Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

ПРО КАФЕДРУ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ, ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

О.О.

Карпенко Оксана Олександрівна

завідувач кафедри, д.е.н., професор

Колектив кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування вітає Вас на сторінках нашого сайту! Ви знайдете тут вичерпну інформацію про нашу наукову та освітню діяльність, склад кафедри, її професійні та творчі інтереси.

1(1)

Наша кафедра є визнаним лідером у підготовці висококваліфікованих спеціалістів для роботи на багатьох державних та приватних підприємствах, зокрема на підприємствах залізничного та водного транспорту. Високу якість підготовки на кафедрі засвідчують успіхи наших випускників, більшість із яких працюють у сферах менеджменту, державного управління та економіки.

Сподіваємось, що представлена інформація стане Вам у нагоді!

Кафедра менеджменту, публічного управління та адміністрування здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

 • 073 «Менеджмент» (за рівнями вищої освіти – «бакалавр», «магістр», «доктор філософії»);
 • 281 «Публічне управління та адміністрування» (за рівнем вищої освіти – «магістр»);
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (за рівнем вищої освіти – «бакалавр»).
2

Глибокі теоретичні знання, практичні навички, аналітичне мислення та стратегічне бачення забезпечує студентам кваліфікований науково-педагогічний колектив викладачів, які активно займаються науковою, методичною, організаційною та міжнародною діяльністю.

Кафедра має сучасну матеріально-технічну базу, яка дозволяє забезпечити навчальний процес та проведення наукових досліджень.

Сферою наукових інтересів колективу кафедри є розвиток сучасного менеджменту, дослідження актуальних питань державного управління та адміністрування в Україні, аналіз теорій сучасного управління підприємствами транспорту, вирішення економічних проблем підприємств різних форм власності та проблем інтеграції економіки України до світового господарства, розробка заходів щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств транспорту, корпоративного управління, забезпечення екологічності діяльності підприємств транспорту, вплив даних процесів на розвиток транспортної галузі та захист національних інтересів в короткостроковому і довгостроковому періоді.

Переконані, що вибір спеціальностей «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дозволить максимально реалізувати Ваш потенціал та досягти значних успіхів у житті!

УПРАВЛЯЙ СВОЇМ МАЙБУТНІМ З НАМИ!

Висновки експертної комісії МОН України за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи

З підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальність – 281 Публічне управління та адміністрування, галузі знань – 28 Управління та адміністрування в ДУІТ

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ, ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

О.О.

Карпенко Оксана Олександрівна

завідувач кафедри, д.е.н., професор

Наукова діяльність:

Автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів:

 • тенденції розвитку сучасного менеджменту;
 • теорія та практика кластеризації транспортно-логістичних підприємств;
 • теорія та практика розвитку транспортної інфраструктури на засадах державно-приватного партнерства;
 • організаційно-економічні механізми підвищення ефективності функціонування підприємств транспорту;
 • теорія та практика трансферу знань на національному та міжнародному рівнях.

Навчальні посібники:

 • Фінансовий менеджмент на підприємствах водного транспорту: Навч. посіб. / О.Є.Бабина, О.О. Карпенко – К.: КДАВТ, 2012. – 326 с.
 • Транспортно-експедиторська діяльність: Навч. посіб. / В.Г.Коба, О.Є.Бабина, О.О. Карпенко – К.: КДАВТ, 2013. – 300 с.
 • Антикризовий менеджмент на підприємствах водного транспорту: Навч. посіб.  /О.Є.Бабина, О.О. Карпенко, М.В. Ковбатюк, В.В. Шкляр – К.: КВІЦ, 2015. – 240 с.
 • Сучасні концепції трансферу знань. Навчальний посібник/Колектив авторів. За загальною редакцією В.В. Паніна. – К.: Міленіум, 2016. – 262 с.
 • Економіка підприємств водного транспорту : Навчальний посібник/ Колектив авторів. За загальною редакцією В.Г. Коби. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2017. – 468 с.

Монографії:

 • Імперативи сталого розвитку транспортно-експедиторських підприємств в ринкових умовах: монографія / В.Г.Коба, О.Є.Бабина, О.О. Карпенко. – К.: КДАВТ, 2013. – 232 с.
 • Інтеграційно-інноваційна парадигма розвитку підприємств на принципах кластеризації: Монографія / О.О. Карпенко. – К.: КДАВТ, 2013.
 • Формування мультимодальних транспортно-логістичних центрів на засадах державно-приватного партнерства: Монографія / С.М.Боняр, В.А. Будник, О.О. Карпенко, Я.Р. Корнійко. -. – Київ: ТОВ “СІК ГРУП УКРАЇНА”, 2015. – 152 с.
 • Інноваційний розвиток підприємств у контексті формування та функціонування кластерів: Колективна монографія «Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища» / О.О.Карпенко. – Дніпропетровськ: НГУ, 2013.- С. 303-311
 • Механізм державно-приватного партнерства на транспорті./ О.О.Карпенко, С.М.Боняр, В.А.Будник, К.В. Лерніченко
  . Монографія. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016. – 158 с. 
 • DSTU And KSMA Knowledge Transfer Systems / K. Yashyna, O. Karpenko, V. Zavgorodnii, О. Sadovoy, K. Yalova, О. Krupnyk // E-learning Methodology – implementation and evaluation: monograph edited by Eugenia Smyrnova-Trybulska, Vol. 8 (2016). – Studio Noa for University of Silesia, Katowice-Cieszyn.– P. 73–90. 
 • Карпенко О. О. Європейський вектор кластеризації транспортно-логістичних підприємств у площині інформаційно-комунікаційних технологій: моногр. / О. О. Карпенко. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2017. – 272 с.
 • Creation And Operation Of  The Knowledge Transfer Units In The Higher Education Institutions Of Ukraine Based On European Experience/ O. Karpenko, K. Yashyna, K. Yalova// National Economic Development and Modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine – Collective monograph edited by A. Pawlik, K. Shaposhnykov. – Vol. 1. Poland: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – P.61-73.

Статті у журналах та збірниках наукових праць, що реферуються у наукометричних базах даних (Web of Science, Sсopus):

 • Conceptual Bases Of Formation And Functioning Of Innovation Clusters/ О. Karpenko // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12(150). – С. 71–78. [Міжнародні наукометричні бази: SciVerse Scopus by Elsevier, EBSCOhost, EconLit].
 • Інтеграція як імператив розвитку сучасної економіки О. О. Карпенко, О. Є. Бабина // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 3(153). – С. 22–30. Міжнародні наукометричні бази: SciVerse Scopus by Elsevier, EBSCOhost, EconLit, ABI/Inform (by ProQuest) та інші.
 • Formation Of The Knowledge Transfer System In Ukrainian High Education Institutions / О. Karpenko, K. Iashyna // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7(169). – С. 157–166. Міжнародні наукометричні бази: SciVerse Scopus by Elsevier, EBSCOhost, EconLit, ABI/Inform (by ProQuest) та інші.
 • Application of 3D Printing and 3D Scanning Technologies in Educational Activities [Електронний ресурс] / K. Yashyna, O. Krupnyk, O. Karpenko // ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Proc. 12th Int. Conf. ICTERI 2016 (Kyiv, Ukraine, June 21– 24 2016), CEUR-WS.org. – Vol. 1614, online. – P. 284–291. – Режим доступу: http://icteri.org/sites/default/files/2016-volume.pdf [CEUR-WS proceedings of ICTERI are indexed by: Scopus, DBLP, Google Scholar].
 • Mechanism of providing economic development of transport and logistics enterprises on the basis of clustering / O. Karpenko, O. Palyvoda // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 4. – С. 33–39. (0,5 ум.друк.арк.). [фахове видання, міжнародні наукометричні бази: Web of Science, Index Copernicus та інші].
 • Modelling the integral performance of transport and logistics clusters / O.О. Karpenko, O.М. Palyvoda, N.М. Bondar // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 1 (13). – С. 155–160. [фахове видання, міжнародні наукометричні бази: Web of Science, Index Copernicus та інші].
 • Simulation modelling of strategic development of transport and logistics clusters in Ukraine/ Оksana Karpenko, Olena Palyvoda, Olena Bondarenko //Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 2. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018, Р. 93-99 [міжнародні наукометричні бази: Web of Science, Index Copernicus та інші].
 • Influence of network organizational structures on innovation activity of industrial enterprises/ Оksana Karpenko, Olena Palyvoda, Olena Bondarenko, Svitlana Bonyar, Andrea Bikfalvi // Problems and Perspectives in Management, Volume 16, 2018, Issue #3, pp. 174-188 (наукометричне, Scopus, Google Scholar та інші).

