Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

ПРО КАФЕДРУ

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

М.В. 200x200

Ковбатюк Марина Володимирівна

завідувач кафедри, к.е.н., професор

Шановні відвідувачі!

Колектив кафедри теоретичної та прикладної економіки вітає Вас на сторінках нашого  сайту.

Кафедра теоретичної та прикладної економіки з травня 2016 року є правоприємницєю кафедри економічної теорії, яка була створена 1 липня 2003 року як окремий структурний підрозділ факультету Економіки транспорту.

Кафедра здійснює викладання блоку фундаментальних нормативних дисциплін – «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економіки та економічної думки», які формують базовий категоріальний апарат та світогляд сучасного економіста. Крім того, на кафедрі викладаються дисципліни «Міжнародні економічні відносини», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Національна економіка», «Інтелектуальна власність» та інші. Викладачі кафедри забезпечують викладання біля 20 нормативних і спеціальних курсів з економічних дисциплін на всіх факультетах універсітету.

Викладачі кафедри постійно вдосконалюють різноманітні форми та методи активізації навчально-пізнавальної й наукової роботи студентів, зокрема проблемні лекції, семінари-дискусії, модульно-рейтингову систему, що сприяє індивідуалізації та підвищенню ефективності самостійної роботи студентів. Колектив кафедри проводить значну роботу з забезпечення навчального процесу новітніми монографічними дослідженнями, навчальними посібниками та навчально-методичними рекомендаціями. За період 2003 – 2018 рр. було підготовлено та видано більше 50 таких видань.

Професорсько-викладацький склад кафедри успішно поєднує навчально-методичну роботу з науковою, яка є концептуальною основою її розвитку. Зусилля викладачів кафедри спрямовані на дослідження, які ведуться по наступним напрямкам: теоретичні засади економічної діяльності підприємств водного транспорту в сучасних ринкових умовах; формування механізмів антикризового менеджменту та адаптації підприємств транспортної галузі до ринкових умов; особливості міжнародних економічних відносин в транспортній галузі.

За темою наукової роботи «Формування механізмів антикризового менеджменту підприємств транспортної галузі» протягом 2013-2014 року був успішно виконаний проект прикладного дослідження за рахунок видатків державного бюджету.

Наукові надбання колективу кафедри, які систематично презентуються у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях, відображають найактуальніші питання сучасної економічної наки. За результатами наукових досліджень викладачів кафедри у 2009 – 2018 рр. було опубліковано понад 100 статей у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Викладачі приймають активну участь як у внутрішніх, так і в зовнішніх конференціях покращуючи свій науковий рівень. За період 2009 – 2018 рр. було опубліковано понад 140 тез доповідей.

В 2013 році на базі кафедри з нагоди її 10-річчя була проведена міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі» в якій прийняли участь 140 учасників з 8 країн, в тому числі 48 молодих вчених та 32 студенти. Матеріали конференції включають доробки представників 32 вищих навчальних закладів та установ, серед яких 9 іноземних.

Головним завданням кафедри є подальше всебічне покращення якості навчального процесу, широке залучення студентів до науково-дослідної роботи, виховання належних моральних якостей, сприяння всебічному розвитку особистості майбутніх фахівців.

На кафедрі працює науковий студентський гурток.

Сподіваємось, що представлена для доступу інформація стане Вам у нагоді!

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

М.В. 200x200

Ковбатюк Марина Володимирівна

завідувач кафедри, к.е.н., професор

Дисципліни, що викладає:

 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Теорія економічного аналізу
 • Економічний аналіз

Наукова діяльність:

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі п’яти навчальних посібників та шести монографій. За результатами проведених досліджень має десять свідоцтв авторського права на твір.

Сфера наукових інтересів:

 • теоретичні засади економічної діяльності підприємств транспорту в сучасних ринкових умовах.

Навчальні посібники:

 • Міжнародні економічні відносини: теоретичний та практичний аспект. Навчальний посібник/ М.В. Ковбатюк, О.М.Кузьменко, Е.В.Майкова, В.В.Шкляр, В.О.Шевчук. – К.: КВІЦ, 2018. – 568 с.
 • Ковбатюк М.В., Шевчук В.О. Економічна теорія: навчальний посібник. – К.: КВІЦ, 2016. – 568 с.
 • Аналіз господарсько-фінансової діяльності. Практикум: навчальний посібник / О.Є. Бабина, М.В. Ковбатюк, Т.Б. Семенчук, В.В. Шкляр. – К.: КВІЦ, 2015. – 352 с.
 • Антикризовий менеджмент на підприємствах водного транспорту: навчальний посібник / О.Є. Бабина, О.О. Карпенко, М.В. Ковбатюк, В.В. Шкляр. – К.: КВІЦ, 2015. – 240 с.
 • Економічний аналіз діяльності підприємств водного транспорту: навчальний посібник / В.Г. Коба, О.Є. Бабина, М.В. Ковбатюк, Н.Г. Беник. – К.: КИТ, 2011. – 340 с.

Монографії:

 • Ковбатюк М.В., Шкляр В.В. Формування інструментарію антикризового менеджменту підприємств транспортної галузі в умовах циклічності їх розвитку:  монографія – К.: КВІЦ, 2015. – 280 с.
 • Ковбатюк М.В., Стрілок І.І. Формування системи рейтингового оцінювання підприємств транспортної галузі на основі полікритеріального підходу:  монографія – К.: КВІЦ, 2016. – 228 с.
 • Ковбатюк М.В., Беник Н.Г. Формування теоретичних основ та прикладного інструментарію механізму адаптації транспортних підприємств до змін зовнішнього середовища – К.: КВІЦ, 2017. – 258 с.

Колективні монографії:

 • Kovbatyuk M.V. The concept of corporate social responsibility in shipping/M.V. Kovbatyuk //The new role of marketing and communication technologies in business and society: global and local aspects / Ed. by Y. S. Larina, O. O. Romanenko. USA, St. Louis, Missouri : Publishing House Science and Innovation Center, Ltd., 2015. P. 215-223.
 • Kovbatyuk M.V. Features of operation of clusters at the global economy// M.V. Kovbatyuk, V.V. Shklyar // Modern Tendencies in Business and Public Sector. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. – 294 р. – P.53-61.
 • Kovbatyuk M.V. Clustering as a tool to enhance national economic competitiveness /M.V. Kovbatyuk // Collective monograph «Strategic estimations and vectors of Ukraine’s social and economic development in the conditions of european integration and the world partnership» / edited by V. Yatsenko − Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2017. – P. 53-65.

Наукові статті:

 • Kovbatiuk M. Efficiency evaluation of cooperation between transport enterprises and higher education institutes in transport and logistics cluster / M. Kovbatiuk, Shevchuk // Baltic Journal of Economic Studies, 2018. – Vol. 4. – No 5. – Р. 114-121. ( НМБД Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science).
 • Ковбатюк М.В. Перпективні напрямки розвитку міжнародних економічних зв’язків України / М.В.Ковбатюк, О.М. Кузьменко, А.М.Костенко // Збірник наукових праць ДУІТ.Серія «Економіка і управління». – К.: ДУІТ, 2018. – № 2 (42). – С. 77-88.
 • Ковбатюк М.В. Розвиток процесів кластерізації транспортної галузі України на основі світового досвіду /М.В. Ковбатюк, Н.Г.Беник// Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Економіка і управління». – К.: ДУІТ, 2018. – № 41(1). –С. 15-26.
 • Ковбатюк М.В. Механізм взаємодії транспортних підприємств та освітніх установ в процесі функціонування транспортно-логістичного кластера / М.В. Ковбатюк, В.О. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2018. – Вип. 5 (200). – C. 26-32.
 • Ковбатюк М.В. Еволюція сучасних портових комплексів в аспекті розвитку міжнародних інтеграційних процесів/ М.В.Ковбатюк // Водний транспорт / Зб. наук. праць. Випуск 2(14). – К.: КДАВТ, 2012. – С.79-83.
 • Ковбатюк М.В. Обґрунтування ролі портів в реалізації європейської політики розвитку інтермодальних перевезень/ М.В.Ковбатюк // Водний транспорт / Зб. наук. праць. Випуск 3(15). – К.: КДАВТ, 2012. – С.81-85.
 • Ковбатюк М.В. Визначення місця морського торговельного порту в міжнародній транспортно-логістичній системі/ М.В.Ковбатюк, О.В.Заболотна// Проблеми системного підходу в економіці / Зб. наук. праць.. – К.: НАУ, 2011. – №37. – С.140-144.
 • Ковбатюк М.В. Система рейтингового оцінювання підприємств водного транспорту / М.В. Ковбатюк, І.І.Стрілок // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №2 (176). – С. 401-410. (НМБД Scopus).
 • Ковбатюк М.В. Оцінювання ефективності заходів антикризового менеджменту підприємств транспортної галузі / М.В. Ковбатюк, В.В. Шкляр // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №5 (167). – С. 201-210. (НМБД Scopus)
 • Kovbatyuk M.V. Ranking score as competitiveness criterion of enterprise / M.V.Kovbatyuk, I.I.Strilok // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMIICS. – 2014. – №1 (151). – Р.186-192. (НМБД Scopus)
 • Kovbatyuk M.V. Assessment of enterprises of ship repair industry of Ukraine/M.V. Kovbatyuk  //Wirtschaftund Management: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichenArtikel.Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – 285-289.
 • Ковбатюк М.В. Прогноз циклічності розвитку галузі водного транспорту / М.В. Ковбатюк, В.В. Шкляр // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №7 (157). – С. 505-513. (НМБД Scopus)
 • Kovbatyuk M.V. Classification improvement of impact factors on enterprises’ activity / M.V. Kovbatyuk , V.V. Shklyar // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMIICS. – 2013. – № 12 (150). – Р.78-85. (НМБД Scopus)
 • Ковбатюк М.В. Формування креативного потенціалу на підприємстві / М.В.Ковбатюк // Водний транспорт /Зб. наук. праць. Випуск 1(22). – К.: КДАВТ, 2015.- С.84-89.
 • Ковбатюк М.В. Корпоративная социальная ответственность в судоходстве: анализ состояния и перспективы дальнейшего развития / М.В.Ковбатюк // Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının “Elmi Əsərləri“ №2 /Proceedings of Azerbaijan State Marine Academy №2. – BAKI: ADDA, 2016. – р. 293-302.
 • Ковбатюк М.В. Створення кластерів як перспективний напрям адаптації транспортних підприємств /М.В. Ковбатюк, Н.Г.Беник// Ефективна економіка. – 2016. – №10. – Режим доступу : http://www. economy. nayka.com.ua
 • Kovbatyuk  M.V. Ranking score in management process and directions of its usage / M.V.Kovbatyuk, I.I.Strilok // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMIICS. – 2017. – №1 (187). – Р.150-157.

