Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

ПРО КАФЕДРУ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

О.М. 3

Шикула Олена Миколаївна

завідувач кафедри, д.ф-м.н., професор

Дорогі друзі!

На сьогоднішній день в Україні та далеко за її межами фахівці з інженерії програмного забезпечення є найбільш затребуваними на ринку праці серед інших фахівців з інформаційних технологій.

Інженерія програмного забезпечення – це найсучасніша в Україні спеціальність, що спрямована на розробку надійного та ефективного програмного забезпечення та пов’язана з усіма аспектами його виробництва (від початкових стадій створення специфікацій до підтримки життєвого циклу системи після передачі замовнику).

Сьогодні на кафедрі працюють: 3 доктори наук, 7 кандидатів наук та 3 старших викладача.

Кафедра здійснює підготовку фахівців у галузь знань 12 «Інформаційні технології» за рівнями вищої освіти:

 • перший (бакалаврський)
 • другий (магістерський)

за спеціальностями:

 • 121 «Інженерія програмного забезпечення» – передбачає підготовку фахівців з проектування, розробки, конструювання та тестування програмного забезпечення. Підготовка студентів відбувається за навчальними планами, що складені з урахуванням передового досвіду провідних зарубіжних і українських університетів, а також потреб великих ІТ-компаній.
 • 122 «Комп’ютерні науки» – передбачає підготовку фахівців, кваліфікація яких гармонійно поєднує знання та навички у галузі інформаційних технологій та загальну фундаментальну підготовку.

Студенти спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» оволодівають сучасними мовами програмування, знаннями з інформатики, комп’ютерної техніки, баз даних, Інтернет-технологій, усіма необхідними знаннями для здійснення практичної інженерної діяльності, а також сучасними методами створення та обслуговування програмного забезпечення, вчаться аналізувати технічне завдання, працювати в команді розробників, тестувати та забезпечувати якість програмного продукту, керувати проектами.

Студенти спеціальності  122 «Комп’ютерні науки»отримують знання з сучасних мов та технологій програмування, теоретичних та практичних навичок роботи з сучасними системами управління базами даних та інструментальними засобами проектування, розробки, тестування та впровадження програмного забезпечення.

Студенти вивчають досконало та глибоко не лише програмування та інструментарій розробки програм (С/С++/C#, Microsoft Visual Studio, ASP.NET, Embarcadero RAD Studio, Java, MySQL, HTML, CSS, PHP, JavaScript, Microsoft SQL Server, NetBeans, WebStorm, Android Studio, Unity), а професійно освоюють усі аспекти та новітні технології інженерної діяльності в індустрії програмних продуктів.

Якщо Ви, після закінчення Державного університету інфраструктури та технологій, бажаєте стати фахівцем в області інформаційних технологій, мати цікаву високооплачувану роботу, ми чекаємо Вас на кафедрі інформаційних технологій факультету управління і технологій. Викладачі кафедри, зі свого боку, докладуть усіх зусиль, щоб Ваші роки навчання були цікавими, захопливими, корисними та запам’яталися на все життя.

Знанням, вмінням та практичним навичкам, отриманим під час навчання на кафедрі інформаційних технологій, Ви знайдете широке застосування в багатьох сферах людської діяльності.

Випускники кафедри можуть працювати на таких посадах:

 • програміст
 • розробник веб-сайтів
 • тестувальник програмного забезпечення
 • розробник баз даних
 • менеджер програмних проектів
 • архітектор програмних систем
 • аналітик
 • інженер з якості програмних продуктів
 • системний адміністратор
 • тощо

Запрошуємо всіх бажаючих отримати сучасну, конкурентну та затребувану часом освіту на кафедрі інформаційних технологій Державного університету інфраструктури та технологій.

Попит на фахівців з інформаційних технологій у майбутньому буде тільки зростати!

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

О.М. 3

Шикула Олена Миколаївна

завідувач кафедри, д.ф-м.н., професор

Дисципліни, що викладає

 • Технології мультимедіа
 • Основи комп’ютерного дизайну
 • Програмування для Internet
 • Проектний практикум
 • Сертифікація, стандартизація та правовий захист

Наукова діяльність

З 1980 року працювала в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України на посаді провідного наукового співробітника. Сферою наукових інтересів є композитні матеріали різної структури та насичені пористі середовища, їх деформування і мікроруйнування, в тому числі з врахуванням температурного впливу і фізичної нелінійності компонентів, а також програмна реалізація алгоритмів визначення характеристик композитних матеріалів. Наукова діяльність відображена в понад 225 наукових працях (з них 4 монографії, і біля 175 статей в міжнародних журналах, у тому числі біля 75 в англомовних виданнях).

З 2006 року працювала на кафедрі геоінформаційних систем і технологій Національного університету біоресурсів і природокористування. Є автором і співавтором понад 20 науково-методичних праць, в тому числі 8 навчальних посібників.

З вересня 2016 року виконує обов’язки завідувача кафедри інформаційних технологій Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Навчальні посібники

 • Шикула О.М. Конспект лекцій з дисципліни «Інформатика і програмування» для студентів напрямку «Геодезія, картографія та землеустрій» (заочна форма навчання). – К.: ФОПВ.М. Гавришенко, 2012. – 76 с.
 • Шикула О.М. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Інформаційне моделювання і програмування в землеустрої» для студенті ОКР «Магістр» по спеціальності 8.08010103 «Землеустрій та кадастр». – К.: ФОПВ.М. Гавришенко, 2013. – 170с. (Вступ до інформатики, Word, Excel, Access)
 • Шикула О.М., Шквир І.М., Москаленко А.А., Гезь Т.А. Конспект лекцій з дисципліни «Геоінформатика». Частина І. – ЦП «Компринт», 2015. – 243 с. (Вступ до інформатики, Windows, Word)
 • Шикула О.М., Шквир І.М., Москаленко А.А. Конспект лекцій з дисципліни «Геоінформатика». Частина ІІ. – ЦП «Компринт», 2015. – 289 с. (Excel, Access, PowerPoint)
 • Шикула О.М., Дроздовський О.П., Шквир І.М., Москаленко А.А. Конспект лекцій з дисципліни «Інформатика і програмування» Частина ІІІ. ─ ЦП «Компринт», 2015. ─ 162 с. (HTML+CSS, C++)
 • Шикула О.М. Навчальний посібник з дисципліни «Інформаційне моделювання і програмування в землеустрої». ЦП «Компринт», 2015. – ЦП «Компринт». – 176 с. (На базі С++)
 • Шикула О.М. Система керування базами даних MS Access: Навчальний посібник. / О.М. Шикула – К. ІПДО, 2017. – 177 с.
 • Шикула О.М. Дизайн Web-сторінок:HTML+CSS: Навчальний посібник. / О.М. Шикула – К. ІПДО, 2017. – 59 с.

Монографії

 • Хорошун Л.П., Маслов Б.П.,Шикула Е.Н., Назаренко Л.В. Статистическая механика композитных материалов и определение эффективных свойств. (Механика композитов: в 12 т., Т.3). – Киев: Наук.думка, 1993. – 390 с.
 • Гузь А.Н., Хорошун Л.П., Михайлова М.И., Бабич Д.В., Шикула Е.Н. Механика композитов: В 12 т. / Подобщ. ред. А.Н.Гузя / Т. 12: Прикладные исследования. – К: «А.С.К.», 2003.  – 398 с.
 • Хорошун Л.П., Шикула Е.Н. Деформирование физически нелинейных стохастических композитных материалов. Деформирование и кратковременная повреждаемость физически нелинейных стохастических композитных материалов. – Успехи механики: В 6-ти томах / под редакцией А.Н.Гузя. – Том 6 (книга 2). – К.: Литера ЛТД, 2011. – 832 с. – C. 161 – 191, 436 – 463.
 • Хорошун Л.П., Шикула Е.Н. Деформирование и долговременная повреждаемость однородных и композитных материалов стохастической структуры. Деформирование и повреждаемость линейно-упругих однородных и композитных материалов стохастической структуры. – В кн.: Современные проблемы механики: В 3-х томах. Т. 1. / Под редакцией А.Н.Гузя. Т. 1. – К.: Литера ЛТД, 2015. – 550 с. – С. 340-452.

Наукові статті

 • Khoroshun L.P., Shikula E.N. Influence of porosity on the nonlinear deformation of granular materials // International Journal of Non-linear Mechanics. – 2003. – N  38. – P. 1443 – 1449.
 • Khoroshun L.P., Shikula E.N. Deformation and damage of composite materials of stochastic structures: physically nonlinear problems // International Applied Mechanics. – 2012. –V. 487. – N 4. –P. 3599-413.
 • Хорошун Л.П., Шикула Е.Н. Деформирование и долговременная повреждаемость физически нелинейных волокнистых материалов // Прикл. механика. – 2014. – Т. 50. – № 1. – С. 89 – 100.
 • Хорошун Л.П., Шикула О.М. Ефективні деформівні властивості волокнистих композитних матеріалів при нелінійному деформуванні компонентів // Доповіді Національної академії наук України. – 2016. – № 6. – С. 47 – 55.
 • Шикула Е.Н. Программная реализация алгоритма определения эффективных деформативных свойств физически нелинейных слоисто-волокнистых материалов косоугольной намотки // Водний транспорт. Зб. наукових праць Київської держ. академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. – К.: КДАВТ, 2017. – № 1(26).- С. 118 – 128.
 • Шикула О.М. Програмна реалізація моделі нелінійного деформування шарувато-волокнистих матеріалів з фізично нелінійними компонентами // Вісник Університету «Україна». – Серія «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика». – К.: Університет «Україна», 2017. – С. 64-76.
В.В. 1

Завгородній Валерій Вікторович

заступник завідувача кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни, що викладає

 • Бази даних
 • Організація баз даних та знань
 • Операційні системи
 • Архітектура та проектування програмного забезпечення
 • Професійна практика програмної інженерії
 • Графічні системи і візуалізація
 • Проектування систем з розподіленими базами даних
 • Технології створення olap-систем
 • Технології створення web-застосувань

Наукова діяльність

Автор понад 60 публікацій наукового характеру, в тому числі 30 наукових публікацій у фахових виданнях України та понад 10 публікацій у закордонних наукових виданнях. Співавтор 4 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

Брав активну участь у програмі академічного співробітництва «Міжнародна дослідницька мережа аналізу та розробки нових інструментів та методів прогресивної педагогічної науки в сфері інструментів інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ), електронної освіти та міжкультурної комунікації» (IRNet) у межах 7 рамкової угоди Програми дослідницьких обмінів фонду Марії Кюрі при Європейській Комісії (№PIRSES-GA-2013-612536). В рамках цього проекту мав відрядження до Республіки Словаччина, м. Нітра, університет Константина Філософа (2014р.)