Статті у наукових фахових виданнях України за 2017-2018 роки:

 • Соціальні ефекти функціонування регіональних кластерів в економіці: механізми формування та підходи до розрахунку/ О.М.Паливода, О. О. Карпенко // Бізнес Інформ. – 2017. – № 3(470). – С. 103–108. [фахове видання, міжнародні наукометричні бази: Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Сервис научного индексирования (SIS) та інші].
 • Clustering Of The Enterprises Of Maritime Complex Of Ukraine On The Basis Of Private-Public Partnership / О. Karpenko, V. Budnyk // Актуальні проблеми економіки. – № 3(189). – К.: 2017. – С. 105–116. [фахове видання, міжнародні наукометричні бази: EBSCOhost; EconLit; ABI/Inform (byProQuest); ErihPlus та інші].
 • Європейський досвід формування кластерів у приморських регіонах/ О.О.Карпенко, І.Ф.Переверзєва //Економіка та держава. – 2017. – №12. С. 93–99. (0,86 ум.друк.арк.). [фахове видання, міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus та інші].
 • Логістично-аутсорсингова платформа як основа формування транспортно-логістичної системи регіону [Електронний ресурс] / О.О. Карпенко, Є.Л. Осипова // Ефективна економіка. – 2017. – №12. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6000. (0,58 ум.друк.арк.). [фахове видання, міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus та інші].
 • Знаннєвий потенціал як чинник формування конкурентоздатності транспортного підприємства / C.М. Боняр, О.Є. Бабина, О.О. Карпенко // Бізнес Інформ. – 2018. – №1 (480). – С. 326–332. (0,52 ум.друк.арк.). [фахове видання, міжнародні наукометричні бази: Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Сервис научного индексирования (SIS) та інші].
 • Ідентифікація ризиків при реалізації концесійних проектів у морських портах України / О.О. Карпенко, В.П. Власова // Бізнес Інформ. – 2018. – №3(482). – С. 224–230. (0,52 ум.друк.арк.). [фахове видання, міжнародні наукометричні бази: Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Сервис научного индексирования (SIS) та інші].
 • Перспективи розвитку консалтингової діяльності в Україні на основі європейського досвіду / О.О. Карпенко // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». – № 27. Частина 1. – 2018. – С. 54-58. [фахове видання, міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus].
 • Соціальна відповідальність як чинник економічного розвитку вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / О.О.Карпенко, Н.К. Мандзюк // Ефективна економіка. – 2018. – №4. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6219. [фахове видання, міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus та інші].
 • Аналіз досвіду використання інформаційно-комунікаційних технологій у портах світу / О.О. Карпенко // [Електронний ресурс]: ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО. – Випуск 15. – 2018. Режим доступу до журналу: http://www.economyandsociety.in.ua/ [фахове видання, міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus ].
 • Карпенко О.О. Ефективне управління людським капіталом як визначальний фактор економічного розвитку підприємства/О.О. Карпенко// Інтелект XXI. – Національний університет харчових технологій, ГО «Інститут проблем конкуренції»: Київ. – № 2, 2018. – С. 168-171. [фахове видання, міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus ].

Тези доповідей за 2017-2018 роки:

 • Карпенко О.О. Центри трансферу знань у вищих навчальних закладах України/ О.О.Карпенко, О.В. Зорька, К.В Яшина // From The Baltic To The Black Sea: The Formation Of Modern Economic Area: Proceedings of the International Scientific Conference (August 19th, 2017). – Riga: Baltija Publishing, 2017. – С. 54-56. (0,09 ум.друк.арк.). (0,03 ум.друк.арк.).
 • Карпенко О.О. Аналіз якостей сучасного вітчизняного менеджера/ О.О. Карпенко// Збірник тез науково-методичної конференції здобувачів вищої освіти Державного університету інфраструктури та технологій 26-30 березня 2018 р. –К.: ДУІТ, 2018. – С. 19-21. (0,03 ум.друк.арк.).
 • Карпенко О.О. Мережеві структури як основа інноваційного розвитку в інформаційному суспільстві /О.М. Паливода, О.О. Карпенко // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Ч.1. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2018. – С. 212-214. (0,14 друк.арк.). (0,07 ум.друк.арк.).
 • Карпенко О.О. Створення та функціонування центрів трансферу знань / О.О. Карпенко // Матеріали LXXІV-ої наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К.: НТУ, 2018. – С. 558.
 • Карпенко О.О. Застосування концепції логістики у діяльності підприємств транспорту /О.О. Карпенко// VІІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Транспорт і логістика: проблеми та рішення» (23-25 травня 2018 р.): Тези доповідей. – Одеса. – 2018. – С. 262-264. (0,13 ум.друк.арк.).
В.Г.

Коба Вячеслав Григорович

професор кафедри, д.е.н., професор

Наукова діяльність:

Автор понад 300 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів:

 • розвиток водного і авіаційного  транспорту;
 • організаційно-економічні механізми підвищення ефективності роботи підприємств транспорту;
 • економічна ефективність інноваційно-інвестеційного розвитку транспортних підприємств.

Протягом не одного  року  виконує обов’язки голови  Президії  та Голови секції Економіки  Транспортної Академії України.

Навчальні посібники:

 • Транспортно–експедиторська діяльність: Навч.посібник З грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України / В.Г.Коба, О.Є.Бабина, О.О. Карпенко – К.: КДАВТ, 2013.–300с.
 • Економіка підприємств водного транспорту : Навчальний посібник/ Колектив авторів. За загальною редакцією В.Г. Коби. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2017. – 468 с.

Монографії:

 • Імперативи сталого розвитку транспортно–експедиторських підприємств в ринкових умовах: монографія / В.Г.Коба, О.Є.Бабина, О.О.Карпенко – К.: СІК ГРУП Україна, 2013.–232с

Наукові статті:

 • Методичні підходи до розробки систем стимулювання праці моряків/ В.Г.Коба , І.В. Гладка- Водний транспорт: Зб. наук. праць. – К.: КДАВТ, 2014. Вип.3(21)  – с. 76-83.
 • Методичний підхід до оцінки інвестиційного потенціалу підприємств внутрішнього водного транспорту./ Коба В.Г., Горошко К.О.- Ж «Бізнес інформ.» Харьків: Харк.нац.-ек. Ут-т- №8 , 2014р. – С.50-55
 • Основи формування та оцінка сучасного стану ринку агроавіційних послуг./Коба В.Г, Висоцька І.І.- Формування ринкових відносин в Україні: Зб.наук.праць Науково-дослідного економічного інституту.-К., 2015.-№3(166)-с.179-184.
 • Управління якістю як фактор забезпечення конкурентоспроможності продуктів та послуг./ Коба В.Г.- Проблеми системного підходу в економіці: Зб.наук. праць Вип.51.-К.: НАУ, 2015.-с.187-191.
 • Аналітична оцінка міжнародного ринку праці моряків./ Коба В.Г., Шелест Т.М.// Водний транспорт. Зб.наук.праць КДАВТ –К.: КДАВТ, 2015.,-№1 (22)- с.80-84.
 • Місце воднотранспортної безпеки в системі загальної транспортної безпеки України./ Коба В.Г., І.М.Аверічев.- Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія ”Економіка і управління”. – Вип., 25. – К.: ДЕТУТ, 2013. – С. 158 – 161.
 • Економічні аспекти підготовки моряків в Україні./Коба В.Г., Шелест Т.М.- // Водний транспорт: зб. наук. пр. КДАВТ. – К.: КДАВТ, 2016. – Вип. 2 (25). −  С. 88−93.  