Тези доповідей:

 • Kovbatyuk  M.V. About criteria for the rating companies/V.Kovbatyuk, I.I.Strilok // International Scientific Conference: Trends of the economic development – 2018: Conference Proceedings, May 20, 2018. Vientiane, Volume II, Part 1, Souphanouvong University, Department of Research and Development. – p. 26-31.
 • Ковбатюк М.В. Транспортно-логістична інфрастуктура світової економіки / М.В. Ковбатюк// Транспорт і логістика: проблеми та рішення: Збірник наукових праць за матеріалами VIIІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, Сєвєродонецьк − Одеса − Вільнюс − Київ, 23-25 травня 2018 р. / Східно-український національний університет ім. В. Даля, Одеський національний морський університет – Одеса : КУПРІЄНКО СВ, 2018. – С. 266-269.
 • Ковбатюк М.В. Роль міжнародних транспортних коридорів у соціально-економічному розвитку // “Міжнародні транспортні коридори: весь Захід-Схід та Шовковий шлях”. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ОНМУ, 2016. – С. 56-59.
 • Ковбатюк М.В. Створення кластерів як перспективний напрям ефективного розвитку економіки / М.В. Ковбатюк // Материалы ХІ Международной научно-практической интернет-конференции [«Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте»]. – ЭКУЖТ 2016. – К.: ГЭТУТ, 2016. – С.82-
 • Ковбатюк М.В. Процес активізації креативного потенціалу в умовах кризового стану // Економіко-екологічні проблеми розвитку транспортної галузі в сучасних умовах: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.:КДАВТ, 2014. – С. 86-87.

Методичні вказівки та рекомендації:

 • Ковбатюк М.В. Робочий зошит з дисципліни «Аналіз господарсько-финансової діяльності підприємств транспорту» для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / М.В.Ковбатюк, В.В.Шкляр – К.: ДУІТ, 2019. – 180 с.
 • Ковбатюк М.В. Методичні  рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни  «Економічний аналіз» для студентів спеціальності 051 “Економіка” денної та заочної форми навчання / М.В.Ковбатюк, А.В.Горбань – К.: ДУІТ, 2018.- 48 с.
 • Ковбатюк М.В. Методичні  рекомендації для проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Макроекономіка» для студентів денної форми навчання/ М.В.Ковбатюк, І.І.Стрілок – К.: КДАВТ, 2016.- 40 с.
 • Ковбатюк М.В. Методичні  рекомендації для проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів  з дисципліни «Мікроекономіка» для студентів денної форми навчання/ М.В.Ковбатюк, І.І.Стрілок – К.: КДАВТ, 2016.- 40 с.
 • Ковбатюк М.В. Методичні  вказівки для виконання курсових робіт з дисципліни  «Мікроекономіка» призначені для студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” денної та заочної форми навчання. – К.: КДАВТ, 2016.- 20 с.
 • Ковбатюк М.В. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Аналіз господарської діяльності»для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / М.В. Ковбатюк, В.В. Шкляр. – К.: КДАВТ, 2015. – 48 с.
 • Ковбатюк М.В.Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни “Теорія економічного аналізу” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки “Менеджмент”/ М.В. Ковбатюк, В.В. Шкляр. – К.: КДАВТ, 2015. – 55 с.
 • Ковбатюк М.В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» для студентів напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент»,  6.030509 «Облік і аудит», 6.070101 «Транспортні технології» заочної форми навчання/ М.В.Ковбатюк. – К.: КДАВТ, 2014. – 36 с.
Е.В. 1

Майкова Еліна Вільгельмівна

доцент кафедри, к.е.н., доцент

Дисципліни, що викладає:

 • Регіональна економіка
 • Міжнародна економіка

Наукова діяльність:

Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі навчальних посібників та монографії.

Сфера наукових інтересів:

 • економіка України у системі міжнародних економічних відносин.

Підручники та навчальні посібники:

 • Міжнародні економічні відносини: теоретичний та практичний аспект. Навчальний посібник/ М.В. Ковбатюк, О.М.Кузьменко, Е.В.Майкова, В.В.Шкляр, В.О.Шевчук. – К.: КВІЦ, 2018. – 568 с.
 • Безпека польотів та організація повітряного руху:  підручник / [І.С. Биковцев, В.С. Дем’янчук, Е.В.  Майкова та ін.]. – К.: Міністерство транспорту та зв’язку,  2009. – 424 с.

Монографії:

 • Майкова Е.В. Людський фактор у системі організації повітряного руху: монографія / І.С. Биковцев, В.С. Дем’янчук, Е.В. Майкова та ін. – К.: Міністерство транспорту та зв’язку, 2009. – 440 с.

Наукові статті:

 • Майкова Е.В. Ефективність використання водних ресурсів / В.С. Демянчук, Е.В. Майкова // Науковий збірник «Проблеми транспорту». – К.:НТУ, 2012. – Вип. 9. – С. 297-299.
 • Майкова Е.В. Економічні проблеми інтеграції України до Євросоюзу / Е.В. Майкова // Збірник наук.праць. Водний транспорт. – К.: КДАВТ, 2012. – Вип. 3(15). – С. 137-141.
 • Майкова Е.В. Еколого-економічні збитки та методи їх оцінки / Е.В. Майкова // Збірник наук. праць. Водний транспорт. – К.: КДАВТ, 2013. – Вип. 2 (17). – С.99-103.
 • Майкова Е.В. Характер і структура міграційних процесів в Україні / Е.В. Майкова // Збірник наук.праць. Водний транспорт. – К.: КДАВТ, 2015. – Вип. 1(22). – С. 94-100.
 • Майкова Е.В. Концепція “сталого розвитку” як пріоритетний напрямок національного господарювання / Е.В. Майкова // Водний транспорт. Зб. наук. праць КДАВТ. – К.: КДАВТ, 2016. – №1 (24). – С. 118-124.
 • Майкова Е.В. Місце України у світових інтеграційних процесах / Е.В. Майкова // Водний транспорт. Зб. наук. праць КДАВТ. – К.: КДАВТ, 2017. – №1 (26). – С. 74-

Тези доповідей:

 • Майкова Е.В. Ресурсний підхід до ефективності функціонування авіатранспорту / Е.В. Майкова, О.С. Железна // Міжнародна науково-практична конференція [«Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики»]. – 2012. – №14.- С.152-153.
 • Майкова Е.В. Питання економічної безпеки України в період глобалізації / Е.В. Майкова // Матеріали міжн. наук.-практ. конф. [«Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі»], (Київ, КДАВТ, 20–22 листопада 2013 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, КДАВТ. – К.: КДАВТ, 2013. – С. 121-123.
 • Майкова Е.В. Критичне мислення як основа роботи з різними джерелами інформації / Е.В. Майкова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Економіко-екологічні проблеми розвитку транспортної галузі в сучасних умовах» ], (Київ, КДАВТ, 27-28 листопада 2014) : тези доп. / М-во освіти і науки України, КДАВТ. – К.: КДАВТ, 2014. – С. 146-147.
 • Майкова Е.В. Проблеми легальної та нелегальної міграції в Україні / Е.В. Майкова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Економічна система країни: зовнішні та внутрішні фактори впливу» ] : матеріали у 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2016. – Ч. 2. – 16-19.
 • Майкова Е.В. Сучасний стан транзитного потенціалу України / Е.В. Майкова // Материалы ХІ Международной научно-практической интернет-конференции [«Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте»]. – ЭКУЖТ 2016. – К.: ГЭТУТ, 2016. – С.88-91.

Методичні вказівки та рекомендації:

 • Майкова Е.В. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Національна економіка» для студентів заочної форми навчання, спеціальність «Облік і аудит» / Е.В. Майкова. – К.: КДАВТ, 2012. – 24 с.
 • Майкова Е.В. Методичні вказівки для проведення семінарських робіт з дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів денної форми навчання, навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Е.В. Майкова. – К.: КДАВТ, 2012. – 43 с.
 • Майкова Е.В. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Національна економіка» для студентів денної форми навчання, спеціальність «Облік і аудит» та «Менеджмент організацій» / Е.В. Майкова – К.: КДАВТ, 2012. – 45 с.
 • Майкова Е.В. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Регіональна економіка» для студентів денної форми навчання, напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / Е.В. Майкова. – К.: КДАВТ, 2015. – 49 с.
 • Майкова Е.В. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів  з дисципліни «Психологія управління» для студентів денної форми навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» та спеціалізації 7.03060101 «Транспортний менеджмент». – К.: КДАВТ, 2016. – 52 с.
 • Майкова Е.В. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Національна економіка» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030507 «Маркетинг». – К.: КДАВТ, 2016. – 42 с.
О.М. 1

Кузьменко Оксана Михайлівна

доцент кафедри, к.е.н., доцент

Дисципліни, що викладає:

 • Міжнародні економічні відносини
 • Інтелектуальна власність

Наукова діяльність:

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі навчального посібника та наукових монографій.

Сфера наукових інтересів:

 • дослідження проблем та перспектив інтеграції України до світового середовища;
 • підходи до оцінки інтелектуальної власності підприємств водного транспорту.

Підручники та навчальні посібники:

 • Міжнародні економічні відносини: теоретичний та практичний аспект. Навчальний посібник/ М.В.Ковбатюк, О.М.Кузьменко, Е.В.Майкова, В.В.Шкляр, В.О.Шевчук. – К.: КВІЦ, 2018. – 568 с.

Монографії:

 • Кузьменко О.М. Управління диверсифікацією зовнішньоекономічних взаємодій України/ О.У.Безчасний, Т.Т.Жовковська, І.В.Катькалова-Литвин, О.М.Кузьменко, Г.О. Тарасова – Київ: ФОП Халіков Р.Х., 2018. –185 с.
 • Кузьменко О.М. Інноваційні підходи до управління комплексом робіт в умовах інтенсифікації виробництва: монографія / О.М. Кузьменко. – Донецьк: Норд-Прес, 2006. – 117с.