Сфера наукових інтересів

 • інформаційні технології
 • бази даних
 • системи підтримки прийняття рішень
 • впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес
 • дистанційна освіта

Навчальні посібники

 • Довідник термінів та понять з методів проектування автоматизованих інформаційних систем, баз даних і структур даних: навч. посіб. / О.І Михальов, В.В. Крамаренко, К.М. Ялова, В.В. Завгородній, Є.Є. Бистров. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2011. – 255 с. Навчальний посібник. (Лист МОН України № 1/11-3581 від 29.04.10)
 • Курсове проектування в прикладах та завданнях: навч. посіб. / О.І Михальов, В.В. Крамаренко, К.М. Ялова, В.В. Завгородній, Є.Є. Бистров. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2010. – 182 с. Навчальний посібник. (Лист МОН України № 1/11-6253 від 12.07.2010)
 • Організація баз даних та знань: навч. посіб. / О.І Михальов, В.В. Крамаренко, В.В. Завгородній, Т.В. Михайловська. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2010. – 198 с. Навчальний посібник. (Лист МОН України № 1/11-11509 від 17.12.2010)
 • Моделювання та аналіз програмного забезпечення: навч. посіб. / В.В. Завгородній, К.М. Ялова. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2017. Навчальний посібник. (Лист МОН України № 1/11-10993 від 12.08.2016)

Монографії

 • E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries: [Monograph] / [Zavgorodniy V., Yalova K., Korobochka O. and other]. – Katowice-Cieszyn: University of Silesia, Studio-Noa, 2014. – 484 p. (Intercultural aspects of higher education in DSTU (Ukraine). – PP. 45-62). ISBN 978-83-60071-76-2
 • Innovation in higher education – modern communications and collaboration at the university using specific IT tools : [International collective monograph] / [Smyrnova-Trybulska E., Zavgorodniy V., Yalova K. and other]. – Dniprodzerzhynsk: DDTU, 2015. – 376 p. (Conceptual propositions of the modern university’s information field development . – PP. 355-369) ISBN 978-966-175-114-8
 • E-learning Methodology – implementation and evaluation. Monograph edited by Eugenia Smyrnova-Trybulska. – Studio Noa for University of Silesia, Katowice-Cieszyn, Vol. 8, 2016. (DSTU and KSMA knowledge transfer systems. – РР.73-90 ). ISSN 2451-3644 (print edition) ISSN 2451-3652 (digital edition) ISBN 978-83-60071-86-1

Наукові статті

 • Завгородний В. В. Применение семантических технологий в системах поддержки принятия  решений / В.В. Завгородний, С.С. Щербак // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2012. – № 3(74). – С. 66–69. (Ulrich’s Periodicals Directory, ВІНІТІ)
 • Завгородній В. В. Створення єдиної автоматизованої системи управління ВНЗ на прикладі ДДТУ / В.В. Завгородній, К.М. Ялова, К.В. Яшина, О.В. Садовой // Збірник наукових праць НГУ. – Д: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2013.  − № 42. – С. 138-144. (Scopus)
 • Завгородний В. В. Методы поиска решений в информационных пространствах производственных предприятий на основе связанных данных / В.В. Завгородний, С.С. Щербак // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2013. – № 2(79). – С. 62–65. (Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus, Inspect, ВІНІТІ)
 • Завгородній В. В. Концепція створення єдиного інформаційного освітнього простору України на прикладі дистанційного навчання IT-студентів / В.В. Завгородний, К.М. Ялова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2014. – № 2(85). – С. 112–118. (eLIBRARY, Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus, Inspect, Polish Scholarly Bibliography, ВІНІТІ, Infobase Index)
 • Завгородний В. В. Перспективы использования дистанционного образования для обучения IT-студентов в Днепродзержинском государственном техническом университете / В.В. Завгородний, Е.Н. Яловая // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2015. – № 1(90). – С. 154–161. (ВІНІТІ, Ulrich’s Web Global Serials Directory, eLIBRARY, Index Copernicus, Polish Scholarly Bibliography, Infobase Index, Inspect, Open Academic Journals Index, Google Scholar, CiteFactor, ScientificIndexing Services)
 • Zavgorodnii V. Challenges and prospects in development of e-learning system for IT students / K. Yalova, M. Romanyuha, L. Sorokina // Int. J. Cont. Engineering Education and Life-Long Learning, 2016. – Vol. 26. – No. 1. – PP. 25–43. (Scopus)
 • Завгородній В. В. Удосконалення технологій доступу та обробки пов’язаних даних семантичних додатків Linked Data / І.М. Галушка, В.В. Завгородній, С.М. Солошич, С.С. Щербак // Автоматизовані системи управління і прилади автоматики : зб. наук. пр. / Харківський національний університет радіоелектроніки. – 2012. – Вип. 159. – С. 67–73.
 • Завгородний В. В. Единое информационное пространство производственных предприятий на основе связанных данных / В.В. Завгородний, С.С. Щербак // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харківський університет військово-повітряних сил ім. І. Кожедуба. – 2013. – № 2 (109). – С. 275–278.
 • Zavgorodniy V.V. Pattern implementation principles in semantic web application for medical institution / Zavgorodniy V.V., Shcherbak S.S. // зб. наук. пр. Харківського університету військово-повітряних сил ім. І. Кожедуба. – 2013. – № 1(34). – С. 136–138.
 • Завгородний В. В. Информационные процессы технологии разработки специализированной системы поддержки принятия решений / В.В. Завгородний, Е.Н. Яловая, К.В. Яшина // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки) / Дніпродзержинськ: ДДТУ. – 2013. – Випуск 3 (23). − С. 153-158.
 • Завгородній В.В. Функціональна модель процесу формування акредитаційної справи вищого навчального закладу / В.В. Завгородній, К.М. Ялова // Математичне моделювання. − Дніпродзержинськ: Дніпродзержинський державний технічний університет, 2015. − №1 (32). − С. 14-19.

Тези доповідей

 • Щербак С.С., Завгородний В.В. Семантические технологии в системах поддержки принятия решения полупроводниковой отрасли промышленности // III Міжнародна науково-практична конференція «Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ-2012)», м. Запоріжжя, 14–16 березня 2012. – С. 313 – 314.
 • Завгородній В.В., Щербак С.С. Моніторинг стану об’єктів проміжного програмного забезпечення підприємств напівпровідникової галузі // Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства : XIX Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих учених : матеріали конф., [26–27 квітня 2012 р., м. Кременчук]. – Кременчук, 2012. – С.  77–78.
 • Завгородній В. В. Програмні засоби підтримки прийняття рішень на основі семантичних технологій / В. В. Завгородній // Радіоелектроніка та молодь в XXI столітті : XVI Міжнародний молодіжній форум : матеріали форуму, [17–19 квітня 2012 р., м. Харків]. – Харків, 2012. – Т. 6. – Інформаційні інтелектуальні системи. – С. 118–119.
 • Завгородний В.В., Галушка И.Н., Щербак С.С. О подходе к разработке веб-ориентированных семантических приложений // IV-а Всеукраїнська науково-практична конференція “Системний аналіз. Інформатика. Управління” 13-16 березня 2013р, м. Запоріжжя. – С. 63 – 64.
 • Завгородний В.В., Солошич С.М., Щербак С.С. Практические аспекты внедрения семантических технологий в системах поддержки принятия решений // II Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка», 22-24 травня, м. Кременчук, 2013 р. – С. 238.
 • Галушка И.Н., Завгородний В.В., Солошич С.Н., Щербак С.С. Практические аспекты реализации поисковых интерфейсов семантических приложений Linked Data // III Міжнародна науково-технічна конференція «Відкриті семантичні технології проектування інтелектуальних систем», м. Мінськ, 21-23 лютого 2013 р. – С. 103 – 106.
 • Яловая Е.Н., Завгородний В.В., Дашко А.Г. Создание онтологии при проектировании информационной системы „Приемная комиссия” // XXVI – Международная научная конференция Математические Методы в Технике и Технологиях – ММТТ-26. 27 – 30 мая 2013 года, Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород, Россия. Том 9, Секция 11, – С. 66–68.
 • Завгородний В.В., Яловая Е.Н., Зашихина Н.В. Образовательный веб-портал как часть единого информационного пространства вуза, на примере Днепрдзержинского государственного технического университета // Международный форум-конкурс молодых ученых «Проблемы Недропользования». 23-25 апреля 2014. Сборник научных трудов. Часть 2. Санкт-Петербург. – С. 148–150.
 • Zavgorodniy V., Yalovaya K., Yashina K., Sadovoy., Romanuha M. UNIFORM INFORMATION AND EDUCATIONAL SPACE FOR DISTANCE LEARNING OF UKRAINIAN IT-STUDENTS. Conference proceedings of 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics DIVAI2014. Sturovo, Slovakia, May 5-7, 2014. – 549-558.

Методичні вказівки та рекомендації

 • Завгородній В.В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи заочників з дисципліни «Організація баз даних та знань» (частина 1) для студентів денної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». – К.:КДАВТ, 2016. – 20 с.
 • Завгородній В.В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи заочників з дисципліни «Організація баз даних та знань» (частина 2) для студентів денної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». – К.:КДАВТ, 2016. – 15 с.
 • Завгородній В.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Організація баз даних та знань» (частина 1) для студентів денної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». – К.:КДАВТ, 2016. – 60 с.
 • Завгородній В.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Організація баз даних та знань» (частина 2) для студентів денної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». – К.:КДАВТ, 2016. – 56 с.
 • Завгородній В.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Організація баз даних та знань» (частина 1) для студентів денної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». – К.:КДАВТ, 2016. – 12 с.
 • Завгородній В.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Організація баз даних та знань» (частина 2) для студентів денної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». – К.:КДАВТ, 2016. – 12 с.
 • Завгородній В.В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи заочників з дисципліни «Проектування систем з розподіленими базами даних» для студентів денної форми навчання рівня вищої освіти «другого (магістерського) рівня» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». – К.:КДАВТ, 2016. – 20 с.
 • Завгородній В.В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи заочників з дисципліни «Проектування систем з розподіленими базами даних» для студентів денної форми навчання рівня вищої освіти «спеціаліст» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». – К.:КДАВТ, 2016. – 20 с.
 • Завгородній В.В. Методичні вказівки до виконання і оформлення курсової роботи з дисципліни «Проектування систем з розподіленими базами даних» для студентів денної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» рівня вищої освіти «другий (магістерський) рівень». – К.:КДАВТ, 2016. – 64 с.
 • Завгородній В.В. Методичні вказівки до виконання і оформлення курсової роботи з дисципліни «Проектування систем з розподіленими базами даних» для студентів денної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» рівня вищої освіти «спеціаліст». – К.:КДАВТ, 2016. – 64 с.
 • Завгородній В.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Проектування систем з розподіленими базами даних» для студентів денної форми навчання рівня вищої освіти «другого (магістерського) рівня» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». – К.:КДАВТ, 2016. – 76 с.
 • Завгородній В.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Проектування систем з розподіленими базами даних» для студентів денної форми навчання рівня вищої освіти «спеціаліст» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». – К.:КДАВТ, 2016. – 72 с.
 • Завгородній В.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Проектування систем з розподіленими базами даних» для студентів денної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» рівня вищої освіти «другий (магістерський) рівень». – К.:КДАВТ, 2016. – 12 с.
 • Завгородній В.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Проектування систем з розподіленими базами даних» для студентів денної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» рівня вищої освіти «спеціаліст». – К.:КДАВТ, 2016. – 12 с.
 • Завгородній В.В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи заочників з дисципліни «Нові інформаційні технології» для студентів заочної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія». – К.:КДАВТ, 2016. – 19 с.
 • Завгородній В.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Нові інформаційні технології» для студентів денної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія». – К.:КДАВТ, 2016. – 68 с.
 • Завгородній В.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Нові інформаційні технології» для студентів денної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія». – К.:КДАВТ, 2016. – 15 с.
 • Завгородній В.В. Проектування систем з розподіленими базами даних [Текст]: конспект лекцій для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» рівня вищої освіти «другий (магістерський) рівень» денної та заочної форм навчання / уклад. В.В.Завгородній. – К.:КДАВТ, 2016. – 96 с.
 • Завгородній В.В. Проектування систем з розподіленими базами даних [Текст]: конспект лекцій для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» рівня вищої освіти «спеціаліст» денної та заочної форм навчання / уклад. В.В.Завгородній. – К.:КДАВТ, 2016. – 96 с.
 • Завгородній В.В. Нові інформаційні технології [Текст]: конспект лекцій для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології» напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» денної та заочної форм навчання / уклад. В.В.Завгородній. – К.:КДАВТ, 2016. –96 с.
І.В.