Тези доповідей:

 • Оцінка забезпечення навчання у ВНЗ України студентів морських спеціальностей з АР Крим./ Коба В.Г., Шелест Т.М., Єлеазаров О.П. – «Экономико-экологические проблемы развития транспортной отрасли в современных условиях» материалы международной научно-практической конференции 27-28 ноября 2014 стр.85-86.
 • Особливості змішаних перевезень вантажів за участю водного транспорту./ Коба В.Г., Гладка І.В. – Міжн. наук.-практ. конф. [«Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі»], (Київ, КДАВТ, 20-22 листопада 2013р.) / М-во освіт і науки України, Держ. акад.. водн. транс.-К.:КДАВТ, 2013.- С.229-230.
 • Система державного управління ресурсозбереженням в Україні./ Коба В.Г., Мельник Н.О.- Міжн. наук.-практ. конф. [«Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі»], (Київ, КДАВТ, 20-22 листопада 2013р.) / М-во освіт і науки України, Держ. акад.. водн. транс.-К.:КДАВТ, 2013.- С.236-238
 • Взаємодія підприємств водного транспорту та вищих морських навчальних закладів України з метою підвищення якості підготовки фахівців./ В. Г.Коба, В. В. Панін, Т. М. Шелест:// тези доп.  Забезпечення якості освітньої діяльності : стан, проблеми та перспективи: // Матеріали  міжвузівської  науково-методичної  конференції (23.11.2016) /  за заг. ред.  Н.С.  Брайковської,  А.Д.  Возненко,  О.І.  Стасюка. –  К.:Редакційно-видавничий  відділ  Державного  економіко-технологічного  університету  транспорту, 2016. – 143 с., с.43.
Л.О.

Бакаєв Леонід Олександрович

професор кафедри, д.е.н., професор

Наукова діяльність:

Є автором понад 150 наукових праць, з них 5 монографій та 4 навчальних посібника (2 з грифом МОН).

За цикл робіт з розробки науково-методичних засад системи національної безпеки України Бакаєв Л.О. одержав Державну премію України в галузі науки і техніки 2002 року. Підготував 9 кандидатів економічних наук.

Наукові інтереси:

 • дослідження проблем міжнародних  валютно-фінансових відносин;
 • менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств;
 • використання математичного моделювання в управлінні організаціями транспорту.

Посібники:

 • Бакаєв Л.О., Соколова Е.О., Шиндирук І.П., Грознецька Л.П.Ринок фінансових послуг. Навчально-методичний посібник з грифом МОН. К.: ДЕТУТ,2014.-384с.
 • Бакаєв Л.О., Бакаєва І.Г., Харчук О.Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навчально-методичний посібник з грифом МОН. К.:ДЕТУТ,2013.-269с.

Наукові статті:

 • Бакаєв Л., Китайський юань на шляху отримання статусу міжнародної валюти:стан і перспективи. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – Вип. 35.– К.: ДЕТУТ, 2016.– С.451 – 466.
 • Бакаєв Л., Міжнародні порівняння масштабів сектору державного управління країн ОЕСР. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», 2016.-Вип.35, С.405 – 417.
 • Бакаєв Л., Вертель В., Литвинчук О. Стан і перспективи розвитку міжнародних туристичних потоків:світові,регіональне і національні тенденції. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», 2016.-Вип.35, С.426 – 438.
 • Бакаєв Л., Конончук В.Розробка структури показників якості транспортно-експедиторського обслуговування. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», 2016.-Вип.38, С.405 – 417.
 • Бакаєв Л.,Панпура С. Моніторинг якості обслуговування пасажирів на залізничних вокзалах. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», 2015.-Вип.32, с.31-43.
 • Бакаєв Л.,Маховка Л. Управління розвитком системи телекомунікативного супроводження клієнтів Укрзалізниці. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», 2015.-Вип.32, с.43-52.
 • Бакаєв Л., Косолапова О.Дослідження проблем управління проектом організації державних закупівель в Україні. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», 2014.-Вип.28, с.78-90.
 • Бакаєв Л., Брайковська А.М.Міжнародний досвід впровадження соціальної відповідальності у діяльність операторів залізничного транспорту. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», 2014.-Вип.30, С.175-186
 • Бакаєв Л.,Корпоративное управление в странах с развивающимися рынками. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», 2013.-Вип.25, с.195-205.
 • Бакаєв Л., Приймук С. Ринкова економіка як система господарювання на підприємствах залізничного транспорту. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», 2013.-Вип.27, с.63-69.
 • Бакаєв Л., Бакаєва І. Логистичний аутсорсинг – засіб забезпечення конкурентної переваги організації. Зб. наук. праць ДУІКТ Економіка. Фінанси. Бізнес”. – К.: ДУІКТ. – 2012. – № 2(6). – Т. 1. – С. 79-86.

Методичні праці:

 • Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни  «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»/ Бакаєв Л.О./ К.:ДЕТУТ,2017.- 89с.
 • Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»/Бакаєв Л.О.,Бакаєва І.Г./ К.: ДЕТУТ,2017.-16с.
 • Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»/ Бакаєв Л.О., Бакаєва І.Г., Костюченко Л.В./ К.:ДЕТУТ,2017-39с.
 • Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент»/ Бакаєв Л.О., Бакаєва І.Г./ -К.:ДЕТУТ,2017.-  40 с.
 • Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»/ Бакаєв Л.О.,Бакаєва І.Г.,Харчук О.Г., Двуліт З.П. / К.:ДЕТУТ,2015-39с.
 • Програма виробничої та переддипломної практик для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»/ Бакаєв Л.О.,Бакаєва І.Г./ . К.:ДЕТУТ,2015.-22с.
 • Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни  «Управління міжнародними проектами» для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»/ Бакаєв Л.О./ К.:ДЕТУТ,2015.-38с.
 • Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни  «Бізнес і співробітництво на європейському ринку транспортних послуг» для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»/ Бакаєв Л.О./ К.:ДЕТУТ,2015.-27с.
 • Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 6.030601,  8.03060101  «Менеджмент організацій і адміністрування» /Бакаєв Л.О., Вертель В.В., Харчук О.Г. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 51 с.
 • Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Управління проектами» для студентів спеціальності 7.та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» К.:ДЕТУТ, 2014. -100 с.
Semenchuk Tetyana Borysivna1

Семенчук Тетяна Борисівна

доцент кафедри, к.е.н., доцент

Навчальні посібники:

 • Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємств водного транспорту. Практику: навч. посіб. / О.Є.Бабина,  М.В.Ковбатюк , Т.Б.Семенчук , В.В.Шкляр  .- К.: КВІЦ, 2015.- 352с.
 • Економіка підприємств водного транспорту : Навчальний посібник/ Колектив авторів. За загальною редакцією В.Г. Коби. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2017. – 468 с.

Наукові статті:

 • Семенчук Т.Б.  Сутність категорії «публічне адміністрування» та передумови її формування / Т.Б. Семенчук // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук.-практ. статей. – Х.: УДАЗТ, 2013. – Вип. 42– С. 385-390.
 • Семенчук Т.Б.  Проблеми корпоративного управління в Україні / Т.Б. Семенчук // Теорії мікро-макроекономіки: Зб. наук. праць. – К.: АМУ, 2013. – Вип. 42. – С. (112-119)
 • Семенчук Т.Б.  Етапи виходу підприємства на міжнародні ринки в умовах глобалізації світового господарства / Т.Б. Семенчук, Л.В. Побережна // Водний транспорт: Зб. наук. праць. –  К.:  КДАВТ,  2013.  –  Вип.№ 3 (18). –  С. 153-157.
 • Семенчук Т.Б.  Сучасний інструментарій оцінки ефективності стратегії транспортної компанії  / Т.Б. Семенчук // Водний транспорт: Зб. наук. праць. –  К.:  КДАВТ,  2014.  –  Вип.№ 1 (19). –  С. 182-188.
 • Семенчук Т.Б.  Удосконалення оцінки ефективності антикризового управління для транспортних підприємств / Т.Б. Семенчук, Н.А. Загороднюк // Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка»: Зб. наук. праць. –  О.:  ОНУ,  2014.  –  Вип. № 3/2 (Том 19). –  С. 211-215.
 • Семенчук Т.Б.  Сучасна модель формування іміджу організації  / Т.Б. Семенчук, О.Г. Гера // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»: Зб. наук. праць. –  Х.:  ХДУ,  2014.  –  Вип. № 7 (Част. 3). –  С. 178 – 181.
 • Семенчук Т.Б. Формування іміджу підприємства./Семенчук Т.Б.// Економіка і суспільство: Мукачівський державний університет – 2016.–Вип.7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www. economyandsociety.in.ua/