Наукові статті:

 • Кузьменко О.М. Управління вартістю промислових підприємств: комбінований підхід. / Г.Матукова, О.Ніколайчук, О. Кузьменко, О. Мишкович, О.Усикова //  Збірник наукових праць Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи». «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Випуск 4(27). – Харків., 2018. – С.176-184. (НМБД Web of Science).
 • Кузьменко О.М. Анаіз підходів до управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств / О.М. Кузьменко, А.М.Костенко // Збірник наукових праць ДУІТ.Серія «Економіка і управління». – К.: ДУІТ, 2018. № 1 (41). – С.159-165.
 • Кузьменко О.М. Перпективні напрямки розвитку міжнародних економічних зв’язків України / М.В.Ковбатюк, О.М. Кузьменко, А.М.Костенко // Збірник наукових праць ДУІТ.Серія «Економіка і управління». – К.: ДУІТ, 2018. № 2 (42). – С. 77-88.
 • Кузьменко О.М. Митні процедури на морському транспорті як основа стабільної міжнародної торгівлі / О.М. Кузьменко // Водний транспорт: Зб. наук. праць КДАВТ. – К.: КДАВТ,  2012. – Вип. 3 (15). – С.128-132.
 • Кузьменко О.М. Антикризова концепція управління ринком водного транспорту України / О.М. Кузьменко // Водний транспорт: Зб. наук. праць КДАВТ. – К.: КДАВТ, 2011. – Вип. 12. – С. 43-47.
 • Кузьменко О.М. Информационные конфликты: причины и пути их преодоления в условиях трансформации экономики Украины / О.М. Кузьменко // Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наук. праць НАУ. – К.: НАУ, 2012. – № 40. – С. 87-93.
 • Кузьменко О.М. Інтелектуальна власність як фактор економічного зростання / О.М. Кузьменко // Водний транспорт: Зб. наук. праць КДАВТ. – К.: КДАВТ, 2013. – Вип. 2 (17). – С. 93-99. (НМБД РІНЦ)
 • Кузьменко О.М. Підходи до оцінки інтелектуального капіталу підприємств водного транспорту / О.М. Кузьменко // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. – К.: 2014. – №12 (163). – С. 147-152.
 • Кузьменко О.М. Концепція розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності / О.М. Кузьменко // Молодий вчений. – 2015. – №2. – 1165-1167. (НМБД РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)
 • Кузьменко О.М. Особенности адаптации предприятий водного транспорта к современным условиям / О.М. Кузьменко // Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının «Elmi Əsərləri» №2 / Proceedings of Azerbaijan State Marine Academy. – BAKI: ADDA, 2016. – №2. – р. 302-306. (Закордонне фахове видання)
 • Кузьменко О.М. Оцінка вартості інтелектуального капіталу підприємств водного транспорту/ О.М. Кузьменко // Збірник наукових праць КДАВТ. Випуск  №1 (26). –  К.: КДАВТ,  -С.68-74.

Тези доповідей:

 • Kuzmenko O.M. The formation of the international macrologistical systems as modernization of transport and logistics complexes/ O.M.Kuzmenko, A.Kostenko // VI International Scientific Conference “Economics and Management: analysis of development trends” Volume II, Part 2.- Philippines.- 20.06.2017.- 64 p. (p. 17-21).
 • Кузьменко О.М. Переваги України як транзитної держави/ О.М.Кузьменко// Транспорт і логістика: проблеми та рішення: Збірник наукових праць за матеріалами VIIІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, Сєвєродонецьк − Одеса − Вільнюс − Київ, 23-25 травня 2018 р. / Східно-український національний університет ім. В. Даля, Одеський національний морський університет – Одеса : КУПРІЄНКО СВ, 2018. – С. 266-269.
 • Кузьменко О.М. Система оцінки інтелектуального капіталу підприємств водного транспорту / О.М. Кузьменко // Матеріали міжн. наук.-практ. конф. [«Економіко-екологічні проблеми розвитку транспортної галузі в сучасних умовах»], (Київ, КДАВТ, 27-28 листопада 2014) : тези доп. / М-во освіти і науки України, КДАВТ. – К.: КДАВТ, 2014. – С. 135-137.
 • Кузьменко О.М. Концепція антикризового управління ринком водного транспорту України / О.М. Кузьменко, І.О. Кондаурова // Матеріали міжн. наук.-практ. конф. [«Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі»]. – К.: КДАВТ, 2013. – С. 183-185.
 • Кузьменко О.М. Антикризовий менеджмент на підприємствах водного транспорту / О.М. Кузьменко, В.В. Шкляр // Materiały VIII Międzynar. nauk.-prakt. konf. [«Naukowa przestrzeń Europy – 2012» Volume 6. Ekonomiczne nauki], (Przemyśl, 7 – 15 kwietnia 2012) : тези доп. / Przemyśl.: Nauka i studia, 2012. – С. 71–73.
 • Кузьменко О.М. Стратегії розвитку компаній в сучасних умовах глобального ринку / О.М. Кузьменко, І.О. Гончарук // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми управління та обліку на водному транспорті в умовах транзитивної економіки»]. – К.:КДАВТ, 2012. – С. 118-119.
 • Кузьменко О.М. Питання морегосподарського комплексу України / О.М. Кузьменко // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми розвитку транспорту в умовах кризи»]. – К.: КДАВТ, 2010. – С. 17-18.

Методичні вказівки та рекомендації:

 • Кузьменко О.М. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів з дисципліни “Міжнародні економічні відносини” для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання. – К.: ДУІТ, 2018. – 42 с.
 • Кузьменко О.М. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Міжнародні економічні відносини” для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  заочної форми навчання.  К.: ДУІТ, 2018. – 32 с.
 • Кузьменко О.М. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів магістратури денної форми навчання всіх спеціальностей / О.М. Кузьменко. – К.: КДАВТ, 2016. – 35 с.
 • Кузьменко О.М. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» спеціальностей «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок» заочної форми навчання / О.М. Кузьменко, О.В. Шевчук. – К.: КДАВТ, 2013. – 25 с.
 • Кузьменко О.М. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів заочної форми навчання, спеціальностей «Менеджмент організацій», «Облік і аудит», «Програмне забезпечення систем» / О.М. Кузьменко. – К.: КДАВТ. – 2012. – 25 с.
IMG 5139 1

Горбань Анатолій Вікторович

доцент кафедри, к.і.н., доцент

Дисципліни, що викладає:

 • Економічний аналіз

Наукова діяльність:

Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі навчальних посібників та монографії.

Сфера наукових інтересів:

 • проблеми розвитку транспортного комплексу України.

Підручники та навчальні посібники:

 • Сучасні концепції трансферу знань. Навч. посіб. / В.В. Панін, О.В. Садовой, А.В. Горбань та ін.; за заг. ред. В.В. Паніна. – К.: Міленіум, 2016. – 262 с.
 • Особливості системного підходу до вирішення наукових завдань експлуатації суднового обладнання. Підручник для слухачів, курсантів та студентів ВНЗ / В.І.Богомья, А.В Горбань., М.А. Павленко, О.І. Тимочко, О.М. Тимощук; заг. ред. О.М. Тимощук. – Київ: ДУІТ, 2018. – 305 с.
 • Подготовка командного и рядового состава для работы на судах Ро-Ро и пассажирских судах / В.В. Панин, А.Н. Носовский, А.В.Горбань, А.С. Кулинченко, А.В. Корниецкий, Н.В. Лукин, В.М. Носенко // Николаев: Типография ЧП Корж В.В., 2013. – 252 с.
 • Подготовка офицеров охраны судна. Методическое пособие / А.В. Горбань, А.Н. Носовский, В.В. Панин, А.В. Корниецкий, Г.Г. Москаленко. – Николаев: Типография ЧП Корж В.В., 2013. – 88 с.

Монографії:

 • Горбань А.В. Український самостійницький рух як форма громадянського протистояння і боротьби проти тоталітаризму (вересень 1939 – 1940-і роки). Монографія / А.В. Горбань. – Черкаси: «Вертикаль», видавець ПП Кандич С.Г., 2016. – 328 с.

Наукові статті:

 • Gorban A. Problems of the efficiency increasing of transportation by air of Ukrainian SSR (1960-1980) // Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 1 (2015) №2 November. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing». – C. 40-45. . ( НМБД Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science)
 • Gorban A. Problems transport complex staffing of Ukraine SSR in 1960-1980 // Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 2 (2016) №3 July. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing». – C. 54-59. . ( НМБД Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science)
 • Gorban A. The problems of coordination and cooperation of the braches of transport complex in Ukrainian SSR (1970-1980 gg) // Eureka: Social and Humanities. Tallinn, 2016. – Number 6. – С. 55-61.
 • Горбань А.В. Транспортне освоєння малих річок УРСР у післявоєнний період (друга половина 1940-1950-ті рр.) / А.В. Горбань // Водний транспорт. Збірник наукових праць. – К.: КДАВТ, 2016. – № 1(24). – С. 56-63.
 • Горбань А.В. Проблеми підвищення ефективності перевезень повітряним транспортом УРСР (1960-1980 рр.) / А.В. Горбань // Водний транспорт. Збірник наукових праць. – К.: КДАВТ, 2016. – № 2(25). – С. 83-88
 • Горбань А.В. Економічні особливості післявоєнної відбудови автомобільних шляхів УРСР / А.В. Горбань // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Київ: Вид-во ДЕТУТ, 2012. – Вип. 21-22. – Ч. 2.– С. 118-129.
 • Горбань А.В. Проблема підвищення ефективності перевізної роботи залізничного транспорту (1960-1980 рр.) / А.В. Горбань // Водний транспорт. Збірник наукових праць. – К.: КДАВТ, 2013. – № 1(16) – С. 63-71.
 • Горбань А.В. Проблеми розвитку матеріально-технічної бази річкового транспорту в умовах гідротехнічного будівництва на Дніпрі (1950-1980 рр.) / А.В. Горбань // Водний транспорт. Збірник наукових праць. – К.: КДАВТ, 2013. – № 2(17). – С. 239-247.
 • Горбань А.В. Розвиток матеріально-технічної бази повітряного транспорту України / А.В. Горбань // Вісник Національного авіаційного університету. Науковий журнал. – 2013. – № 2 (55). – С.123-128.
 • Горбань А.В. Основні тенденції розвитку й функціонування транспортної мережі Української РСР (1960-1980 рр.) / А.В. Горбань // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – К.: ДЕТУТ, 2014. – Вип. 28. – С. 6-13.
 • Горбань А.В. Особливості післявоєнної відбудови річкового транспорту УРСР / А.В. Горбань // Водний транспорт. Збірник наукових праць. – К.: КДАВТ, 2014. – № 3(21). – С. 71-76.
 • Горбань А.В. Розвиток вантажних та пасажирських перевезень на річковому транспорті УРСР / А.В. Горбань // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. – Херсон, 2015. – Випуск 10. – Частина 2. – С. 29-32.
 • Горбань А.В. Трудові ресурси автомобільного транспорту української РСР (1960-1980 рр.) / А.В. Горбань // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2015. – Том 20, Випуск 1(1). – С. 45-48.
 • Горбань А.В. Повоєнна відбудова повітряного транспорту УРСР / А.В. Горбань // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. – Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, 2015. – Випуск № 7. – С. 310-312.