Овчарук Ірина Вікторівна

доцент кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни, що викладає

 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Людино-машинна взаємодія
 • Безпека програм та даних
 • Засоби захисту інформації
 • Інформаційні моделі об’єктів та процесів
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Управління проектуванням програмних систем
 • Інформаційні технології у науковій діяльності

Навчальні посібники

 • Ткаченко О.А., Ткаченко О.І., Овчарук І.В. Сучасні парадигми програмування. Ч.1: Навч. посіб. /О.А.Ткаченко, О.І.Ткаченко, І.В.Овчарук – К.: Вид-во КНУКіМ, 2017. – 267 с.
 • Ткаченко О.А., Ткаченко О.І., Овчарук І.В. Сучасні парадигми програмування. Ч.2: Навч. посіб. /О.А.Ткаченко, О.І.Ткаченко, І.В.Овчарук – К.: Вид-во КНУКіМ, 2017. – 305 с.

Наукові статті

 • Овчарук І. В.,  Овчарук В. О. Використання інформаційних технологій при розв’язанні задач оптимізації. Водний транспорт. Збірник наукових праць Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. – К.:КДАВТ, 2010. – № 11., стор. 118-121.
 • Овчарук І. В.,  Овчарук В. О. Розв’язання транспортної задачі, як складова підготовки бакалаврів з економіки та підприємництва. Водний транспорт. Збірник наукових праць Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. – К.:КДАВТ, 2013. – № 2(17), стор. 195-201.
 • Овчарук І.В. Екстраполяційні методи прогнозування //Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Inzynieria i technologia. Nowoczesne badania podstawowe i stosowane.” (30.07.2016 – 31.07.2016) – Warszawa: Wydawca: Sp. Z o. o. “Diamond trading tour”, 2016. – 48 str. – s. 14 – 24.
 • Овчарук І.В., Пристінська В.В. Аналіз чутливості зорового сприйняття інформації людиною на основі стеганографічного методу LSB // Водний транспорт: Зб. наук. праць. –  К.:  КДАВТ,  2017.  –  Вип.№ 1 (26). – C.134-141 (індекс Коперника).

Тези доповідей

 • Овчарук І.В., Чалий Б.О. Застосування шаблонів проектування для розробки YML(Yandex market Language). Матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції “Інформаційні технології в еконо-міці, менеджм. та бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти” (Київ,  29 листопада 2012р.). – Київ: Европейський університет, 2012.– C.92-93
 • Овчарук І.В., Овчарук І.В.  Застосування методів оптимізації при розв’язанні задач в транспортній галузі. Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі” (Київ,   20-22 листопада 2013р.). – Київ: КДАВТ, 2013.– С.219-220. 
 • Овчарук І.В. Пристінська А.А. Основні напрямки захисту інформації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Інформаційні технології  в соціокультурній сфері, освіті та економіці» (Київ,18-19 квітня 2017 р.). – Київ: КНУКіМ, 2013.– С79-80
 • Овчарук І.В., Пристінська А.А. Деякі аспекти забезпечення кібербезпеки. Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: ІІ науково-практична конференція (23-24 березня 2017 року) / Київський національний університет ім.. Тараса Шевченко Київ : 2017. – С.267–270

Методичні вказівки та рекомендації

 • Ткаченко О.І., Ткаченко О.А., Овчарук І.В. Економічна інформатика. Фінансові функції Excel /О.А.Ткаченко, О.І.Ткаченко, І.В. Овчарук// К.: КДАВТ, 2003. – 48 с.
 • Ткаченко О.І., Ткаченко О.А., Овчарук І.В. Мова Visual Basic. Лабораторний практикум. /О.А.Ткаченко, О.І.Ткаченко, І.В. Овчарук// К.: КДАВТ, 2004. – 64 с.
 • Овчарук І. В., Ткаченко О.І., Навчальний посібник. Мова С/С++. Основи  програмування.- К.: КДАВТ, 2008 – 145с.
 • Ткаченко О.І., Овчарук І.В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт «Лабораторні роботи. Мова С/С++», К.: КДАВТ, 2010, –78 стор.
 • Овчарук І.В. Технологія роботи з базами даних в середовище C++ Builder. Лабораторний практикум. – К.: НУХТ, 2014. – 36 с.
О.І. 3

Ткаченко Ольга Іванівна

доцент кафедри, к.ф-м.н., доцент

Дисципліни, що викладає

 • Емпіричні методи програмної інженерії
 • Моделювання та аналіз програмного забезпечення
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Проектування систем електронного документообігу
 • Системний аналіз
 • Моделювання систем
 • Управління ІТ-проектами
 • Нейромережеві технології
 • Фундаментальні комп’ютерні алгоритми
 • Проектування програмного забезпечення інтелектуальних систем

Навчальні посібники

 • Ткаченко О.А., Ткаченко О.І., Овчарук І.В. Сучасні парадигми програмування.Ч.1: Навч. посіб. /О.А.Ткаченко, О.І.Ткаченко, І.В.Овчарук – К.: Вид-во КНУКіМ, 2017. – 267 с.
 • Ткаченко О.А., Ткаченко О.І., Овчарук І.В. Сучасні парадигми програмування. Ч.2: Навч. посіб. /О.А.Ткаченко, О.І.Ткаченко, І.В.Овчарук – К.: Вид-во КНУКіМ, 2017. – 305 с..

Наукові статті

 • Ткаченко О.А., Ткаченко О.І. Деякі аспекти ситуаційно-семантичного моделювання складних об’єктів, процесів та систем / О.А.Ткаченко, О.І.Ткаченко // Водний транспорт: Зб. наук. праць. –  К.: КДАВТ, 2017. – Вип.№ 1 (26). – С. 129-133
 • Ткаченко О.І., Ткаченко К.О. Співробітництво бізнесу та освіти як фактор зменшення ризиків для підприємств транспорту [Текст] / О.І Ткаченко., К.О. Ткаченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – Одеса: Видавничій дім «Гельветика», 2017. – Вип.23. – Ч.1. – С. 140-143.
 • Ткаченко О.І., Ткаченко О.А., Ткаченко К.О. Багаторівневе моделювання складних систем на основі ситуаційно-орієнтованої мережі Петрі [Текст] / О.І Ткаченко, О.А. Ткаченко, К.О. Ткаченко // Inzynieria i technologia. Оsiqgniecia naukowe, rozwoj, propozycje: zbior artykulow naukowych. – Warszawa: Wydawca: Sp. Z o. o. “Diamond trading tour”, 2016. 2016.– №9. – S. 19 – 27.
 • Ткаченко О.І., Ткаченко О.А., Рибальський М.Р. Деякі аспекти моделювання гри в шахи [Текст] / О.І Ткаченко, О.А. Ткаченко, М.Р. Рибальський // Inzynieria i technologia. Оsiqgniecia naukowe, rozwoj, propozycje: zbior artykulow naukowych. – Warszawa: Wydawca: Sp. Z o. o. “Diamond trading tour”, 2016. – №12. – S. 11 – 16.
 • Ткаченко О.І., Шепель В.А. Деякі аспекти розробки мобільного сервісу геопозиціонування на основі API Google [Текст] / О.І.Ткаченко, В.А. Шепель // Водний транспорт: Зб. наук. праць. –  К.: КДАВТ, 2016. – Вип.№ 2 (25). – С. 228-234.
 • Ткаченко О.І., Ткаченко О.А., Ткаченко К.О. Система прийняття управлінських рішень щодо підготовки кадрів підприємств водного транспорту [Текст] / О.І Ткаченко., К.О. Ткаченко, О.А. Ткаченко // Водний транспорт: Зб. наук. праць. –  К.: КДАВТ, 2016. – Вип.№ 1 (24). – С. 200-208.
 • Ткаченко О.І., Ткаченко О.А., Ткаченко К.О. Моделювання системи підготовки фахівців на основі мереж Петрі [Текст] / О.І Ткаченко, О.А. Ткаченко, К.О. Ткаченко // Водний транспорт: Зб. наук. праць. –  К.: КДАВТ, 2015. – Вип.№2 (23). – С. 222-230.
 • Ткаченко О.І., Ткаченко К.О. Особливості багаторівневого моделювання складної економічної системи підготовки фахівців [Текст] / О.І Ткаченко., К.О. Ткаченко // Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка»: Зб. наук. праць. –  О.: ОНУ,  2015.  – Том 20. Вип. № 4 (Том 20). –  С. 276-280.
 • Ткаченко О.І., Ткаченко К.О., Коба В.Г. Технологія та моделювання прийняття управлінських рішень в системі підготовки фахівців водного транспорту [Текст] / О.І Ткаченко., К.О. Ткаченко, В.Г. Коба // Економічний аналіз: зб. наук. пр. ТНЕУ. – ТЕРНОПІЛЬ: ТНЕУ, 2014. – Том 16. №2. – С. 75-81.
 • Ткаченко О.І., Ткаченко К.О. Ситуаційно-продукційне моделювання системи підготовки фахівців водного транспорту / О.І.Ткаченко, К.О. Ткаченко // Економічний аналіз : збірник наук. праць /Тернопільский нац. екон. Університет. – Тернопіль: «Економічна думка», 2012. – Вип. 11. – Частина 4. C. 170-174.