Тези доповідей:

 • Семенчук  Т.Б. Публічного адміністрування як суспільне явище / Т.Б. Семенчук: тези доп.// VІ Міжн. наук.-практ. конф. [«Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології»], (Київ, ДЕТУТ, 11-12 квітня 2013р.) / М-во інфраст. України, Держ. адмін. заліз. транс. України «Укрзалізниця», Держ. екон.-техн. ун-т транс., Транс. акад. України, Науково-техн. товар. залізничників України.-К.:ДЕТУТ, 2013.- С. 128 – 130.
 • Семенчук Т.Б. Проблеми ефективного розвитку вітчизняного корпоративного управління / Т.Б. Семенчук: тези доп.// Міжн. наук.-практ. конф. [«Міжнародна практика економічного розвитку країни»], (м. Сімферополь, 24-25 травня 2013 року) / Наукове об’єднання «Еconomics». – Симферополь: НО «Economics», 2013. Ч. 1 – С. 55 – 57.
 • Семенчук Т.Б. Сутність дефініції «Публічне адміністрування» / Т.Б. Семенчук: тези доп. // IХ mezinarodni vedecko-praktacka konference [«Zpravy vedecke ideje – 2013. Ekonomicke vedy. Administrativa.»], (Praga, 27 rijna – 05 listopadu 2013 roku)/ Praha.:Publishing House «Education and Science» s.r.o, 2013.– С. 74–75.
 • Семенчук Т.Б. Інновації як запорука розвитку корпоративного управління /Т.Б. Семенчук, О.О. Ніколюк: тези доп. // Міжн. наук.-практ. конф. [«Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі»], (Київ, КДАВТ, 20-22 листопада 2013р.) / М-во освіт і науки України, Держ. акад.. водн. транс.-К.:КДАВТ, 2013.- С. 164 – 165.
 • Семенчук Т.Б. Етапи виходу підприємства на міжнародні ринки /Т.Б. Семенчук, Л.В. Побережна: тези доп. // Міжн. наук.-практ. конф. [«Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі»], (Київ, КДАВТ, 20-22 листопада 2013р.) / М-во освіт і науки України, Держ. акад.. водн. транс.-К.:КДАВТ, 2013.- С. 170 – 171.
 • Семенчук Т.Б. Рефреймінг – сучасний інструмент організаційних змін / Т.Б. Семенчук: тези доп.// IХ mezinarodni vedecko-praktacka konference [«Vedecky prumysl evropeskeho kontinentu – 2013. Ekonomicke vedy. Marketing a management.»], (Praga, 27 listopadu – 05prosince 2013 roku)/ Praha.:Publishing House «Education and Science» s.r.o, 2013.– С. 26–27.
 • Семенчук Т.Б. Современные тенденции и прогноз развития мирового ВВП/ Т.Б. Семенчук: тези доп.// Міжн. наук.-практ. конф. [«Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних економічних відносин»], (Львів, ЛЕФ, 4-5 липня 2014р.) / ГО «Львівська економічна фундація». У 3-х частинах.-Львів:ЛЕФ, 2014.- Ч.2. – С. 29-31.
 • Семенчук Т.Б. Соціальна відповідальність бізнесу /Т.Б. Семенчук: тези доп. // Міжн. наук.-практ. конф. [«Економіко-екологічні проблеми розвитку транспортної галузі в сучасних умовах»], (Київ, КДАВТ, 27-28 листопада 2014р.) / М-во освіт і науки України, Держ. акад. водн. транс.-К.:КДАВТ, 2014.- С. 137-138.
 • Семенчук Т.Б. Оцінка досягнення цілей організації / Т.Б. Семенчук: тези доп.// International scientific-practical conference [«Modern transformation of economics and management in the era of globalization»], (Klaipeda, 29 January 2016)/ Klaipedos Universitetas.-Klaipeda: Baltija Publishing, 2016.– С. 95–97.
 • Семенчук Т.Б. Современный инструмент развития организации – «Кайдзен» / Т.Б. Семенчук: тези доп.// International scientific-practical conference [«Development of social and economic systems in a global competitive environment»], (Chisinau, Repablica Moldova, 26 Februarie 2016)/ Universitate De Stat Din Moldova, Facultatea De Stiinte Economice.- Chisinau: S.n., 2016.– С. 254–256.
І.В.

Тарновська Ірина Віталіївна

доцент кафедри, к.е.н., доцент

Навчальні посібники:

 • Економіка підприємств водного транспорту : Навчальний посібник/ Колектив авторів. За загальною редакцією В.Г. Коби. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2017. – 468 с.

Монографії:

 • Gladka, I. V. (2015). The development of on-line services in tourism // A new role of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects / Ed. by Y. S. Larina, O. O. Romanenko. USA, St. Louis, Missouri: Publishing House Science and Innovation Center, Ltd., 2015.- P. 491-500.

Наукові статті:

 • Гладка І.В. Удосконалення внутрішньоекономічних відносин судноплавних компаній України як пріоритетний фактор забезпечення їх сталого розвитку / І.В. Гладка, В.Г. Коба // Водний транспорт: Зб. наук. праць. – К.: КДАВТ, 2013. – Вип. 3(18). – с. 131-136.
 • Гладка І.В. Планування бюджетів менеджментських груп судноплавних компаній України / І.В. Гладка // Водний транспорт: Зб. наук. праць. – К.: КДАВТ, 2014. – Вип. 1(19). – с 233-239.
 • Гладка І.В. Методичні підходи до розробки системи стимулювання праці моряків / І.В. Гладка, В.Г. Коба // Водний транспорт: Зб. наук. праць. – К.: КДАВТ, 2014. – Вип. 3(21). – с 76-81.
 • Гладка І.В. Сучасний стан світового ринку круїзного судноплавства / І.В. Гладка // Зб. наук. праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2014. – Вип. 4(28). – с 13-17.
 • Гладка І. В. Організаційно-економічний механізм у системі внутрішньогосподарських відносин / І.В. Гладка // Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2015. – Вип. 51. – с. 181-186.
 • Гладкая И.В. Планирование экономической эффективности рейсов судоходной компании / И.В. Гладкая // «Научные труды Азербайджанской Государственной Морской Академии»: сб. научн. трудов. – Баку: АГМА, 2015. – Вып. 2. – С. 96-102.
 • Гладка І. В. Сучасні тенденції та особливості розвитку туризму в Україні / І.В. Гладка // Вісник Академії праці та соціальних відносин: Наук.-практ. збірник. – К.: АПСВ, 2015. – Вип. 1-2. – С. 64-67.
Т.О.

Войченко Тетяна Олександрівна

доцент кафедри, к.е.н., доцент

Наукові інтереси:

 • управління та розвиток змішаних перевезень;
 • ефективність управління транспортними підприємствами.

