підприємства, аналіз, структурування та обґрунтовування шляхів їхнього вирішення; організація проведення аудитів, виявляти порушень та неефективності використання ресурсів; використання методів статистичного, математичного, маркетингового аналізу для оцінки бізнес-середовища та положення підприємства на ринку; оцінювання ринкового становища підприємства та виявлення перспектив розвитку; організація розробки та впровадження інформаційних систем як елементу управління підприємством; використання необхідних інструментів маркетингової політики для аналізу результатів економічної діяльності, оцінки положення підприємства на ринку, планування та прогнозування зміни показників; виявлення впливу макро- та мікроекономічних елементів на бізнес-становище підприємства; розгляд змін компанії як результат управлінської діяльності та управління змінами з урахуванням нових технічних, технологічних та організаційних ідей та зміни становища на цільовому ринку; управління компанією за допомогою планування та контролю, застосування концепцій, методів та інструментів впровадження планування та моніторингу в технічній і бізнес-сферах, використання стратегічного планування як засобу досягнення стратегічних цілей підприємства; розуміння особливостей бізнес-функцій, бізнес-об’єднань, географічних регіонів, розмірів підприємств, галузей бізнесу, організація бізнес-керівництва компанією з урахуванням масштабів підприємства, особливостей бізнес-процесів, положення на ринку, базових знань теорії управління; впровадження і використання принципів етики в діяльності компанії, взаємовідносинах з партнерами та клієнтами; обґрунтування прийняття управлінських рішень відповідно до законодавства України та нормативних актів національного та міжнародного рівнів.

Випускник вищої освіти підготовки доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» може працювати у вищих навчальних закладах, займаючи посади, передбачені для науково-педагогічних або наукових працівників, і провадити навчальну, методичну, наукову та організаційну діяльність; у наукових установах на посадах, які передбачають наявність ступеня доктора філософії, і провадити наукову та організаційну діяльність; в інших організаціях на керівних посадах з провадженням організаційної діяльності.

В процесі підготовки доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка» формуються такі спеціальні (фахові) компетентності як: критичний аналіз наукових і практичних здобутків теорії та практики економіки підприємства, виявлення тенденції розвитку досліджуваних явищ та процесів; виокремлення невирішених конкретних наукових завдань економіки підприємства та обґрунтовувати актуальності їхнього дослідження; розуміння економічних, політичних, соціальних й ін. процесів, що відбуваються на галузевому, загальнодержавному та глобальному рівнях, та з їх урахуванням розробка комплексних інноваційних шляхів розв’язання актуальних наукових завдань; виконання оригінальних досліджень, генерування нових ідей щодо розв’язання актуальних наукових завдань економіки підприємства та досягати нових наукових результатів; використання у дослідженнях сучасних економічних концепцій, новітніх наукових методів, науково-методичних підходів з економіки підприємства; створення нових науково-методичних підходів для проведення економічних досліджень та розробка сучасних стратегій, концепцій, організаційно-економічних механізмів тощо; інтерпретація результатів досліджень з економіки підприємства, перетворення їх в теоретичні надбання та інструменти практичного застосування; аргументоване відстоювання власної позиції стосовно наукового значення та потенційних наслідків впровадження отриманих результатів у дискусіях із досвідченими науковцями в галузі економіки; демонстрація оригінального творчого підходу у розв’язанні актуального наукового завдання та прикладних проблем розвитку економічної діяльності підприємства.

З початку свого заснування у 1999 році кафедра входила до різних структурних підрозділів Університету і пройшла у своєму розвитку ряд трансформаційних етапів. В зв’язку з реорганізацією ВНЗ у 2017 р. кафедра отримала назву економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування.

Професорсько-викладацький склад кафедри сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо.

На кафедрі працює 12 осіб професорсько-викладацького складу (з них 2 доктори наук та 8 кандидатів наук) та 2 особи навчально-допоміжного персоналу.

При кафедрі функціонує наукова школа зі спеціальності 051 «Економіка» щодо розв’язання наукових завдань та вирішення науково-прикладних проблем з економіки та управління підприємствами в межах напряму наукових досліджень: «Проблеми та перспективи економічного розвитку підприємств транспортного комплексу України». Співробітники кафедри є активними членами наукової школи, підвищують свій кваліфікаційний рівень, оновлюють змістовне наповнення дисциплін, активно впроваджують нові технології навчання, публікують монографії, посібники та підручники, в т.ч. електронні. Навчально-допоміжні працівники забезпечують якісну організаційну та технічну сторони навчального процесу.

Кафедра має тісні зв’язки з ПАТ «Укрзалізниця» та його філіями, а також з Дарницьким вагоноремонтним заводом, центром транспортного сервісу «Ліски», ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод», КП «Київський метрополітен» та іншими підприємствами, де студенти проходять виробничу та переддипломну практики.

Наукова робота зі студентами є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу при підготовці якісних фахівців з обраного профілю навчання. Її підсумки висвітлюються у доповідях на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях та конкурсах і публікуються у збірниках наукових праць. Також студенти беруть участь у роботі наукових гуртків.

При кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Економіст», в рамках якого студенти та аспіранти Університету ведуть активну науково-дослідну діяльність, вирішують гуманітарні та науково-практичні проблеми.

Завдяки постійному залученню до наукових досліджень, отже поглибленому вивченню змісту фахових дисциплін студенти кафедри постійно беруть активну участь у всеукраїнських конкурсах та стають їх дипломантами.

При кафедрі працює краєзнавчий гурток «Відома-невідома Україна» в рамках якого здійснюються культурно-масові заходи, організовуються фахові екскурсії до музеїв, історичних пам’яток, виставок.

Переконані, що вибір спеціальності 051 «Економіка», 075 «Маркетинг» та спеціалізації «Бізнес-адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» стане першим кроком на шляху до Вашого успішного майбутнього!

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, МАРКЕТИНГУ ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ

В.П.

Яновська Вікторія Петрівна

завідувач кафедри, професор кафедри, д.е.н., доцент 

Наукові інтереси:

 • Соціально орієнтована економіка
 • Економіка транспорту
 • Економіка пасажирських перевезень
 • Економічна діагностика
 • Обґрунтування рішень і оцінювання ризиків

Список наукових праць (перейти)

Дійсний член Транспортної Академії України

Науково-дослідні роботи

 • Розробка концепції створення єдиної нормативної бази організації пільгових перевезень пасажирів (номер держреєстрації 0111U005360, 2010 р., відповідальний виконавець).
 • Основні напрямки реструктуризації та розвитку залізничного транспорту України в умовах ринкової економіки (номер держреєстрації 0102U003293, 2010–2012 рр.)
 • Наукове обґрунтування єдиної нормативної бази організації пільгових перевезень пасажирів номер держреєстрації 0111U005361, 2011–2014 рр., відповідальний виконавець).
 • Розробка бізнес-плану пілотного проекту приміської залізничної компанії на одному з напрямів Київського залізничного вузла (номер держреєстрації 0112U006598, 2013 р.).
 • Порядок розрахунку та оформлення проїзних документів на проїзд пасажирів залізничним транспортом у внутрішньому сполученні (номер держреєстрації 0114U002956, 2013 р., відповідальний виконавець).
 • Службова інструкція з розрахунку вартості проїзду пасажирів та оформлення проїзних документів у міжнародному сполученні (номер держреєстрації 0114U002957, 2013 р., відповідальний виконавець).
 • Порядок оформлення перевізних документів та розрахунку вартості перевезення багажу та вантажобагажу (номер держреєстрації 0114U002958, 2013 р., відповідальний виконавець).
 • Проблеми інноваційного розвитку ринку транспортних послуг (номер держреєстрації 0112U005792, 2013–2018 рр.)

Монографії

 • Яновська (Гудкова) В. П. Теоретико-методологічні основи регулювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку: Монографія / В. М. Анісімов, В. А. Чеботарьов, О. В. Кендюхов та ін.; Під заг. редакцією О. В. Кендюхова. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 216 с.
 • Яновська (Гудкова) В. П. Методологія забезпечення ефективної діяльності підприємств сфери пасажироперевезень: Монографія / В. П. Яновська (Гудкова). – К.: ДЕТУТ, 2013. – 290 с.
 • Яновська (Гудкова) В. П. Соціально-економічні аспекти розвитку підприємств транспорту України: Монографія / М. В. Макаренко, В. І. Пасічник, В. П. Яновська (Гудкова), О. Р. Приймук та ін. – К.: ДЕТУТ, 2013 – 296 с.
 • Яновська (Гудкова) В. П. Пасажирський комплекс залізничного транспорту: розвиток і ефективність: Монографія / Є. М. Сич, В. П. Яновська (Гудкова). – К.: «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2004. – 245 с.

Наукові статті

Статті у наукових фахових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз

 • Yanovska V. Marketing Research as a Way to Increase Competitiveness of Railway Company and Forecasting of Demand for Transport / V. Yanovska, O. Pylypenko, V. Tvoronovych, A. Bozhok // International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018). – Р. 583–587. [SCOPUS, ProQuest (USA), Directory of Open Access Journals (DOAJ) (Sweden), Southwest-German Union Catalogue (SWB) (Germany) etc].
 • Yanovska V. Principles of the Feedback Action in Local Elements of Rail Yard Interaction / P. Yanovsky, V. Yanovska, S. Lytvynenko, H. Nesterenko, L. Lytvynenko // International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018). – Р. 196–200. [SCOPUS, ProQuest (USA), Directory of Open Access Journals (DOAJ) (Sweden), Southwest-German Union Catalogue (SWB) (Germany) etc].
 • Яновська (Гудкова) В. П. Діагностика доцільності реального інвестування в умовах нестабільної економіки / В. П. Яновська (Гудкова), О. О. Кравченко, В. І. Творонович // Актуальні проблеми економіки. – № 1. – 2017. – C. 62–71. [EBSCOhost, EconLit, Cabell’s Directories, ABI/Inform by ProQuest, ERIH PLUS (Норвегія)]
 • Яновська (Гудкова) В. П. Діагностика інвестиційної привабливості підприємств залізничного транспорту / В. П. Яновська (Гудкова), О. О. Кравченко, В. І. Творонович // Актуальні проблеми економіки. – № 2. – 2017. – C. 95–106 [EBSCOhost, EconLit, Cabell’s Directories, ABI/Inform by ProQuest, ERIH PLUS (Норвегія)]
 • Яновська (Гудкова) В. П. Методологія розробки збалансованої системи показників сталого розвитку підприємств міського пасажирського транспорту / В. П. Яновська (Гудкова), О. Р. Приймук // Збірник наукових праць «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва». – Вип. 1 (12) – Х.: ХНАДУ, 2016. – С. 95–104. [Index Copernicus]
 • Яновська (Гудкова) В. П. Інноваційно-інвестиційне відтворення основних виробничих засобів підприємств залізничного транспорту / В. П. Яновська (Гудкова), О. В. Ярмоліцька // Економічний форум. – 2016. – № 1. – 129–138. [Ulrich’s Periodicals Directory (США),РІНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща)]
 • Яновська (Гудкова) В. П. Оцінка ефективності збалансованого функціонування і розвитку підприємств сфери пасажироперевезень / В. П. Яновська (Гудкова) // Збірник наукових праць «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва». – Вип. 1 (6) – Х.: ХНАДУ, 2014. – С. 62–66. [Index Copernicus]

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав

 • Яновська (Гудкова) В. П. Теоретические аспекты развития предприятий пассажирского транспорта / В. П. Яновська (Гудкова) // Рынок транспортных услуг (проблемы повышения эффективности). – Гомель: БелГУТ, 2013. – Вып. 6. – С. 252–258. [Білорусь]
 • Яновська (Гудкова) В. П. Государственное регулирование пассажирских перевозок / В. П. Яновська (Гудкова) // Экономика железных дорог. – № 4. – 2013. – С. 76–84. [Росія]
 • Яновська (Гудкова) В. П. Возможности бизнес-моделирования в социальных сферах экономической деятельности / В. П. Яновська (Гудкова) // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – № 16 (154). – 2013. – С. 29–34. [Росія]
 • Яновська (Гудкова) В. П. Критерии сегментации рынка пассажирских перевозок / В. П. Яновська (Гудкова) // Вестник транспорта Поволжья. – № 2 (38). – 2013. – С. 6–10. [Росія]
 • Yanovska (Hudkova) V. P. Diagnostics of competitive ability by retroactive effect method / V. P. Yanovska (Hudkova) // Nauka I Studia. – NR 2 (72). – 2013. – P. 31–36. [Польща]

Статті у наукових фахових виданнях

 • Яновська В. П. Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства як основа обґрунтування управлінських рішень / В. П. Яновська, Н. Ю. Роєнко // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Сер.: Економіка і управління. – 2017. – Вип. 39. – С. 318–327.
 • Яновська (Гудкова) В. П. Діагностика підприємства: від специфічних особливостей до загального змісту / В. П. Яновська (Гудкова) // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Сер.: Економіка і управління. – 2016. – Вип. 35. – С. 182–192.
 • Яновська (Гудкова) В. П. Інноваційні напрями розвитку автоматизованих систем самообслуговування на підприємствах залізничного транспорту / О. В. Кендюхов, В. П. Гудкова, О. В. Кравчук // Економіка. Менеджмент. Бізнес: збірник наукових праць. – Київ: Державний університет телекомунікацій, 2015. – № 2 (12). – С. 129–134.
 • Яновська (Гудкова) В. П. Багатоаспектне призначення залізничних вокзалів в контексті квазісервісних домінант ефективного функціонування й розвитку / В. П. Гудкова, А. А. Самохіна // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 27. – К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 88–97.
 • Яновська (Гудкова) В. П. Обґрунтування необхідності впровадження нових інформаційних технологій в сфері пасажирських перевезень залізниць / В. П. Гудкова, О. В. Кравчук // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 27. – К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 78–87.
 • Яновська (Гудкова) В. П. Економічна діагностика потенціалу розвитку вітчизняного виробництва моторвагонного рухомого складу / В. П. Гудкова, Д. Ю. Гричай // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 27. – К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 69–77.

Тези доповідей наукових конференцій

 • Яновська В. П. Управління вартістю транспортного бізнесу в умовах корпоратизації / В. П. Яновська // Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management. – Training. – Riga: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2018. – P. 178–182.
 • Яновська (Гудкова) В. П. Застосування компетентнісного підходу до підготовки фахівців економічних спеціальностей / В. П. Яновська (Гудкова), В. І. Творонович // Забезпечення якості освітньої діяльності: стан, проблеми та перспективи: Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції (23 листопада 2016 р.) / за заг. ред. Н. С. Брайковської, А. Д. Возненко, О. І. Стасюка. – К.: Редакційно- видавничий відділ Державного економіко-технологічного університету транспорту, 2016. – С. 18–20.
 • Яновська (Гудкова) В. П. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни як засіб реалізації інформаційно-комунікаційних технологій навчання / В. П. Яновська (Гудкова), В. І. Творонович // Сучасний підхід до використання новітніх технологій в системі підготовки фахівців транспортної галузі (Київ, ДЕТУТ, 20–21 листопада 2014 р.). – К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 25–26.
 • Яновська (Гудкова) В. П. Інформаційно-аналітичне середовище прийняття підприємством соціальних маркетингових рішень / В. П. Яновська (Гудкова) // Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 2015, 27–28 березня 2015, м. Київ. – К.: ДЕТУТ, 2015. – С. 49–50.
 • Яновська (Гудкова) В. П. Маркетингова діяльність підприємств пасажирського транспорту / В. П. Яновська (Гудкова) // Проблеми економіки і управління на залізничному транспорті: Матеріали Дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції ЕКУЗТ 2014, 14 листопада – 14 грудня 2014, м. Київ. – К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 106–107.
 • Яновська (Гудкова) В. П. Альтернативні підходи до організації економічної діяльності підприємств пасажирського транспорту / В. П. Яновська (Гудкова) // Проблеми економіки транспорту: Тези доповідей ХIІ Міжнародної наукової конференції, 24, 25 квітня 2014, м. Дніпропетровськ. – Д.: ДНУЗТ, 2014. – С. 39.