Тези доповідей

 • Ткаченко О.І.,Ткаченко О.А. Навчальний курс з програмування для науковців.// Сьома Міжнародна науково-практична конференція «Простір і час сучасної науки». (Київ. 19-21 квітня 2011р.). Ч.5. – С.39-41.
 • Ткаченко О.І.,Овчарук І.В Основні принципи моделювання та проектування систем прийняття рішень у бізнесі. //Міжнародна науково-практична конференція «Моделювання об’єктів, процесів та систем». (Київ. 24-26 травня 2011р.) – К.: КДАВТ, 2011. – С.90-91.
 • Ткаченко О.І.,Ткаченко О.А. Деякі аспекти побудови систем прийняття рішень на транспорті // Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі” (Київ, 20-22 листопада 2013р.). – К: КДАВТ, 2013.– С.203-205.
 • Ткаченко К.О., Ткаченко О.І. Моделювання системи підготовки /перепідготовки фахівців водного транспорту / К.О. Ткаченко, О.І. Ткаченко // Дев’ята Міжнар. конф. [«Нові інформаційні технології в освіті для всіх: Інформація для всіх» (ІТЕА-2014)], (Київ, МННЦ, 25-26 листопада 2014р.) : тези доп. – К. : МННЦ. – 2014. – С. 266-272. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://itea-conf.org.ua2014
 • Петріченко Б.А., Ткаченко О.І. Оптимізація маршрутів за допомогою генетичних алгоритмів/ Б.А. Петріченко, О.І. Ткаченко // Матеріали міжнар. науко.-практ. конф. “Економіко-екологічні проблеми  розвитку транспортної галузі в сучасних умовах” (Київ, 27-28 листопада 2014р.). К.: КДАВТ. –2014. – С.166.
 • Ткаченко О.І., Ткаченко О.А., Овчарук І.В. Моделювання процесів прийняття управлінських рішень на транспорті / О.І. Ткаченко, О.А. Ткаченко, І.В.Овчарук // Матеріали міжнар. науко.-практ. конф. “Економіко-екологічні проблеми  розвитку транспортної галузі в сучасних умовах” (Київ, 27-28 листопада 2014р.). К.: КДАВТ. –2014. – С.153-155.
 • Ткаченко О.І., Ткаченко О.А. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі/О.І. Ткаченко, О.А.Ткаченко// Десята Міжнар. конф. «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: Інформація для всіх» (ІТЕА-2015) (Київ, МННЦ, 26-27 листопада 2015р.): К.: МННЦ. – 2015. –Ч.2. – С. 192-197. [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://itea-conf.org.ua/2015
 • Ткаченко О.І. Тенденції використання «хмарних» технологій в сучасному освітньому просторі/ О.І.Ткаченко//Десята Міжнар. конф. «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: Інформація для всіх» (ІТЕА-2015) (Київ, МННЦ, 26-27 листопада 2015р.): К.: МННЦ. – 2015.– Ч.2.–С. 197-203. –Режим доступу// http://itea-conf.org.ua/2015
 • Ткаченко О.І. Інформаційно-комунікаційні технології в підготовці фахівців для сфери культури / О.І.Ткаченко // Всеукр. наук.-практ. конф. «Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній культурі» (Київ, КНУКіМ, 7-8 квітня 2016). – С.134-139.
 • Ткаченко О.І., Заболотний І.І. Система тестування знань студентів у сфері комп’ютерних наук і програмної інженерії / О.І.Ткаченко, І.І.Заболотний // Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (Київ, КНУКіМ, 21-22 квітня 2016). – Ч.2. – С.78-84.
 • Ткаченко О.І., Проскуряков М.О. Створення мобільного додатку офісного спрямування / О.І.Ткаченко, М.О.Проскуряков // Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (Київ, КНУКіМ, 21-22 квітня 2016). – Ч.2. – С.152-156.
 • Ткаченко О.І., Слободяник С. Інтерактивна система розвитку інтелектуальних здібностей людини / О.І.Ткаченко, С.Слободяник // Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (Київ, КНУКіМ, 21-22 квітня 2016). – Ч.2. – С.172-177.
 • Ткаченко О.І. Використання «хмарних» технологій та Е-освіти в сучасному інформаційному просторі / О.І.Ткаченко // Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (Київ, КНУКіМ, 21-22 квітня 2016). – Ч.2. – С.190-196.
 • Ткаченко О.І., Червак О. Система автоматизації навчального процесу/ О.І.Ткаченко, О.Червак // Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (Київ, КНУКіМ, 21-22 квітня 2016). – Ч.2. – С.196-199.
 • Ткаченко О.І., Четверикова Л.О. Верифікація та атестація програмного забезпечення / О.І.Ткаченко, Л.О.Четверикова // Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (Київ, КНУКіМ, 21-22 квітня 2016). – Ч.2.- С.199-204.
 • Ткаченко О.І., Траханов В.Ю. Розробка веб-додатків для сфери ІТ / О.І.Ткаченко, В.Ю.Траханов // Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, на-уці, економіці та бізнесі» (Київ, КНУ-КіМ,21-22 квітня 2016).–Ч.2.–С.204-207.
 • Ткаченко О.І. Мережеве моделювання складних систем /О.І.Ткаченко // Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (Київ, КНУКіМ, 21-22 квітня 2016). – Ч.2. – С.327-333.
 • Tkachenko О., Tkachenko K. Modeling of management decisions’ processes in complex economic system / О. Tkachenko, K. Tkachenko // Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (Київ, КНУКіМ, 21-22 квітня 2016). – Ч.2. – С.321-327.
 • Ткаченко О.А., Ткаченко О.І. Світові державні стратегії кібербезпеки / О.І. Ткаченко, О.А.Ткаченко // Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: ІІ наук.-практ. Конф. (Київ, 23-24 березня, 2017 р.). – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 270-274.
 • Ткаченко О.А.,Ткаченко О.І. Інноваційні моделі організації хмарно-орієнтованого середовища навчального закладу / О.І. Ткаченко, О.А.Ткаченко //Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19-20 квітня 2017 р.). – Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2017. – Ч.1. – С.136-137.
 • Ткаченко О.А.,Ткаченко О.І., Ткаченко К.О. Європейський досвід використання цифрових компетенцій при підготовці фахівців / О.І. Ткаченко, О.А.Ткаченко, К.О.Ткаченко// Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19-20 квітня 2017 р.). – Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2017. – Ч.2. – С.233-235
 • Ткаченко О.І., Миколайчук О. І., Ткаченко К.О. Реалізації Web-сервісу перекладу коміксів на основі використання Web-орієнтованих мов програмування /О.І. Ткаченко, О.І. Миколайчук, К.О. Ткаченко //Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті, та економіці: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (Київ, 18-19 квітня 2017 р.). – Київ: Видавничий центр КНУКіМ –2017. – С.66-67.
 • Ткаченко О.І., Остаф’єв Т.О. Використання мережі Петрі при моделюванні систем та паралельних обчислень /О.І. Ткаченко, Т.О.Остаф’єв// Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті, та економіці: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (Київ, 18-19 квітня 2017 р.). – Київ: Видавничий центр КНУКіМ –2017. – С.72-73.
 • Ткаченко О.І., Ткаченко К.О. Механізм управління підготовкою кадрів з урахуванням рейтингу підприємств підготовки фахівців /О.І. Ткаченко, К.О. Ткаченко //Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті, та економіці: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (Київ, 18-19 квітня 2017 р.). – Київ: Видавничий центр КНУКіМ –2017. – С.239-241.
 • Ткаченко О.І. Формування вимог до моделі представлення знань /О.І.Ткаченко//Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19-20 квітня 2017 р.). – Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2017. – Ч.1. – С.119-121.
 • Ткаченко О.І., Ткаченко К.О., Жук Д.О. Система управління навчальним процесом на основі хмарних технологій /О.І. Ткаченко, К.О. Ткаченко , Д.О.Жук//Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та  бізнесі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19-20 квітня 2017 р.). – Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2017. – Ч.1. – С.130-132.
 • Ткаченко О.І., Ткаченко О.А., Ткаченко К.О. Європейський досвід використання цифрових компетенцій при підготовці фахівців /О.І. Ткаченко, О.А.Ткаченко, К.О. Ткаченко //Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19-20 квітня 2017 р.). – Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2017. – Ч.2. – С.233-235.

Методичні вказівки

 • Ткаченко О.А., Ткаченко О.І. Комп’ютерне програмування/ О.А.Ткаченко, О.І.Ткаченко// К.: Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2013. – 60 с.
 • Ткаченко О.І., Овчарук І.В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт «Лабораторні роботи. Мова С/С++», К.: КДАВТ, 2010. – 78 с.
 • Овчарук І.В., Ткаченко О.І. Навчальний посібник. Мова С/С++. Основи програмування. – К.: КДАВТ, 2008. – 145с.
 • Ткаченко О.І., Ткаченко О.А., Овчарук І.В. Мова Visual Basic. Лабораторний практикум. /О.А.Ткаченко, О.І.Ткаченко, І.В. Овчарук// К.: КДАВТ, 2004. – 64 с.
 • Ткаченко О.І., Ткаченко О.А., Овчарук І.В. Економічна інформатика. Фінансові функції Excel /О.А.Ткаченко, О.І.Ткаченко, І.В. Овчарук// К.: КДАВТ, 2003. – 48 с.
Г.А. 1

Завгородня Ганна Анатоліївна

старший викладач кафедри

Дисципліни, що викладає

 • Основи програмування
 • Алгоритми і структури даних
 • Системи та технології управління базами даних
 • Нові інформаційні технології
 • Комп’ютерна графіка

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів

 • методологічні засади формування алгоритмічного мислення
 • формування професійних компетенцій при підготовці IT-фахівців

Тези доповідей

 • Завгородня Г.А. Використання сучасних інформаційних технологій при переході від заочної до дистанційної форми навчання // Проблеми математичного моделювання. − Дніпродзержинськ: Всеукраїнська науково-методична конференція, 2015. − С. 121-123.
 • Завгородня Г.А. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті // Наукова Україна. − Дніпропетровськ: Всеукраїнська студентська наукова конференція з міжнародною участю, 2015. − С. 343-344.
 • Завгородня Г.А. Технології на шляху інноваційного майбутнього / Завгородня Г.А., Дюжев Р.І. // Наукова робота молоді – ефективна освіта, сильне суспільство. − Харків: ХТЕК КНТЕУ, Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених, 2016. − С. 268-270.
 • Завгородня Г.А. Початок індустріальної революції засобами 3D-друку / Завгородня Г.А., Бубирьов Р.В. // Наука та інновації. − Чернівці: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 2017. – Т.1. − С. 11-13.
 • Завгородній В.В. Автоматизація роботи відділу кадрів підприємства / В.В. Завгородній, Г.А. Завгородня // Актуальні проблеми в сфері науки / Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві» (Київ, 18–19 квітня 2018 р.). – К.: КНУКіМ, 2018. – С.127–129.
 • Завгородній В.В. Автоматизована система обліку роботи фітнес-центру / В.В. Завгородній, Г.А. Завгородня // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві» (Київ, 18–19квітня 2018 р.). – К.:КНУКіМ, 2018. – С.26–28.
 • Завгородній В.В. Система екстреного реагування 112 / В.В. Завгородній, Г.А. Завгородня // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві» (Київ, 18–19 квітня 2018 р.). – К.:КНУКіМ, 2018. – С.29–31.
 • Завгородній В.В. Сучасні технології розробки веб-сайтів / В.В. Завгородній, Г.А. Завгородня // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві» (Київ, 19–20 квітня 2018 р.). – К.:КНУКіМ, 2018. – С.22–24.
 • Завгородня Г.А. Розробка логічної гри «Мозаїка» / Г.А. Завгородня, Юхименко Б.А. // Збірник тез науково-методичної конференції (Київ, 26–29 березня 2018 року) Частина № 2, ДУІТ, Київ – 2018 С.275–277.
 • Завгородня Г.А. Система обліку відвідування спортивних секцій / Г.А. Завгородня, Євицький І.С. // Збірник тез науково-методичної конференції (Київ, 26–29 березня 2018 року) Частина № 2, ДУІТ, Київ – 2018 С.239–240.
 • Завгородня Г.А. Автоматизована система обліку кадрів / Г.А. Завгородня, Тимченко А.В. // Збірник тез науково-методичної конференції (Київ, 26–29 березня 2018 року) Частина № 2, ДУІТ, Київ – 2018 С.267–269.

Методичні вказівки та рекомендації

 • Комп’ютерна графіка [Текст]: конспект лекцій для студентів денної форми навчання галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» / уклад. Г.А. Завгородня, В.В. Завгородній. – К.: ДУІТ, 2017. – 73 с.
 • Завгородня Г.А., Завгородній В.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерна графіка» для студентів денної форми навчання галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». – К.: ДУІТ, 2017. – 73 с.
 • Завгородня Г.А., Завгородній В.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Комп’ютерна графіка» для студентів денної форми навчання галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». – К.: ДУІТ, 2017. – 12 с.
 • Системи та технології управління базами даних [Текст]: конспект лекцій для студентів денної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» / уклад. Г.А.Завгородня, В.В.Завгородній. – К.: ДУІТ, 2017. – 112с.
 • Завгородня Г.А., Завгородній В.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи та технології управління базами даних» для студентів денної форми навчання галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». – К.: ДУІТ, 2017. – 83 с.
 • Завгородня Г.А., Завгородній В.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системи та технології управління базами даних» для студентів денної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – К.: ДУІТ, 2017. – 12 с.
 • Нові інформаційні технології [Текст]: конспект лекцій для студентів денної форми навчання галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» / уклад. Г.А.Завгородня, В.В.Завгородній. – К.: ДУІТ, 2017. – 97 с.
 • Завгородня Г.А., Завгородній В.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Нові інформаційні технології» для студентів денної форми навчання галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». – К.: ДУІТ, 2017. – 71 с.
 • Завгородня Г.А., Завгородній В.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Нові інформаційні технології» для студентів денної форми навчання галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». – К.: ДУІТ, 2017. – 16 с.
 • Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів [Текст]: конспект лекцій для студентів денної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» / уклад. В.В.Завгородній, Г.А.Завгородня. – К.: ДУІТ, 2017. – 158 с.
 • Завгородній В.В., Завгородня Г.А. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів» для студентів денної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – К.: ДУІТ, 2017. – 74 с.
 • Завгородній В.В., Завгородня Г.А. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів» для студентів денної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – К.: ДУІТ, 2017. – 16 с.
 • Архітектура комп’ютера [Текст]: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» / уклад. В.В.Завгородній, Г.А.Завгородня. – К.: ДУІТ, 2017. – 158 с.
 • Завгородня Г.А., Завгородній В.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Архітектура комп’ютера» для студентів денної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» – К.: ДУІТ, 2017. – 74 с.
 • Завгородня Г.А., Завгородній В.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Архітектура комп’ютера» для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». – К.: ДУІТ, 2017. – 16 с.
О.В. 8

Охріменко Ольга Всеволодівна

старший викладач кафедри

Дисципліни, що викладає

 • WEB-програмування
 • Розробка Windows додатків
 • Інформатика
 • Інформаційні системи і технології
 • Комп’ютерне моделювання об’єктів і процесів

Наукова діяльність

Автор 2 навчально-методичних праць. 3 посібники підготовлено до друку, стадія рецензування.