Монографії:

 • Войченко Т.О. Сутність та еволюція поняття «бенчмаркінг» / Г.Ю. Кучерук, О.В.Коваленко, Т.О. Войченко // Scientific publication. Collective monograph «A new role of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects» / Ed. by Y. S. Larina, O. O. Romanenko. USA, St. Louis, Missouri: Publishing House Science and Innovation Center, Ltd., 2015.- P. 80-88. (колект. монографія)

Наукові статті:

 • Войченко Т.О. Організація взаємодії залізничного і водного транспорту при змішаному перевезенні вантажів / Т.О. Войченко // Водний транспорт: Збірник наукових праць. Вип. №1(16). – К.: КДАВТ, 2013. – С.58-63.
 • Войченко Т.О. Сучасні підходи до управління і розвитку змішаних перевезень вантажів / Т.О. Войченко // Теорії мікро-макроекономіки: Збірник наукових праць. Вип. №40. – К.: Академія муніципального управління, 2013. – С.46-52.
 • Войченко Т.О. Формування системи оптимального управління мультимодальними перевезеннями / Т.О. Войченко, Л.В. Сінько // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 23 –24. –К.: ДЕТУТ, 2013. –С.6-11.
 • Войченко Т.О. Безперервне планування як інструмент комплексного управління суміжними видами транспорту / О.М.Тимощук, Т.О. Войченко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 26 . –К.: ДЕТУТ, 2013. –С.17-22.
 • Войченко Т.О. Концептуальні засади визначення сутності категорії «продуктивність» / Т.О. Войченко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 26 . –К.: ДЕТУТ, 2014. –С.6-11.
 • Войченко Т.О. Фактори та умови підвищення продуктивності підприємства / Т.О. Войченко // Водний транспорт: Збірник наукових праць. Вип. №1(19). – К.: КДАВТ, 2014. – С.110-116.
 • Войченко Т.О. Аналіз існуючих методик управління продуктивністю підприємства / Т.О. Войченко // Збірник наукових праць: «Проблеми системного підходу в економіці». Вип. 26. – К.: НАУ, 2014. – С. 139-144.
 • Войченко Т.О. Роль державного регулювання для розвитку внутрішнього водного транспорту України підприємства / Т.О. Войченко // Дослідження та оптимізація економічних процесів: кол. монографія / За ред. О.В. Манойленко.- Харків : НТУ «ХПІ», 2014.- С.254-266.
 • Войченко Т.О. Напрями інноваційної діяльності  у воднотранспортній галузі / Т.О. Войченко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 31. –К.: ДЕТУТ, 2015. – С.139-148.
 • Войченко Т.О. Проблеми управління персоналом на суднах морського і річкового транспорту / Т.О. Войченко // Збірник наукових праць Державного університету телекомунікацій:  «Економіка. Менеджмент. Бізнес».-Вип.3(13).-К.:ДУТ,2015.-С.61-65.
 • Войченко Т.О. Взаємодія суміжних видів транспорту у вузлових транспортно-вантажних центрах / Т.О. Войченко // Українські залізниці, № 9–10 (27–28), 2015.- С.40-42.
 • Войченко Т.О. Використання логістичного підходу в управлінні персоналом транспортного підприємства / Т.О. Войченко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 33. – К.: ДЕТУТ, 2015. –С.27-35.
 • Войченко Т.О. Трудові ресурси та їхня роль у результативності діяльності підприємства / Т.О. Войченко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 34. – К.: ДЕТУТ, 2015. –С.249-258.
 • Войченко Т.О. Критерії оцінки ефективності нововведень на транспортному підприємстві / Т.О. Войченко // Збірник наукових праць Державного університету телекомунікацій:  «Економіка. Менеджмент. Бізнес».-Вип.1(15).-К.:ДУТ,2016.-С.81-87.
 • Войченко Т.О. Ефективність управління транспортними підприємствами з використанням системи контролінгу / Т.О. Войченко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 35. – К.: ДЕТУТ, 2016. – С.26-37.
 • Войченко Т.О. Управління організаційно-економічними змінами на транспортних підприємствах./ Войченко Т.О., Кучерук Г.Ю.// Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 37. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 10 стор.
 • Войченко Т.О. Фактори реалізації стратегії зростання транспортних підприємств./ Войченко Т.О. // Збірник наукових праць  «Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» –  вересень 2017, 9 стор.
 • Войченко Т.О.  Current Issues of Creating Interactive Environment within Water Transport Company” («Актуальні питання створення інтерактивного середовища на підприємстві водного транспорту»).// Войченко Т.О.,Леонтьєва І.О.// Економічний часопис -ХХІ.- 2017
 • Войченко Т.О. Актуальні питання організації роботи з кадровими ресурсами на воднотранспортних підприємствах./ Войченко Т.О.,Леонтьєва І.О.// Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2017.- №1.
 • Войченко Т.О., Мельніченко Н.Д.: «Вдосконалення якості управлінських рішень у судноплавних компаніях»/ Збірник НАУ “Проблеми системного підходу в економіці № 4(66) 2018, – с. 49-54. [фахове видання]
 • Войченко Т.О. Стратегічний управлінський облік як інструмент управління в сучасних судноплавних компаніях/ Стійкий розвиток підприємств у мінародному економічному просторі: монографія / За редакцією Ареф’євої О.В. – К.: ФОП Маслаков, 2018.- С.312-321.
 • Войченко Т.О. Шляхи підвищення ефективності експлуатації засобів водного транспорту/ Новітні технології. Збірник наукових праць Приватного вищого навчального закладу «Університет новітніх технологій». – К.: ПВНЗ «Університет новітніх технологій», 2018– Випуск 2(6). – С.137-141
 • Войченко Т.О. Сутність і структура соціально-комунікативної компетентності майбутніх судноводіїв морського і річкового флоту/ Тези доповіді ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства» (8 листопада 2018р.) Інститут професійно-технічної освіти  Національної академії педагогічних наук України
 • Войченко Т.О. Державно-приватне партнерство як інструмент інвестиційного розвитку транспортної галузі/ Тези доповіді Міжнародної Науково-практичної конференції «Сучасні проблеми глобалізаційних процесів у світовій економіці» (м. Киів 12 листопада 2018 р.). Національний авіаційний університет.- 2018.- С.28.
 • Войченко Т.О., Ганношина І.М. Аналіз факторів забезпечення безпеки судноплавства/ Новітні технології. Збірник наукових праць Приватного вищого навчального закладу «Університет новітніх технологій». – К.: ПВНЗ «Університет новітніх технологій», 2018– Випуск 3(7). – С.27-32.
 • Войченко Т.О. Стратегічний управлінський облік в обліково-аналітичному контурі судноплавних компаній/ Тези доповіді міжнародної науково-практичної інтернет-конференції памяті професора М.Г. Михайлова  «Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобалізації» (м. Суми 22 листопада  2018р.).- – С.33-35.
Хліповка Ю.М.

Чичкан Юлія Миколаївна

доцент кафедри, к.е.н., доцент

Наукові інтереси:

 • електронна комерція;
 • маркетинг у соціальних мережах;
 • інформаційні технології у навчанні та бізнесі;
 • інноваційні методи навчання.

Навчальні посібники

 • Офісний менеджмент. / Скібіцька Л. І., Щелкунов В. І., Сівашенко Т. В., Чичкан-Хліповка Ю.М. Навчальний посібник, рекомендований МОНМС України для студентів вищих навчальних закладів. — Вид-во «Центр учбової літератури». — К.: 2014 р. — 616 с. (З грифом МОНМС України).
 • Офісний менеджмент. Практикум. / Скібіцька Л. І., Щелкунов В. І., Сівашенко Т. В., Чичкан-Хліповка Ю.М. Навчальний посібник, рекомендований МОНМС України для студентів вищих навчальних закладів. — Вид-во «Центр учбової літератури». — К.: 2016 р. — 360 с. (З грифом МОН України).