Тези доповідей:

 • Горбань А.В. Стан системи освіти в Україні в повоєнний період / А.В. Горбань, В.О. Шевчук // Бъдещите изследвания – 2011: Материали за VII международна научна практична конференция (17-25 февруари 2011 г.). – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. – Том 11. Психология и социология. История. – С.73-76.
 • Горбань А.В. До питання маркетингу у сфері вищої освіти в Україні / А.В. Горбань, В.О. Шевчук // Значення сучасної науки для динамічного розвитку України. Матеріали Восьмої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (29-30 грудня 2011 р.). – Тернопіль: Тайп, 2011. –С. 32-34.
 • Горбань А.В. Освітній франчайзинг: постановка питання / А.В. Горбань, В.О. Шевчук // Naukowa myśl informacyjnej powieki – 2012: Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (07-15 marca 2012 roku). – Przemyśl. Nauka i studia. – Volume 5. Ekonomiczne nauki. – S.55-57.
 • Горбань А.В. Система управління якістю підготовки фахівців у сфері вищої освіти / А.В. Горбань, В.О. Шевчук // Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку: зб. Матер. I Міжнар. Науково-практ. Конф. (20–21 черв. 2013 р.) – Житомир: ЖДТУ, 2013. – С. 284-286.
 • Горбань А.В. Проблеми менеджменту в сучасній системі освіти / А.В. Горбань, В.О. Шевчук // Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 16-18 травня 2013 р., м. Севастополь / Севастопольський інститут банківської справи Національного банку України; Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2013. – С.79-81.
 • Горбань А.В. Людський капітал в умовах інноваційної економіки / А.В. Горбань, В.О. Шевчук // Areas of scientific thought – 2014/2015: Materials of the XI International scientific and practical conference (December 30, 2014 – January 7, 2015). – Sheffield: Science and education LTD, 2014/2015. – Volume 6. Economic science. Governance. – Р.22-25.
 • Горбань А.В. До питання про будівництво та реконструкцію автошляхів в Україні у 50-х рр. ХХ ст. / А.В. Горбань // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету (15-17 жовтня, 2015). Том І: Історія. Економіка. Педагогіка. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ; «СМИЛ», 2015. – С. 26-28.
 • Горбань А.В. Державне регулювання розвитку транспортної системи України / А.В. Горбань, В.О. Шевчук // Теоретичні та прикладні аспекти впливу держави на економіку України: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції / укл. Підопригора Л.А. (20 грудня 2017 року). – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 20-25.

Методичні вказівки та рекомендації:

 • Горбань А.В. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів спеціальності 051 “Економіка” денної та заочної форми навчання / М.В.Ковбатюк, А.В.Горбань – К.: ДУІТ, 2018.- 48 с.
Н.Г.

Беник Наталія Григорівна

доцент кафедри, к.е.н.

Дисципліни, що викладає:

 • Історія економіки та економічної думки

Наукова діяльність:

Автор 44 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі навчального посібника та монографії. За результатами проведених досліджень має два свідоцтва авторського права на твір.

Сфера наукових інтересів:

 • формування організаційно-економічного механізму адаптації підприємств транспортної галузі.

Навчальні посібники:

 • Економічний аналіз діяльності підприємств водного транспорту: навчальний посібник / В.Г. Коба, О.Є. Бабина, М.В. Ковбатюк, Н.Г. Беник. – К.: КИТ, 2011. – 340 с.

Монографії:

 • Беник Н.Г. Формування теоретичних основ та прикладного інструментарію механізму адаптації транспортних підприємств до змін зовнішнього середовища / М.В. Ковбатюк, Н.Г.Беник. – К.: КВІЦ, 2017. – 258 с.

Наукові статті:

 • Беник Н.Г. Розвиток процесів кластерізації транспортної галузі України на основі світового досвіду /М.В. Ковбатюк, Н.Г.Беник // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. – К., 2018. – Вип. № 41(1). –С. 15-26.
 • Беник Н.Г. Особливості функціонування суднобудівельно-судноремонтних підприємств водного транспорту окремих регіонів України/М.В.Ковбатюк, Н.Г.Беник// Водний транспорт. Збірник наукових праць КДАВТ. Випуск №1 (24), 2016. – С.74-81.
 • Беник Н.Г. Концептуальна модель механізму адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища/Н.Г.Беник// Водний транспорт. Збірник наукових праць КДАВТ. Випуск №1 (22), 2015. – С. 62-70.
 • Беник Н.Г. Сучасні тенденції розвитку суднобудування та судноремонту/Н.Г.Беник// Молодий вчений. Збірник наукових праць. Випуск №2 (17), 2015. – С. 78-82.
 • Беник Н.Г. Етапи рівня впливу зовнішнього середовища на ефективність діяльності підприємств/Н.Г.Беник// Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць №11 (162) 2014. – С.159-163.
 • Беник Н.Г. Визначення стратегії розвитку суднобудівного-судноремонтного комплексу Дунайського регіону / Н.Г. Беник // Водний транспорт: Зб. наук. праць КДАВТ.– К.: КДАВТ, 2013.- Вип 2 (17). – С. 64-68.
 • Беник Н.Г. Обґрунтування доцільності створення суднобудівного-судноремонтного кластера в Україні / Н.Г. Беник // Водний транспорт: Зб. наук. праць КДАВТ. – К.: КДАВТ, 2013. – Вип 1 (16). – С. 55-58.
 • Беник Н.Г. Створення кластерів як перспективний напрям адаптації транспортних підприємств /М.В. Ковбатюк, Н.Г.Беник// Ефективна економіка/ Електронний журнал. – 2016. – №10. – Режим доступу: http://www. economy. nayka. com. ua. (Фахове видання, НМБД).
 • Беник Н.Г. Вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на процес функціонування та адаптації підприємств /М.В. Ковбатюк, Н.Г.Беник// Водний транспорт: зб. наук. пр. – К., 2016. – Вип. №2(25). – С. 101-108.(Фахове видання, НМБД).
 • Беник Н.Г. Визначення оптимального напряму адаптації суднобудівельно-судноремонтних підприємств /М.В. Ковбатюк, Н.Г.Беник// Водний транспорт: зб. наук. пр. – К., 2017. – Вип. №1(26). – С. 48-60. (Фахове видання, НМБД).

Тези доповідей:

 • Беник Н.Г. Особливості транспортного страхування в Україні та проблеми пов’язані з його реалізацією / Н.Г.Беник // Материалы ХІ Международной научно-практической интернет-конференции [«Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте»]. – ЭКУЖТ 2016. – К.: ГЭТУТ, 2016. – С.71-
 • Беник Н.Г. Аспекти використання поняття «адаптація підприємств» /Н.Г.Беник// Збірник тез 20-тої науково-науково-методичної конференції викладачів, аспірантів та студентів КДАВТ, 2016.- С. 57.
 • Беник Н.Г. Диверсифікація суднобудівельно-судноремонтного підприємства як напрям адаптації до мінливого зовнішнього середовища/Н.Г.Беник// Збірник тез 19-тої науково-науково-методичної конференції викладачів, аспірантів та студентів. Частина 1. – К.: КДАВТ, 2015.- С. 16-17.
 • Беник Н.Г. Основні напрями здійснення адаптації підприємств/ Н.Г.Беник// Економіко-екологічні проблеми розвитку транспортної галузі в сучасних умовах: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.:КДАВТ, 2014. – С. 88-90.
 • Беник Н.Г. Місце кластерів в сучасних концепціях формування регіональної економічної політики / Н.Г. Беник // Збірник тез [«17-ої науково-методичної конференції викладачів, аспірантів та студентів»]. Частина 1. – К.: КДАВТ, 2013. – С. 37.
 • Беник Н.Г. Удосконалення кластерної політики України – перший крок до кластерізації суднобудівної-судноремонтної галузі / Н.Г. Беник // Матеріали VІ міжн. наук.-практ. конф. [«Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології»]. – Серія «Економіка і управління». – К.: ДЕТУТ, 2013. – С. 46-47.

Методичні вказівки та рекомендації:

 • Беник Н.Г. Методичні рекомендації для проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “Історія економіки та економічної думки“ для студентів денної форми навчання економічних спеціальностей /Н.Г.Беник – К.: ДУІТ, 2018. – 44 с.
 • Беник Н.Г. Методичні рекомендації для проведення практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування“ для спеціальностей 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030507 «Маркетинг» – К.: КДАВТ, 2016. – 42 с..
 • Беник Н.Г. Методичні рекомендації з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для виконання практичної та самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямів підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030504 «Економіка підприємства» – К.: КДАВТ, 2015. – 43 с.
 • Беник Н.Г. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів заочної форми навчання спеціальність «Облік і аудит», «Менеджмент організацій» – К.: КДАВТ, 2012. – 37 с.
В.В.

Шкляр Вікторія Вікторівна

доцент кафедри, к.е.н.

Дисципліни, що викладає:

 • Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємств транспорту

Наукова діяльність:

Автор понад 55 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі трьох навчальних посібників та трьох монографій. За результатами проведених досліджень має п’ять свідоцтв авторського права на твір.

Сфера наукових інтересів: 

 • проблеми та перспективи розвитку підприємств транспортної галузі в умовах глобалізації економіки.