Сфера наукових інтересів

 • розробка навчально-методичних матеріалів для студентів з особливими потребам
 • дослідження кіберфізичних систем, та інформаційних систем моніторингу забруднених земель та кліматичних змі
 • інформаційні системи в техніці, економіці та освіті

Навчальні посібники

 • Інформатика та комп’ютерна техніка .Навчальний посібник для дистанційного навчання/ Наумова Н.М., Дорожко Н.О., Черевко М.О.-К.: Університет «Україна», 2004 рік, 25,2 друк.
 • Інформатика та комп’ютерна техніка. Друге видання виправлене і перероблене, 2006 рік,  Навчальний посібник К.:ВМУРоЛ «Україна» 2006/ Наумова Н.М., Дорожко Н.О, Герасін О.І., Черевко М.О., Щелкунова Ж.М., Щербіна О.М. 2006рік, 22,5 друк.
 • Комп’ютерний практикум. Навчальний посібник для дистанційного навчання/О.І.Герасін, Київ, 2007 рік.

Тези доповідей

 • Використання ЕОМ для розрахунків електроспоживання підприємств харчування. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток масового харчування готельного господарства або туризму в умовах ринкових відносин» К,:КДТЕІ,1994 р, 0,1 друк. /Зенцев В.Г., Ніколаев В.В.
 • Дослідження щодо визначення витрат енергії електромеханічними установками підприємств харчування. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток масового харчування готельного господарства або туризму в умовах ринкових відносин» К,:КДТЕІ,1994 р, друк 0.1/Зенцев В.Г., Ралле В.В.
 • Використання ЕОМ для розрахунків електроспоживання підприємств харчування. Збірник наукових праць КДТЕІ «Масове харчування, готельне господарство в умовах ринку» К,:КДТЕІ,1995 р ,друк 0.4 / Зенцев В.Г., Терьохін Г.С.
 • Визначення питомої витрати електроенергії в підприємствах масового харчування. Збірник наукових праць КДТЕІ «Масове харчування, готельне господарство в умовах ринку» К,:КДТЕІ,1996 р, друк 0.5 / Зенцев В.Г.
 • Прогнозування витрат електроенергії в підприємствах масового харчування.
 • Збірник наукових праць КДТЕІ «Удосконалення технології та організації масового харчування, готельне господарство в умовах ринку» К,:КДТЕІ,1998 р , друк 0.5 / Зенцев В.Г., Самолов В.Д.
 • Інноваційні технології навчання. Матеріали У міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами» К.:ВМУРоЛ «Україна» 2004. , друк 0.1.
 • Комп’ютерні технології для людей з особливими потребами. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі» Навчальний посібник К.:ВМУРоЛ «Україна» 2011, друк 0.1.
 • Exciton states: Integrated Optics. Матеріали 2012 IET International Conference on Information Science and Control Engineering Shenzhen China. друк 01, 2014.
 • Exciton states in semiconductor quantum dots: Theory. Інформаційні технології, як один із сучасних засобів навчання. Х Всеукраїнська конференція «Комп’ютерні технології: наука і освіта», Київ, Університет «Україна», Інститут комп’ютерних технологій, 30-31 березня 2017 року.

Методичні вказівки та рекомендації

 • Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Комп’ютерний практикум» для студентів напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми  .навчання /В.Г.Зенцев –К.: Університет «Україна», 2010р.
 • Лабораторний практикум з фізики (комп’ютерні моделі фізичних явищ).Частина 1 К.:ВМУРоЛ «Україна» 2006р.
 • Лабораторний практикум з фізики (комп’ютерні моделі фізичних явищ).Частина 2 К.:ВМУРоЛ «Україна» 2010., друк 2,5/Зенцев В.Г.
К.О.

Ткаченко Костянтин Олександрович

старший викладач кафедри

Дисципліни, що викладає

 • Веб-технології та веб-дизайн
 • Комп’ютерні мережі

Навчальні посібники

 • Ткаченко О.А., Ткаченко К.О., Чайковська О.А. Розробка мобільних додатків під Android: Навч. посіб. /О.А.Ткаченко, К.О.Ткаченко, О.А.Чайковська – К.: Вид-во КНУКіМ, 2017. – 278 с.

Наукові статті

 • Ткаченко О.І., Ткаченко К.О. Співробітництво бізнесу та освіти як фактор зменшення ризиків для підприємств транспорту [Текст] / О.І Ткаченко., К.О. Ткаченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – Одеса: Видавничій дім «Гельветика», 2017. – Вип.23. – Ч.1. – С. 140-143.
 • Ткаченко О.І., Ткаченко О.А., Ткаченко К.О. Багаторівневе моделювання складних систем на основі ситуаційно-орієнтованої мережі Петрі [Текст] / О.І Ткаченко, О.А. Ткаченко, К.О. Ткаченко // Inzynieria i technologia. Оsiqgniecia naukowe, rozwoj, propozycje: zbior artykulow naukowych. – Warszawa: Wydawca: Sp. Z o. o. “Diamond trading tour”, 2016. 2016.– №9. – S. 19 – 27.
 • Ткаченко О.І., Ткаченко О.А., Ткаченко К.О. Система прийняття управлінських рішень щодо підготовки кадрів підприємств водного транспорту [Текст] / О.І Ткаченко., К.О. Ткаченко, О.А. Ткаченко // Водний транспорт: Зб. наук. праць. –  К.: КДАВТ, 2016. – Вип.№ 1 (24). – С. 200-208.
 • Ткаченко К.О. Співробітництво роботодавців і підприємств з підготовки фахівців на основі їх рейтингової оцінки [Електронний ресурс] / К.О. Ткаченко // Ефективна економіка, 2016. № 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
 • Ткаченко К.О. Державно-приватне партнерство при підготовці кадрів для підприємств транспорту [Електронний ресурс] / К.О. Ткаченко // Глобальні та національні проблеми економіки. 2016, №13. С.381-386 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://global-national.in.ua
 • Ткаченко О.І., Ткаченко О.А., Ткаченко К.О. Моделювання системи підготовки фахівців на основі мереж Петрі [Текст] / О.І Ткаченко, О.А. Ткаченко, К.О. Ткаченко // Водний транспорт: Зб. наук. праць. –  К.: КДАВТ, 2015. – Вип.№2 (23). – С. 222-230.
 • Ткаченко О.І., Ткаченко К.О. Особливості багаторівневого моделювання складної економічної системи підготовки фахівців [Текст] / О.І Ткаченко., К.О. Ткаченко // Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка»: Зб. наук. праць. –  О.: ОНУ,  2015.  – Том 20. Вип. № 4 (Том 20). –  С. 276-280.
 • Ткаченко О.І., Ткаченко К.О., Коба В.Г. Технологія та моделювання прийняття управлінських рішень в системі підготовки фахівців водного транспорту [Текст] / О.І Ткаченко., К.О. Ткаченко, В.Г. Коба // Економічний аналіз: зб. наук. пр. ТНЕУ. – ТЕРНОПІЛЬ: ТНЕУ, 2014. – Том 16. №2. – С. 75-81.
 • Ткаченко О.І., Ткаченко К.О. Ситуаційно-продукційне моделювання системи підготовки фахівців водного транспорту / О.І.Ткаченко, К.О. Ткаченко // Економічний аналіз : збірник наук. праць /Тернопільский нац. екон. Університет. – Тернопіль: «Економічна думка», 2012. – Вип. 11. – Частина 4. C. 170-174.

Тези доповідей

 • Ткаченко К.О., Ткаченко О.І. Моделювання системи підготовки /перепідготовки фахівців водного транспорту / К.О. Ткаченко, О.І. Ткаченко // Дев’ята Міжнар. конф. [«Нові інформаційні технології в освіті для всіх: Інформація для всіх» (ІТЕА-2014)], (Київ, МННЦ, 25-26 листопада 2014р.) : тези доп. – К. : МННЦ. – 2014. – С. 266-272. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://itea-conf.org.ua2014
 • Ткаченко К.О. Інформаційно-комунікаційні технології в системі підготовки фахівців водного транспорту /К.О. Ткаченко// Десята Міжнар. конф. «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: Інформація для всіх» (ІТЕА-2015) (Київ, МННЦ, 26-27 листопада 2015р.): К.: МННЦ. – 2015. –Ч.2. – С. 185-192. [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://itea-conf.org.ua/2015
 • Tkachenko О., Tkachenko K. Modeling of management decisions’ processes in complex economic system / О. Tkachenko, K. Tkachenko // Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (Київ, КНУКіМ, 21-22 квітня 2016). – Ч.2. – С.321-327.
 • Ткаченко К.О. Сутність механізму державно-приватного партнерства при підготовці кадрів для транспорту /К.О.Ткаченко //Міжнар. наук.-практ. конф. «Конкурентоспроможність національної економіки: показники, фактори впливу та шляхи підвищення» (30 вересня 2016 р., Київ). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2016. – Ч.1. – С.82-86.
 • Ткаченко К.О., Герасименко А.М. Математичні аспекти розпізнавання музичних образів / К.О.Ткаченко, А.М.Герасименко //21-а наук.-методич.конф. викладачів, аспірантів та студентів (Київ, 27-29 березня 2017 року). –Київ: КДАВТ. – 2017. – Ч. І. – С.141-142.
 • Ткаченко К.О., Іванов М.А. Системи антиплагіату та їх використання при контролі знань студентів / К.О.Ткаченко, М.А.Іванов //21-а наук.-методич.конф. викладачів, аспірантів та студентів (Київ, 27-29 березня 2017 року). –Київ: КДАВТ. – 2017. – Ч. І. – С.143-144.
 • Ткаченко К.О., Рижаков М.М. Електронна комерція: Задача формування оптимальної покупки / К.О.Ткаченко, М.М. Рижаков //21-а наук.-методич.конф. викладачів, аспірантів та студентів (Київ, 27-29 березня 2017 року). –Київ: КДАВТ. – 2017. – Ч. І. – С.155-156.
 • Ткаченко К.О., Жук Д.О. Деякі аспекти використання хмарних технологій в навчальному процесі / К.О.Ткаченко, Д.О. Жук // Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених «Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті, та економіці» (Київ, 18-19 квітня 2017 р.). – Київ: Видавничий центр КНУКіМ –2017. – С.20-21.
 • Ткаченко К.О. Методи рейтингового оцінювання підприємств підготовки фахівців / К.О.Ткаченко// Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали» (Київ, 19-20 квітня 2017 р.). – Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2017. – Ч.2. – С.144-146.
 • Ткаченко О.А.,Ткаченко О.І., Ткаченко К.О. Європейський досвід використання цифрових компетенцій при підготовці фахівців / О.І. Ткаченко, О.А.Ткаченко, К.О.Ткаченко// Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19-20 квітня 2017 р.). – Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2017. – Ч.2. – С.233-235.
Ю.І.

Бадаєв Юрій Іванович

професор кафедри, д.т.н., професор

Дисципліни, що викладає

 • Системи проектування на транспорті

Наукова діяльність

Навчальні посібники

 • Бадаєв Ю.І., Круш О.Є., Гурін Ф.Л., Ричик С.В. Функціональне програмування. Навчальний посібник з грифом МОН молоді та спорту України.- Київ.:НТУУ»КПІ». – 2012, 170 с.