Наукові статті:

 • Чичкан Ю.М., Лучникова Т.П.  Формування професійних компетенцій інтернет-маркетолога в еру інформаційних технологій. Причорноморські економічні студії. [Зб. наук. праць / гол. ред. Шапошников К.С.] — Вип. 29. — Ч. 2, Одеса, 2018. — С. 20-25.
 • Чичкан Ю.М., Лучникова Т.П. Особливості просування освітніх проектів у соціальних мережах. // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «економіка та управління». – 2018.- № 42(2). – С. 111-122.
 • Осокіна А.В., Чичкан-Хліповка Ю.М. Теоретико-прикладні аспекти управління операційною ефективністю підприємства. Чернігівський науковий часопис. Електр. зб. наук.праць / гол. ред. Гонта О. І.] — Серія 1. — Економіка і управління. — № 1 (6), Чернігів, 2015. — С. 46—56.
 • Паламарчук В.А., Чичкан-Хліповка Ю.М. Види послуг у відтворювальному процесі. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. [Зб. наук. праць / наук. ред. Сич Є.М. та ін.] — Вип. 36, К.: НАУ, 2013. —С. 56—59.
 • Чичкан-Хліповка Ю.М. Стратегічні рішення авіакомпанії щодо аутсорсингу робіт з технічного обслуговування повітряних суден. Стратегія економічного розвитку України. [Зб. наук.праць / гол. ред. Наливайко А.П.] — Вип. 33, К.: КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2013. — С. 184—192.
 • Чичкан-Хліповка Ю.М. Контролінг як інструмент антикризового управління суб’єкта надання послуг пасажирських автобусних перевезень. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) [Науковий журнал / гол. ред. М.С. Кулик] — Вип. 4, К.: НАУ, 2013. — С. 208—214.

Тези доповідей:

 • Y. Chychkan-Khlipovka, V. Palamarchuk. The Development of Production Infrastructure of Airlines // Авіа–2011: ХІ  міжнар. наук.-техн. конф., 21–23 травня 2013 р. — К.: НАУ, 2013. — Том 4. — 30.48 с.
 • Чичкан-Хліповка Ю.М. Процеси реверсивної логістики в інтегрованих логістичних ланцюгах поставок // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды: ХІ междунар. научно-практ. конф., 25–26 окт. 2013 г. — К., 2013. — 613 с.
 • Чичкан-Хліповка Ю.М. Стратегія аутсорсингу робіт з технічного обслуговування сучасних повітряних суден // Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу: міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 листопада 2013 р. — К.: КНЕУ, 2013. — 414 с.
 • Чичкан-Хліповка Ю.М. Коучинг як інструмент підвищення рівня самоорганізованості менеджерів // Тренінгові технології в освіті та бізнесі: зб. матер. ІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., 18-21 лютого 2014 р. — К.: КНЕУ, — 2014. — 100 с.
 • Чичкан-Хліповка Ю.М., Алишева В.Д. Теорія обмежень як інструмент управління мікрологістичними системами // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды: ХІІ междунар. научно-практ. конф., 23–24 окт. 2014 г. — К., 2014. — 300 с.
 • Чичкан-Хліповка Ю.М., Осокіна А.В. Застосування прикладного інструментарію під час викладання дисципліни «Операційний менеджмент» // Інновації в бізнес-освіті : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 27 берез. 2015 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. В. Востряков (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 250.
 • Чичкан Ю.М. Особливості викладання навчальної дисципліни «Електронна комерція» для майбутніх бакалаврів з менеджменту організацій // Scientific development and achievements: Proceedings of the International Scientific Conference December 1, 2017 in the city St. Andrews, Scotland, UK / ed. for the production Holdenblat M.A. − Printing House «Drukar», 2017. − Part 2. − P. 232.
 • Чичкан Ю.М. Можливості застосування маркетингу у соціальних мережах // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. (19–20 квітня 2018 р.). — К. : КНЕУ, 2018. — 503.
 • Чичкан Ю.М. Прикладні аспекти застосування академічного коучингу // Наука та освіта: ключові питання сучасності: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 18 травня 2018 р. у м. Чернігів: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» / відп. за випуск Голденблат М.А. / ГО «Європейська наукова платформа». – Київ, 2018. – Т.6. – с.130.

Методичні праці:

 • Григорак М.Ю., Чичкан-Хліповка Ю.М. Операційний менеджмент. Методичні рекомендації до практичних занять та виконання домашнього завдання для студентів напряму підготовки 6.030601«Менеджмент». — К.: НАУ, 2014. — 32с.
 • Григорак М.Ю., Чичкан-Хліповка Ю.М. Операційний менеджмент. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи «Проектування операційної системи підприємства» для студентів спеціальності 6.030601 «Логістика». — К.: НАУ, 2014. — 32с.
 • Харчук О.Г., Чичкан Ю.М. Оперційний менеджмент. Методичні вказівки до виконання курсової роботи спеціальності 073 «Менеджмент» ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання / Харчук О.Г., Чичкан Ю.М. – К.: ДУІТ, 2018. – 49 с.
О.Г.

Харчук Олена Георгіївна

доцент кафедри, к.е.н., доцент

Є автором  понад 140  наукових  та навчально -методичних робіт,  у тому числі 1 навчального посібника з грифом МОН.

Наукові інтереси:

 • дослідження проблем розвитку операційного менеджменту;
 • визначення складових та організаційного забезпечення прийняття управлінських рішень в організації.

Навчальні посібники:

 • Бакаєв Л.О., Бакаєва І.Г., Харчук О.Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навчальний посібник з грифом МОН. К.:ДЕТУТ,2013.-269с.

Наукові статті:

 • Харчук О.Г. Курмаз Я.В., Ефективність планування контейнерних перевезень на залізничних підприємствах//Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія „Економіка і управління”.– Вип. 33. – К.: ДЕТУТ, 2015.– С. 161-169 .
 • Харчук О.Г. Берлюта І.С. Перспективи розвитку ринку зерна в Україні та його експортного потенціалу //Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія „Економіка і управління”.– Вип. 33. – К.: ДЕТУТ, 2015.– С. 402-411.
 • Харчук О.Г. Стратегічні завдання, що вирішуються в операційному менеджменті//Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія „Економіка і управління”. – Вип. 32. –К.: ДЕТУТ, 2015. С. 321-327.
 • Харчук О.Г. Берлюта І.С. Ефективність перевезення зернових вантажів залізничним транспортом//Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія „Економіка і управління”.– Вип. 34. –К.: ДЕТУТ, 2015.– С. 155-162.
 • Харчук О.Г. Сколота Е.В, Управління фінансовою діяльністю  підприємства залізничного транспорту//Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія „Економіка і управління”.– Вип. 34. –К.: ДЕТУТ, 2015.– С. 162-168.
 • Харчук О.Г. Соколенко В.Ю, Діагностування й оцінювання параметрів кризи підприємства//Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія „Економіка і управління”.– Вип. 34. –К.: ДЕТУТ, 2015.– С. 415-424.
 • Харчук О.Г. Шевчук В.Ю., Оцінка та контроль виконання стратегічного плану організації//Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія „Економіка і управління”.– Вип. 34. –К.: ДЕТУТ, 2015.– С. 424-431.
 • Харчук О.Г. Кузичкіна С.П., Сучасний стан та перспективи розвитку ринку алкогольних напоїв України//Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія „Економіка і управління”.– Вип. 34. –К.: ДЕТУТ, 2015.– С. 402-415.
 • Харчук О.Г. Герега Т.С., Роль якості перевезень в розвитку транспортного обслуговування» / О. Г. Харчук, Т. С. Герега //  Збірник  наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту,  Секція  «Загально-транспортні проблеми», випуск 32, серія «Економіка управління»– К.: ДЕТУТ, 2016.
 • Харчук  О.Г. Василівський Б., Проблеми та перспективи розвитку  аграрного виробництва в Україні//Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія „Економіка і управління”.– Вип. 36. –К.: ДЕТУТ, 2016.– С. 273-281.
 • Харчук О.Г., Арділан В.В., Деякі аспекти розвитку добувної промисловості і розроблення кар’єрів в Україні та збільшення їх частки експорту до Європейського Союзу//Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія „Економіка і управління”.– Вип. 36. –К.: ДЕТУТ, 2016.– С. 265-273.
 • Харчук О.Г., Мокрицька Г.С., Підвищення ефективності роботи підприємства як важливе завдання менеджменту//Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія „Економіка і управління”.– Вип. 37. –К.: ДЕТУТ, 2016.– С. 280-290.
 • Харчук О. Г., Кривенко О. М. Залізничні міжнародні транспортні коридори України та роль УДЦТС «Ліски» в їх розвитку // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. — Вип. № 15 (37). – Київ: 2017. 2 том. – С. 63-69.
 • Харчук О. Г., Іванець О. С. Інструментарій визначення послідовності робіт // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. — Вип.  № 15 (37). – Київ: 2017. 2 том. – С. 59-63.
 • Харчук О.Г., Батечко І.Г., Основи міжнародних  логістичних  систем,  управління  запасами і складським господарством  //Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія „Економіка і управління”.– Вип. 39. –К.: ДЕТУТ, 2017.– С. 301-311.
 • Харчук О.Г., Романчук  І.Г,  Деякі аспекти матеріально – технічного  забезпечення:  координація закупівель залізничного транспорту//Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія „Економіка і управління”.– Вип. 38. –К.: ДЕТУТ, 2016.– С. 93-100.
 • Харчук О. Г., Смирно І. М. Розвиток реклами на транспортних засобах // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. — Вип. № 15 (37). – Київ: 2017. 2 том. – С. 69-74.
 • Харчук.О.Г, Безносько М.О. Критерії вибору перевізника для підприємства [Електронний ресурс] / О. Г. Харчук, М. О. Безносько //Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017.– № 20. – Режим доступу до статті: http//global-nationаl.in.ua/issue-20-2017.
 • Харчук О.Г., Корчевська А. М. УДЦТС «Ліски» як складова комплексного обслуговування клієнтів на ринку транспортних послуг [Електронний ресурс] / О. Г. Харчук, А.М. Корчевська //Глобальні та національні проблеми економіки. –  2017.– № 20. – Режим доступу до статті: http//global-nationаl.in.ua/issue-20-2017.
 • Харчук О.Г., Черевач С.А. Тенденції сучасного розвитку рекламного ринку в Україні [Електронний ресурс] / О. Г. Харчук, С.А. Черевач//Глобальні та національні проблеми економіки. –  2017.– № 20. – Режим доступу до статті: http//global-nationаl.in.ua/issue-20-2017.
 • Харчук О.Г., Особливості надання публічних послуг в Україні [Електронний ресурс] / О. Г. Харчук //Глобальні та національні проблеми економіки. –  2018.– № 23. – Режим доступу до статті: http//global-nationаl.in.ua/issue-23-2018. Index Copernicus. Стор 432-436.
 • Харчук  О.Г.,  Тимченко Є. С. Специфіка тарифної політики залізниць по перевезенню вантажів  у транзитному сполученні [Електронний ресурс] / О. Г. Харчук, Є. С. Тимченко // Економіка та суспільство. –  2018.– № 17. – Режим доступу до журналу:  http://economyandsociety.in.ua. Index Copernicus