Навчальні посібники:

 • Антикризовий менеджмент на підприємствах водного транспорту: навчальний посібник / О.Є. Бабина, О.О. Карпенко, М.В. Ковбатюк, В.В. Шкляр. – К.: КВІЦ, 2015. – 240 с.
 • Аналіз господарсько-фінансової діяльності. Практикум: навчальний посібник / О.Є. Бабина, М.В. Ковбатюк, Т.Б. Семенчук, В.В. Шкляр. – К.: КВІЦ, 2015. – 352 с.
 • Міжнародні економічні відносини: теоретичний та практичний аспект. Навчальний посібник/ М.В. Ковбатюк, О.М.Кузьменко, Е.В.Майкова, В.В.Шкляр, В.О.Шевчук. – К.: КВІЦ, 2018. – 568 с.

Монографії:

 • Формування інструментарію антикризового менеджменту підприємств транспортної галузі в умовах циклічності їх розвитку: монографія /  М.В. Ковбатюк, В.В. Шкляр. – К.: КВІЦ, 2015. – 280 с.

Колективні монографії:

 • Шкляр В.В. Алгоритм ідентифікації типу антикризового менеджменту та обґрунтування ефективності його використання в діяльності підприємств / В.В. Шкляр // Економічна криза: фактори, моделі та механізми подолання: монографія / за заг. ред. С.А. Ткаченка, М.С. Пашкевич; М-во освіти і науки України; Міжнар. технол. ун-т «Миколаївська політехніка»; Нац. гірн. ун-т, Харк. ін-т банк. спр., Житомир. держ. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – С. 82-93.
 • Shklyar V.V. Features of operation of clusters at the global economy// M.V. Kovbatyuk, V.V. Shklyar // Modern Tendencies in Business and Public Sector. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. – 294 р. – P.53-61.

Наукові статті:

 • Shklyar V.V. Classification improvement of impact factors on enterprises’ activity / M.V. Kovbatyuk, V.V. Shklyar // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMIICS. – 2013. – № 12 (150). – Р.78-85. (НМБД Scopus)
 • Шкляр В.В. Класифікація факторів впливу мезорівня на діяльність підприємств водного транспорту / В.В. Шкляр, М.В. Ковбатюк // Проблеми економіки: Науковий журнал. – Харків: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2013. – №1. – С. 226–231. (НМБД Ulrichsweb, RePEc, Index Copernicus, DOAJ, CiteFactor)
 • Шкляр В.В. Прогноз циклічності розвитку галузі водного транспорту / В.В. Шкляр, М.В. Ковбатюк // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №7 (157). – С. 505-513. (НМБД Scopus)
 • Шкляр В.В.Перспективи розвитку транспортної галузі в умовах глобалізації економіки / В.В. Шкляр // Водний транспорт. Зб. наук. праць КДАВТ. – К.: КДАВТ, 2015. – №2 (23). – С. 164-169. (Фахове видання, НМБД РІНЦ, Index Copernicus)
 • Шкляр В.В. Оцінювання ефективності заходів антикризового менеджменту підприємств транспортної галузі / В.В. Шкляр, М.В. Ковбатюк // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №5 (167). – С. 201-210. (НМБД Scopus)
 • Шкляр В.В. Формування системи антикризових заходів для транспортних підприємств / В.В. Шкляр // Водний транспорт: зб. наук. праць КДАВТ. – К.: КДАВТ, 2015. – №1 (22). – С. 152-157. (НМБД РІНЦ)
 • Шкляр В.В. Тенденции и перспективы развития международных морских перевозок / В.В. Шкляр // Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının «Elmi Əsərləri» №2 / Proceedings of Azerbaijan State Marine Academy. – BAKI: ADDA, 2016. – №2. – р. 147-153. (Закордонне фахове видання)

Тези доповідей:

 • Шкляр В.В.  Визначення дієвих антикризових заходів для підприємств водного транспорту в сучасних умовах кризи / В.В. Шкляр, А.І. Янишин // Materials of the X International scientific and practical conference [Trends of modern science – 2014. Volume 3. Economic science], (Sheffield, 30 may – 7 june 2014) : тези доп. / Sheffield.: Science and education   LTD, 2014. – С. 48-50.
 • Шкляр В.В. Теоретичні підходи щодо сутності поняття механізм антикризового менеджменту / В.В. Шкляр // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [Економіко-екологічні проблеми розвитку транспортної галузі в сучасних умовах], (Київ, КДАВТ, 27-28 листопада 2014) : тези доп. / М-во освіти і науки України, КДАВТ. – К.: КДАВТ, 2014. – С. 96-98.
 • Шкляр В.В. Економічна природа глобальних трансформацій / В.В. Шкляр // 19-та науково-методична конференція викладачів, аспірантів та студентів (Київ, КДАВТ, 23-27 березня 2015р.) : тези доп.: Ч.1. / М-во освіти і науки України, КДАВТ. – К.: КДАВТ, 2015. – С. 18-19.
 • Шкляр В.В. ТНК – рушійна сила транснаціоналізації економіки / В.В. Шкляр // 20-та науково-методична конференція викладачів, аспірантів та студентів : тези доп.: Ч.1. / М-во освіти і науки України, КДАВТ. – К.: КДАВТ, 2016. – С. 55.
 • Шкляр В.В. Роль міжнародних транспортних коридорів у соціально-економічному розвитку / М.В. Ковбатюк, В.В. Шкляр // “Міжнародні транспортні коридори: весь Захід-Схід та Шовковий шлях”. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ОНМУ, 2016. – С. 56-59.
 • Шкляр В.В. Розвиток українського Придунав’я як пріоритетний напрям удосконалення транспортної системи України / В.В. Шкляр // Материалы ХІ Международной научно-практической интернет-конференции [«Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте»]. – ЭКУЖТ 2016. – К.: ГЭТУТ, 2016. – С.107-109.

Методичні вказівки та рекомендації:

 • Шкляр В.В. Робочий зошит з дисципліни «Аналіз господарсько-финансової діяльності підприємств транспорту» для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / М.В.Ковбатюк, В.В.Шкляр – К.: ДУІТ, 2019. – 180 с.
 • Шкляр В.В. Робочий зошит з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / М.В.Ковбатюк, В.В.Шкляр – К.: КДАВТ, 2018.- 150 с.
 • Шкляр В.В. Робочий зошит з дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання / М.В.Ковбатюк, В.В.Шкляр. – К.: КДАВТ, 2016. – 130 с.
 • Шкляр В.В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / М.В.Ковбатюк, В.В.Шкляр. – К.: КДАВТ, 2016. -58 с.
 • Шкляр В.В. Методичні вказівки для виконання курсових робіт з дисципліни  «Аналіз господарської діяльності підприємств водного транспорту» призначені для студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” денної та заочної форми навчання / М.В. Ковбатюк, В.В. Шкляр – К.: КДАВТ, 2016.- 46 с.
 • Шкляр В.В. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / М.В. Ковбатюк, В.В. Шкляр. – К.: КДАВТ, 2015. – 48 с.
 • Шкляр В.В. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни “Теорія економічного аналізу” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки “Менеджмент” / М.В. Ковбатюк, В.В. Шкляр. – К.: КДАВТ, 2015. – 55 с.
 • Шкляр В.В. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / М.В. Ковбатюк, В.В. Шкляр. – К.: КДАВТ, 2014. – 60 с.
 • Шкляр В.В. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / М.В. Ковбатюк, В.В. Шкляр. – К.: КДАВТ, 2014. – 82 с.
 • Шкляр В.В. Робочий зошит з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / М.В. Ковбатюк, В.В. Шкляр. – К.: КДАВТ, 2013.- 150 с.
І.І.

Стрілок Іванна Іванівна

доцент кафедри, к.е.н.

Дисципліни, що викладає:

 • Економічна теорія
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка

Наукова діяльність:

Автор понад 35 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі однієї монографії. За результатами проведених досліджень має два свідоцтва авторського права на твір.

Сфера наукових інтересів:

 • формування системи рейтингового оцінювання підприємств транспорту.

Монографії:

 • Формування системи рейтингового оцінювання підприємств транспортної галузі на основі полікритеріального підходу /  М.В. Ковбатюк, І.І.Стрілок. – К.: КВІЦ, 2016. – 228 с.

Наукові статті:

 • Стрілок І.І. Аналіз сучасних рейтингів транспортних підприємств / І. І. Стрілок // Водний транспорт : зб. наук. пр. КДАВТ. – К. : КДАВТ, 2013. – Вип. 2 (17). – С. 129–133.
 • Стрілок І.І. Обґрунтування системи показників рейтингової оцінки підприємств водного транспорту / І.І. Стрілок, М. В. Ковбатюк // Бізнесінформ : наук. журн. – Харків : ВД «Инжек», 2013. – № 9. – С. 228–237.
 • Strilok I.I. History and foreign experience of ratings use / I.I. Strilok, M.V. Kovbatyuk // Economiczne nauki państwowy zarząd : Nauka I Studia. – Przemyśl, 2013. – № 9 (77). – P. 10–14.
 • Strilok I.I. Ranking score as competitiveness criterion of enterprise / I.І. Strilok, M.V. Kovbatyuk // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 186–192. (НМБД Scopus).
 • Стрілок І.І. Показники корпоративної соціальної відповідальності в системі рейтингування підприємств водного транспорту / І.І. Стрілок // Wirtschaft und Management: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel.–Vol. 1. – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – С. 384–388.
 • Стрілок І.І. Сутність полікритеріальної методики рейтингування підприємств водного транспорту / І.І. Стрілок // Водний транспорт : зб. наук. пр. КДАВТ. – К. : КДАВТ, 2014. – № 2 (20) – С. 115–120.
 • Стрілок І.І. Рейтингова оцінка суднобудівних-судноремонтних заводів / І. І. Стрілок // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць – К., 2015. – Вип. 9 (172). – С.102-106.
 • Стрілок І.І. Особливості рейтингового оцінювання судноплавних компаній / І. І. Стрілок // Водний транспорт : зб. наук. пр. КДАВТ. – К. : КДАВТ, 2015. – Вип. 2 (23). – С. 170-176.
 • Стрілок І.І. Рейтингова система оцінювання морських торговельних портів [Електронний ресурс] / І. І. Стрілок // Ефективна економіка. – 2016. – № 1. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
 • Стрілок І.І. Система рейтингового оцінювання підприємств водного транспорту / І. І. Стрілок, М. В. Ковбатюк // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 2(176). – С.401-110. (НМБД Scopus).
 • Стрілок І.І. Особливості сучасного розвитку морських портів України / І.І. Стрілок // Водний транспорт : зб. наук. пр. КДАВТ. – К. : КДАВТ, 2017. – Вип. 1 (26). – С. 91–98.
 • Strilok I.I. Ranking score in management process and directions of its usage / M.V.Kovbatyuk, I.I.Strilok // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMIICS. – 2017. – №1 (151). – Р.186-192.