Методичні праці

Навчальні та навчально-методичні посібники

 • Економічна діагностика: Навчально-методичний посібник з дисципліни для студентів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка і стратегія розвитку підприємства» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Пилипенко О. В., Творонович В. І. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 284 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 4 від 21 грудня 2016 року))
 • Обґрунтування маркетингових рішень і оцінювання ризиків: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Творонович В. І., Пилипенко О. В., Крищенко С. О. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 110 с.
 • Пасажирські перевезення (економіка): Навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» спеціалізації «Організація перевезень і управління на транспорті (на залізничному транспорті)» / Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Пилипенко О. В., Познякова О. В., Приймук О. Р., Творонович В. І., Крищенко С. О., Устинович Н. В. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 266 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 4 від 21 грудня 2016 року))
 • Управління економічними ризиками: Навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Пилипенко О. В., Творонович В. І. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 275 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (Протокол № 4 від 21 грудня 2016 р.))
 • Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Пацьора О. В., Устинович Н. В. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 153 с.
 • Системний аналіз: Навчальний посібник / Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Пилипенко О. В., Пацьора О. В. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 158 c. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 5 від 14 березня 2015 року))
 • Організаційне проектування підприємства: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Познякова О. В., Крищенко С. О. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 121 с.
 • Економіка транспорту: Навчальний посібник / За заг. ред. М. В. Макаренко (Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Аджавенко М. М., Приймук О. Р., Андрієнко М. М.) – К.: ДЕТУТ, 2014. – 364 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-20283 від 23 грудня 2013 р.))
 • Економічне прогнозування: Навчальний посібник / Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Аджавенко М. М., Приймук О. Р., Творонович В. І. – К.: ДЕТУТ, 2014 – 161 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 27 від 27 вересня 2012 року))
 • Економіка вагонного господарства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Сич Є. М., Богомолова Н. І., Яновська (Гудкова) В. П., Кислий В. М. – К.: Логос, 2007. – 327 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 14/18.2-2859 від 15.12.2005 р.)

Методичні видання

 • Економічне прогнозування: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 075 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» та спеціальності 051 «Економіка» всіх форм навчання / В. П. Яновська, В. І. Творонович. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 84 с.
 • Стратегія підприємства: Конспект лекцій для студентів спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання / В. П. Яновська, О. В. Пилипенко, С. О. Крищенко. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 205 с.
 • Маркетингові комунікації: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 075 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» всіх форм навчання / Яновська В. П., Творонович В. І., Ярим-Агаєв О. М. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 82 с.
 • Економіко-математичні методи та моделі (оптимізаційні моделі): Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Приймук О. Р. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 62 с.
 • Економіка і фінанси підприємства: Методичні рекомендації до вивчення курсу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 273 «Залізничний транспорт, залізничні споруди та колійне господарство», всіх форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Ейтутіс Г. Д., Пилипенко О. В., Крищенко С. О. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2016. – 137 с.
 • Економіка транспорту: Методичні вказівки щодо проведення практичних занять та самостійного опрацювання дисципліни для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання з дисципліни «Економіка транспорту» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Устинович Н. В., Пацьора О. В. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 126 с.
 • Управління проектами: Методичні вказівки і завдання до виконання самостійної роботи з курсу для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» усіх форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Пилипенко О. В., Крищенко С. О. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 75 с.
 • Економіка праці і соціально-трудові відносини: Методичні рекомендації до вивчення курсу для студентів напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси», 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Ейтутіс Г. Д., Пилипенко О. В., Крищенко С. О., Устинович Н. В. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 138 с.
 • Основи економіки транспорту: Методичні вказівки щодо проведення практичних занять та самостійного опрацювання дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Творонович В. І., Пацьора О. В., Устинович Н. В. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 93 с.
 • Методичні рекомендації для виконання магістерських робіт для студентів спеціальностей 8.03050401 «Економіка підприємств» / Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Пацьора О. В. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 55 с.
 • Методичні вказівки до підготовки та проведення комплексного державного іспиту за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 22 с.
 • Методичні вказівки до підготовки та проведення комплексного державного іспиту за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 32 с.
 • Наскрізна програма практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» напряму підготовки 6.030504, 7.03050401 та 8.03050401 «Економіка підприємств» денної та заочної форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Познякова О. В., Пацьора О. В. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 37 с.
 • Економетрія: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та самостійного вивчення курсу для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Пасічник В. І.; Творонович В. І.; Познякова О. В. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 45 с.
 • Економіка залізничного транспорту: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 6.070105 «Рухомий склад залізниць» денної та заочної форми навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Аджавенко М. М., Познякова О. В. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 40 с.
 • Методичні вказівки до підготовки та проведення комплексного державного іспиту за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Сударенко А. І. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 22 с.
 • Моделі і методи прийняття рішень в обліку, аналізі й аудиті: Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» заочної форми навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Творонович В. І., Крищенко С. О. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 41 с.
 • Економетрія: Методичні вказівки до самостійної, практичних та лабораторних робіт з дисципліни «Економетрія» для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 41 с.
 • Методичні вказівки до виконання та захисту магістерської дипломної роботи спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» денної форми навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Макаренко М. В., Приймук О.Р., Пацьора О.В. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 48 с.

Міжнародне стажування

 • Baltic Research Institute of Transformation Economic Area, Certificate Serija C 20180754, topic: «Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management» by the speciality 073. «Management» (profile: Business Administration), during the period from July 23, 2018 to July 27, 2018.
 • Варшавська школа менеджменту, Сертифікат № СЕ/13/2013, тема: «Вивчення економічної і маркетингової діяльності підприємств», 02.07.2013 р. – 12.07.2013 р.
ОР

Приймук Ольга Романівна

Заступник завідувача кафедри, доцент кафедри, к.е.н., доцент

Наукові інтереси

 • Економіка підприємства
 • Економічне управління підприємствами
 • Ціноутворення
 • Маркетингове ціноутворення
 • Управління витратами

Список наукових праць (перейти)

Наукова діяльність

Науково-дослідні роботи

 • Основні напрямки реструктуризації та розвитку залізничного транспорту України в умовах ринкової економіки (номер держреєстрації 0102U003293, 2010–2012 рр.)
 • Порядок розрахунку та оформлення проїзних документів на проїзд пасажирів залізничним транспортом у внутрішньому сполученні (номер держреєстрації 0114U002956, 2013 р.)
 • Службова інструкція з розрахунку вартості проїзду пасажирів та оформлення проїзних документів у міжнародному сполученні (номер держреєстрації 0114U002957, 2013 р.)
 • Порядок оформлення перевізних документів та розрахунку вартості перевезення багажу та вантажобагажу (номер держреєстрації 0114U002958, 2013 р.)
 • Проблеми інноваційного розвитку ринку транспортних послуг (номер держреєстрації 0112U005792, 2013–2017 рр.)

Монографії

 • Приймук О.Р. Теоретико-методологічні основи регулювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку: Монографія / В. М. Анісімов, В. А. Чеботарьов, О. В. Кендюхов та ін.; Під заг. редакцією О. В. Кендюхова. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 216 с. (5 розділ п.5.2)
 • Приймук О.Р. Соціально-економічні аспекти розвитку підприємств транспорту України: Монографія / М. В. Макаренко, В. І. Пасічник, В. П. Яновська (Гудкова), О. Р. Приймук та ін. – К.: ДЕТУТ, 2013 – 295 с. (8-й розділ)
 • Приймук О.Р. Ефективність використання виробничих засобів метроремонтного підприємства: Монографія / Є.М.Сич, Кривопішин О.М., Приймук О.Р. та ін. – Ніжин: «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2009. – 308 с.

Наукові статті

Статті у наукових фахових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз

 • Приймук О. Р. Методологія розробки збалансованої системи показників сталого розвитку підприємств міського пасажирського транспорту / В. П. Яновська (Гудкова), О. Р. Приймук // Збірник наукових праць «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва». – Вип. 1 (12) – Х.: ХНАДУ, 2016. – С. 95–104. [Index Copernicus]
 • Приймук О. Р. Державне стимулювання рівня цін на послуги метрополітену транспорту / О. Р. Приймук // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, Харків, збірник наукових праць № 1(6), 2014. – С. 117-122 [IndexCopernicus]
 • Приймук О.Р. Квантификация как метод оценки социальной єффективности услуг метрополитена / О. Р. Приймук // Финансовая аналитика Научно-практический и информационно-аналитический сборник, М.: ООО «Издательский дом Финансы и кредит», 2014. – С.54-60 [Ринц]
 • Приймук О.Р. Обґрунтування сутності методологічних підходів до ціноутворення на підприємствах / О. Р. Приймук // Економічний часопис – ХХІ. Інститут суспільної трансформації, К.: –2013. – № 11-12 (2) – С. 53-55 [Scopus, Copernicus, RISC]

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав

 • Приймук О.Р. Социально-экономические параметры развития предприятий городского транспорта / О.Р.Приймук // Рынок транспортных услуг (проблемы повышения эффективности). – Гомель: БелГУТ, 2013. – Вып. 6. – С341-350. [Білорусь]

Статті у наукових фахових виданнях

 • Приймук О.Р. Особливості оптимального ціноуворення на послуги метрополітену // Зб. наук. пр. Держ. економ.- технологіч. ун-ту т-ту: Сер. Економіка і управління. – К.: ДЕТУТ, 2016. – Вип. 38. – С. 121 – 128
 • Приймук О.Р. Стратегія маркетингового ціноутворення на послуги метрополітену // Зб. наук. пр. Держ. економ.- технологіч. ун-ту т-ту: Сер. Економіка і управління. – К.: ДЕТУТ, 2015. – Вип. 31. – С. 159-165
 • Приймук О.Р. Баланс інтересів учасників міських пасажирських перевезень в сфері тарифоутворення // Вісник економіки транспорту і промисловості, Х.: УкрДАЗТ, Випуск 46, 2014. – С. 247-251
 • Приймук О.Р. Класифікаційні ознаки методів ціноутворення на продукцію підприємства // Зб. наук. пр. Держ. економ.- технологіч. ун-ту т-ту: Сер. Економіка і управління. – К.: ДЕТУТ, 2013. – Вип. 25. – С. 259-270
 • Приймук О.Р. Особливості інтегрованої системи тарифів на послуги у громадському транспорті // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наукових праць Вип. 1 (140)/ Наук. Ред.. І. Г. Манцуров. – К., 2013. С. 63. – 68
 • Приймук О.Р. Роль ціноутворення для ефективного функціонування метрополітену // Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей) Української державної академії залізничного транспорту. Вип. 40. Харків, 2012. – С. 112–116
 • Приймук О.Р. Еволюційні аспекти формування теорії ціноутворення // Зб. наук. пр. Держ. економ.-технологіч. ун-ту т-ту: Сер. Економіка і управління. – К.: ДЕТУТ, 2012. – Вип. 21-22. Ч. 2 – С. 208-215
 • Приймук О.Р. Приорітетні напрями стратегії розвитку метрополітенів світу// Зб. наук. пр. Держ. економ.-технологіч. ун-ту т-ту: Сер. Економіка і управління. – К.: ДЕТУТ, 2012. – Вип. 20. – С.  267-276
 • Приймук О.Р.Пасажирський транспорт як макрофактор розвитку мегаполісу // Зб. наук. пр. Держ. економ.-технологіч. ун-ту т-ту: Сер. Економіка і управління. – К.: ДЕТУТ, 2012. – Вип. 19. – С. 30-37
 • Приймук О.Р. Філософське розуміння соціального часу при здійсненні пасажирських перевезень // Зб. наук. пр. Держ. економ.-технологіч. ун-ту т-ту: Сер. Економіка і управління. – К.: ДЕТУТ, 2011. – Вип. 18. Ч.1 – С.  15-21
 • Приймук О.Р. Міська пасажирська транспортна система // Зб. наук. пр. Держ. економ.-технологіч. ун-ту т-ту: Сер. Економіка і управління. – К.: ДЕТУТ, 2009. – Вип. 14. – С.  21-31

Тези доповідей наукових конференцій

 • Приймук О.Р. Сталий розвиток підприємств міського пасажирського транспорту // Матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції «Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези», м.Київ 27-28 березня 2015 р., Київ, 2015. – С.125
 • Приймук О.Р. Особливості тарифної політики на послуги метрополітену ХІІ Міжнародна наукова конференція «Проблеми економіки транспорту» (24.04-25.042014), Дніпропетровськ, 2014 – С.108
 • Приймук О.Р.Функції та мета державного регулювання цін на послуги метрополітену в ринкових умовах //Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте. ЭКУЖТ-2013: Материалы VІІІ Международной научно-практической конференцию  (8-11 октября 2013)– К.: ГЭТУТ, 2013. – С. 149-151
 • Приймук О.Р. Цілі та принципи державного регулювання тарифів на послуги метрополітену //Проблеми та перспективи розвитку транспорт-них систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології. Тези доп. VІ Міжнародна науково-практична конференція (11-12 квітня 2013 р.), м. Київ.- К.: ДЕТУТ, 2013. – С.125-126
 • Приймук О.Р. Соціальний аспект ефективності функціонування метрополітену // «Проблемы экономики транспорта». ХІ Международная практическая конференція, 25-26квітня 2013 р., м. Дніпропетровськ . – Д.: ДНУЗТ, 2013. – С.80
 • Приймук О.Р. Місце ціноутворення у господарському механізмі метрополітену // Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції Прага, 27 листопада-05 грудня 2012. – С.24 – 25
 • Приймук О.Р. Особливості формування цінової політики на послуги метрополітену // «Теорія та практика управління економічним розвитком». Тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції, 22-24 листопада 2012 р., м. Київ. С. 83-84
 • Приймук О.Р. Вплив структури тарифу на економічний ефект громадського транспорту // Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті ЕКУЗТ 2012. Тези доп. VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 жовтня 2012 р., м. Судак. С. 122 – 123
 • Приймук О.Р. Вибір транспортної стратегії мегаполісу // «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів». Тез. доп. VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 жовтня 2012 р., м. Запоріжжя 2012 р. С. 68-70
 • Приймук О.Р. Інтеграція міських пасажирських перевезень //Актуальні проблеми економіки і управління в сучасних соціально-економічних умовах Тези доп. Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 2-3 жовтня 2012 р. С. 137-138
 • Приймук О.Р. Особливості управління крупними метрополітенами світу // Материалы международной научно-практической конференции, г. Одесса, 29 мая 2012 г. – К.: ГЭТУТ, 2012. – С. 105 – 106
 • Приймук О.Р. Ефективність функціонування підсистеми міського пасажирського транспорту // Тези доповідей за матеріалами восьмої науково-практичної міжнародної конференції «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України», 5-8 червня 2012, м. Харків. – Вісник економіки транспорту і промисловості. – Вип. 38. Харків – 2012. – С. 94 – 95
 • Приймук О.Р. Сучасна криза міського пасажирського транспорту та шляхи її подолання // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Сер. «Економіка і управління» (24-25 березня 2011 р.). – К.: ДЕТУТ, 2011. – С.162 – 164
 • Приймук О.Р. Час як основний фактор ефективного функціонування міської транспортної системи // Материалы Шестой Международной научно-практической конференции. – К.: ГЭТУТ, 2011. – С.302 – 303
 • Приймук О.Р. Основні питання розвитку швидкого міського електротранспорту // Материалы Третьей Международной научно-практической конференции. – К.: ГЭТУТ, 2008. – С.146 – 148.

Методичні праці

Навчальні та навчально-методичні посібники

 • Економічна діагностика: Навчально-методичний посібник з дисципліни для студентів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка і стратегія розвитку підприємства» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Пилипенко О. В., Творонович В. І. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 284 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 4 від 21 грудня 2016 року))
 • Обґрунтування маркетингових рішень і оцінювання ризиків: Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування»/ Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Творонович В. І., Пилипенко О. В., Крищенко С. О. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 110 с.
 • Пасажирські перевезення (економіка): Навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» спеціалізації «Організація перевезень і управління на транспорті (на залізничному транспорті)» / Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Пилипенко О. В., Познякова О. В., Приймук О. Р., Творонович В. І., Крищенко С. О., Устинович Н. В. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 266 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 4 від 21 грудня 2016 року))
 • Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Пацьора О. В., Устинович Н. В. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 153 с.
 • Економіка транспорту: Навчальний посібник / За заг. ред. М. В. Макаренко (Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Аджавенко М. М., Приймук О. Р., Андрієнко М. М.) – К.: ДЕТУТ, 2014. – 364 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-20283 від 23 грудня 2013 р.))
 • Економічне прогнозування: Навчальний посібник / Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Аджавенко М. М., Приймук О. Р., Творонович В. І. – К.: ДЕТУТ, 2014 – 161 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 27 від 27 вересня 2012 року))
 • Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання / Макаренко М.В., Приймук О. Р., Пацьора О. В. – К.: ДЕТУТ, 2012 – 196 с.