Тези доповідей:

 • Харчук О.Г., Сколота Е.В., Дирекція залізничних перевезень як найважливіша організаційна ланка залізничного транспорту, Збірник тез XLVI Науково-практичної конференції аспірантів, магістрів і студентів «Основні напрями реформування залізничного транспорту України» Державного економіко-технологічного університету транспорту: – К.:ДЕТУТ, 2016. – С.303-305
 • Харчук О.Г., Cоколенко В.Ю., Кризові явища в макросередовищі України,  Збірник тез XLVI Науково-практичної конференції аспірантів, магістрів і студентів «Основні напрями реформування залізничного транспорту України» Державного економіко-технологічного університету транспорту: – К.:ДЕТУТ, 2016. – С.305-306.
 • Харчук О.Г., Іванець О.С., Визначення послідовності проведення наукового аналізу кризової ситуації на підприємстві, Збірник тез XLVII Науково-практичної конференції аспірантів, магістрів і студентів «Залізниця: вчора, сьогодні, завтра» Державного економіко-технологічного університету транспорту: – К.:ДЕТУТ, 2016. – С.128-130.
 • Харчук О.Г., Іванова Т.П., Оцінка і контроль виконання стратегії організації Збірник тез XLVI IНауково-практичної конференції аспірантів, магістрів і студентів «Залізниця: вчора, сьогодні, завтра» Державного економіко-технологічного університету транспорту: – К.:ДЕТУТ, 2016. – С.130-131.
 • Харчук О.Г., Кацалап В.І, Шляхи удосконалення рухомого складу залізничного транспорту Збірник тез XLVI IНауково-практичної конференції аспірантів, магістрів і студентів «Залізниця: вчора, сьогодні, завтра» Державного економіко-технологічного університету транспорту: – К.:ДЕТУТ, 2016. – С.146-148.
 • Харчук О.Г., Томашевський К.В., Роль та принципи державного управління в галузі транспорту, Збірник тез XLVI IНауково-практичної конференції аспірантів, магістрів і студентів «Залізниця: вчора, сьогодні, завтра» Державного економіко-технологічного університету транспорту: – К.:ДЕТУТ, 2016. – С.307-308.
 • Харчук О.Г., Лементарьов О.Р., Аналіз якості послуг, що надаються пасажирам на залізничному транспорті, Збірник тез XLVI IНауково-практичної конференції аспірантів, магістрів і студентів «Залізниця: вчора, сьогодні, завтра» Державного економіко-технологічного університету транспорту: – К.:ДЕТУТ, 2016. – С.190-192.
 • Харчук О.Г., Овчарик В.М., Сіткове планування як сучасний метод планування і керування діяльністю підприємств, Збірник тез XLVI IНауково-практичної конференції аспірантів, магістрів і студентів «Залізниця: вчора, сьогодні, завтра» Державного економіко-технологічного університету транспорту: – К.:ДЕТУТ, 2016. – С.233-234.
 • Харчук О.Г., Ходоровська М.Л., Аналіз інвестиційною діяльністю України, Збірник тез XLVI IНауково-практичної конференції аспірантів, магістрів і студентів «Залізниця: вчора, сьогодні, завтра» Державного економіко-технологічного університету транспорту: – К.:ДЕТУТ, 2016. – С.332-333.
 • Харчук О.Г., Кривенко О.М., Вимоги щодо організаційної структури управління підприємством, Збірник тез XLVI IНауково-практичної конференції аспірантів, магістрів і студентів «Залізниця: вчора, сьогодні, завтра» Державного економіко-технологічного університету транспорту: – К.:ДЕТУТ, 2016. – С.175-177.
 • Харчук О.Г.,   Галета К.В., Зовнішньоекономічні та торговельні відносини між Францією та Україною,  Збірник  тез XLVIII Науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів, магістрів і спеціалістів «Залізничний транспорт: сучасні проблеми науки»– К.:ДЕТУТ, 2017. – С.179-180.
 • Харчук О.Г. Титарук А.Я., Функції експедитора як суб’єкта ринку транспортно-експедиційних послуг Збірник  тез XLVIII Науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів, магістрів і спеціалістів «Залізничний транспорт: сучасні проблеми науки»– К.:ДЕТУТ, 2017. – С.237-239.
 • Харчук О.Г. Черевач С.А., Управління фінансовою кризою підприємства в сучасних  умовах Збірник  тез XLVIII Науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів, магістрів і спеціалістів «Залізничний транспорт: сучасні проблеми науки»– К.:ДЕТУТ, 2017. – С.247-248.
 • Харчук О.Г. Корчевська А.М., Зміни у розвитку підприємства Збірник  тез XLVIII Науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів, магістрів і спеціалістів «Залізничний транспорт: сучасні проблеми науки»– К.:ДЕТУТ, 2017. – С.197-198.
 • Харчук О.Г. Демченко О.Ю., Порівняння міжнародних пасажирських залізничних сполучень  з метою скорочення відстаней Збірник  тез XLVIII Науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів, магістрів і спеціалістів «Залізничний транспорт: сучасні проблеми науки»– К.:ДЕТУТ, 2017. – С.182-184.
 • Харчук О.Г Cмирно І.М., Управління прибутком на підприємстві Збірник  тез XLVIII Науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів, магістрів і спеціалістів «Залізничний транспорт: сучасні проблеми науки»– К.:ДЕТУТ, 2017. – С.235.
 • Харчук О.Г Крукович І.О., Управління конфліктами на підприємствах залізничного транспорту, Збірник  тез XLVIII Науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів, магістрів і спеціалістів «Залізничний транспорт: сучасні проблеми науки»– К.:ДЕТУТ, 2017. – С.198-200.
 • Харчук О.Г Валицький О.С., Шляхи підвищення якості обслуговування пасажирів на залізничному транспорті.  Збірник  тез XLVIII Науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів, магістрів і спеціалістів «Залізничний транспорт: сучасні проблеми науки»– К.:ДЕТУТ, 2017. – С.177-179.
 • Харчук О.Г Сперкач І.В.,  Особливості управління персоналом на залізничному підприємстві, Збірник  тез XLVIII Науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів, магістрів і спеціалістів «Залізничний транспорт: сучасні проблеми науки» – К.:ДЕТУТ, 2017. – С.236-237.