Тези доповіді:

 • Strilok I.I. About criteria for the rating companies/V.Kovbatyuk, I.I.Strilok // International Scientific Conference: Trends of the economic development – 2018: Conference Proceedings, May 20, 2018. Vientiane, Volume II, Part 1, Souphanouvong University, Department of Research and Development. – p. 26-31.
 • Стрілок І. І. Інструменти євроінтеграції вищої освіти / І. І. Стрілок // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 квітня 2016 р.: тези доп. – К.: КДАВТ, 2016. – С. 481-483.
 • Стрілок І. І. Аналіз динаміки рівня цін в Україні / І. І. Стрілок // 20-та наук.-метод. конф. викл., асп. та студ. (Київ, КДАВТ, 29-31 березня 2016 р.) – К.: КДАВТ, 2016. – С. 58-59.
 • Стрілок І. І. Визначення вагомості груп показників рейтингової оцінки / І. І. Стрілок // 19-та наук.-метод. конф. викл., асп. та студ. (Київ, КДАВТ, 23-27 березня 2015 р.) : тези доп. – Ч. 1 / М-во освіти і науки України, КДАВТ. – К. : КДАВТ, 2015. – С. 34–35.
 • Стрілок І. І. Рейтингова оцінка як фактор зниження ризику / І. І. Стрілок // Міжнар. наук.-практ. конф. [«Економіко-екологічні проблеми розвитку транспортної галузі в суасних умовах» ], (Київ, КДАВТ, 27–28 листоп. 2014 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, КДАВТ. – К. : КДАВТ, 2014. – С. 176–177.
 • Стрілок І. І. Доцільність автоматизації визначення рейтингової оцінки підприємств водного транспорту з використанням програмного забезпечення «1С:Підприємство» / І. І. Стрілок // 18-та наук.-метод. конф. викл., асп. та студ. (Київ, КДАВТ, 24–28 берез. 2014 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КДАВТ. – К. : КДАВТ, 2014. – С. 29–30.
 • Стрілок І. І. Класифікація методів рейтингового оцінювання транспортних підприємств / І. І. Стрілок, М. В. Ковбатюк // Materiały IХ mezinárodní vědecko – prakt. сonf. [«Efektivní nástroje moderních věd – 2013». Díl 10: Ekonomické vědy], (Praha, 2013) : тези доп. – Praha : Publishing House «Education and Science», 2013. – P. 73–77.
 • Стрілок І. І. Визначення етапів рейтингової оцінки підприємств водного транспорту / І. І. Стрілок // 17-та Наук.-метод. конф. викл., асп. та студ., (Київ, КДАВТ, 25–27 берез. 2013 р.) : тези доп. – Ч. 1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КДАВТ. – К. : КДАВТ, 2013.– С. 46.
 • Стрілок І. І. Методологія рейтингового оцінювання: сутність, принципи та вимоги / І. І. Стрілок, М. В. Ковбатюк // Materiały IХ Międzyna-rodowej nauk.-prakt. konf. [«Naukova przestrzen Europy – 2013». Vol. 10: Ekonomiczne nauki], (Przemyśl, 2013) : тези доп. – Przemyśl : Nauka i studia, 2013. – P. 86–90.

Методичні вказівки та рекомендації:

 • Стрілок І.І. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів  з дисципліни «Мікроекономіка» для студентів денної форми навчання. М.В.Ковбатюк, І.І.Стрілок – К.: КДАВТ, 2016.- 40 с.
 • Стрілок І.І. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів  з дисципліни «Макроекономіка» для студентів денної форми навчання. М.В.Ковбатюк, І.І.Стрілок – К.: КДАВТ, 2016.- 40 с.
В.О.

Шевчук Владислава Олегівна

доцент кафедри, к.е.н.

Дисципліни, що викладає:

 • Економічна теорія
 • Основи економічних знань для інженерів флоту

Наукова діяльність:

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі двох навчальних посібників та трьох монографій. За результатами проведених досліджень має три свідоцтва авторського права на твір.

Сфера наукових інтересів:

 • освіта в системі відтворення робочої сили в умовах інноваційної моделі розвитку економіки.

Навчальні посібники:

 • Міжнародні економічні відносини: теоретичний та практичний аспект. Навчальний посібник / М.В. Ковбатюк, О.М. Кузьменко, Е.В. Майкова, В.В. Шкляр, В.О. Шевчук. – К.: КВІЦ, 2018. – 568 с.
 • Ковбатюк М.В., Шевчук В.О. Економічна теорія: навчальний посібник. – К.: КВІЦ, 2016. – 568 с.

Монографії:

 • Шевчук В.О. Трансформація освіти в системі відтворення робочої сили в умовах інноваційної моделі розвитку економіки / В.О.Шевчук. – К.: КВІЦ, 2017. – 260 с.

Колективні монографії:

 • Шевчук В.О. Теоретико-методологический подход к определению роли образования как фактора инновационного развития экономики / В.О.Шевчук // Basic Trends in Public Sector. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. – С. 21 – 27.
 • Шевчук В.О. Організаційні аспекти розвитку інноваційної інфраструктури в Україні / В.В. Сандугей, В.О. Шевчук // Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 1. – Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2018. – Р.68-76.

Наукові статті:

 • Shevchuk Efficiency evaluation of cooperation between transport enterprises and higher education institutes in transport and logistics cluster / M. Kovbatiuk, V. Shevchuk // Baltic Journal of Economic Studies, 2018. – Vol. 4. – No 5. – Р. 114-121. (Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science, Research Papers in Economics (RePEc), European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS))
 • Шевчук В.О. Механізм взаємодії транспортних підприємств та освітніх установ в процесі функціонування транспортно-логістичного кластера / М.В. Ковбатюк, В.О. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2018. – Вип. 5 (200). – C. 26-32. (Фахове видання, НМБД РІНЦ, Index Copernicus)
 • Шевчук В.О. Аналіз ринку вищої освіти в Україні за 2000-2013 роки / В.О. Шевчук, А.В. Горбань // Science and Education a New Dimension: Humanities and Social Science. – Budapest, 2013. – Vol. 6. – Р. 98 – 103.
 • Shevchuk V. Education as an economic system of renewal of skilled work–force in the modern economy: theoretical aspects / V. Shevchuk // Journal L´Association 1901 «SEPIKE» Norderstedt, Deutschland Poitiers, France. 2013. – Р. 95 – 98.
 • Шевчук В.О. Підходи до визначення економічної ефективності у сфері освіти / В.О. Шевчук, В.А. Студінський // Водний транспорт. Збірник наукових праць КДАВТ. – К.: КДАВТ, 2014. – № 2 (20). – С. 120 – 125. (Фахове видання, НМБД РІНЦ, Index Copernicus)
 • Шевчук В.О. Концептуальные подходы к определению понятия «образовательная услуга» / В.О. Шевчук // Молодий вчений. – 2015. – № 2 (17). – Частина ІІІ. – С. 138 – 141. (НМБД РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)
 • Шевчук В.О. Теоретичні засади створення освітніх кластерів в Україні / В.О.Шевчук, В.А. Студінський // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «П-Х ДПУ ім. Г.Сковороди», 2015. – Вип. 26/1. – С. 50 – 54. (Фахове видання, НМБД РІНЦ, ВІНІТІ РАН, Ulrich’s Periodicals Directory, International Scientific Indexing, Universal Impact Factor, CiteFactor, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського)
 • Шевчук В.О. Системний підхід до управління вищим навчальним закладом / В.О. Шевчук, А.В. Горбань // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «П-Х ДПУ ім. Г.Сковороди», 2016. – Вип. 29/2. – С. 53 – (Фахове видання, НМБД РІНЦ, ВІНІТІ РАН, Ulrich’s Periodicals Directory, International Scientific Indexing, Universal Impact Factor, CiteFactor, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського)
 • Шевчук В.О. Подходы к определению факторов конкурентоспособности морских портов / В.О. Шевчук, О.І. Горбенко // Azərbaycan dövlət dəniz akademiyasının elmi əsərləri / Proceedings of Azerbaijan State Marine Academy. – Baki: ADDA, 2016. – № 2. – С. 84 – 91. (Закордонне фахове видання)
 • Шевчук В.О. Знання як чинник виробництва: дискусійні питання теорії / В.О. Шевчук // Водний транспорт. Збірник наукових праць КДАВТ. – К.: КДАВТ, 2016. – № 1 (24). – С. 130 – 138. (Фахове видання, НМБД РІНЦ, Index Copernicus)
 • Шевчук В.О. Влияние демографических изменений на состояние рынка образовательных услуг Украины / В.О. Шевчук // Водний транспорт. Збірник наукових праць КДАВТ. – К.: КДАВТ, 2016. – № 2 (25). – С. 132 – 138. (Фахове видання, НМБД РІНЦ, Index Copernicus)
 • Шевчук В.О. «Трикутник знань» як фактор інноваційного розвитку економіки В.О.Шевчук // The scientific potential of the present: Proceedings of the International Scientific Conference December 1, 2016 in the city St. Andrews, Scotland, UK / ed. for the production of N.P. Kazmyna // NGO «European Scientific Platform». – V.: PE Rogalska I.O., 2016. – С. 233 – 236. (Закордонне видання)
 • Шевчук В.О. Pазвитие рынка транспортных услуг Украины в условиях глобализации / В.О.Шевчук // Azərbaycan dövlət dəniz akademiyasının elmi əsərləri. – Baki: 2017. – № 1. – С. 184 – 191. (Закордонне фахове видання)
 • Шевчук В.О. Освітня складова системи відтворення робочої сили / В.О. Шевчук // Водний транспорт. Збірник наукових праць КДАВТ. – К.: КДАВТ, 2017. – № 1 (26). – С. 107 – (НМБД РІНЦ, Index Copernicus)
 • Шевчук В.О. Теоретичні аспекти становлення інноваційної моделі розвитку економіки / В.О. Шевчук // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «П-Х ДПУ ім. Г.Сковороди», 2018. – Вип. 37/1. – С. 198 – (Фахове видання, НМБД РІНЦ, ВІНІТІ РАН, Ulrich’s Periodicals Directory, International Scientific Indexing, CiteFactor, Google Scholar, Research Bible, Open Academic Journals Index, CyberLeninka, Index Copernicus International, Central and Eastern European Online Library, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Українські наукові журнали)