Методичні видання

 • Управління витратами: Приймук О. Р., Устинович Н.В. Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання першого рівня освітнього ступеня (бакалавр). – К.: Вид-во ДУІТ, 2018. – 62 с.
 • Яновська В. П., Приймук О. Р., Устинович Н.В. Методичні вказівки до написання індивідуальної наукової роботи для студентів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізація «Бізнес-адміністрування» денної та заочної форм навчання / В.П. Яновська, О.Р. Приймук, Н.В.Устинович. – К: ДУІТ, 2018. – 34 с.
 • Яновська В. П., Творонович В. І., Приймук О. Р., Устинович Н.В. Методичні вказівки для написання магістерської роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» денної та заочної форм навчання першого рівня освітнього ступеня (бакалавр). – К.: Вид-во ДУІТ, 2018. – 48 с.
 • Маркетингові дослідження: Ярим-Агаєв О. М., Приймук О. Р., Устинович Н.В. Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання першого рівня освітнього ступеня (бакалавр). – К.: Вид-во ДУІТ, 2018. – 120 с.
 • Маркетингове ціноутворення: Приймук О. Р., Ярим-Агаєв О. М., Устинович Н.В. Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання першого рівня освітнього ступеня (бакалавр). – К.: Вид-во ДУІТ, 2018. – 58 с.

Міжнародне стажування

 • Варшавська школа менеджменту, Сертифікат № СЕ/18/2013, тема: «Вивчення економічної і маркетингової діяльності підприємств», 02.07.2013 р. – 12.07.2013 р.
Г.Д.

Ейтутіс Георгій Дмитрович

Професор кафедри, д.е.н., професор

Наукові інтереси

 • Реформування залізничного транспорту
 • Удосконалення показників експлуатаційної діяльності транспорту
 • Регіоналізація транспортного обслуговування підприємств і населення
 • Імплементація та інтероперабельність залізниць країни до ЄС
 • Історія розвитку залізничного транспорту

Список наукових праць (перейти)

Наукова діяльність

Науково-дослідні роботи

 • Удосконалення методики аналізу і розрахунків у ринкових умовах собівартості перевезень вантажів і пасажирів залізничним транспортом » (номер держреєстрації 0196U012413, термін виконання 1996–1998 рр.), де автором визначено порядок обчислення собівартості перевезень на основі врахування витратних ставок в умовах нестабільних обсягів перевезень.
 • Проведення досліджень та розробка методологічних положень Єдиного обліку землі та об’єктів нерухомого майна залізничного транспорту» (номер держреєстрації 0109U008371, термін виконання 2007–2008 рр.), де автором визначено особливості оцінювання землі й об’єктів нерухомого майна залізниць.
 • Методологічне забезпечення для проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок залізничного транспорту» (номер держреєстрації 0109U008372, термін виконання 2007–2009 рр.), в якій особистим внеском автора є розроблення алгоритму встановлення спеціалізації та групування об’єктів нерухомого майна структурних підрозділів залізниць.
 • Дослідження та розробка методологічних положень по інвентаризації майна» (номер держреєстрації 0109U008373, термін виконання 2007–2009 рр.), у межах якої автором розроблено концептуальні схеми вдосконалення змісту технічної документації з інвентаризації майна та процедур адаптації організаційних структур управління (ОСУ) залізничним транспортом до функціонування в нестійкому економічному середовищі.
 • Дослідження та розробка оцінки ефективності використання рухомого складу на основі матричної залежності якісних показників експлуатаційної роботи ( державна реєстрація роботи буде  завершена у 4 кв. 2018 р. ).

Наукові статті

Статті у наукових фахових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз

 • Ейтутіс Г. Д. Потенційні джерела інвестування в розвиток залізничного транспорту України та можливість їх диверсифікації / Г. Д. Ейтутіс, О. Никифорук, О. Бойко // Економіст. – 2012. – № 18. –.С. 64–67. [REPEc]
 • Ейтутіс Г. Д. Організація територіальної діяльності виробничих підрозділів на перших етапах реформування залізничного транспорту країни / Г. Д. Ейтутіс, Д. Г. Ейтутіс // Економіст. – 2013. – № 7. – С. 63–65. [REPEc]
 • Ейтутіс Г. Д. Міжнародний вимір продуктивності залізничного транспорту України як основа вибору напрямів його модернізації / Г. Д. Ейтутіс, О. Никифорук, В. Карпов // Економіст. – 2014. –№ 5. – с. 63–68. [REPEc]
 • Ейтутіс Г. Д. Продуктивність вагона – комплексний показник використання вантажних вагонів ПАТ «Укрзалізниця» / Г. Д. Ейтутіс, О. Є. Зіць // Економіст. – 2016. – № 3. – С. 9–11. [REPEc]
 • Ейтутіс Г. Д. Методика кваліметричного оцінювання ефективності діяльності інфраструктурного комплексу залізниць / Г. Д. Ейтутіс, О. В. Бакалінській, О. Є.Зіць // Економіст. – 2017. – № 5. – С.10–14. [REPEc]
 • Ейтутіс Г.Д. Загальні тенденції та фактори впливу на  обсяг  вантажних перевезеньу сучасних умовах / Р.С. Веприцький, Г.Д. Ейтутіс, С.В. Артем’єва // Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). ХАРДУЗТ – 2017. Випуск 60. – С.78-86.

Методичні праці

Навчальні та навчально-методичні посібники, підручники

 • Ейтутіс Г.Д. Маркетинг транспортних послуг: [підручник] / І.М.Аксьонов, Г.Д. Ейтутіс та ін. // – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2018– 268 с.
 • Ейтутіс Г. Д. Економіка залізничного транспорту: [підручник (з грифом МОН)] / Ю. Ф. Кулаєв, Ю. С. Бараш, Г. Д. Ейтутіс. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2014. –480 с.
О.В.

Пилипенко Олена Віталіївна

Доцент кафедри, к.е.н., доцент

Наукові інтереси

 • Економіка та організація інноваційно-інвестиційної діяльності на мікро- та макрорівні
 • Аналіз, моделювання та управління бізнес-процесів та економічних ризиків транспортної компанії
 • Стратегічний аналіз та стратегічний розвиток бізнесу
 • Конкурентоспроможність та ефективність підприємства
 • Економіка та суспільство

Досвід роботи в науковій (освітній) сфері – 23 роки

Список наукових праць (перейти)

Наукова діяльність

Науково-дослідні роботи

 • Проблеми інноваційного розвитку ринку транспортних послуг (номер держреєстрації 0112U005792, 2013–2018 рр.)

Монографії

 • Пилипенко О. В. Методологія стратегічного та економічного аналізу діяльності виробничих підрозділів ПАТ «Укрзалізниця» (на прикладі локомотивних депо): Монографія: 2-ге вид., переробл. – К.: «ПрофКнига», 2019. – 132 с.
 • Пилипенко О. В. Методологія стратегічного та економічного аналізу діяльності виробничих підрозділів ПАТ «Укрзалізниця» (на прикладі локомотивних депо): Монографія. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 131 с. (електронне видання) (7,92 д. а.).
 • Економіка сталого розвитку: методологічні підходи та практичні рішення (англійською мовою): Колективна монографія [Economics of sustainable development: methodological approaches and practical solutions] / за загальною редакцією д.е.н., проф. О. В. Кендюхова – К.: Центр навчальної літератури, 2016. – 182 с. (0,34 д. а.)
 • Пилипенко О. В. Теоретико-методологічні основи регулювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку: монографія. / Під заг. ред. Кендюхова О. В. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 216 с.
 • Пилипенко О. В. Соціально-економічні аспекти розвитку підприємств транспорту України: Монографія / М. В. Макаренко, В. І. Пасічник, В. П. Яновська (Гудкова), О. Р. Приймук та ін. – К.: ДЕТУТ, 2013 – 296 с.

Наукові статті

Статті у наукових фахових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз

 • Pylypenko Olena. Marketing Research as a Way to Increase Competitiveness of Railway Company and Forecasting of Demand for Transport / Viktoriia Yanovska, Olena Pylypenko, Viktoriia Tvoronovych, Anastasiia Bozhok // International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018), P, 583 – 587, Website: www.sciencepubco.com/index.php/IJET. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/19961/9301
 • Пилипенко О. В. Державне управління інноваційною діяльністю в Україні: проблеми та перспективи // Науковий журнал «Економіка України». –2016. – № 9 (658). – С. 31-43. (Index Copernicus, Google Scholar, OAJI.net).
 • Пилипенко О.В. Формування ПАТ «Українська залізниця»: аналіз майнового та фінансового стану / О. В. Пилипенко, Е. О. Соколова. // Вісник економіки транспорту і промисловості (Збірник науково-практичних статей). – Харків, Український державний університет залізничного транспорту, 2016. – № 53, С. 46-54. (0,78 д.а.) (РИНЦ, Наукова періодика України, Google Scholar, Російська наукова електронна бібліотека (eLIBRARY)).
 • Пилипенко О. В. Модель фінансової стратегії в антикризовому фінансовому управлінні на підприємствах залізничного транспорту /О. В. Пилипенко, Е. О. Соколова // «Наука й економіка» (Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету). – Хмельницький: ХЕУ, 2016, № 2. – С. 68-77. (0,6 д.а.). (РИНЦ).
 • Пилипенко О.В. Чинники формування адаптаційної моделі управління портфелем бізнесів залізничного транспорту // Збірник наукових праць «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва». – Вип. 1 (6) – Х.: ХНАДУ, 2014. – С. 227–232. (Index Copernicus).

Статті у наукових фахових виданнях

 • Пилипенко О. В. Особливості впровадження та реалізації інновацій у малому будівельному бізнесі / О. В. Пилипенко, О. М. Ярим-Агаєв, І. В. Сухоребрик // Зб. наук. праць ДУІТ, серія «Економіка і управління». – Вип. 42. – К.: ДУІТ, 2018. – С. 89-101. (0,86 д. а.).
 • Пилипенко О. В. Сутнісні особливості та умови забезпечення ефективності інтермодальних перевезень / О. В. Пилипенко, О. С. Бойко // Зб. наук. праць ДЕТУТ, cерія «Економіка і управління»/ – Вип.40. – К.:ДЕТУТ, 2017. – C. 82-95. (1,14 д.а.).
 • Пилипенко О. В. Конкурентоспроможність ТОВ «Укр-логістика» на ринку логістичних послуг / О. В. Пилипенко, В. В. Маначинська // Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», 2017, Вип. 40. – С. 232-244. (0,94 д.а)
 • Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності залізничного транспорту України / О. В. Пилипенко, В. Л. Жунь// Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», 2016, Вип. 38. – С. 69-81.
 • Пилипенко О. В. Сучасні тенденції та завдання реформування пенсійної системи в Україні / О. В. Пилипенко, А. В. Лепська// Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», 2016, Вип. 38. – С. 215-224.
 • Пилипенко О. В. Методичні підходи до оцінки і оптимізації структури капіталу підприємства залізничного транспорту / О. В. Пилипенко, Е.О. Соколова // Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», 2016, Вип. 35.  – С. 97-114.
 • Пилипенко О. В. Формування умов інноваційного розвитку підприємства в Україні: тенденції та проблеми (Formation terms of innovative development of theenterprise in Ukraine: trends and issue) (англ. мовою) / О. В. Пилипенко // Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», 2015, Вип. 34. – С. 360 -370.
 • Пилипенко О. В. Проблеми та напрями оновлення локомотивного господарства України в умовах реформування / О. В. Пилипенко, Ю. Задриборода // Збірник наукових праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», 2015. – Вип. 33, с. 144-152.
 • Пилипенко О. В. Впровадження інновацій як фактор розвитку підприємства / О. В. Пилипенко, С. Веселов // Збірник наукових праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», 2015. – Вип. 33, с. 305-311.
 • Пилипенко О. В. Особливості управління ризиками тривалості інвестиційних проектів на залізничному транспорті України / О. В. Пилипенко // Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», 2014, Вип. 30. – С. 116-126.
 • Пилипенко О. В. Удосконалення управління витратами вагонного господарства залізниць України в умовах інституціональних змін / О. В. Пилипенко // К.: Збірник наукових праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління». – 2014, Вип. 28. – С. 79-87.

Тези доповідей наукових конференцій

 • Лукстс В. Ю., Пилипенко О. В. Шляхи підвищення ефективності діяльності моторвагонного депо / Збірник наукових матеріалів XXV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції el-conf.com.ua «Наукові підсумки 2018 року», м. Вінниця, 17 грудня 2018  р. Тези доповідей. –  Ч. 2, с. 108.
 • Яновська В. П., Пилипенко О. В., Творонович В. І, Божок А. Р. Маркетингові дослідження як спосіб підвищення конкурентоспроможності залізничних компаній та прогнозування попиту на перевезення / Міжнародна науково-технічна конференція «Технології та інфраструктура транспорту», Харків, 14-16 травня 2018 р: Тези доповідей. –  Харків: УкрДУЗТ, 2018. – С. 507-509.
 • Пилипенко О. В. Особливості інноваційного проектування на залізничному транспорті / О. В. Пилипенко, С. О. Крищенко // ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті – ЕКУЗТ 2017». – К.: ДЕТУТ, 2017.
 • Пилипенко О.В. Методичні підходи до оцінки фінансового стану і оптимізації структури капіталу підприємства залізничного транспорту / О. В. Пилипенко, Е. О. Соколова // ХIV Міжнародна науково-практична конференціїя «Проблеми економіки транспорту». – Д.: ДНУЗТ ім. Лазаряна, 2016. – С. 126-127.
 • Пилипенко О. В. Діагностика кризи фінансово-економічної діяльності підприємств залізничного транспорту / О. В. Пилипенко, Е. О. Соколова // ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті – ЕКУЗТ 2016». – К.: ДЕТУТ, 2016.
 • Пилипенко О. В. Самонавчання студента як чинник набуття фахових компетенцій / Г.Д. Ейтутіс, О.В. Пилипенко, С.О. Крищенко // Забезпечення якості освітньої діяльності: стан, проблеми та перспективи: Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції. – К.: Редакційно-видавничий відділ Державного економіко-технологічного університету транс- порту, 2016. – С. 25 – 26.
 • Пилипенко О. В. Методичні питання оцінки фінансового стану структурних підрозділів залізничного транспорту / О. В. Пилипенко, Е. О. Соколова // Збірник тез 74-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», м. Дніпро-петровськ, 2014. – С. 91-93.
 • Пилипенко О. В. Роль виховання у формуванні фахівця / О. В. Пилипенко, С.О. Крищенко // Сучасний підхід до використання новітніх технологій в системі підготовки фахівців транспортної галузі: Матеріали науково-методичної конференції Університету. − К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 28 – 30.

Методичні праці

Навчальні та навчально-методичні посібники

 • «Обґрунтування маркетингових рішень і оцінювання ризиків» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» усіх форм навчання / В. П. Яновська, О. Р. Приймук, В. І. Творонович, О. В. Пилипенко, С. О. Крищенко. – К. ДУІТ, 2018. – 107 с.
 • Обґрунтування маркетингових рішень і оцінювання ризиків: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»./ В. П. Гудкова, О.Р. Приймук, В. І. Творонович, О. В. Пилипенко, С. О. Крищенко.  – К.: ДЕТУТ, 2016. – 110 с.
 • Пилипенко О.В. Управління економічними ризиками: Навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Пилипенко О. В., Творонович В. І. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 275 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (Протокол № 4 від 21 грудня 2016 р.))
 • Пилипенко О.В. Економічна діагностика: Навчально-методичний посібник з дисципліни для студентів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка і стратегія розвитку підприємства» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Пилипенко О. В., Творонович В. І. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 284 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 4 від 21 грудня 2016 року))
 • Обґрунтування маркетингових рішень і оцінювання ризиків: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Творонович В. І., Пилипенко О. В., Крищенко С. О. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 110 с.
 • Пасажирські перевезення (економіка): Навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» спеціалізації «Організація перевезень і управління на транспорті (на залізничному транспорті)» / Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Пилипенко О. В., Познякова О. В., Приймук О.Р., Творонович В. І., Крищенко С. О., Устинович Н. В. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 284 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 4 від 21 грудня 2016 року))
 • Системний аналіз: Навчальний посібник / Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В.І., Пилипенко О. В., Пацьора О. В. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 158 c. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 5 від 14 березня 2015 року))
 • Стратегічний аналіз: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Пилипенко / За заг. ред. проф. М. І. Коваля. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2014. – 332 с. (16,26 д. а.)(Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 1/11-8502 від 20.05.2013 р.)
 • Стратегічний аналіз: Навч.-метод. посібн. / Є. М. Сич, О. В. Пилипенко, М. С. Стасишен. – К.: Каравела, 2010. – 304 с.Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 1.4/18-Г-2280 від 31.10.2009 р.)