Монографії

 • Бадаєв Ю.І., Ковтун О.М. Специальные сплайны из полиномов третьей, четвертой и пятой степеней в геометрическом моделировании: монография.– О.:Фенікс, 2011. – 316 с.
 • Бадаєв Ю.І. Поликоординатный метод в прикладной геометрии: монография.– К.:Просвіта, 2008. – 176 с.

Наукові статті

 • Бадаєв Ю.І., Лагодіна Л.П., Клімова Л. Ю. Векторно-параметричні полярні полікоординатні перетворення. Міжвідомчий науково-технічний збірник “Прикладна геометрія та інженерна графіка”. Вип. 83. – К.:КНУБА, 2010, С.131 – 135.
 • Бадаєв Ю.І., Ісаєнко С.А. NURBS- інтерполяція на основі дугоподібної направляючої кривої.// Прикладна геометрiя та iнженерна графiка. – К.:КНУБА – 2012. – № 89. С. 55 – 59.
 • Бадаєв Ю.І., Каленюк О.С. Комбінований алгоритм n-вимірної вагової симплексної інтерполяції та екстраполяції./ //Прикладна геометрія та інженерна графіка, – Вип. 89. – К.: КНУБА, 2012. – С. 60 – 64.
 • Бадаєв Ю.І., Блиндарук А.О., Крайник С.А., «Проектування обводів машин, які працюють у рухомому середовищі, методом NURBS-кривих 5-го степеня», збірник статей XV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання», Мелітополь, 2013.
 • Бадаєв Ю.І., Блиндарук А.О., Метод визначення евалюючих точок апроксимуючої NURBS кривої., науково-методичний збірник «Математика. Геометрія. Інформатика», Мелітопольський державний педагогічний університет ім.Б.Хмельницького. Мелітопольська школа прикладної геометрії, Мелітополь, 2014.

Тези доповідей

 • Бадаєв Ю.І., Лагодіна Л.П. Інформаційні технології геометричного моделювання об’єктів Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі». Збірник тез, К: КДАВТ, 2013, С. 168 – 170.
 • Бадаєв Ю.І., Блиндарук А.О. Можливості локальної модифікації гладкої NURBS кривої», збірник тезисів доповідей XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та електронні технології», Одеса, 2014 р.
В.Є.

Мухін Вадим Євгенійович

професор кафедри, д.т.н., професор

Дисципліни, що викладає

 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Паралельні та розподілені обчислення
 • Штучний інтелект і інформаційні системи

Наукова діяльність

З 1997 року працює в Національному технічному університеті України Київський політехнічний інститут на посадах асистента, старшого викладача, доцента, а з 2015 року – професора.

Сфера наукових інтересів

 • проектування систем захисту інформації
 • механізми аутентифікації користувачів і повідомлень в комп’ютерних мережах
 • теорія ризиків в задачах моніторингу безпеки
 • методи і засоби адаптивного управління безпекою  в розподілених комп’ютерних системах
 • розробка політики безпеки комп’ютерних систем і мереж
 • засоби штучного інтелекту

Наукова діяльність відображена в понад 170 наукових працях, які індексовані зокрема, в базах Scopus та Web of Science, та в 4-х монографіях.

Навчальні посібники

 • Методические указания к изучению курса “Современные информационные технологии” Симоненко В.П., Мухин В.Е. Киев, Киевский Институт Бизнеса и Технологий, 1999. – 32 с.
 • Методические указания к изучению курса “Международные компью-терные технологии”. Мухин  В.Е. Киев, Киевский Институт Бизнеса и Технологий, 2001. – 92 с.
 • Методические  указания к  выполнению лабораторных работ по курсу  “Основы  защиты информации”. Мухин В.Е. Киев, МСУ, 2002 . – 32 с.
 • Методичні  вказівки до  виконання лабораторних робіт по курсу  “Системи реального часу”. Мухін В.Є., Волокита А.М., Корнага Я.І. Киев, НТУУ “КПІ”, “Віпол”, 2013. – 32 c.
 • Методичні  вказівки до  виконання лабораторних робіт по курсу  “Вимірювальні інформаційні системи”  Мухін  В.Є., Волокита А.М., Корнага Я.І. Киев, НТУУ “КПІ”, “Віпол”, 2013. –48 c.
 • Мухін В.Є., Корнага Я.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по курсу  “Захист інформації в комп’ютерних системах”. Київ, НТУУ “КПІ”, електронне видання, 2016. – 16 с.
 • Мухін В.Є., Корнага Я.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по курсу  “Безпека програм та даних”. Київ, НТУУ “КПІ”, електронне видання, 2016. – 16 с.
 • Мухін В.Є., Корнага Я.І., Гуменний Д.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по курсу  “ Основи програмування -1. Основні конструкції програмування”, 2016. – 90 с.

Монографії

 • Вопросы   проектирования   средств  защиты информации   в компьютерных системах и сетях. Широчин В.П., Мухин В.Е., Кулик А.В.  Киев, “ВЕК+”. 2000. – 112 с.
 • Основи безпеки комп’ютерних систем (лекції). В.П. Широчин, С.В. Широчин, В.Є. Мухін.  Київ, “Корнійчук”, 2009. – 286 с.
 • Introduction to Numerical Methods. G.P. Butsan, A.P. Markovsky,  V.Ye. Mukhin, V.V. Yasinky.  Kiev, “Publishing House of  NTUU “KPI”. 2010. – 144 p.
 • В.Е. Мухин. Риск-ориентированная информационная безопасность. Киев, НТУУ “КПИ”, “Политехника”, 2011. – 292 c.

Наукові статті

 • V. Shyrochin, V.Mukhin, Hu Zheng Bing. Users Behavior Model in Tasks of Computer Systems Security Analysis.// International Scientific Journal   “Computing”, Vol. 2, December 2003. – pp. 151 –156.
 • G.М. Loutsky, V.P. Shyrotchin, V. Ye. Mukhin. Integrated systems of information security in computer networks.// International Scientific Journal   “Computing”, Vol.4, October 2005. – pp. 61–68.
 • V.Ye. Mukhin, E.N. Pavlenko.  Adaptive Networks Safety Control on Fuzzy Logic.// Advances in Electrical and Computer Engineering, N 1, Vol.7, 2007. – pp. 54 – 58. 
 • Mukhin V.Ye., Volokyta A.N. Integrated Safety Mechanisms Based on Security Risks Minimization for the Distributed Computer Systems. // International Journal of Computer Network and Information Security (IJCNIS), Volume 5, No. 2, February 2013. – pp. 21 – 28.
 • V.Ye. Mukhin, V.P. Shyrochin.  Adaptive security mechanisms for the computer networks based on risk analysis.// Journal of Qafqaz University, Issue: Mathematics and Computer Science, vol. 1, N1, 2013. – pp. 11  –  16.
 • V.Ye. Mukhin. The rating mechanism for the trusted relationship  establishment for the security of the distributed computer systems. // International Journal of Computer Network and Information Security (IJCNIS), Volume 6, No. 6, May 2014. – pp. 41 – 47
 • Vadym Mukhin,  Yaroslav Kornaga,  Yegeniy Mostovoi, Yuriy Bazacca. The model for the events monitoring in the heterogeneous distributed databases based on a vector-matrix operations. Far East Journal of Elect-ronics and Communications. Vol.16, Issue 3, September 2016. –pp. 645 -656.
 • Zhengbing Hu, Vadym Mukhin, Oleg Barabash, Yaroslav Kornaga, Oxana Herasymenko, Yaroslav  Lavrenko. Analytical Assessment of Security Level of Distributed and Scalable Computer Systems. International Journal of Intelligent Systems and Applications, Vol. 8, No 12, 2016.- pp. 57 – 64.
 • Zhengbing Hu, Vadym Mukhin, Yaroslav Kornaga, Oxana Herasymenko, Yurii Bazaka. The scheduler for the grid-system based on the parameters monitoring of the computer components. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol 1, N 2 (85) , 2017. – pp. 31- 39.
 • Ху Чженбин,  Мухин В.Е, Корнага Я.И., Герасименко О.Ю.  Управление ресурсами распределенной компьютерной системы с учетом уровня доверия к вычислительным компонентам. Кибернетика и системный анализ, N2, Том 53, 2017. – c. 168 – 180.
 • Zhengbing Hu, Vadym Mukhin, Yaroslav Kornaga, Oxana Herasymenko, Yaroslav Lavrenko. Distributed Computer System Resources Control Mechanism Based on Network-Centric Approach. International Journal of Intelligent Systems and Application,  Vol. 9, No. 7, July 2017.- pp. 41– 51.
Я.І.

Корнага Ярослав Ігорович

доцент кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни, що викладає

 • Технологія створення програмних продуктів
 • Конструювання програмного забезпечення
 • Проектування інформаційних систем

Наукова діяльність

Навчальні посібники

 • Методичні  вказівки до  виконання лабораторних робіт по курсу  “Системи реального часу”. Мухін В.Є., Волокита А.М., Корнага Я.І. Киев, НТУУ “КПІ”, “Віпол”, 2013. – 32 c.
 • Методичні  вказівки до  виконання лабораторних робіт по курсу  “Вимірювальні інформаційні системи”  Мухін  В.Є., Волокита А.М., Корнага Я.І. Киев, НТУУ “КПІ”, “Віпол”, 2013. –48 c.
 • Мухін В.Є., Корнага Я.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по курсу  “Захист інформації в комп’ютерних системах”. Київ, НТУУ “КПІ”, електронне видання, 2016. – 16 с.
 • Мухін В.Є., Корнага Я.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по курсу  “Безпека програм та даних”. Київ, НТУУ “КПІ”, електронне видання, 2016. – 16 с.
 • Мухін В.Є., Корнага Я.І., Гуменний Д.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по курсу  “ Основи програмування -1. Основні конструкції програмування”, 2016. – 90 с.

Наукові статті

 • Vadym Mukhin,  Yaroslav Kornaga,  Yegeniy Mostovoi, Yuriy Bazacca. The model for the events monitoring in the heterogeneous distributed databases based on a vector-matrix operations. Far East Journal of Elect-ronics and Communications. Vol.16, Issue 3, September 2016. –pp. 645 -656.
 • Zhengbing Hu, Vadym Mukhin, Oleg Barabash, Yaroslav Kornaga, Oxana Herasymenko, Yaroslav  Lavrenko. Analytical Assessment of Security Level of Distributed and Scalable Computer Systems. International Journal of Intelligent Systems and Applications, Vol. 8, No 12, 2016.- pp. 57 – 64.
 • Zhengbing Hu, Vadym Mukhin, Yaroslav Kornaga, Oxana Herasymenko, Yurii Bazaka. The scheduler for the grid-system based on the parameters monitoring of the computer components. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol 1, N 2 (85) , 2017. – pp. 31- 39.
 • Ху Чженбин,  Мухин В.Е, Корнага Я.И., Герасименко О.Ю.  Управление ресурсами распределенной компьютерной системы с учетом уровня доверия к вычислительным компонентам. Кибернетика и системный анализ, N2, Том 53, 2017. – c. 168 – 180.
 • Zhengbing Hu, Vadym Mukhin, Yaroslav Kornaga, Oxana Herasymenko, Yaroslav Lavrenko. Distributed Computer System Resources Control Mechanism Based on Network-Centric Approach. International Journal of Intelligent Systems and Application,  Vol. 9, No. 7, July 2017.- pp. 41– 51.
В.В.