Тези доповідей:

 • Шевчук В.О. Система управління якістю підготовки фахівців у сфері вищої освіти / В.О. Шевчук, А.В. Горбань // Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку: зб. матер. I Міжнар. науково-практ. конф., 20-21 черв. 2013 р.: тези доп. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – С. 284 – 286.
 • Шевчук В.О. Науково-освітній кластер як чинник взаємодії ринку праці і системи вищої освіти / В.О. Шевчук // Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 листопада 2013 р.: тези доп. – К.: КДАВТ, 2013. – С. 96 – 98.
 • Шевчук В.О. Фінансова структура навчального закладу: управління витратами / В.О. Шевчук, В.А. Студінський // Сучасні наукові підходи до стабільного економічного розвитку та економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 лютого 2014 р.: тези доп. / Чернігівський державний технологічний університет. – Чернігів: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 112 – 114.
 • Шевчук В.О. Людський капітал в умовах інноваційної економіки / В.О.Шевчук, А.В. Горбань // Areas of scientific thought – 2014/2015: мaterials of the XI International scientific and practical conference, December 30, 2014 – January 7, 2015: тези доп. – Sheffield: Science and education LTD, 2014/2015. – Volume Economic science. Governance. – Р. 22 – 25.
 • Шевчук В.О. Освітній кластер: суть поняття / В.О.Шевчук // Europejska рrzestrzeń badawcza – 2015: мateriały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 07-15 kwiecień 2015 roku: тези доп. – Przemyśl: Nauka i studia, 2015. – Volume 7. Ekonomiczne nauki. Państwowy zarząd. – Р. 21 – 24.
 • Шевчук В.О. Концептуальні підходи до визначення поняття «освітній потенціал» / В.О.Шевчук // Сучасна економічна теорія в умовах глобалізаційних викликів: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції / укл. Підопригора Л.А., 16 грудня 2015 р.: тези доп. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – С.54 – 56.
 • Шевчук В.О. Синергетичний ефект освітнього кластера / В.О.Шевчук // Збірник тез 20-ої науково-методичної конференції викладачів, аспірантів та студентів, 28 березня – 1 квітня 2016 року. – К.: КДАВТ, 2016. – Частина І. – С. 56.
 • Шевчук В.О. Конкурентоспроможність вищої освіти України в контексті інтеграції до європейської освітньої системи / В.О.Шевчук // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 квітня 2016 р.: тези доп. – К.: КДАВТ, 2016. – С. 478 – 480.
 • Шевчук В.О. Проблеми залучення іноземних інвестицій у транспортну галузь України / В.О.Шевчук // Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте. – ЭКУЖТ 2016: Материалы ХІ Международной научно-практической интернет-конференции (9-15 сентября 2016 года). – К.: ГЭТУТ, 2016. – С.113-116.
 • Шевчук В.О. Направления усовершенствования функционирования сферы образования в Украине / В.О.Шевчук // Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: Збірник матеріалів ІІ всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 50-річчю створення факультету управління та бізнесу ХНАДУ (26 жовтня 2016 року): тези доп. – Харків, ХНАДУ, 2016. – С.31 – 35.
 • Шевчук В.О. Трансфер знань в забезпеченні високої якості вищої освіти / В.О.Шевчук // Забезпечення якості освітньої діяльності: стан, проблеми та перспективи: Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції (23.11.2016) / за заг. ред. Н.С. Брайковської, А.Д. Возненко, О.І. Стасюка: тези доп. – К.: Редакційно-видавничий відділ Державного економіко-технологічного університету транспорту, 2016. – С.63 – 65.
 • Шевчук В.О. Особливості кластерних взаємодій підприємств / В.О.Шевчук // Збірник тез 21-ої науково-методичної конференції викладачів, аспірантів та студентів, 27-29 березня 2017 року. – К.: КДАВТ, 2017. – Частина І. – С. 33 – 34.
 • Шевчук В.О. Проблемні аспекти кластеризації економіки України / В.О.Шевчук // Економічний розвиток України: поступ у ХХІ століття: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції / укл. Підопригора Л.А., 29 березня 2017 року: тези доп. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 73 – 78.
 • Шевчук В.О. Інноваційний розвиток вищих навчальних закладів в Україні / В.О.Шевчук // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 квітня 2017 р.: тези доп. – К.: КДАВТ, 2017. – С. 319 – 322.
 • Шевчук В.О. Деякі аспекти застосування інформаційних технологій в освіті / В.О.Шевчук, С.О. Шевчук // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 19-20 квітня 2017 року: тези доп. – К.: Видавничий центр КНУКіМ, 2017. – Ч.1. – С. 148 – 150.
 • Шевчук В.О. Державне регулювання розвитку транспортної системи України / А.В. Горбань, В.О.Шевчук // Теоретичні та прикладні аспекти впливу держави на економіку України: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції / укл. Підопригора Л.А., 20 грудня 2017 року: тези доп. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 20 –
 • Шевчук В.О. Державне регулювання інтелектуальної власності в умовах інноваційної економіки / В.О.Шевчук, О.О. Троцький // Теоретичні та прикладні аспекти впливу держави на економіку України: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції / укл. Підопригора Л.А., 20 грудня 2017 року: тези доп. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 60 – 66.
 • Шевчук В.О. Дepжавна пoлiтика удocкoналeння cфepи ocвiти в Укpаїнi / В.О.Шевчук // Збірник тез науково-методичної конференції, 26-29 березня 2018 року. – К.: ДУІТ, 2018. – Частина І. – С. 136 – 139.
 • Шевчук В.О. Кластеризація в системі вищої освіти України / В.О.Шевчук // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 квітня 2018 р.: тези доп. – К.: ДУІТ, 2018. – С. 260 – 261.
 • Шевчук В.О. Інновації в освіті в контексті євроінтеграційних процесів / В.О.Шевчук, С.О. Шевчук // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 19-20 квітня 2018 року: тези доп. – К.: Видавничий центр КНУКіМ, 2018. – С. 257 – 259.
 • Shevchuk V.О. Risks in the higher education system in Ukraine / V.О. Shevchuk, G.A. Kovbatiuk // VIII International Scientific Conference: Trends of the economic development – 2018: Conference Proceedings, May 20, 2018. Vientiane, Volume II, Part 1, Souphanouvong University, Department of Research and Development. – рр. 55 – 60.

Методичні вказівки та рекомендації:

 • Шевчук В.О. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Економічна теорія» для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030 509 «Облік і аудит» / В.О. Шевчук, Н.Н. Писаренко. – К.: КДАВТ, 2011. – 23 с.
 • Шевчук В.О. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050 101 «Комп’ютерні науки» / В.О. Шевчук, В.А. Студінський. – К.: КДАВТ, 2012. – 24 с.
 • Шевчук В.О. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» спеціальностей «Судноводіння» та «Експлуатація суднових енергетичних установок» / В.О. Шевчук, О.М. Кузьменко. – К.: КДАВТ, 2013. – 25 с.
С.О. 1

Радзієвська Світлана Олександрівна

доцент кафедри, к.е.н., доцент

Дисципліни, що викладає:

 • Національна економіка
 • Зовнішньоекономічна діяльність

Наукова діяльність:

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі конспекту лекцій, навчального посібника та монографії.

Сфера наукових інтересів:

 • глобальна економіка та тенденції її розвитку.

Навчальні посібники:

 • Глобальна економіка: навчальний посібник / [А.В. Рибчук, В.М. Левківський, А.П. Румянцев, П.В. Скотний та ін.]; за редакцією д.е.н., проф. А.В. Рибчука. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 372 с.

Монографії:

 • Радзієвська С.О. Конкурентоспроможність та інтеграційні перспективи України / C. О. Радзієвська. – К.: Знання України, 2012. – 344 с.

Конспекти лекцій:

 • Глобальна економіка: конспект лекцій для студентів економічних напрямів підготовки усіх форм навчання / C.О. Радзієвська. – К.: «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2015. – 344 с.

Наукові статті:

 • Радзієвська C. О. Управління інтеграційними процесами та багатополярність у світовій економіці / C.О. Радзієвська // Зб. наук. пр. ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – Вип. 27. –К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 254–267 с.
 • Радзієвська С.О. Глобальні економічні процеси та Україна // Міжнародна економічна політика. – 2014. – №24. – С.80-104.
 • Радзиевская С.А. Цивилизационная специфика глобальних экономических процессов // Економіст. – №11, листопад 2014. – С.27-34.
 • Радзієвська С.О. Формування системи управління глобальною економікою / С.О. Радзієвська // Зб. наук. пр. ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – 2014. – Вип. 30. – С. 245–254.
 • Radzievska S. Global economy and globalization / S.Radzievska // Зб. наук. пр. ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – 2015. – Вип. 31. – С. 277–286.
 • Радзієвська С.О. Глобальна криза, фінансіалізація та технологічний розвиток // Міжнародна економічна політика. – 2016. – №24. – С.126-157.
 • Радзієвська С.О. Співвідношення неолібералізму, глобалізації і фінансіалізації: сутність і основна суперечність // Зб. наук. пр. Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія “Економіка й управління”. Випуск 35. – К.: ДЕТУТ, 2016. – С.278-290.
 • Радзієвська С.О. Вплив глобалізації на трансформацію зовнішньоторговельних зв’язків України // Економіст. – №5, травень 2016. – С.23-29.
 • Радзієвська С.О. Зовнішньоторговельні зв’язки України з країнами ЄС на початку XXI ст. // Зб. наук. пр. Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія “Економіка й управління”. Випуск 37. – К.: ДЕТУТ, 2016. – С.238-254.
 • Радзієвська С.О., Ус І.В., Покришка Д.С. Глобальні домінанти розвитку Китаю // Міжнародна економічна політика. – 2017. – №26. – С.137-168.
 • Radzievska S.O. Regionalization and transnationalization in the formation of the global economy // Молодий вчений. – №7(47) липень 2017. – С.454-458.