Методичні видання

 • Пилипенко О. В. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навчально-методичний посібник для студентів підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» всіх форм навчання  // В.П. Яновська, Г. Д. Ейтутіс, О. В. Пилипенко, С. О. Крищенко. – К.: ДУІТ, 2018
 • Пилипенко О. В. Організація зв’язків з громадськістю: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів підготовки освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання / О. В. Пилипенко. – К.: ДУІТ, 2018. – 212 с.
 • Стратегія підприємства: Конспект лекцій для студентів підготовки освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей 051 «Економіка» та 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання / В. П. Яновська, О. В. Пилипенко, С. О. Крищенко. – К.: ДУІТ, 2017. – 212 с.
 • Стратегічне управління: Методичні вказівки до самостійного опрацювання дисципліни та проведення практичних занять для студентів підготовки освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» денної та заочної форм навчання / Г. Д. Ейтутіс, О. В. Пилипенко. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 144 с.
 • Управління проектами: методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного опрацювання дисципліни для студентів підготовки освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Мененджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» денної та заочної форм навчання / Г. Д. Ейтутіс, О. В. Пилипенко. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2017. – 93 с.
 • Управління проектами: методичні вказівки та завдання до виконання контрольної (розрахунково-графічної) роботи для студентів підготовки освітнього ступеня «магістр» галузі знань «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / В. П. Яновська, О. В.  Пилипенко, С. О. Крищенко. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2017. – 37 с.
 • Економіка інноваційно-інвестиційної діяльності: Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» заочної форми навчання / О.В. Пилипенко, О.Р. Приймук, С. О. Крищенко. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2016. –51с.
 • Економіка і фінанси підприємства: Методичні рекомендації до вивчення курсу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 273 «Залізничний транспорт, залізничні споруди та колійне господарство», всіх форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Ейтутіс Г. Д., Пилипенко О. В., Крищенко С. О. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2016. – 137 с.
 • Управління проектами: Методичні вказівки і завдання до виконання самостійної роботи з курсу для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» усіх форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Пилипенко О. В., Крищенко С. О. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 75 с.
 • Економіка праці і соціально-трудові відносини: Методичні рекомендації до вивчення курсу для студентів напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси», 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Ейтутіс Г. Д., Пилипенко О. В., Крищенко С. О., Устинович Н. В. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 138 с.
 • Економіка інноваційно-інвестиційної діяльності: Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення курсу для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» денної форми навчання / А. С. Назаренко, О. В. Пилипенко. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 87 с.
 • Економіка вагонного господарства в умовах реформування залізничного транспорту: Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 7.07010502 та 8.07010502 «Вагони та вагонне господарство» денної та заочної форм навчання / О В. Пилипенко, М. А. Демченко. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 41 с.

Міжнародне стажування

 • Варшавська Школа Менеджменту, м. Варшава. Сертифікат № СЕ/16/2013, тема: «Вивчення економічної і маркетингової діяльності підприємств», 02.07.2013 р. – 12.07.2013 р.
 • Пан-Європейський Університет, м. Братислава, Словаччина. Сертифікат № 24/12, тема: «Методи підготовки та організація навчального процесу в Пан-Європейському Університеті», 12.12.2016 р. – 17.12. 2016 р.
В.І.

Творонович Вікторія Ігорівна

Доцент кафедри, к.е.н., доцент

Наукові інтереси

 • Економічне прогнозування
 • Економіко-математичні методи та моделі
 • Економетричні моделі
 • Системний аналіз

Відмінник освіти України

Дійсний член Транспортної Академії України

Наукова діяльність

Науково-дослідні роботи

 • Основні напрямки реструктуризації та розвитку залізничного транспорту України в умовах ринкової економіки (номер держреєстрації 0102U003293, 2010–2012 рр.)
 • Проблеми інноваційного розвитку ринку транспортних послуг (номер держреєстрації 0112U005792, 2013–2017 рр., відповідальний виконавець)

Монографії

 • Творонович В. І. та ін. Соціально-економічні аспекти розвитку підприємств транспорту України: [колективна монографія]. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 296 с.
 • Творонович В. І. та ін. Теоретико-методологічні основи регулювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку: [колективна монографія]. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 217с.
 • Творонович В. І. та ін. Economics of sustainable development: methodological approaches and practical solutions: [колективна монографія]. – Кyiv.: Publishing, 2016. – 182с.

Наукові статті

Статті у наукових фахових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз

 • Творонович В. І. Діагностика доцільності реального інвестування в умовах нестабільної економіки / В. П. Яновська (Гудкова), О. О. Кравченко, В. І. Творонович // Актуальні проблеми економіки. – № 1. – 2017. – C. 62–71. [EBSCOhost, EconLit, Cabell’s Directories, ABI/Inform by ProQuest, ERIH PLUS (Норвегія)]
 • Творонович В. І. Діагностика інвестиційної привабливості підприємств залізничного транспорту / В. П. Яновська (Гудкова), О. О. Кравченко, В. І. Творонович // Актуальні проблеми економіки. – № 2. – 2017. – C. 95–106 [EBSCOhost, EconLit, Cabell’s Directories, ABI/Inform by ProQuest, ERIH PLUS (Норвегія)]
 • Tvoronovych V. Marketing Research as a Way to Increase Competitiveness of Railway Company and Forecasting of Demand for Transport / V. Yanovska, O. Pylypenko, V. Tvoronovych, A. Bozhok // International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018). – Р. 583–587. [SCOPUS, ProQuest (USA), Directory of Open Access Journals (DOAJ) (Sweden), Southwest-German Union Catalogue (SWB) (Germany) etc].

Статті у наукових фахових виданнях

 • Творонович В. І. Методы исследования показателей эффективности работы транспортных предприятий в современных рыночных условиях. // Межд. сб. науч. трудов. УО «БелГУТ» «Рынок транспортных услуг (Проблемы повышения эффективности)». Вып. 6.– Гомель, 2013. с. 123 – 130.
 • Творонович В. І. Функції перспективного аналізу в роботі галузей економічної системи // Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». Вип.19. – К.: ДЕТУТ, 2012. – с. 269 – 274.
 • Творонович В. І. Generalized dynamical systems and large-scale objects as objects of long-term prognosis // Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». Вип. 26. – К.: ДЕТУТ, 2013. – с. 105–110.
 • Творонович В. І. Електрифікація залізниці, як один із перспективних напрямів стратегічного розвитку підприємств галузі. // Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». Вип. 26. – К.: ДЕТУТ, 2013. – с. 122–128.
 • Творонович В. І. Сучасна концепція інтегрованого маркетингу у сфері перевезень транспортних підприємств України // Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». Вип. 29. – К.: ДЕТУТ, 2014. – с.48–55.
 • Творонович В. І. Modelling and prediction of risk for transport companies // Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». Вип. 30.- К.: ДЕТУТ, 2015. – с. 280–287.
 • Творонович В. І. Структуризація процесу прогнозних досліджень на прикладі транспортної галузі України // Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». Вип. 31. – К.: ДЕТУТ, 2015. – с. 27–37.
 • Творонович В. І. та ін. Моделювання основних засобів на підприємствах залізничного транспорту // Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». Вип. 36. – К.: ДЕТУТ, 2015. – с. 127–133.
 • Творонович В. І. та ін. Економічні засади вдосконалення обслуговування пасажирів на залізничному вокзалі // Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». Вип. 36. – К.: ДЕТУТ, 2015. – с. 157–154.
 • Творонович В. І. та ін. Обґрунтування заходів підвищення прибутковості підприємства //  Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». Вип. 37. – К.: ДЕТУТ, 2015. – с. 181–186.
 • Творонович В. І. та ін. Формування ринково орієнтованої системи управління результативністю діяльності регіонального центру зайнятості // Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». Вип. 37. – К.: ДЕТУТ, 2015. –  с.105–111.
 • Творонович В. І. та ін. Перспективні напрямки  інноваційного розвитку підприємства // Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». Вип. 38. – К.: ДЕТУТ, 2015. – с. 177–182.

Тези доповідей наукових конференцій

 • Творонович В. І. Концептуальна сутність розвитку транспортної системи України. Тези доп. наук.-практ. конф. «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України», 5 – 8 червня 2012 р. – Харків: УкрДАЗТ, – 2012. – с. 42–43.
 • Творонович В. І. Модель формування цільових функцій перспективних систем прогнозування. Тези доп. між. наук.-практ. інтернет-конф. «Актуальні проблеми економіки і управління в сучасних соціально-економічних умовах», 2– 3 жовтня 2012 р. – Дніпропетровськ: Герда, 2012 р. – с. 44 – 45.
 • Творонович В. І. Підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства із застосуванням факторингу. Тези доп. XLI наук.-практ. конференції «Залізничний транспорт: сучасні проблеми науки»,19 – 20 квітня 2012р. Ч.2 – К.: ДЕТУТ, 2012 р. – с. 84– 85.
 • Творонович В. І. Обгрунтування створення залізничних туристичних перевезень. Тези доп. XLI наук.-практ. конф. «Залізничний транспорт: сучасні проблеми науки» 19 – 20 квітня 2012 р. Ч.2. – К.: ДЕТУТ, 2012 р. – с. 82 – 84.
 • Творонович В. І. Значення організаційно-економічних факторів розвитку стратегічних напрямків транспортної науки. Зб. матеріалів VІІ між. наук.-практ. конф. «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів» 18–19 жовтня 2012 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя:  ЗНУ, 2012 р. – с. 70– 71.
 • Творонович В. І. Особливості сучасного етапу задач управління. Тези доп. VI наук.-практ. між. конф. «Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології». Серія «Економіка і управління». – К.: ДЕТУТ, 2013р. – с. 138 – 139.
 • Творонович В. І. Особливості інформаціологічного підходу до розвязяння проблем в економічних системахТези доп. Міжнародної наук.-практ. конф. «Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези»,  27– 28 березня 2015р. –  К: ДЕТУТ, 2015р. – с. 151 – 152.

Закордонні видання

 • Творонович В. І. Системи стратегії розвитку залізничної галузі України. MATERIALY IX MEZINARODNI VEDECKO-PRAKTICKA KONFERENCE DNYVEDY–2013 27.03.2013–05.04.2013 Dil 11 Ekonomicke vedy.
 • Творонович В. І. Декомпозиція структури складних об’єктів при розв’язанні питань їх розвитку ECONOMICS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THEORETICAL APPROACHES AND PRACTICAL RECOMMENDATIONS Materials of International scientific and practical conference September, 13–16, Kosice, Slovac Republic.
 • Творонович В. И., Яновская В. П., Творонович И.А. Особенности маркетингового подхода к организации пассажирских перевозок АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО  И СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСОВ, IV Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию БИИЖТа-БелГУТа , 11–12 октября 2018 года

Методичні праці

Навчальні та навчально-методичні посібники

 • Економічна діагностика: Навчально-методичний посібник з дисципліни для студентів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка і стратегія розвитку підприємства» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Пилипенко О. В., Творонович В. І. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 284 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 4 від 21 грудня 2016 року))
 • Обґрунтування маркетингових рішень і оцінювання ризиків: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Творонович В. І., Пилипенко О. В., Крищенко С. О. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 110 с.
 • Пасажирські перевезення (економіка): Навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» спеціалізації «Організація перевезень і управління на транспорті (на залізничному транспорті)» / Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Пилипенко О. В., Познякова О. В., Приймук О. Р., Творонович В. І., Крищенко С. О., Устинович Н. В. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 266 с. (Рекомендовано Вченою радоюДержавного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 4 від 21 грудня 2016 року))
 • Управління економічними ризиками: Навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Пилипенко О. В., Творонович В. І. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 275 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (Протокол № 4 від 21 грудня 2016 р.))
 • Системний аналіз: Навчальний посібник / Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Пилипенко О. В., Пацьора О. В. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 158 c. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 5 від 14 березня 2015 року))
 • Економіка транспорту: Навчальний посібник / За заг. ред. М. В. Макаренко (Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Аджавенко М. М., Приймук О. Р., Андрієнко М. М.) – К.: ДЕТУТ, 2014. – 364 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-20283 від 23 грудня 2013 р.))
 • Економічне прогнозування: Навчальний посібник / Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Аджавенко М. М., Приймук О. Р., Творонович В. І. – К.: ДЕТУТ, 2014 – 161 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 27 від 27 вересня 2012 року))

Методичні видання

 • Творонович В. І., Яновська (Гудкова) В. П., Пилипенко О. В.,  Пацьора О. В. Економічний аналіз. Метод. вказ. до виконання курсової роботи для студентів спец. 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання. – К.: ДЕТУТ, 2012. – 44 с.
 • Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Познякова О. В., Творонович В. І., Крищенко С. О. Економіка пасажирських перевезень Метод. вказ. до виконання практичних занять для студентів спец. 6.070101  «Організація перевезень і управління на транспорті».– К.: ДЕТУТ, 2012. – 110 с.
 • Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Аджавенко М. М., Андрієнко М. М., Приймук О. Р. Творонович В. І. Економіка транспорту Навч. – метод. пос. К.: ДЕТУТ, 2013. – 284 с.
 • Пасічник В. І., Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Познякова О. В. Економетрія Метод. вказ. до виконання контрольної  роботи студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 41 с.
 • Гурнак В. М., Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І.,Пилипенко О. В., Познякова О. В. Потенціал і розвиток підприємства Конспект лекцій по курсу «Потенціал і розвиток підприємства» для студентів спеціальності 6.030504  «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 44 с.
 • Яновська (Гудкова) В.П., Творонович В. І., Економетрія Метод. вказ. до самостійної, практичних та лабораторних робіт з дисципліни «Економетрія» для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання. – К.: ДЕТУТ,  2014. – 41 с.
 • Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Крищенко С. О. Моделі і методи прийняття рішень в обліку, аналізі і аудиті Метод. вказ. до виконання контрольної роботи з дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в обліку, аналізі і аудиті» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит», – К.: ДЕТУТ, 2014. – 41с.
 • Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Приймук О.Р. Економіко-математичні методи та моделі Метод. Вказівки до вивчення курсу з дисципліни «Економіко-математичні методи та моделі» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504«Економіка підприємства», 6.030508«Фінанси та кредит» – К.: ДЕТУТ, 2013. – 141 с.
 • Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Приймук О.Р. Економічне управління підприємством Метод вказівки до вивчення курсу з дисципліни «Економічне управління підприємством» для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» – К.: ДЕТУТ, 2016. – 130 с.
 • Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І. Метод вказівки до вивчення курсу з дисципліни «Економічне прогнозування» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» та спеціальності 051«Економіки» всіх форм навчання – К.: ДЕТУТ, 2016. – 84 с.
 • Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Ярим-Агаєв О.М. Метод вказівки до вивчення курсу з дисципліни «Маркетингові комунікації» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» всіх форм навчання – К.: ДЕТУТ, 2017. – 82 с.
 • Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Приймук О.Р., Божок А.Р. Метод вказівки до написання магістерської роботи для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» всіх форм навчання – К.: ДЕТУТ, 2018. – 93 с.

Нагороди

 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України № 126602.
 • Відмінник освіти України.

Міжнародне стажування

 • Варшавська Школа Менеджменту, м. Варшава. Сертифікат № СЕ/20/2013, тема: «Вивчення економічної і маркетингової діяльності підприємств», 02.07.2013 р. – 12.07.2013 р.
Агаєв О.М.

Ярим-Агаєв Олександр Миколайович

Доцент кафедри, к.е.н., доцент

Наукові інтереси:

 • Маркетингові дослідження
 • Поведінка споживачів
 • Маркетингова товарна політика
 • Бренд-менеджмент
 • Маркетингові комунікації
 • Світові товарні ринки
 • Інфраструктура товарного ринку

Наукова діяльність

Наукові статті

 • Ярим-Агаєв О.М. Методологія оцінки конкурентоспроможності продукції на споживчому ринку / Ярим-Агаєв О.М., Письменний О. А. // ДонНТУ. Серія економіка. Випуск 41. – Донецьк; ДонНТУ 2012. – С. 14–20.
 • Ярим-Агаєв О. М. Визначення рівня конкурентоспроможності споживчих товарів (на прикладі молочної продукції) / Ярим-Агаєв О. М., Письменний О. А., Менжунова М. О. //.ДонНТУ. Серія економіка. Випуск 41. – Донецьк; ДонНТУ 2012. – С. 37–44.
 • Ярим-Агаєв О. М. Концепції соціальної стратифікації: системний підхід / Ярим-Агаєв О. М., Танасійчук В. С. // Вісник Донецького Національного Університету. Серія В. Економіка і право.Т2. – Донецьк, ДонНУ.2012. – С.277–280.
 • Ярым-Агаев А. Н. Критический анализ статистических данных о динамике потребления домохозяйств в Украине / Ярим-Агаєв О. М. // ДонНТУ. Серія економіка. Випуск 4(46). – Донецьк; ДонНТУ 2013. – С. 300–308.
 • Ярым-Агаев А. Н. Формирование маркетинговой работы по организации и поддержке корпоративного сайта компаний, работающих на потребительском рынке / Ярым-Агаев А. Н., Дебелая Г. О. // Бізнес Информ. – 2014. – №3. – С.402–406.
 • Ярим-Агаєв О. М. Методичний підхід щодо оцінки парку легкових автомобілів Украіни / Ярим-Агаєв О. М., Письменний О. А. // Научные труды ДонНТУ.Серия экономическая. – 2014. – №4. – С.206–2015.
 • Ярим-Агаєв О. М. Тенденції розвитку світових ринків: можливості та перспективи для України / Кендюхов О. В., Ярим-Агаєв О. М. // Маркетинг в Украіні. – 2014. – № 6. – С. 34–40.