Левченко Володимир Володимирович

доцент кафедри, к.ф-м.н., старший науковий співробітник

Дисципліни, що викладає

 • Електротехніка та електроніка
 • Комп’ютерна техніка та програмування
 • Інженерна та комп’ютерна графіка

Наукова діяльність

Автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць. Більше 20 років викладає комп’ютерні дисципліни в провідних вузах м. Києва (Університети КРІ, Національний транспортний, «Україна»)

Сфера наукових інтересів

 • теоретичні дослідження і комп’ютерне моделювання розповсюдження хвиль різної фізичної природи в композитних матеріалах періодичної структури

Наукові статті

 • Левченко В.В., Зинчук Л.П. Магнитоэлектроупругие объемные волны сдвига в слоистопериодических металлизированных феррит-пьезоэлектрических средах // Прикл. механика. – 2010, – 46, №1. – С. 34-43.
 • Левченко В.В., Зинчук Л.П. Поверхностные и объемные акустоэлектрические волны сдвига в регулярно-слоистой структуре “пьезоэлектрик-щель” //Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика» – 2010. – № 173, С. 58-63.
 • Левченко В.В Туннелирование магнитоупругих волн сдвига периодической структурой феррит щель // Дванадцята міжнар. наукова конф. ім.. акад. М. Кравчука (15-17 травня 2010р,, Київ, Україна). Матеріали конференції. – К.: ТОВ „За друга”, 2010; С. 177.
 • Зинчук Л.П., Левченко В.В. Распространение сдвиговых волн в слоисто–периодических пьезомагнитоэлектрических структурах. // Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної механіки -2010», (19-22 квітня 2010 р., Дніпродзержинськ, Україна). Матеріали конференції.- Дніпродзержинськ– 2010. –С.169.
 • Левченко В.В. Туннелирование магнитоупругих волн сдвига структурой феррит-зазор // Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної механіки -2008», (19-22 квітня 2010 р., Дніпродзержинськ, Україна). Матеріали конференції.- Дніпродзержинськ– – 2010. –С. 166-168.
 • Левченко В. В. , Зинчук Л. П. , Медведев К. В. Электроупругие объемные волны сдвига в сегнетоэлектриках // Теоретическая и прикладная механика . – 2011. – № 2 (48) .- С. 116-120.
 • Левченко В.В Объемные волны сдвига в сегнетоэлектриках // Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної механіки – 2011», (13-15 квітня 2011 р., Дніпродзержинськ, Україна). Матеріали конференції (Том 1).– Дніпродзержинськ – 2011. – С. 120.
 • Шульга Н.А., Левченко В.В., Макиевский О.И. Неосесимметричные электроупругие колебания пластин с разрезами электродов // Прикл. механика. – 2012.– 48, №4. – С.94-104.
 • Шульга Н.А., Левченко В.В., Макиевский О.И. Влияние граничных условий на собственные частоты неосесимметричных электроупругих колебаний пъезокерамических пластин // Прикл. механика. – 2012. – 48, №5. – С.122-131.
 • Шульга М.О., Левченко В.В. До теорії неосесиметричних електропружних коливань п’єзокерамічних пластин // Доп. НАН України. – 2012. – №6. – С.91-98.
 • Левченко В.В. Поверхностные волны сдвига в слое на регулярно-слоистом полупространстве // Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної механіки – 2012», (16-19 квітня 2012 р., Дніпродзержинськ, Україна). Матеріали конференції (Том 1). – Дніпродзержинськ-Дніпропетровськ – 2012. – С. 37-39.
 • Левченко В.В., Макиевский А.И. Электроупругие колебания пьезокерамических кольцевых пластин с радиальными разрезами электродов //Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету: (технічні науки): тематичний випуск «Математичні проблеми технічної механіки» / Дніпродзержинськ: ДДТУ. – 2013. –Випуск 2(22). –С. 145–150.
 • Левченко В.В. Поверхностные волны сдвига на границе раздела двух регулярно-слоистых полупространств //Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної механіки – 2013», (15-18 квітня 2013 р., Дніпродзержинськ, Україна). Матеріали конференції.- Дніпродзержинськ– 2013. – С. 51.
 • Левченко В.В. О волнах сдвига в регулярно-слоистом полупространстве // Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної механіки – 2013», (15-18 квітня 2013 р., Дніпродзержинськ, Україна). Матеріали конференції.- Дніпродзержинськ– 2013. – С. 52.
 • Шульга Н.А., Левченко В.В. О собственных формах колебаний пьезоэлектрических круглых пластин с диаметральными разрезами электродов //Прикладная механика. – 2014.– 50, №5. – С. 119–131.
 • Левченко В.В. Магнитоупругие объемные волны сдвига в ферит-диелектрических структурах // Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної механіки – 2014», (14-17 квітня 2014 р., Дніпродзержинськ, Україна). Матеріали конференції. (Том 1).- Дніпродзержинськ– 2014. – С. 37-38.
 • Левченко В.В., Петренко А.Я. Влияние азимутальних разрезов на гармонические колебания пьезоэлектрической круглой пластины // Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної механіки – 2014», (14-17 квітня 2014 р., Дніпродзержинськ, Україна). Матеріали конференції. (Том 1).- Дніпродзержинськ – 2014. – С. 39.
 • Левченко В.В. Влияние граничных условий на собственные частоты и формы колебаний пьезокерамических пластин с диаметральными разрезами электродов //Прикладная механика. – 2015.– 51, №2. – С. 78–87.
 • Безверхий О. І., Левченко В. В., Макієвський О. І. Гармонічні коливання п’єзокерамічної круглої пластини з азимутальними розрізами електродів // Опір матеріалів та теорія споруд . – 2014. – Вип. 92. – C. 117-123.
 • Левченко В.В., Ластівка І.О., Євсейчик Ю.Б. Гармонічні коливання п’єзоелектричної кільцевої пластини з азимутальними розрізами електродів // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. –Дніпропетровськ: Ліра, 2014. – Вип. 23. – С. 96–104.
 • Левченко В.В. Плоскополяризованные волны в регулярно-слоистой среде при проскальзовании на границах раздела //Актуальные проблемы инженерной механики /Тезисы докладов II Международной научно-практической конференции (16-20 марта 2015г. Киев–Одесса). – Одесса: ТЭС, 2015. – С. 104 –106.
 • Левченко В.В. Объемные плоскополяризованные волны в регулярно-слоистых средах // Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної механіки – 2015» (14-17 квітня 2015 р., Дніпродзержинськ, Україна). Матеріали конференції. – Дніпродзержинськ – 2015. – С. 98.
 • Левченко В.В. Спектр объемных волн сдвига в регулярно-слоистом пространстве // «KОHCОHAHC-2015»: акустичний симпозiум , 29–30 вересня 2015 р.: тези доп. – Київ: Ін-т гідромеханіки НАН України, 2015. – С. 23.
 • Левченко В.В., Зінчук Л.П. Про моделювання коливань п’єзокерамічних круглих пластин з розрізами електродів // «Математичне моделювання та математична фізика» (до 165-річчя з дня народження Софії Василівни Ковалевської): Всеукраїнська наукова конференція, 22–25 вересня 2015 р.: тези доп. – Кременчук, Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, 2015. – С.112-113.
 • Левченко В.В. Спектр объемных волн сдвига в регулярно-слоистом пространстве //КОНСОНАНС-2015. Акустичний симпозiум, Київ, 29 – 30 вересня 2015 року. Збірник праць. – Інститут гідромеханіки НАНУ, 2015. – С.135–139.
 • Левченко В.В. Магнитоэлектроупругие волны сдвига в регулярно-слоистой феррит-пьезоэлектрической структуре // Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної механіки – 2016» (18-21 квітня 2016 р.). Матер. конф. – Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Київ – 2016. – С. 58.
 • Левченко В.В., Зинчук Л.П. О спектре упругих объемных волн в регулярно-слоистых ортотропных средах // Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної механіки – 2016» (18-21 квітня 2016 р.). Матер. конф. – Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Київ – 2016. – С. 67.
М.М. 1

Мучник Михайло Манусович

доцент кафедри, к.т.н., старший науковий співробітник

Дисципліни, що викладає

 • Основи програмної інженерії
 • Вступ до фаху
 • Аналіз вимог до програмного забезпечення

Наукова діяльність

Автор 80 наукових праць.

Сфера наукових інтересів

 • теоретичні засади програмної інженерії
 • системне програмування
 • системи автоматичного розпізнавання символів
 • людино-машинна взаємодія

Наукові статті

 • Мучник М.М., с В.Г. Об одном методе представления графических образов текстовых символов в виде характеристических векторов: Водний транспорт, №3\15, 2012, с. 188-193. 
 • Мучник М.М. Предпроцессорная обработка зображений: Инженерія програмного забезпечення, №2(10),2012, с.33-36.       
 • Мучник М.М., Рассохин С.В.  Скелетизация графических образов рукопечатных символов: Инженерія програмного забезпечення, №3-4(11-12),2012, с.22-26 5 с.   

Тези доповідей

 • Мучник М.М., Васильев О.Д. Методи і засоби автоматизації документообігу: Економіко-екологічні проблеми  розвитку транспортної галузі в сучасних умовах: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2014р.-К.: КДАВТ, 2014., с.156-157.
 • Мучник М.М. Організація колективів програмістів у великих проектах. – Економіко-екологічні проблеми  розвитку транспортної галузі в сучасних умовах: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2014р.-К.:КДАВТ, 2014., с.148-149.
 • Мучник М.М  Про підхід до оцінки вартості та термінів розробки великих програмних проектів. – Матеріали 20 науково-методичної конференції КДАВТ, Київ,2016, с.145.
 • Мучник М.М Аналіз складності процесу розробки програмного забезпечення. – “Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі”:-  Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції. / М-во культури України; Київ. Нац. Ун-т культури і мистецтв. – Ч.1.–Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2016 р., с.295-299. 
 • Мучник М.М. Про один підхід до розробки системи автоматичного розпізнавання форм документів. – Тези доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції  ”Комп’ютерні технології: наука і освіта”, м. Київ, 30-31 березня 2017 року, Інститут комп’ютерних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна”, с.39-40.
 • Мучник М.М. Оценка сложности процесса сбора отчётных даннях. – “Інформаційні технології в культурі, мистецві, освіті, науці, економіці та бізнесі»: Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. Нац. Ун-т культури і мистецтв. –Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2017.- Ч.1.– с.175-177.     
 • Мучник М.М. Аналіз стану викладання дисципліни  «Основи програмної інженерії» у ВНЗ України. – Збірник «Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету. Підсумки науково-дослідної діяльності НПУ імені М.П.Драгоманова за 2016 рік».    
О.А.

Ткаченко Олександр Андрійович

доцент кафедри, к.ф-м.н., доцент

Дисципліни, що викладає

 • Розробка мобільних додатків під Android
 • Комп’ютерні мережі
 • Проектування систем електронного документообігу
 • Сучасні технології розробки мережевих застосувань

Навчальні посібники

 • Ткаченко О.А., Ткаченко О.І., Овчарук І.В. Сучасні парадигми програмування.Ч.1: Навч. посіб. /О.А.Ткаченко, О.І.Ткаченко, І.В.Овчарук – К.: Вид-во КНУКіМ, 2017. – 267 с.
 • Ткаченко О.А., Ткаченко О.І., Овчарук І.В. Сучасні парадигми програмування. Ч.2: Навч. посіб. /О.А.Ткаченко, О.І.Ткаченко, І.В.Овчарук – К.: Вид-во КНУКіМ, 2017. – 305 с..
 • Ткаченко О.А., Ткаченко К.О., Чайковська О.А. Розробка мобільних додатків під Android: Навч. посіб. /О.А.Ткаченко, К.О.Ткаченко, О.А.Чайковська – К.: Вид-во КНУКіМ, 2017. – 278 с.