Методичні вказівки та рекомендації:

 • Радзієвська С.О. Глобальна економіка: методичні рекомендації до семінарських занять з курсу навчальної дисципліни для магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» усіх форм навчання / С.О. Радзієвська. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 50 с.
С.М. 1

Приймук Сергій Михайлович

доцент кафедри, к.і.н.

Дисципліни, що викладає:

 • Політекономія
 • Державне регулювання економіки

Наукова діяльність:

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі двох навчально-методичних посібників та  монографії.

Сфера наукових інтересів:

 • історія становлення, розвитку та формування залізничних тарифів (середина ХІХ-поч.ХХ ст.);
 • залізничні тарифні комітети та їх вплив на формування і розвиток залізничної тарифної політики Російської імперії (середина ХІХ-поч.ХХ ст.).

Навчально-методичні посібники :

 • Історія економіки та економічної думки : навчально-методичний посібник /М.М. Чеховська, С.М. Приймук//. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 177 с.
 • Державне та регіональне управління : навчально-методичний посібник / С.М. Приймук //. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 155 с.

Монографії:

 • Приймук С.М. Історія становлення та функціонування Південних залізниць (1868-1917рр.) / С.М. Приймук  – К.: Кондор, 2012. – 227 с.

Наукові статті:

 • Приймук С.М. Телепортація соціально-економічної відповідальності держави в Україні/ С.М.Приймук, І.О. Крюкова// Економіст. – 2016. – № 5. – С. 19–23.
 • Приймук С.М. Вплив залізничних тарифів на розвиток державних залізниць (1880-1890рр.) /С.М. Приймук//Зб. наукових праць «Історія та філософія Української науки і техніки» – Харківський політехнічний Університет – 2012. – № 8. – С. 86-95.
 • Приймук С.М. Діяльність Київського відділення залізничного тарифного комітету 1870-1900 р. /С.М. Приймук// Збірка наукових праць НТУ «ХПІ» секція «Історія науки і техніки України», випуск №4. Харків: – 2012. – С. 111-121
 • Приймук С.М. Теорія формування залізничних тарифів на перевезення кормів згідно матеріалів тарифних комітетів /С.М. Приймук// Збірник наукових праць ДЕТУТ, серія «Історія науки і техніки», випуск 3 – 2013. – С. 111-123.
 • Приймук С.М. Тарифи на перевезення худоби та пропозиції модернізації від тарифних комітетів /С.М. Приймук// Збірник наукових праць ДЕТУТ, серія «Історія науки і техніки», випуск 4 – 2013. – С. 98-119.
 • Приймук С.М. Діяльність комітету по тарифам на Одеській залізниці 1870-1880рр.» /С.М. Приймук// Зб. наукових праць одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, секція «Історія науки і техніки» – С. 115-124.
 • Приймук С.М. Ринкова економіка як система господарювання на підприємтвах залізничного транспорту. /Л.О. Бакаєв, С.М. Приймук // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління . – 2014. – Вип. 27. – С. 63-68.

Тези доповідей:

 • Приймук С.М. Видатний вчений Д.І. Піхно: його наукові погляди на роль, вплив і процес формування залізничних тарифів / С.М. Приймук// Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Серія: «Економіка і управління». – К. : ДЕТУТ, 2013. – С. 172-173.
 • Приймук С.М. Історична необхідність будівництва залізниць для підтримання сільськогосподарської промисловості (1870-1880рр.) / С.М. Приймук// Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології : Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Серія: «Економіка і управління». – К. : ДЕТУТ, 2013. – С. 73.
 • Приймук С.М. Діяльність К.Я. Загородського в контексті розвитку залізничної науки, / С.М. Приймук// Центр пам’ятознавства НАНУ: ІТОП: К та центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.. Г.М. Доброва НАНУ зб. тез «Актуальні питання історії науки і техніки» – 2014. – С. 211-214.
 • Приймук С.М. Фінансова система казенних залізниць (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / С.М. Приймук// Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті ЕКУЗТ 2014: Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції. – К. : ДЕТУТ, 2014. – С. 92-93
 • Приймук С.М. Діяльність комітету по тарифам на Одеській залізниці 1870-1880рр.» / С.М. Приймук// Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова секція «Історія науки і техніки». – 2015. – С. 87.
 • Приймук С.М. Діяльність Д. І. Піхно в контексті розвитку залізничних тарифних комітетів» / С.М. Приймук// Центр пам’ятознавства НАНУ: ІТОП: К та центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.. Г.М. Доброва НАНУ, зб. тез «Актуальні питання історії науки і техніки». – 2016. – С. 103.
 • Приймук С.М. Формування залізниць та їх особливості під час їх будівництва у ХІХ/ С.М.Приймук// Транспорт і логістика: проблеми та рішення: Збірник наукових праць за матеріалами VIIІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, Сєвєродонецьк − Одеса − Вільнюс − Київ, 23-25 травня 2018р. / Східно-український національний університет ім. В. Даля, Одеський національний морський університет – Одеса : КУПРІЄНКО СВ, 2018. – С. 266-269.

Методичні вказівки та рекомендації:

 • Методичні вказівки для відпрацювання та написання контрольних робіт з дисципліни «Державне та регіональне управління» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» усіх форм навчання / Приймук С.М./– К.: ДЕТУТ, 2013. – 36 с.

НАВЧАННЯ

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ КАФЕДРА

 • Економічна теорія
 • Політекономія
 • Регіональна економіка
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Історія економіки та економічної думки
 • Національна економіка
 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародна економіка
 • Теорія економічного аналізу
 • Економічний аналіз
 • Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємств транспорту
 • Інтелектуальна власність
 • Транспортна географія
 • Державне регулювання економіки
 • Зовнішньоекономічна діяльність
 • Основи економічних знань для інженерів флоту

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ ТПЕ

Зусилля викладачів кафедри ТПЕ спрямовані на дослідження, які ведуться по наступним напрямкам: теоретичні засади економічної діяльності підприємств водного транспорту в сучасних ринкових умовах; формування механізмів антикризового менеджменту та адаптації підприємств транспортної галузі до ринкових умов, особливості міжнародних економічних відносин в транспортній галузі.

За темою наукової роботи «Формування механізмів антикризового менеджменту підприємств транспортної галузі» протягом 2013-2014 року був успішно виконаний проект прикладного дослідження за рахунок видатків державного бюджету. Головні результати роботи над темою знайшли відображення у монографії «Формування інструментарію антикризового менеджменту підприємств транспортної галузі в умовах циклічності їх розвитку».

У 2016 році опублікована монографія «Формування системи рейтингового оцінювання підприємств транспортної галузі на основі полікритеріального підходу».

У 2017 році опубліковані монографії «Формування теоретичних основ та прикладного інструментарію механізму адаптації транспортних підприємств до змін зовнішнього середовища» та «Трансформація освіти в системі відтворення робочої сили в умовах інноваційної моделі розвитку економіки».

Наукові надбання колективу кафедри, які систематично презентуються у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях, відображають найактуальніші питання сучасної економічної науки. За результатами наукових досліджень викладачів кафедри у 2009 – 2018 рр. було опубліковано понад 120 статей у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях, у тому числі зі складу міжнародних наукометричних баз Scopus, Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science, Index Copernicus, РИНЦ (E-Library), Universal Impact Factor, International Scientific Indexing,  Ulrichsweb, Google Scholar, Research Bible, Advanced Science Index, Scientific Indexing Services та представлених в міжнародних каталогах наукових видань, репозиторіях та наукових базах Open Academic Journals Index (OAJI), CiteFactor, RePEc, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Academic Journals Database, InfoBase Index, GetInfo, Bielefeld Academic Search Engine, COPAC Union Catalogue, Serials Union Catalogue, Open Access Library, J-Gate.

Викладачі приймають активну участь як у всеукраїнських, так і в міжнародних наукових та науково-практичних конференціях (Лаос, Німеччина, Польща, Румунія, Словацька Республіка, Чеська Республіка, Угорщина, Грузія, Республіка Казахстан, Латвія, Литва, Азейбарджан) покращуючи свій науковий рівень. За період 2009 – 2018 рр. було опубліковано понад 150 тез доповідей.

За результатами проведених досліджень викладачами кафедри отримано дванадцять свідоцтв авторського права на твір.

Колектив кафедри проводить значну роботу із забезпечення та вдосконалення навчального процесу навчально-методичними посібниками. За період 2009 – 2018 рр. було підготовлено та видано більше 30 навчально-методичних праць, в тому числі п’ять навчальних посібників.

На кафедрі виконуються дві ініціативні науково-дослідні роботи: «Концептуальні засади трансформації економічної освіти в умовах інноваційної моделі розвитку економіки» № 52К (номер держреєстрації 0116U003937, виконується у 2016-2020 рр., керівник теми к.е.н., професор Ковбатюк М.В., відповідальний виконавець к.е.н. Шевчук В.О.) та «Особливості міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації» № 1К (номер держреєстрації 0118U001468, виконується у 2018-2021 рр. керівник теми к.е.н., доцент Радзієвська С.О., відповідальний виконавець к.е.н., доцент Кузьменко О.М.).

На кафедрі функціонує два постійно діючих студентських наукових гуртка «Актуальні проблеми економічної науки» (керівник к.е.н., доцент Кузьменко О.М.) та «Сучасні питання міжнародних економічних відносин» (керівник к.е.н. Беник Н.Г.). Члени гуртків беруть активну участь у науково-практичних заходах та олімпіадах як університету, так і за його межами. Щорічно (понад 15 років) колектив кафедри відповідає за формування секції вузівської науково-практичної конференції.

За останні три роки, за результатами проведених досліджень, викладачами кафедри було захищено чотири дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Кадровий потенціал кафедри спроможний забезпечити високу якість фундаментальної та професійної підготовки фахівців профільних спеціальностей.

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Державний університет інфраструктури та технологій,

Інститут управління, технологій та права імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Факультет управління і технологій

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

Адреса: м. Київ, вул. Огієнка 19, каб. 205, 206, 207