Тези доповідей наукових конференцій

 • Ярым-Агаев А. Н. Перспективы инвестирования в добычу сланцевых газов для решения проблемы энергетической безопасности Украины / Ярым-Агаев А. Н., Васильченко С. В. // Проблемы управления производственно экономической деятельностью субъектов хозяйствования: сборник научных трудов. – Т.1. – Донецк: ДонНТУ, 2012. – С. 182–185.
 • Ярым-Агаев А. Н. Иностранные инвестиции и динамика машиностроительной промышленности в Украине / Ярым-Агаев А. Н., Руденко К. С. // Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи України. – Донецьк: ДонНТУ, 2013.
 • Ярым-Агаев А. Н. Разработка обновления парка оборудования на заводе горного машиностроения / Ярым-Агаев А. Н., Руденко К. С. // Міжнародна наукова конференція магістрантів аспірантів та науковців «Управління проектами в умовах транзитивної економіки». – Одеса: ОДАБА, 2013
 • Ярым-Агаев А. Н. Динамика рынка молочной продукции Украины и его ресурсная база / Ярым-Агаев А. Н., Зорина Л. В. // Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції молодих вчених і студентів «Менеджмент і маркетинг: сучасні глобальні виклики». – Т.2. – Донецьк:ДонНТУ, 2013. – С.36–39.
 • Ярым-Агаев А. Н. Маркетинговый анализ рынка стали / Ярым-Агаев А. Н., Мовчан Г. М. // Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції молодих вчених і студентів «Менеджмент і маркетинг: сучасні глобальні виклики». – Т.2. – Донецьк: ДонНТУ, 2013. – С. 36–39.
 • Ярим-Агаєв О. М. Розробка методичного підхода до оцінки конкурентоспроможності продукції на кондитерському підприємств / Ярим-Агаєв О. М., Моісєєва А. В. // Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції молодих вчених і студентів «Менеджмент і маркетинг: сучасні глобальні виклики» -Донецьк:ДонНТУ, 2014. – С. 287–289.
 • Ярим-Агаєв О. М. Розвиток ринку мобільних програм / Ярим-Агаєв О. М., Моргунов // Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції молодих вчених і студентів «Менеджмент і маркетинг: сучасні глобальні виклики». – Донецьк: ДонНТУ, 2014. – С.289–290.
 • Ярим-Агаєв О. М. Закордонний досвід організації професійного розвитку викладачів та студентів / Ярим-Агаєв О. М., Божок А. Р., Устинович Н. В. // Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції «Забезпечення якості освітньої діяльності: стан, проблеми таперспективи» – К: ДЕТУТ, 2016. – С. 65–67.

Методичні праці

Навчальні та навчально-методичні посібники

 • Маркетинг і комп’ютер: Навчальний посібник / Ярим-Агаєв О. М. Євдокимов Ф. І., Гавва В. М., Тарасьєва Л. В. та ін.. – Донецьк: ДонНТУ, 2006. – 540 с. (Гриф надано Міністерством Освіти і науки України № 14/18.2-2503 від 14.11.2005 р.)
 • Маркетинг: Навчально-методичний посібник для студентів підготовки освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування»денної та заочної форм навчання / Г. Д. Ейтутіс, О. М. Ярим-Агаєв, С. О. Крищенко. – К.:Вид-во ДЕТУТ, 2017. – 162 с.

Методичні видання

 • Товарна інноваційна політика: Методичні рекомендації до практичних занять / Ярим-Агаєв О. М., Письменний О. А. – Донецьк: ДонНТУ, 2012. – 36 с.
 • Товарна інноваційна політика: Методичні рекомендації до самостійної роботи / Ярим-Агаєв О. М., Письменний О. А. – Донецьк: ДонНТУ, 2012. – 27 с.
 • Товарна інноваційна політика: Конспект  лекцій / Ярим-Агаєв О. М., Письменний О. А. – Донецьк: ДонНТУ, 2012 – 30 с.
 • Маркетингова товарна політика: Методичні рекомендації до курсової роботи / Ярим-Агаєв О. М. – Донецьк: ДонНТУ, 2012 – 20 с.
 • Маркетингова товарна політика: Конспект  лекцій / Ярим-Агаєв О. М. – Донецьк: ДонНТУ, 2012 – 86 с.
 • Маркетингові дослідження: Методичні рекомендації до практичних занять / Ярим-Агаєв О. М., Розумная Н. В. – Донецьк: ДонНТУ, 2012 – 38 с.
 • Инфраструктура товарного рынка: Конспект лекцій / Ярым-Агаев А. Н. – Донецьк: ДонНТУ, 2012 – 98 с.
 • Інфраструктура товарного ринку: Методичні рекомендації до практичних занять: / Ярим-Агаєв О. М., Розумная Н. В. – Донецьк: ДонНТУ, 2012 – 31 с.
 • Економіка та підприємництво: Наскрізна програма практики напряму підготовки «Маркетинг» / Ярим-Агаєв О. М., Письменний О. А. – Донецьк: ДонНТУ, 2012 – 36 с.
 • Поведінка споживачів: Конспект  лекцій / Ярим-Агаєв О. М., Письменний О. А. – Донецьк: ДонНТУ, 2012 – 103 с.
 • Товарна інноваційна політика: Методичні рекомендації до самостійної роботи / Ярим-Агаєв О. М., Письменний О. А. – Донецьк: ДонНТУ, 2012 – 24 с.
 • Товарна інноваційна політика: Методичні рекомендації до практичних занять / Ярим-Агаєв О. М., Письменний О. А. – Донецьк: ДонНТУ, 2012 – 36 с.
 • Товарна інноваційна політика: Конспект  лекцій / Ярим-Агаєв О. М., Письменний О. А. – Донецьк: ДонНТУ, 2012 – 55 с.
 • Маркетингові комунікації: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» всіх форм навчання /Яновська В. П., Творонович В. І., Ярим-Агаєв О. М. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 82 с
 • Маркетингове ціноутворення: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» денної та заочної форм навчання другого рівня освітнього ступеня (магістр) / Ярим-Агаєв О. М., Приймук О. Р., Пацьора О. В., Устинович Н.В.: – К.:Вид-во ДЕТУТ, 2017. – 61 с.
 • Маркетингові дослідження: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» денної та заочної форм навчання другого рівня освітнього ступеня (магістр). – К.:Вид-во ДЕТУТ, 2017. – 61 с.
А.Р.

Божок Анастасія Романівна

Доцент кафедри, к.е.н.

Наукові інтереси:

 • Конкурентоспроможність підприємства.
 • Потенціал і розвиток підприємства.
 • Бренд-менеджмент.
 • Поведінка споживача.
 • Економіка природокористування.

Список наукових праць – (перейти)

Наукова діяльність

Науково-дослідні роботи

 • Розробка методики розрахунку собівартості перевезення вантажів методом одиничних розрахункових ставок (номер держреєстрації 01110006240, 2012 р.).
 • Розробка методики визначення плати за надання Донецькою залізницею ниток графіку компаніям-операторам перевезень (номер держреєстрації 01110007222, 2012 р.).
 • Проблеми інноваційного розвитку ринку транспортних послуг (номер держреєстрації 0112U005792, 2013–2017 рр.

Монографія

 • Дейнека О. Г. Божок А. Р. Економічний механізм розрахунку витрат на вантажні перевезення залізниць: Монографія / О.Г. Дейнека, А.Р. Божок.  – Київ: ДЕТУТ, 2015. – 172 с.

Наукові статті

Статті у наукових фахових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз

 • Bozhok A. Marketing research as a way to increase competitiveness of railway company and forecasting of demand for transport / V. Yanovska, O. Pylypenko, V. Tvoronovych, A. Bozhok // International Journal of Engineering and Technology. – Vol. 7 (4.3), 2018. – P. 583–587. [SCOPUS, ProQuest (USA), Directory of Open Access Journals (DOAJ) (Sweden), Southwest-German Union Catalogue (SWB) (Germany) etc].
 • Bozhok A. Factors of logistics and forwarding service formation and development / Kucheruk G., Bozhok A. // Proceedings of the NationalAviationUniversity. – №2, 2016. – P. 121–125. [EBSCO, Index Copernicus, Google Scholar etc.]
 • Божок А. Р. Алгоритм розрахунку витрат з використання інфраструктури залізничного транспорту / А. Р. Божок // Вісник економіки транспорту і промисловості: (зб. наук.-практ. ст.). – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – №37. – С. 90–93. [Російська наукова електронна бібліотека (eLIBRARY)]
 • Божок А. Р. Реформування залізничного транспорту в контексті світового досвіду / О. Г. Дейнека, А. Р. Божок // Вісник економіки транспорту і промисловості: (зб. наук.-практ. ст.). – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – №29. – С. 213–216. [Російська наукова електронна бібліотека (eLIBRARY)]
 • Божок А. Р. Удосконалення цінової політики залізничного транспорту як фактор максимальної реалізації транзитного потенціалу України / О. Г. Дейнека, А. Р. Божок // Вісник економіки транспорту і промисловості: (зб. наук.-практ. ст.). – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – № 31. – С. 18–21. [Російська наукова електронна бібліотека (eLIBRARY)]

Статті у наукових фахових виданнях

 • Божок А. Теоретико-методичні засади бренд-менеджменту компаній / А. Божок // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління». – Київ: ДУІТ, 2018. – №41. – С. 125 – 130.
 • Божок А. Р. Формування сучасної транспортно-логістичної інфраструктури перевезень / А. Р. Божок // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». – Київ: ДЕТУТ, 2016. – № 34. – С. 11–16.
 • Божок А. Р. Формування сучасних логістичних інформаційних систем на транспорті / А. Р. Божок // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». – Київ: ДЕТУТ, 2016. – № 35. – С. 9–14.
 • Божок А. Проект «Економічний пояс Шовкового шляху в контексті стратегічних пріоритетів розвитку світової економіки/ А. Божок // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». – Київ: ДЕТУТ, 2016. – № 36. – С. 9–14.
 • Божок А. Ефективність використання основних засобів як напрямок підвищення конкурентоспроможності національної економіки / А. Божок, А. Семак // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». – Київ: ДЕТУТ, 2016. – № 37. – С. 142–149.
 • Божок А. Р. Міжнародний досвід розвитку логістичних транспортно-експедиційних послуг на залізничному транспорті / А. Р. Божок // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». – Київ: ДЕТУТ, 2015. – № 31. – С. 48–53.
 • Божок А. Р. Управління інформаційною інфраструктурою логістики на залізничному транспорті / Г. В. Жаворонкова, А. Р. Божок // Збірник наукових праць Державного університету телекомунікацій. «Економіка, менеджмент, бізнес». – Київ: ДУТ, 2015. – № 2(12). – С. 155–158.

Тези доповідей наукових конференцій

 • Божок А.Р. Маркетингові аспекти забезпечення стійкої конкурентоспроможності / А.Р. Божок // Конкурентоспроможність підприємств в умовах трансформаційних процесів в економіці України: зб. матер.в ІІ міжвуз. науково-практич. конфер. студентів, аспірантів та молодих учених (Харків, 16 листопада). – Харків: Х: ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – с.106-108.
 • Божок А. Р. Забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту в умовах його реформування / А. Р. Божок // Конкурентоспроможність підприємств в умовах трансформаційних процесів в економіці України: зб. матер.в міжвуз. науково-практич. конфер. студентів, аспірантів та молодих учених (Харків, 16 листопада). – Харків: Х: ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – 196 с.
 • Божок А. Р. Логістичне управління системою пасажирського сервісу на залізничному транспорті / А. Р. Божок // Маркетинг і логістика в системі менеджменту на залізничному транспорті: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конфер., (Запоріжжя, 27-29 вересня 2016 р.). – Київ: ПАТ УЗ, 2016. – С. 23–25.
 • Божок А. Р. Логістичні підходи до інтеграції залізниць у світову транспортну систему / А. Р. Божок // Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті: матеріали XI міжнар. наук.-практ. конфер. (Київ, 21-23 липня 2016 р.). – Київ: ДЕТУТ, 2016. – С. 73–76.
 • Божок А. Р. Напрямки підвищення ефективності використання логістичної інфраструктури / А. Р. Божок, С. А. Гуменюк // Збірник тез XІVIІ Наук.- практ. конфер. аспірантів, магістрів і студентів «Основні напрями реформування залізничного транспорту України» Державного економіко-технологічного університету транспорту: – К.: ДЕТУТ, 2016. – С. 96–99.
 • Божок А. Р. Розвиток логістичного обслуговування: сучасні тенденції та проблеми реформування / А. Р. Божок, С. А. Гуменюк // Збірник тез XLVI Наук.-практ. конфер. аспірантів, магістрів і студентів «Основні напрями реформування залізничного транспорту України» Державного економіко-технологічного університету транспорту: – К.: ДЕТУТ, 2016. – С. 85–87.
 • Божок А. Р. Проблеми працевлаштування випускників ВНЗ та державні механізми підтримки / А. Р. Божок // Збірник тез науково-методичної конфер. «Реформування вищої школи: актуальний стан і проблеми», (Київ, 17-18 листопада 2015 р.). – К.: ДЕТУТ, 2015 р. – С. 39–40.
 • Божок А. Р. Перспективні напрями розвитку логістичного обслуговування на залізничному транспорті / А. Р. Божок // Маркетинг і логістика в системі менеджменту на залізничному транспорті: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конфер., (Кам’янець-Подільський, 29 вересня-2 жовтня 2015 р.). – Київ: ДАЗТУ, 2015. – С. 32–34.
 • Божок А. Р. Формування моделі функціонування логістичного оператора рівня 5PL / А. Р. Божок // XI Науково-практична міжнародна конференція «Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика», (Харків, 11-13 червня 2015 р.). – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – С. 6–7.
 • Божок А. Р. Сучасні тенденції розвитку Європейської транспортно-логістичної системи / А. Р. Божок // Проблеми економіки транспорту: тези доповідей XІІІ міжнар. наукової конфер., (Дніпропетровськ, 23-24 квітня 2015 р.). – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2015. – С. 101–102.
 • Божок А. Р. Сучасні проблеми управління витратами на пасажирські перевезення залізничного транспорту / А. Р. Божок // Маркетинг і логістика в системі менеджменту пасажирських перевезень на залізничному транспорті: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конфер., (Одеса, 23-25 вересня 2014 р.). – Київ: ДАЗТУ, 2014. – С. 77.
 • Божок А. Р. Сучасні проблеми управління витратами інфраструктури залізниць / А. Р. Божок // Проблеми економіки транспорту: тези доповідей XІІ міжнар. наукової конфер., (Дніпропетровськ, 26-27 квітня 2014 р.). – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2014. – С. 27–28.

Методичні праці

Навчальні та навчально-методичні посібники

 • Ейтутіс Г.Д., Божок А.Р. Маркетинг транспортних послуг: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 075 «Маркетинг». – К.: ДУІТ, 2018. – 142 с.
 • Конкурентноспроможність підприємства: Навчально-методичний посібник для студентів підготовки освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» денної та заочної форм навчання / А. Р. Божок, С. О. Крищенко, Н. В. Устинович. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2017. – 94 с.

Методичні видання

 • Управління ланцюгами постачань: Методичні вказівки до вивчення курсу для магістрів спеціальності 8.03060107 «Логістика» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Кучерук Г. Ю., Божок А. Р. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 64 с.
 • Інформаційні системи і технології в логістиці: Конспект лекцій з дисципліни для магістрів спеціальності 8.03060107 «Логістика» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Познякова О. В., Божок А. Р. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 55 с.
 • Ярим-Агаєв О.М., Божок А.Р. Бренд-менеджмент: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 075 «Маркетинг». – К.: ДУІТ, 2018. – 64 с.
 • Яновська В. П., Приймук О. Р., Творонович В. І., Божок А.Р., Устинович Н. В. Методичні вказівки до виконання та захисту магістерської дипломної роботи галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» денної та заочної форм навчання – К: ДУІТ, 2018. – 48 с.
Н.В.