Наукові статті

 • Ткаченко О.А., Ткаченко О.І. Деякі аспекти ситуаційно-семантичного моделювання складних об’єктів, процесів та систем / О.А.Ткаченко, О.І.Ткаченко // Водний транспорт: Зб. наук. праць. –  К.: КДАВТ, 2017. – Вип.№ 1 (26). – С. 129-133
 • Ткаченко О.І., Ткаченко О.А., Ткаченко К.О. Багаторівневе моделювання складних систем на основі ситуаційно-орієнтованої мережі Петрі [Текст] / О.І Ткаченко, О.А. Ткаченко, К.О. Ткаченко // Inzynieria i technologia. Оsiqgniecia naukowe, rozwoj, propozycje: zbior artykulow naukowych. – Warszawa: Wydawca: Sp. Z o. o. “Diamond trading tour”, 2016. 2016.– №9. – S. 19 – 27.
 • Ткаченко О.І., Ткаченко О.А., Рибальський М.Р. Деякі аспекти моделювання гри в шахи [Текст] / О.І Ткаченко, О.А. Ткаченко, М.Р. Рибальський // Inzynieria i technologia. Оsiqgniecia naukowe, rozwoj, propozycje: zbior artykulow naukowych. – Warszawa: Wydawca: Sp. Z o. o. “Diamond trading tour”, 2016. – №12. – S. 11 – 16.
 • Ткаченко О.А., Траханов В.Ю. Деякі аспекти дослідження систем клієнтських сервісів [Текст] / О.А.Ткаченко, В.Ю. Траханов // Водний транспорт: Зб. наук. праць. –  К.: КДАВТ, 2016. – Вип.№ 2 (25). – С. 221-227.
 • Ткаченко О.І., Ткаченко О.А., Ткаченко К.О. Система прийняття управлінських рішень щодо підготовки кадрів підприємств водного транспорту [Текст] / О.І Ткаченко., К.О. Ткаченко, О.А. Ткаченко // Водний транспорт: Зб. наук. праць. –  К.: КДАВТ, 2016. – Вип.№ 1 (24). – С. 200-208.
 • Ткаченко О.І., Ткаченко О.А., Ткаченко К.О. Моделювання системи підготовки фахівців на основі мереж Петрі [Текст] / О.І Ткаченко, О.А. Ткаченко, К.О. Ткаченко // Водний транспорт: Зб. наук. праць. –  К.: КДАВТ, 2015. – Вип.№2 (23). – С. 222-230.
 • Ткаченко О.А., Козлов В.В., Суперсон І.І. Моделювання розрахунків у сфері цінних паперів засобами MS Excel [Текст] / О.А.Ткаченко, В.В. Козлов, І.І. Суперсон // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: Зб. наук.праць –К.: НАСОА, 2014. – Вип.№2, – С. 98-112.

Тези доповідей

 • Ткаченко О.І., Ткаченко О.А., Овчарук І.В. Моделювання процесів прийняття управлінських рішень на транспорті / О.І. Ткаченко, О.А. Ткаченко, І.В.Овчарук // Матеріали міжнар. науко.-практ. конф. “Економіко-екологічні проблеми розвитку транспортної галузі в сучасних умовах” (Київ, 27-28 листопада 2014р.). К.: КДАВТ. –2014. – С.153-155.
 •  Ткаченко О.І., Ткаченко О.А. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі/О.І. Ткаченко, О.А.Ткаченко// Десята Міжнар. конф. «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: Інформація для всіх» (ІТЕА-2015) (Київ, МННЦ, 26-27 листопада 2015р.): К.: МННЦ. – 2015. –Ч.2. – С. 192-197. [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://itea-conf.org.ua/2015
 • Ткаченко О.А., Ткаченко О.І. Деякі аспекти побудови систем прийняття рішень на транспорті / О.А.Ткаченко, О.І. Ткаченко//Міжнар. наук.-практ. конф. “Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі” (Київ, 20-22 листопада 2013р.).–Київ: КДАВТ, 2013.– С.203-205.
 • Ткаченко О.І, Ткаченко О.А. Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі / О.І. Ткаченко, О.А.Ткаченко // Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (Київ, КНУКіМ, 21-22 квітня 2016). – Ч.2. – С.185-190.
 • Ткаченко О.А., Клівак В.С. Система розробки графічних веб-застосувань / О.А.Ткаченко, В.С.Клівак // Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (Київ, КНУКіМ, 21-22 квітня 2016). – Ч.2. – С.109-115. 
 • Ткаченко О.А., Шевцова А.Ю. Деякі аспекти впливу комп’ютерних ігор на молодь / О.А.Ткаченко, А.Ю.Шевцова // Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (Київ, КНУКіМ, 21-22 квітня 2016). – Ч.2. – С.221-223.
 • Ткаченко О.А. Web-ресурси як шлях до світового інформаційного простору в сфері культури / О.А.Ткаченко // Всеукр. наук.-практ. конф. «Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній культурі» (Київ, КНУКіМ, 7-8 квітня 2016). – С.121-124.
 • Ткаченко О.А., Ткаченко О.І. Світові державні стратегії кібербезпеки / О.І. Ткаченко, О.А.Ткаченко // Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: ІІ наук.-практ. Конф. (Київ, 23-24 березня, 2017 р.). – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 270-274.
 • Ткаченко О.А. Використання інформаційних технологій та цифрових компетенцій в управлінні навчальним закладом / О.А.Ткаченко // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19-20 квітня 2017 р.). – Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2017. – Ч.1. – С.108-110.
 • Ткаченко О.А., Гречаний Ф.В. Система розробки клієнт-орієнтованих Web-застосувань на основі авторської CMS / О.А.Ткаченко, Ф.В.Гречаний // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19-20 квітня 2017 р.). – Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2017. – Ч.1. – С.111-113.
 • Ткаченко О.А., Ковчан М.А. Деякі аспекти сучасної розробки мобільних додатків / О.А.Ткаченко, М.А.Ковчан // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19-20 квітня 2017 р.). – Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2017. – Ч.1. – С.114-115.
 • Ткаченко О.А.,Ткаченко О.І. Інноваційні моделі організації хмарно-орієнтованого середовища навчального закладу / О.І. Ткаченко, О.А.Ткаченко //Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19-20 квітня 2017 р.). – Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2017. – Ч.1. – С.136-137.
 • Ткаченко О.А., Шестакова В.М. Інтелектуальна система допомоги в роботі на комп’ютері людям з вадами зору / О.І. Ткаченко, В.М.Шестакова //Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті, та економіці: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (Київ, 18-19 квітня 2017 р.). – Київ: Видавничий центр КНУКіМ –2017. – С.99-100.
 • Ткаченко О.А.,Ткаченко О.І., Ткаченко К.О. Європейський досвід використання цифрових компетенцій при підготовці фахівців / О.І. Ткаченко, О.А.Ткаченко, К.О.Ткаченко// Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнар. 

НАВЧАННЯ

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ КАФЕДРА

Студенти напряму підготовки 121 «Інженерія програмного забезпечення» оволодівають сучасними мовами програмування, знаннями з інформатики, комп’ютерної техніки, баз даних, Інтернет-технологій, усіма необхідними знаннями для здійснення практичної інженерної діяльності, а також сучасними методами створення та обслуговування програмного забезпечення, вчаться аналізувати технічне завдання, працювати в команді розробників, тестувати та забезпечувати якість програмного продукту, керувати проектами.

Студенти напряму підготовки 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» отримують знання з сучасних мов та технологій програмування, теоретичних та практичних навичок роботи з сучасними системами управління базами даних та інструментальними засобами проектування, розробки, тестування та впровадження програмного забезпечення.

Студенти вивчають досконало та глибоко не лише програмування та інструментарій розробки програм (С/С++, Assembler, Visual C#, VB, ASP.NET, Java, MySQL, HTML, CSS, PHP, JavaScript, Microsoft SQL Server), а професійно освоюють усі аспекти та новітні технології інженерної діяльності в індустрії програмних продуктів.

Перелік дисциплін

 • Алгоритми і структури даних
 • Аналіз вимог до програмного забезпечення
 • Архітектура комп’ютера
 • Архітектура та проектування програмного забезпечення
 • Бази даних
 • Безпека програм та даних
 • Веб-технології та веб-дизайн
 • Вступ до фаху
 • Графічні системи і візуалізація
 • Групова динаміка і комунікації
 • Електротехніка та електроніка
 • Емпіричні методи програмної інженерії
 • Засоби захисту інформації
 • Інженерна та комп’ютерна графіка
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Інформатика
 • Інформаційні моделі об’єктів та процесів
 • Інформаційні системи і технології
 • Інформаційні системи у науковій діяльності
 • Комп’ютерна графіка
 • Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
 • Комп’ютерна техніка та програмування
 • Комп’ютерне моделювання об’єктів і процесів
 • Комп’ютерні мережі
 • Конструювання програмного забезпечення
 • Людино-машинна взаємодія
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Моделювання систем
 • Моделювання та аналіз програмного забезпечення
 • Нейромережеві технології
 • Нові інформаційні технології
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Операційні системи
 • Організація баз даних та знань
 • Основи комп’ютерного дизайну
 • Основи програмної інженерії
 • Основи програмування
 • Паралельні та розподілені обчислення
 • Програмування для Internet
 • Проектний практикум
 • Проектування інформаційних систем
 • Проектування програмного забезпечення інтелектуальних систем
 • Проектування систем електронного документообігу
 • Проектування систем з розподіленими базами даних
 • Професійна практика програмної інженерії
 • Розробка Windows-додатків
 • Розробка мобільних додатків під Android
 • Сертифікація, стандартизація та правовий захист
 • Системи проектування на транспорті
 • Системи та технології управління базами даних
 • Системний аналіз
 • Сучасні технології розробки мережевих застосувань
 • Тестування та забезпечення якості комп’ютерних систем
 • Технології мультимедіа
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Технології створення olap-систем
 • Технології створення web-застосувань
 • Технологія створення програмних продуктів
 • Управління ІТ-проектами
 • Управління проектуванням програмних систем
 • Фундаментальні комп’ютерні алгоритми
 • Штучний інтелект і інформаційні системи
 • Якість програмного забезпечення та тестування
 • Web-програмування

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ІТ

Наукові надбання колективу кафедри, які систематично публікуються у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях, відображають найактуальніші питання інформаційних технологій.

Сфера наукових інтересів викладачів кафедри інформаційних технологій:

 • інформаційні технології;
 • бази даних;
 • системи підтримки прийняття рішень;
 • впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес;
 • дистанційна освіта;
 • теорії ймовірностей, математичної статистики; теорії випадкових процесів;
 • теоретичні засади моделювання складних об’єктів, процесів та систем;
 • інформаційні системи та кількісні методи моделювання економічних систем;
 • тестування програмного забезпечення (аналіз та дизайн тестів);
 • системний аналіз;
 • теоретичні дослідження і комп’ютерне моделювання розповсюдження хвиль різної фізичної природи в композитних матеріалах періодичної структури;
 • теоретичні засади програмної інженерії;
 • системне програмування;
 • розробка навчально-методичних матеріалів для студентів з особливими потребами;
 • інформаційні системи в техніці, економіці та освіті.

За результатами наукових досліджень викладачі кафедри публікуються у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях, що входять до різних наукометричних баз даних: Scopus, Web of Science, Index Copernicus, GoogleScholar, РІНЦ тощо.

Викладачі беруть активну участь як у всеукраїнських, так і в міжнародних наукових та науково-практичних конференціях (Польща, Білорусь, Росія, Словацька Республіка, Німеччина тощо).

Колектив кафедри проводить значну роботу із забезпечення та вдосконалення навчального процесу навчально-методичними посібниками.

Кадровий потенціал кафедри інформаційних технологій Державного університету інфраструктури та технологій спроможний забезпечити високу якість фундаментальної та професійної підготовки фахівців галузі знань 12 «Інформаційні технології».

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Державний університет інфраструктури та технологій,

Інститут управління, технологій та права імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Факультет управління і технологій

Кафедра інформаційних технологій

Адреса: м. Київ, вул. Івана Огієнка, буд.19, каб. 601а