Устинович Наталя Володимирівна

Старший викладач кафедри

Наукові інтереси:

 • Реформування залізничного транспорту
 • Організаційно-економічний розвиток підприємств залізничного транспорту
 • Планування діяльності транспортних підприємств
 • Економіка на підприємствах транспортної галузі
 • Планування діяльності дирекцій залізничних перевезень

Список наукових праць (перейти

Наукова діяльність

Наукові статті

 • Гринчишин Х. Б., Устинович Н. В. Планування фінансово-економічного розвитку транспортного підприємства // Зб. наук. пр. ДЕТУТ. Сер.: Економіка і управління. – 2017. – Вип.
 • Приймук О., Устинович Н., Волинець О. Ефективність використання інноваційних технологій у виробничій діяльності підприємства // Зб. наук. пр. ДЕТУТ. Сер.: Економіка і управління. – 2016. – Вип. 37. – C. 218–227.
 • Приймук О., Устинович Н., Лиховид А. Оцінка ефективності управління персоналом підприємства // Зб. наук. пр. ДЕТУТ. Сер.: Економіка і управління. – 2016. – Вип. 37. – C. 228–237.
 • Сич Є. М., Устинович Н. В. Функціонально-матричний підхід до формування територіально-комерційних центрів залізничних перевезень // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління»
 • Устинович Н. В. Послуга – кінцевий результат функціонування та розвитку дирекцій залізничних перевезень // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія “Економіка і управління”,
 • Сергієнко М. М., Устинович Н. В., Кірюхіна О. Ю. Підходи до оцінки кінцевих результатів діяльності локомотивного господарства
 • Устинович Н. В. Прогнозування пасажирських перевезень за допомогою математичних методів у дирекції залізничних перевезень // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія “Економіка і управління”
 • Устинович Н. В. Принципи організаційно-економічного розвитку дирекцій залізничних перевезень // Збірник наукових праць КУЕТТ. Серія “Економіка і управління”
 • Устинович Н. В. Класифікаційний підхід до дирекцій залізничних перевезень // Збірник наукових праць КУЕТТ. Серія “Економіка і управління”
 • Сич Є. М., Устинович Н. В. Проблеми організаційно-економічного розвитку дирекцій залізничних перевезень // Збірник наукових праць КУЕТТ. Серія “Економіка і управління”
 • Устинович Н. В. Залізниця як провідна ланка в системі залізничного транспорту країни // Збірник наукових праць КУЕТТ. Серія “Економіка і управління”

Тези доповідей наукових конференцій

 • Ярим-Агаєв О. М., Божок А. Р., Устинович Н. В. Закордонний досвід організації професійного розвитку викладачів та студентів // Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції «Забезпечення якості освітньої діяльності: стан, проблеми та перспективи» – К: ДЕТУТ, 2016. – С. 65-67.
 • Устинович Н. В. Вища освіта як фактор підвищення конкурентоздатності вітчизняної економіки // Тези доповідей науково-методичної конференції університету «Реформування вищої школи: актуальний стан і проблеми» – К: ДЕТУТ, 2015. – С. 28–29.
 • Устинович Н. В. Створення територіально-комерційних центрів залізничних перевезень – ефективний крок до сталого розвитку залізничної галузі // Материалы V Международной научно-практической конференции «Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте».
 • Устинович Н. В. Взаємодія дирекції залізничних перевезень з іншими господарськими службами управління залізниці http: // ekuzt 2009.detut.edu.ua / sekcziya-3-lekonomika-zheleznodorozhnogo-transportar/167-ustinovich-nv.html
 • Кислий В.М., Приймук О.Р., Устинович Н.В. Реформування контролю рівня знань в контексті розвитку інформаційних технологій // Тези доповідей наукової-методичної конференції університету «Методологічні та науково-практичні аспекти підготовки фахівців транспортної галузі».
 • Устинович Н.В. Використання економічних прогнозів у дирекції залізничних перевезень // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Економіка і управління».
 • Устинович Н.В. Особливості фінансово-економічної взаємодії дирекції залізничних перевезень із залізницею // Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте: Материалы Третьей Международной научно-практической конференции.
 • Устинович Н.В. Принципи функціонування дирекцій залізничних перевезень на залізничному транспорті // Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте: Материалы Международной научно-практической конференции.
 • Устинович Н.В. Класифікація дирекцій залізничних перевезень як необхідна система на залізничному транспорті // Тези доповідей V Міжнародної наукової конференції «Проблеми економіки транспорту». – Дніпропетровськ: рекламно-видавничий відділ ДІІТу.
 • Устинович Н.В. Стратегічне планування у підвищенні ефективності діяльності підприємств // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління: Тези доповідей третьої науково-практичної конференції.

Методичні праці

 • Управління витратами: Приймук О. Р., Устинович Н.В. Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання першого рівня освітнього ступеня (бакалавр). – К.: Вид-во ДУІТ, 2018. – 62 с.
 • Яновська В. П., Приймук О. Р., Устинович Н.В. Методичні вказівки до написання індивідуальної наукової роботи для студентів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізація «Бізнес-адміністрування» денної та заочної форм навчання / В.П. Яновська, О.Р. Приймук, Н.В.Устинович. – К: ДУІТ, 2018. – 34 с.
 • Яновська В. П., Творонович В. І., Приймук О. Р., Устинович Н.В. Методичні вказівки для написання магістерської роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» денної та заочної форм навчання першого рівня освітнього ступеня (бакалавр). – К.: Вид-во ДУІТ, 2018. – 48 с.
 • Маркетингові дослідження: Ярим-Агаєв О. М., Приймук О. Р., Устинович Н.В. Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання першого рівня освітнього ступеня (бакалавр). – К.: Вид-во ДУІТ, 2018. – 120 с.
 • Маркетингове ціноутворення: Приймук О. Р., Ярим-Агаєв О. М., Устинович Н.В. Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання першого рівня освітнього ступеня (бакалавр). – К.: Вид-во ДУІТ, 2018. – 58 с.
 • Економічний аналіз: Яновська В.П., Приймук О. Р., Устинович Н. В. Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» усіх форм навчання. – К.: ДУІТ, 2018. – 135 с.
 • Маркетингові дослідження: Ярим-Агаєв О. М., Приймук О. Р., Пацьора О. В., Устинович Н. В. Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» денної та заочної форм навчання другого рівня освітнього ступеня (магістр). – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2017. – 117 с.
 • Конкурентноспроможність підприємства: Навчально-методичний посібник для студентів підготовки освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації«Бізнес-адміністрування» денної та заочної форм навчання / А. Р. Божок, С. О. Крищенко, Н. В. Устинович. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2017. – 98 с.
 • Економічне управління підприємством: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання другого рівня освітнього ступеня (магістр) / Гудкова В. П., Приймук О. Р., Пацьора О. В., Устинович Н. В. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2017. – 73 с.
 • Ярим-Агаєв О. М., Приймук О. Р., Пацьора О. В., Устинович Н.В. Маркетингове ціноутворення: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» денної та заочної форм навчання другого рівня освітнього ступеня (магістр). – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2017. – 61 с.
 • Пасажирські перевезення (економіка): Навчально-методичний посібник / Яновська В. П., Макаренко М. В., Пилипенко О. В., Познякова О. В., Приймук О. Р., Творонович В. І., Крищенко С. О., Устинович Н. В. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 268 c. (Рекомендовано Вченою Радою Університету від 24 листопада 2016 р витяг з протоколу № 3)
 • Економіка транспорту: Методичні вказівки щодо проведення практичних занять та самостійного опрацювання дисципліни для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / В. П. Гудкова, О. Р. Приймук, Н. В. Устинович, О. В. Пацьора – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2016. – 126 с.
 • В. П. Гудкова, О. Р. Приймук, О. В. Пацьора, Н. В. Устинович. Економіка підприємств: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» денної та заочної форм навчання. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2016. – 153 с.
 • Економіка праці і соціально-трудові відносини: Методичні рекомендації до вивчення курсу для студентів напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси», 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання / Г. Д. Ейтутіс, В. П. Гудкова, О. В. Пилипенко, С. О. Крищенко, Н. В. Устинович. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2015. – 138 с.
 • Методичні вказівки щодо проведення практичних занять та самостійного опрацювання дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання з курсу «Основи економіки транспорту» / Гудкова В.П., Приймук О.Р., Творонович В.І., Пацьора О.В., Устинович Н.В. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 93 с.
 • Планування діяльності підприємства: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 6.050100 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання / Н.М. Колесникова, О.Р. Приймук, М.М. Сергієнко, Н.В. Устинович, С.О. Крищенко
 • Планування на залізничному транспорті: Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання / Укладачі: Колесникова Н.М., Приймук О.Р., Сергієнко М.М., Устинович Н.В., Кірюхіна О.Ю.
 • Програма планово-економічної виробничої практики для студентів спеціальності 6.050201 “Менеджмент організацій” денної форми навчання / Укладачі: Грознецька Л.П., Андрієнко М.М., Устинович Н.В., Кірюхіна О.Ю.
 • Економетрія: Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять та лабораторних робіт для студентів спеціальностей 6.050201 «Менеджмент організацій», 6.050107 «Економіка підприємства» та 6.050104 «Фінанси та кредит» денної форми навчання / В.І. Творонович, Н.В. Устинович, О.Ю. Кірюхіна
 • Потенціал підприємства: формування та оцінка: Методичні вказівки щодо проведення практичних занять для студентів спеціальності «Економіка підприємства» / денної та заочної форм навчання / Укладачі: Пасічник В.І., Приймук О.Р., Сергієнко М.М., Устинович Н.В., Кірюхіна О.Ю.
 • Методи і моделі прийняття рішень в обліку, аналізі й аудиті: методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійного опрацювання дисципліни для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання / Укладачі Творонович В.І., Приймук О.Р., Устинович Н.В.
 • Теорія економічного аналізу: методичні вказівки до виконання контрольних робіт, проведення практичних занять та самостійного опрацювання курсу для студентів спеціальності 050201 “Менеджмент організацій” усіх форм навчання / Укладачі Сич Є. М., Гудкова В. П., Устинович Н. В.
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Методичні вказівки щодо проведення практичних занять та самостійного опрацювання курсу для студентів спеціальності 6.050100 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання / Приймук, М.М. Сергієнко, Н.В. Устинович.
С.О.

Крищенко Світлана Олександрівна

Старший викладач кафедри

Наукові інтереси:

 • Економіка транспорту
 • Соціально-трудові відносини
 • Внутрішній економічний механізм підприємства
 • Мотиваційний механізм розвитку підприємства
 • Забезпечення ефективності діяльності підприємств комунального транспорту

Наукова діяльність

Науково-дослідні роботи

 • Стратегічні пріоритети та механізми фінансового забезпечення інноваційного розвитку базових галузей національного господарства (державний реєстраційний номер ДР № 0118U004407(термін березень 2018 р. – лютий 2021 р.)).

Монографії

 • Крищенко С. О. Теоретико-прикладні особливості розвитку соціально-трудових відносин в умовах трансформаційних зрушень // Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень: колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – С. 76 – 83.

Наукові статті

 • Крищенко С. О. Характеристика світових моделей управління інфраструктурою залізничного транспорту [Електронний ресурс] / Г. Д. Ейтутіс, С. О. Крищенко, О. Є. Зіць // Економіка та суспільство. – 2017. – № 9. – С. 405 – 412. Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/9_2017.pdf (Index Copernicus (ICV 2015:35.93)).
 • Крищенко С. Забезпечення ефективної організації вантажних перевезень – основна мета стратегічного управління експлуатаційної роботи ПАТ «Укрзалізниця» / Г. Ейтутіс, С. Крищенко, О. Зіць, Г. Бевз // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій: Серія «Економіка і управління». – Вип. 41 (1). – К.: ДУІТ, 2018. – С. 37 – 51.
 • Крищенко С. Теоретичні підходи щодо оцінки ефективності управління персоналом підприємств залізничного транспорту / С. Крищенко, К. Трубій // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – К.: ДЕТУТ, – Вип. 38. – С. 48–57.
 • Крищенко С. Стратегічний аналіз ключових показників бізнес-процесів інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця» / Г. Ейтутіс, Т. Клецька, С. Крищенко, О. Зіць // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – К.: ДЕТУТ, – Вип. 37. – С. 64 – 76.
 • Крищенко С. Забезпечення конкурентоспроможності залізниці / С. Крищенко, К. Трубій // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – К.: ДЕТУТ, – Вип. 36. – С. 113 – 122.
 • Крищенко С. О. Шляхи покращення фінансового стану підприємства / С. О. Крищенко, І. О. Гуляєва // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління».– К.: ДЕТУТ, 2015. – Вип. 32. – С. 270 – 278.
 • Крищенко С. Імплементація угоди про асоціацію між Україною та ЄС – стратегічний орієнтир проведення реформ на залізничному транспорті України / Г. Ейтутіс, С. Крищенко, О. Фесовець, Д. Ейтутіс // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – К.: ДЕТУТ, – – Вип. 30. – С. 52 – 60.
 • Крищенко С. О. Науково-технічне та економічне обґрунтування формування тарифів на транспортні послуги у сучасних умовах / В. І. Пасічник, С. О. Крищенко, В. А. Коломійченко // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – К.: ДЕТУТ, – Вип. 26. – С. 95 – 100.
 • Крищенко С. О. Мотивація персоналу підприємств транспорту на базі КРІ / Г. Д. Ейтутіс, С. О. Крищенко, О. А. Мельникова // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – К.: ДЕТУТ, 2013. – Вип. 25– С. 102 – 111.
 • Крищенко С. О. Основні напрями формування конкурентних стратегій у сфері залізничних пасажирських перевезень / О. В. Пилипенко, С. О. Крищенко, Н. В. Луга // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – К.: ДЕТУТ, – Вип. 25 – С. 111 – 121.
 • Крищенко С. О. Передумови реформування залізничного транспорту / Г. Д. Ейтутіс, С. О. Крищенко // Зб. наук. праць ДЕТУТ Серія «Економіка і управління». – 2013. – № 21-22.
 • Крищенко С. О. Забезпечення ефективності функціонування сервісних транспортних центрів / М. М. Андрієнко, С. О. Крищенко // Зб. наук. праць ДЕТУТ Серія «Економіка і управління». – 2012. – № 19. – С. 215–221.

Закордонні видання

 • Крищенко С. А. Организационно-экономический механизм функционирования и развития предприятий коммунального транспорта / С. А. Крищенко // Международный сборник научных трудов «Рынок транспортных услуг (Проблемы повышения эффективности)» Белорусского государственного университета транспорта. – 2013. – № 16. – С. 316 – 324.

Тези доповідей наукових конференцій

 • Крищенко С.О. Шляхи поліпшення стану соціально-трудових відносин у сфері підприємництва / С. О. Крищенко // Економічні перспективи підприємництва в Україні: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Секція  Сучасні теоретичні погляди на підприємництво та його проблеми в умовах формування нової економічної і технологічної нормальності суспільства – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2018. – С. 85 – 86.
 • Крищенко С.О. Персональний продаж – ефективний елемент маркетингових комунікацій промислових підприємств / С. О. Крищенко // Економічні перспективи підприємництва в Україні: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Секція 4. Теорія і практика маркетингових досліджень в підприємницькій діяльності – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2017. – С. 98 – 101.
 • Крищенко С.О. Ефективність управління персоналом підприємств залізничного транспорту / С.О. Крищенко, К.О. Трубій // Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте. – ЭКУЖТ 2016: Материалы ХІ Международной научно-практической интернет- конференции. – К.: ГЭТУТ, 2016. – С. 109 – 111.
 • Крищенко С.О. Самонавчання студента як чинник набуття фахових компетенцій / Г.Д. Ейтутіс, О.В. Пилипенко, С.О. Крищенко // Забезпечення якості освітньої діяльності: стан, проблеми та перспективи: Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції. – К.: Редакційно-видавничий відділ Державного економіко-технологічного університету транс- порту, 2016. – С. 25 – 26.
 • Крищенко С.О. Щільність взаємозв’язків складових трансформаційного процесу на залізничному транспорті / Г.Д. Ейтутіс, Д.Г. Ейтутіс, С.О. Крищенко // Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті. – ЭКУЖТ 2015: Матеріали Х ювілейної міжнародної науково-практичної конференції. – К.: ДЕТУТ, 2015. –С. 171 – 173.
 • Крищенко С. Імплементація угоди про асоціацію між Україною та ЄС – стратегічний орієнтир проведення реформ на залізничному транспорті України / Г. Ейтутіс, С. Крищенко, О. Фесовець, Д. Ейтутіс // Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте – ЭКУЖТ 2014: Материалы ІХ Международной научно-практической конференции. – К.: ГЭТУТ, 2014. – С. 27 – 28.
 • Крищенко С. О. Роль виховання у формуванні фахівця / О. В. Пилипенко, С.О. Крищенко // Сучасний підхід до використання новітніх технологій в системі підготовки фахівців транспортної галузі: Матеріали науково-методичної конференції Університету. − К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 28 – 30.
 • Крищенко С. О. Індивідуалізація самостійної підготовки студентів / О. В. Пилипенко, С. О. Крищенко // Інноваційні навчальні технології як основа творчої діяльності викладача: Материалы науково-методичної конференції Університету. – К.: ДЕТУТ, 2013. – С. 15 – 17.
 • Крищенко С. О. Проблеми розвитку залізничного транспорту в умовах його реформування / Г.Д. Ейтутіс, С.О. Крищенко // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Сер. «Економіка і управління». – К.: ДЕТУТ, 2013. – С. 68 – 70.
 • Крищенко С. А. Эффективность организационно-экономического механизма работы транспортних предприятий / С. А. Крищенко // Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте. – ЕКУЖТ 2013: Материали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: ГЭТУТ, 2013. – С. 121 – 123.
 • Крищенко С. О. Умови підвищення ефективності діяльності підприємств транспорту / С. О. Крищенко // Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте: – ЕКУЖТ 2012: Материалы VII Международной научно- практической конференции. – К.: ГЭТУТ, 2012.– С. 88 – 89.

Навчально-методичні посібники

 • Внутрішній економічний механізм підприємства: Навчально-методичний посібник для студентів підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» всіх форм навчання / В. П. Яновська, Г. Д. Ейтутіс, О. В. Пилипенко, С. О. Крищенко. – К.: Вид-во ДУІТ, 2018. – 224 с.
 • Обґрунтування маркетингових рішень і оцінювання ризиків: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» усіх форм навчання./ В. П.Яновська, О. Р. Приймук, В. І. Творонович, О. В. Пилипенко, С. О. Крищенко. – К.: Вид-во ДУІТ, 2018. – 107 с.
 • Маркетинг: Навчально-методичний посібник для студентів підготовки освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації«Бізнес-адміністрування» денної та заочної форм навчання / Г. Д. Ейтутіс, О. М. Ярим-Агаєв, С. О. Крищенко. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2017. – 162 с.
 • Конкурентноспроможність підприємства: Навчально-методичний посібник для студентів підготовки освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації«Бізнес-адміністрування» денної та заочної форм навчання / А. Р. Божок, С. О. Крищенко, Н. В. Устинович. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2017. – 94 с.
 • Пасажирські перевезення (економіка): Навчально-методичний посібник / М. В. Макаренко, ГудковаВ. П., Пилипенко О. В., Познякова О. В., Приймук О. Р., Творонович В. І., Крищенко С. О., Устинович Н. В. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 284 c. (Рекомендовано Вченою Радою Університету від 24 листопада 2016 р витяг з протоколу № 3)
 • Обґрунтування маркетингових рішень і оцінювання ризиків: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»./ В. П. Гудкова, О. Р. Приймук, В. І. Творонович, О. В. Пилипенко, С. О. Крищенко. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 110 с.
 • Економіка пасажирських перевезень: Навчально-методичний посібник з дисципліни для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (залізничний транспорт)» / М. В. Макаренко, В. П. Гудкова, О. В. Пилипенко, О. В. Познякова, О. Р. Приймук, В. І. Творонович, С. О. Крищенко. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 284 с.
 • Організаційне проектування підприємства: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / М.В. Макаренко, В.П. Гудкова, О.В. Познякова, С.О. Крищенко. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 120 с.
 • Економіка залізничного транспорту: Навч.-метод. посібн. для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / ЕйтутісГ. Д., Гудкова В. П., Пилипенко О. В., Андрієнко М. М., Крищенко С. О. – К.: ДЕТУТ, 2012. – 129 с.

Методичні праці

 • Маркетинг промислового підприємства: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів підготовки першого рівня освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання / Г. Д. Ейтутіс, С. О. Крищенко. – К.: Вид-во ДУІТ, 2018. – 105 с.
 • Маркетинг промислового підприємства: Методичні вказівки до практичних занять студентів підготовки першого рівня освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання / Г. Д. Ейтутіс, С. О. Крищенко. – К.: Вид-во ДУІТ, 2018. – 57 с.
 • Економіка і фінанси підприємства: Методичні рекомендації до вивчення курсу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 273 «Залізничний транспорт, залізничні споруди та колійне господарство», всіх форм навчання / Г. Д. Ейтутіс, В. П. Гудкова, О. В. Пилипенко, С. О. Крищенко. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2016.– 140 с.
 • Економіка інноваційно-інвестиційної діяльності: Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» заочної форми навчання / О.В. Пилипенко, О. Р. Приймук, С. О. Крищенко. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2016. – 51 с.
 • Економіка і фінанси підприємства: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / О. Р. Приймук, О. В. Пацьора, С. О. Крищенко. – К: ДЕТУТ, 2016. – 127 с.
 • Економіка праці і соціально-трудові відносини: Методичні рекомендації до вивчення курсу для студентів напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси», 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання / Г. Д. Ейтутіс, В. П. Гудкова, О. В. Пилипенко, С. О. Крищенко, Н. В. Устинович. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2015. – 138 с.
 • Управління проектами: Методичні вказівки та завдання до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» усіх форм навчання / О. В. Пилипенко, В. П. Гудкова, С. О. Крищенко. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2015. – 75 с.
 • Моделі і методи прийняття рішень в обліку, аналізі й аудиті: Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» заочної форми навчання / В. П. Гудкова, О. Р. Приймук, В. І. Творонович, С. О. Крищенко. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2014. – 41 с.
 • Потенціал і розвиток підприємства: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання / В. П. Гудкова, О. В. Пилипенко, О. В. Познякова, С. О. Крищенко. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2014. – 47 с.
 • Економіка пасажирських перевезень: Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 070101 «Організація перевезень і управління на транспорті» денної та заочної форм навчання / В. П. Гудкова, О. Р. Приймук, В. І. Творонович, О. В. Познякова, С. О. Крищенко. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2013. – 110 с.
 • Потенціал і розвиток підприємства: Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання / В. М. Гурнак, В. П. Гудкова, В. І. Творонович, О. В. Пилипенко, О. В. Познякова, С. О. Крищенко. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2013. – 100 с.
 • Основи бізнесу: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання / В.П. Гудкова, М. М. Андрієнко, С. О. Крищенко, О. В. Пацьора. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2012. – 80 с.
О.В. 1

Левченко Ольга Вікторівна

Доцент кафедри, к.е.н.

Наукові інтереси:

 • Логістичний потенціал підприємств
 • Інформаційні системи та технології в обліку і аудиті
 • Моніторинг фінансово-економічних показників підприємств транспортної галузі
 • Методика викладання дисциплін

Наукова діяльність

Науково-дослідні роботи

 • Розробка методичних рекомендацій щодо основних показників оцінки ефективності виробничо-економічної діяльності підприємств залізничного транспорту (номер держреєстрації 0111U009122, 2011 р.).
 • Розробка методичних рекомендацій щодо розрахунку ефективності використання ресурсів (трудових, паливно-енергетичних, технологічних) за видами економічної діяльності залізниць (номер держреєстрації 0111U009119, 2011р.).
 • Дослідження та розробка методологічних рекомендацій з корпоративного управління майном Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (номер держреєстрації 0112U006600, 2012–2013 рр.).
 • Дослідження та розробка методики з корпоративного управління нематеріальними активами та об’єктами інтелектуальної власності публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (номер держреєстрації 0113U007487, 2013–2014 рр.).
 • Розробка єдиного технологічного процесу роботи ДП «УДЦТС «Ліски» з урахуванням взаємодії філіалів, структурних підрозділів залізничного транспорту та формування бізнес-плану розвитку підприємства (номер держреєстрації 0113U005601, 2013–2015 рр.).
 • Стратегія розвитку логістичного потенціалу залізничного транспорту в транспортній системі України (номер держреєстрації 0116U007819, 2016–2020 рр.).
 • Розроблення електронних таблиць для визначення питомих витрат на показники експлуатаційної роботи на базі калькуляції собівартості перевезень залізничним транспортом України у відповідності з формами звітності ПАТ «Українська залізниця».

Наукові статті

Статті у наукових фахових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз

 • Левченко О. В. Системоутворююча роль логістичного потенціалу підприємств залізничного транспорту. – Економіст. – № 9. – 2014 – С. 55–57. [RePEc].
 • Левченко О. В. Дослідження показників внутрішньо-корпоративної соціальної відповідальності / Левченко О.В. Мороз Т.В.//Електронне фахове видання Мукачівського державного університету. Серія «Економіка та суспільство». Випуск № 11. Серпень 2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua/. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2015: 35.93).

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав

 • Левченко О. В. Теоретические подходы к определению сущности логистического потенциала предприятия. – Гомель: БелГУТ, 2014. – Вып. 1. – С. 84–86. [Білорусь].

Статті у наукових фахових виданнях

 • Левченко О. В. Ефективність використання механізму управління логістичним потенціалом підприємств  залізничного транспорту. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 35. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 405 с.
 • Левченко О. В. Оцінка ефективності використання логістичного потенціалу підприємств залізничного транспорту. Збірник наукових праць ДУТ. Серія «Економіка. Менеджмент. Бізнес». – Вип. 2 (12). – 2015.– С.105–109.
 • Левченко О. В. Фактори впливу на управління логістичним потенціалом підприємств залізничного транспорту / Левченко О.В., В.В. Щелкунов // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – 2015. Вип. 31. – С. 91–99.
 • Левченко О. В. Сутність і зміст організаційно-економічного механізму управління логістичним потенціалом підприємств залізничного транспорту. // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – 2014. Вип. 29. – С. 148–155.
 • Левченко О. В. Методичний підхід до управління логістичним  потенціалом підприємств залізничного транспорту/ Г.Ю. Кучерук, О.В. Левченко // Збірник наукових праць ДУТ. Серія «Економіка. Менеджмент. Бізнес». – Вип. 2 (10). – 2014. С.30–39.
 • Левченко О. В. Дослідження зв’язків між складовими логістичного потенціалу підприємств залізничного транспорту // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». Вип. 32. – 2015.  – С. 100–111.
 • Левченко О.В. Складові логістичних ресурсів підприємств залізничного транспорту / Г.Ю.Кучерук, О.В. Левченко // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – 2013. Вип. 26. – С. 89–94.
 • Левченко О. В. Теоретико-методичні передумови та необхідність логістизації транспортно-експедиторської діяльності // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – 2012. Вип. 21-22. – С. 200-203 (0,25 друк. арк.).

Тези доповідей наукових конференцій

 • Левченко О. В. Выбор логистического оператора на основе ситуативно-селективного похода. Логистика: современные тенденции развития: ХІ Международная научно-практическая конференция 14, 15 апреля 2012 г.: Тез. докл /ред. Кол : В.С. Лукинский (отв. Ред.). – СПб: СПбГИЭУ, 2012. – С. 179–182. 
 • Левченко О. В. Логістика як основний фактор підвищення якості транспортних послуг і діяльності  залізничного транспорту// Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем  в умовах реформування залізничного транспорту: Управління, економіка і технології: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. – ДЕТУТ, 2013. С. 96–97.
 •  Левченко О. В. Логістичний потенціал як інструмент підвищення ефективності роботи підприємств залізничного транспорту // Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту маркетингу та логістики: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі: зб. матер. Всеукр. науково-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – С. 104–105 с. 
 • Левченко О. В. Логістичні ресурси підприємств залізничного транспорту як важливі складові логістичного потенціалу. Збірник тез XLIII науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Залізничний транспорт: сучасні проблеми науки». – К.: ДЕТУТ, 2013. – С. 242–243.
 • Левченко О. В. Теоретичні основи формування організаційно-економічного механізму управління логістичним потенціалом // ІІІ всеукраїнська науково-практична конференція студенті та молодих вчених «Проблеми і перспективи розвитку транспорту» 67 студентська науково-технічна конференція ОНМУ: Зб. тез доповідей. – Одеса: ОНМУ , 2014. – С. 71–73.
 • Левченко О. В. Методичні підходи до оцінка ефективності використання логістичного потенціалу підприємства залізничного транспорту // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції за міжнародної участі «Перспективи розвитку економічних систем у середовищі глобально орієнтованого трансформаційного простору (Тернопіль, 6 травня 2015 р.) / Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний технічний університету імені Івана Пулюя. – Тернопіль: Крок, 2015. – С. 66–69.
 • Левченко О. В. Роль логістичного потенціалу у забезпеченні  економічної безпеки підприємств залізничного транспорту. Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте. – ЭКУЖТ 2016: Материалы ХІ Международной научно-практической интернет-конференции. – К.: ГЭТУТ, 2016. – 121 с.
 • Левченко О. В. Перспективні напрями розвитку логістичного потенціалу підприємств залізничного транспорту. International Scientific Conference Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions:  Conference Proceedings, Part 1, September 28, 2016. Kielce, Poland: Baltija Publishing. 216 pages. (Наявність міжнародного сертифікату шодо участі у конференції).
 • Левченко О. В., Двуліт З. П. Компетентості студентів, набуті при вивченні дисциплін «Економіка природокористування» та «Екологізація діяльності підприємств залізничного транспорту». Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції (24 листопада 2016 року). – ДЕТУТ. – 23–24 с.
 •  Левченко О. В. Нематеріальна складова логістичного потенціалу, як засіб підвищення ефективності діяльності підприємств залізничного транспорту: Прoблeми eкoнoмiки трaнспoрту: Тeзи дoпoвiдeй XV Мiжнaрoднoї нaукoвo-прaктичнoї кoнфeрeнцiї. – Д.: ДНУЗТ, 2017 р., С. 85.
 • Левченко О. В., Галькевич М.В. Вартісна оцінка потенціалу конкурентоспроможності транспортного підприємства. International Scientific Conference: The modern trends in the development of business social responsibility. 19 May, Lisbon, Portugal. 2017. – P. 118–120. (Наявність міжнародного сертифікату шодо участі у конференції).

Методичні праці

 • Конспект лекцій для проведення лекційних занять для студентів спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання з дисципліни «Економіка природокористування». – К.: ДЕТУТ. – 2017. – 204 с.
гаценко

Гаценко Лариса Володимирівна

Старший викладач кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування; аспірант кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій.

Наукові інтереси:

 • Теорія зацікавлених сторін (стейкхолдерів).
 • Ринок перевезень внутрішнім водним транспортом України.
 • Маркетинг.
 • Основи підприємництва.
 • Потенціал і розвиток підприємства.
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; спеціальність «Українська мова і література»; кваліфікація учителя української мови і літератури.

Державний університет інфраструктури та технологій; напрям підготовки «Менеджмент»; кваліфікація бакалавр з менеджменту.

Загальний педагогічний стаж – 14 років 5 місяців, у вищої школі – 13 років 10 місяців станом на 01.09.2018 р.

Наукова діяльність

Наукові статті

 • Гаценко Л. В. Теорія зацікавлених сторін (стейкхолдерів): історія розвитку та проблемні питання для подальших досліджень // Водний транспорт: збірник наукових праць Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. – К.: КДАВТ, 2016. – № 1(24). – С. 156–160.
 • Гаценко Л.В. Передовой опыт управления цепями поставок при перевозках водным транспортом (на примере компании «Нибулон») // Proceedings of Azerbaijan State Marine Academy. – Baki, 2016. – С. 91–97.
 • Гаценко Л.В. Имплементация Закона Украины «О внутреннем водном транспорте» в контексте возрождения внутренних водних путей Украины // Proceedings of Azerbaijan State Marine Academy. – Baki, 2017. – № 1 (25). – С. 148–155.
 • Гаценко Л.В. Ринок перевезень водним транспортом України: історичний аспект формування, сучасний стан та перспективи розвитку // Водний транспорт. Збірник наукових праць Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. – К.: КДАВТ, 2016. – № 2(25). – С. 152–161.

Тези доповідей наукових конференцій

 • Гаценко Л.В. Теорія зацікавлених сторін (стейкхолдерів): основні сфери досліджень // Збірник тез 20-ої Науково-методичної конференції викладачів, аспірантів та студентів (Київ, 29-31 березня 2016 року). – Ч. 1. – С. 80.
 • Гаценко Л.В. Підвищення якості підготовки фахівців у сфері водного транспорту // Забезпечення якості освітньої діяльності: стан, проблеми та перспективи: Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції (23.11.2016) / за заг. ред. Н.С. Брайковської, А.Д. Возненко, О.І. Стасюка. – К.: Редакційно-видавничий відділ Державного економіко-технологічного університету транспорту, 2016. – С. 16–18.
 • Гаценко Л.В. Пріоритетні завдання розвитку внутрішнього водного транспорту в контексті реалізації євроінтеграційних планів України // International scientific-practical conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies, Part 1, February 24, 2017. Tbilisi, Georgia: Baltija Pablishing. – С. 53–56.
 • Гаценко Л.В. Річковий збір як спроба врегулювання тарифної політики у сфері внутрішнього водного транспорту // Економічна політика та механізми господарювання: сучасний стан, ефективність, перспективи: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 31 березня 2017 р.). – К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2017. – С. 134–136.
 • Гаценко Л.В. Проблеми та перспективи розвитку ринку перевезень внутрішнім водним транспортом України // Проблеми та перспективи розвитку економіки України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 7 квітня, 2017 р.). – Київ: Національний авіаційний університет, 2017. – С. 45–49.
 • Гаценко Л.В. Вирішення проблеми управління внутрішнім водним транспортом України в контексті Закону України «Про внутрішній водний транспорт» // Проблеми та перспективи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21 квітня 2017 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. – С. 37–40.
 • Гаценко Л.В. Стратегія ТОВ СП «Нібулон» та внесок підприємства в розбудову внутрішнього водного транспорту України в умовах глобалізації // Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 27 квітня 2017 р.). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 9–12.
 • Гаценко Л.В. Основні напрямки збільшення обсягів перевезень внутрішніми водними шляхами України // Сучасні наукові підходи до вдосконалення політики економічного зростання: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференція (м. Ужгород, 5-6 травня 2017 року) / За заг. ред..: М.М. Палінчак, В.П. Приходько, A. Krynski. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 63–66.
 • Гаценко Л.В. Досвід управління ланцюгами поставок при перевезеннях водним транспортом (на прикладі компанії «Нібулон») // Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 12-13 травня 2017 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф.. С.О. Якубовський. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2017. – С. 72–74.
 • Гаценко Л.В. Виконання норм проекту Закону України «Про внутрішній водний транспорт» у контексті відродження внутрішніх водних шляхів України та підвищення безпеки судноплавства // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT – 2017) [ Збірка матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (23-25 травня 2017 р., м. Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2017. – С. 104–107.
 • Гаценко Л.В. Тенденції розвитку освіти в контексті світових та євро інтеграційних процесів (доповідь) // Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства. ІІ Міжнародна науково-практична конференція. 8 листопада 2018 року, м. Київ.
 • Шевчук В.О., Гаценко Л.В. Державно-приватне партнерство як перспективний напрям розвитку внутрішнього водного транспорту // Теоретичні та прикладні аспекти впливу держави на економіку України: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 грудня 2018 р., м. Київ) / укл. Підопригора Л.А. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 71-76.
Грисюк Юрій Сергійович

Грисюк Юрій Сергійович

Доцент кафедри, к.е.н., доцент 

Наукові інтереси:

 • Реформування транспортної галузі.
 • Державне регулювання в сфері транспорту.
 • Удосконалення механізмів взаємодії суб’єктів господарювання у сфері транспорту та логістики.
 • Розвиток транспортних та логістичних систем.
 • Енергоефективність та екологічна безпека транспорту.
 • Міська мобільність та сітілогістика, управління проектами.

Освіта:

 • 2000 – 2001 – Національний транспортний університет (НТУ), спеціальність “Автомобілі та автомобільне господарство”, освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр, кваліфікація – інженер транспорту.
 • 2000 – 2001 – Інститут економіки і бізнесу на транспорті, спеціальність “Економіка підприємств”, освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр, кваліфікація – економіст.
 • 2009 – 2011 – Національний транспортний університет, спеціальність “Правознавство”, освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр, кваліфікація – юрист.

Загальний науково-педагогічний стаж – 15 років, у вищої школі – 15 років.

Наукова діяльність

Публікації у фахових виданнях України та у закордонних виданнях

 • Грисюк Ю.С. Ефективність інтермодальних перевезень як елемент забезпечення високої якості транспортних послуг / В.І. Пасічник, Ю.С. Грисюк, О.В. Пацьора // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – К.: НТУ, 2013. – Вип. 12. – с. 125-132.
 • Grysiuk Y.S. Analysis of automobile compartment environment and its influence on driver and transport safety/ Y.S. Grysiuk, O.V. Gusev, I.V. Khmelev // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – К.: НТУ, 2014. – Вип. 13. – с. 25-31.
 • Грисюк Ю.С. Моделювання інформаційно-комунікаційних потоків в програмах розвитку транспортно-логістичних систем / Ю.С. Грисюк, А.В. Лабута // Вісник НТУ. – К.: НТУ, 2014. – Вип. 29. – с. 511-517.
 • Грисюк Ю.С. Напрямки інтеграції в логістичних стратегіях розвитку підприємств / Ю.С. Грисюк, А.М. Дмитриченко, Н.М. Цимбал, А.В. Лабута // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – К.: НТУ, 2014. – Вип. 13. – с. 272-280.
 • Грисюк Ю.С. Аналіз передумов реалізації проектів партнерства підприємств автомобільного транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та ремонту парків транспортних засобів. / Ю.С. Грисюк, А.В. Лабута // Вісник Cхідноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, 2015. – № 1. – С. 276-279.
 • Грисюк Ю.С. Побудова інформаційної моделі управління проектами в сфері транспорту та логістики / Ю.С. Грисюк, А.В. Лабута // Управління проектами, системний аналіз і логістика, Науковий журнал, Випуск 16, 2015, Частина 1: Серія «Технічні науки» – К.: НТУ, 2015. – с. 18 – 24.
 • Грисюк Ю.С. Аналіз підходів класифікації моделей реалізації проектів партнерств на транспорті. / Ю.С Грисюк, А.В. Лабута // Управління проектами, системний аналіз і логістика, Науковий журнал, Випуск 15, 2015, Частина 1: Серія «Технічні науки» – К.: НТУ, 2015. – с. 39 – 48.
 • Грисюк Ю.С. Дослідження моделей партнерства в проектах розвитку транспортної галузі. / Ю.С Грисюк, А.В. Лабута // Вісник НТУ. – К.: НТУ – 2015. Вип. 31
 • Грисюк Ю.С. Формування партнерств підприємств автомобільного транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та ремонту за критерієм територіальної близькості. / В.М. Гурнак, Ю.С. Грисюк, А.В. Лабута // Управління проектами, системний аналіз і логістика, Науковий журнал, Випуск 15, 2015, Частина 2: Серія «Економічні науки» – К.: НТУ, 2015 – с. 50 – 59..
 • Грисюк Ю.С Механізми взаємодії та інтеграції підприємств автомобільного транспорту в процесах створення партнерств / Ю.С Грисюк, Р.В. Григоренко// «Transport 2015. Systemy i srodki transportu samochodowego» Politechnika Rzeszowska – Monografia nr.6. Rzeszow – 2015. с. 327 – 335.
 • Грисюк Ю.С Моделювання організаційних структур управління інтегрованими партнерствами підприємств автомобільного транспорту. / Ю.С Грисюк, А.В. Лабута // «Transport 2015. Systemy i srodki transportu samochodowego». Politechnika Rzeszowska – Monografia nr.6. Rzeszow – 2015. c. 335 -339.
 • Грисюк Ю.С. Розробка методики визначення ступеня впливу окремих показників на оцінку рівня виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та ремонту парків автомобільних транспортних засобів / В.М. Гурнак, Ю.С. Грисюк, А.В. Лабута // Управління проектами, системний аналіз і логістика, Науковий журнал, Випуск 16, 2015, Частина 2: Серія «Економічні науки» – К.: НТУ, 2015. – с. 11 – 19.
 • Взаємодія, інтеграція та партнерство суб’єктів господарювання автомобільного транспорту / Ю.С. Грисюк, А.В. Лабута, О. О. Данилов // Економіка підприємства: теорія і практика [Електронний ресурс]: зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 13 жовт. 2016 р., ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана – Київ: КНЕУ, 2016. – C. 133–134.
 • Розроблення стратегій формування партнерств підприємств автомобільного транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів /Ю.С. Грисюк, А.В. Лабута// Управління проектами, системний аналіз і логістика. – Науковий журнал, Випуск 18, Частина 2, 2017. – К.: НТУ, 2017. – с. 21–31.
 • Формування інтегрованих партнерств підприємств автомобільного транспорту в умовах реалізації адміністративно-територіальної реформи /Ю.С. Грисюк, А.В. Лабута, О.О. Данилов, Р.В. Григоренко // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – Науковий журнал, Випуск 17, Частина 2, 2017. – К.: НТУ, 2017. – с. 30–39.

Тези доповідей на коференціях

 • Грисюк Ю.С. Дослідження моделей партнерства в проектах розвитку транспорту /Ю.С. Грисюк, А.В. Лабута // VI міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку транспортних систем і логістики» – Сєвєродонецьк – Кременчук 2015.
 • Грисюк Ю.С. Аналіз міжорганізаційних відносин в проектах партнерства підприємств транспорту / Ю.С. Грисюк, А.В. Лабута //: LXXІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету – К: НТУ, 2015.
 • . Грисюк Ю.С. Правові аспекти реалізації проектів та програм в сфері транспорту / Ю.С. Грисюк , А.В. Лабута, І.В. Шкода //: LXXІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету – К: НТУ, 2015.
 • Грисюк Ю.С. Необхідність застосування багаторівневого моделювання в управлінні проектами та програмами розвитку транспорту і логістики / Ю.С. Грисюк, А.В. Лабута // Збірник тез XLIII науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Залізничний транспорт: сучасні проблеми науки» – К.: ДЕТУТ, 2013 – с. 215.
 • Розробка стратегій формування інтегрованих партнерств підприємств автомобільного транспорту. /Ю.С. Грисюк, А.В. Лабута, О.О. Данилов, Р.В. Григоренко // LXXІІІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету – К: НТУ, 2017.

Монографії

 • Мережева розробка курсів тренінгу з менеджменту у сфері транспорту і логістики: монографія / Під ред. М.Ф.Дмитриченка / Укл. О. Бакуліч, Я. Лудченко, Ю. Грисюк та ін. – К.: НТУ, 2008. – 456 с.
 • Формування партнерств підприємств автомобільного транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів: монографія. / Т. Воркут, Ю. Грисюк, А. Лабута та ін. – К.: НТУ, 2016. – 256 с.

Навчальні посібники з грифом МОН

 • Грисюк Ю.С. Проектний та інвестиційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. для слухачів системи підготов., перепідготов. та підвищ. кваліфікації кадрів держ. служби та служби в органах місц. самоврядування: [у 2 ч.] / Ю. С. Грисюк ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації кер. кадрів. – К. : НАДУ, 2009. Ч. 1 : Проектний менеджмент. – 2009. – 156 с.
 • Грисюк Ю.С. Проектний та інвестиційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. для слухачів системи підготов., перепідготов. та підвищ. кваліфікації кадрів держ. служби та служби в органах місц. самоврядування: [у 2 ч.] / Ю. С. Грисюк ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації кер. кадрів. – К. : НАДУ, 2009. Ч. 2 : Інвестиційні проекти в державному управлінні. – 2009. – 125 с.
 • Грисюк Ю.С. та ін. Організація та проектування логістичних систем: Підручник/за ред.. проф.. М.П. Денисенка, проф.. П.Р. Левковця, проф.. Л.І. Михайлової. К.: Центр учбової літератури, 2010. – 336 с.
 • Грисюк Ю.С. та ін. Державна служба : підручник : у 2т. / Нац. акад. держ. упр при президентові України ; редкол.: Ю.В.Ковбасюк (голова), О.Ю.Оболенський (заст. голови), С.М.Серьогін (заст. голови) [ та ін. ]. – К. ; Одеса : НАДУ, 2012. Т.1. – 372 с

Навчальні посібники

 • Грисюк Ю.С. Системні аспекти побудови логістичного обслуговування: Курс лекцій для підвищення кваліфікації фахівців і керівних кадрів транспорту в сфері менеджменту і логістики. – К.: НТУ. – 2008. – 112 с.
 • Грисюк Ю.С. Логістичне управління процесами транспортного забезпечення міжнародних економічних звязків: Курс лекцій для підвищення кваліфікації фахівців і керівних кадрів транспорту в сфері менеджменту і логістики. – К.: НТУ. – 2008. – 79 с.
 • Грисюк Ю.С. Керування проектами: Навчальний посібник дистанційного курсу. – К.:НАДУ, 2011. – 235 с.
 • Грисюк Ю.С. та ін. Підготовка проектних пропозицій з чистої енергії: практичний посібник / Під загальною редакцією Тормосова Р.Ю., Романюк О.П., Сафіуліної К.Р. – К. ; “Поліграф плюс”, 2015. – 176 с.

Методичні посібники

 • Грисюк Ю.С. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Організація виробництва” для студентів, що навчаються за напрямом: 6.030601 “Менеджмент”. / Ю.С. Грисюк // К.: НТУ, 2002р. – 56 с.
 • Грисюк Ю.С. Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу навчальної дисципліни “Керування проектами” для спеціальності “Державне управління” / Ю.С. Грисюк //,– К.:НАДУ, 2011. – 41 с.
 • Грисюк Ю.С. Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Логістика” для студентів, що навчаються за напрямом: 0902 “Інженерна механіка”. / Ю.С. Грисюк, А.В. Лабута // К.: НТУ, 2012р. – 46 с.

НАВЧАННЯ

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ КАФЕДРА

Випускник з вищою освітою першого (бакалаврського) рівня, який здобув ступінь бакалавра за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», може працювати у сфері економіки та управління на підприємствах державної та приватної форми власності, займаючи посади економіста, економіста із матеріально-технічного постачання, економіста з планування, економіста зі збуту, економіста із ціноутворення, економіста обчислювального центру, економіста з податків та зборів, економіста з міжнародної торгівлі, економіста з фінансової роботи, економіста-демографа, економіста-статистика і займатися підприємницькою діяльністю.

В процесі підготовки за спеціальністю 051 «Економіка» бакалавр здобуває такі спеціальні (фахові) компетентності як: критичний аналіз наукових і практичних здобутків теорії та практики економіки підприємств; розрахунок і аналіз економічних показників діяльності організації, підрозділів; встановлення тенденцій розвитку досліджуваних процесів та явищ; визначення характеру та ступеня впливу макро- та мікроекономічних процесів на бізнес-становище підприємства; прийняття професійних рішень за результатами аналізу законодавчих і нормативних актів, зіставлення та порівняння економічних показників, використання економіко-математичних моделей; проведення моніторингу основних конкурентів організації; визначення цін та обсягів виробництва в умовах конкуренції; визначення альтернативних варіантів використання економічних ресурсів за результатами аналізу наявних ресурсів та з застосуванням моделей альтернативних витрат; оцінювання економічного потенціалу та динаміки розвитку організації на основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку та спеціальних досліджень; управління трудовими ресурсами, проведення розрахунків та обґрунтовування заходів підвищення продуктивності праці, впровадження раціональних схем планування та організації робочих місць, структурування завдань; управління персоналом, здійснення обліку кадрів, визначення структури та розрахунок чисельності працівників, обґрунтування ефективних заходів мотивування; обрання оптимальних варіантів співпраці з суб’єктами зовнішнього середовища з урахуванням факторів прямої та непрямої дії, встановлення та підтримка взаємовідносини з іншими організаціями; розуміння принципів права та їх зв’язку з економічними процесами, підготовка засновницьких документів з урахуванням особливостей різних організаційно-правових форм господарювання згідно з чинним законодавством; управління компанією за допомогою планування та контролю, розробка тактичних та оперативних планів поточної діяльності, бізнес-планування; поєднання усіх видів ресурсів, колективної праці по досягненню місії організації.

 Випускник з вищою освітою першого (бакалаврського) рівня, які здобули ступінь бакалавра за спеціальністю 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», може працювати у сфері маркетингу на підприємствах державної та приватної форми власності на посадах: маркетолог, маркетолог промислового підприємства, бренд-менеджер, маркетолог транспортної сфери, менеджер з логістики, менеджер зі збуту, адміністративний аналітик у відділі розподілу товарів, маркетинговий аналітик, менеджер з маркетингу, фахівець-аналітик із дослідження товарного ринку, спеціаліст рекламного відділу (менеджер з реклами), економіст зі збуту, консультант з ефективності підприємництва, консультант з маркетингу, рекламіст, фахівець з методів розширення ринку збуту, менеджер із просування продукту (промоушн-менеджер), менеджер із зв’язків з громадськістю і пресою (PR-менеджер), спеціаліст з інтернет-маркетингу, медіа-байер, адміністратор торговельного підприємства, товарознавець, торговельний представник, торговельний брокер (маклер), агент рекламний, помічник керівника (підприємства, установи), організатор-діловодства, брокер, дилер, маклер.

В процесі підготовки за спеціальністю 075 «Маркетинг» бакалавр здобуває такі спеціальні (фахові) компетентності як: розуміння, критичний аналіз й узагальнення теорії маркетингу, історії її розвитку; логічна і послідовна передача базових знань предметної області маркетингу; сприйняття нової інформації й її інтерпретація в контексті засвоєної маркетингової інформації; коректне застосовання методів, прийомів та інструментів маркетингу; роз