Методичні праці:

 • Двуліт З.П. Харчук О. Г. Стратегічний менеджмент: Методичні вказівки щодо проведення практичних занять та самостійного опрацювання матеріалу для студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» денної та заочної форм навчання. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 103 с.
 • Харчук О. Г. Операційний менеджмент: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». – К.: ДЕТУТ, 2014. – 83 с.
 • Бакаєв Л. О., д.е.н., проф., Бакалінський О. В., д.е.н., проф., Двуліт З. П., к.е.н., доц., Колесникова Н.М., д.е.н., проф., Харчук О. Г., к.е.н., доц. Методичні поради щодо організації підготовки шодо складання державного іспиту з фаху для студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» усіх форм навчання. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 143с.
 • Програма виробничої та переддипломної практик для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»/ Бакаєв Л.О.,Бакаєва І.Г./ . К.:ДЕТУТ,2015.-22с.
 • Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 6.030601, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» /Бакаєв Л.О., Вертель В.В., Харчук О.Г. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 51 с.
 • Оперційний менеджмент: Методичні вказівки до виконання курсової роботи спеціальності 073 «Менеджмент» ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання/ Харчук О.Г., Чичкан Ю.М. – К.: ДУІТ, 2018. – 49 с.
А.М.

Брайковська Анна Миколаївна

доцент кафедри, к.е.н., доцент

Професійний коуч, ICF. Сертифікований бізнес-тренер. Персональний сайт:www.braykovsky.com.ua

Наукові інтереси:

 • психологія лідерства та комунікації в менеджменті;
 • управління конкурентоспроможністю підприємства;
 • корпоративна соціальна відповідальність та соціальне підприємництво;
 • коучинг-технології в освіті та академічний коучинг.

Наукова діяльність

Наукові статті:

 • Стан та перспективи розвитку ринку контейнерних перевезень України / Брайковська А., Теплюк А.// Збірник науковихпрацьДерж. економ.-технол. університету транспорту: Серія «Економіка та управління». – 36 вип. – 2016. – С 2 – 13.
 • Брайковська А.М. Впровадження соціальної відповідальності транспорту згідно збалансованої системи показників, Ефективна економіка – № 7/2015.– http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4204&p=1
 • Брайковська А.М. Соціальна відповідальність як фактор конкуренто-спроможності залізничного транспорту в ЄС / Збірник наукових праць Держ. економ.-технол. університету транспорту: Серія «Економіка та управління». – 31 вип. – 2015. – С. 54–63.
 • Міжнародний досвід впровадження соціальної відповідальності у діяльність операторів залізничного транспорту / Бакаєв Л.О., Брайковська А.М. // Збірник наукових праць Держ. економ.-технол. університету транспорту: Серія «Економіка та управління». – 30 вип. – 2014. – С. 175– 186.
 • Підвищення ефективності змішаних вантажних перевезень за рахунок впровадження мультимодальних технологій / Підлісний П. І., Брайковська А. М.// Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 2. – С. 67–74.
 • Брайковська А.М. Дослідження особливостей формування ринку транспортних послуг як середовища функціонування підприємств транспорту / Економіст. – 2012. – № 9. – С. 50–54.

Закордонні видання:

 • Брайковская А. Н.Механизм обеспечения конкурентоспособности операторской компании на рынке смешанных перевозок / Экономика и предпринимательство.– Москва, 2013. – №7. – С. 405–

Тези доповідей:

 • Брайковська А.М. Актуальність вдосконалення організаційного забезпечення Київської дирекції залізничних перевезень / Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «ЕКУЗТ-2015: Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті» (30 червня – 1 липня 2015, м. Одеса). – Режим доступу: http://www.ekuzt.gov.ua
 • Брайковська А.М. Впровадження технологій дистанційного навчання як спосіб забезпечення якості освітнього процесу у ВНЗ / “Сучасний підхід до використання новітніх технологій в системі підготовки фахівців транспортної галузі”, 2015 р. – К.: ДЕТУТ: 2015.
 • Інформаційно-комунікативні технології у підготовці та формуванні світогляду менеджерів транспорту / Брайковська А.М., Костюченко Л.В. // “Сучасний підхід до використання новітніх технологій в системі підготовки фахівців транспортної галузі”, 2014 р. – К.: ДЕТУТ: 2014.
 • BraikovskaA. LogisticandMarketingActivityinMixedFreightOptimisation / Economics: CurrentAffairsandDevelopmentProspects: Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 березня 2012 р. – К.: Видавництво Європейського університету, 2012. – С. 64–67.
 • Ключові позиції координаторів (від закладу та факультетів) в практичних і навчальних аспектах реалізації кредитно-трансферної системи / Двуліт З.П., Брайковська А.М. // Збірник тез науково-методичної конференції університету «Проблеми та особливості впровадження в навчальний процес Європейської кредитно-трансферної системи» (17-18 листопада 2011 р.) – Київ: ДЕТУТ, 2011.- С.62-65.

Методичні праці:

 • Брайковська А.М. Методичнівказівки до лабораторних занять та самостійноговивченнядисципліни «Електроннакомерція» для студентівденної та заочної форм навчання / К.: ДЕТУТ, 2015. – 63 с.
 • Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форм навчання галузей знань «Маркетинг» /Брайковська А.М., Карась О.О. // К.: ДЕТУТ, 2014. – 79 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної та заочної форм навчання / Карась О.О., Дідовець І.В., Брайковська А.М., // К.: ДЕТУТ, 2012. – 25 с.
П.О. 1

Скок Павло Олександрович

доцент кафедри, к.н.д.у.

Наукові інтереси:

 • механізми й інструменти фінансово-економічної політики держави;
 • державне управління інтеграційними процесами у сфері надання освітніх послуг;
 • фінансові механізми державної підтримки експортного виробництва.

Наукові статті:

 • Скок П.О. Основні механізми й інструменти фінансово-економічної політики держави/ П.О. Скок // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 2017. – Вип.13. – С. 24-31.
 • Skok P.O. Financial instruments of state support provided to enterprises in european union countries/ P.O. Skok // International journal of innovative technologies in economy. (Фінансові інструменти державної підтримки, надані підприємствам у країнах Європейського Союзу) – 2017. – № 1(7). – pp. 42 – 46.
 • Скок П.О. Стратегії управління фінансовими інноваціями в банках та небанківських кредитних організаціях/ П.О. Скок // Науково-практичний журнал «Агросвіт». – 2016. – № 21. – С. 26 – 30.
 • Скок П.О. Ризики впровадження фінансових інновацій в банках / П.О. Скок// Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». – 2016. – № 10. – С. 41 – 44.
 • Скок П.О. Експортно-кредитні агентства в системі фінансових механізмів торговельної політики держави / П.О. Скок // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – 2016. – Вип. 21. – С. 173 – 176.
 • Скок П.О. Фінансові механізми державної підтримки експортного виробництва / П.О. Скок // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії».  – 2016. – Вип. 10. –  С.  229 – 234.
В.П. 1

Власова Валентина Петрівна

доцент кафедри, к.е.н.

Навчальні посібники:

 • Економіка підприємств водного транспорту : Навчальний посібник/ Колектив авторів. За загальною редакцією В.Г. Коби. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2017. – 468 с.

Наукові статті:

 • Власова В. П. Формування механізму партнерства держави та бізнесу на сучасному етапі розвитку національної економіки / О. О. Карпенко, В. П. Власова, // Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. пр. – К. : НАУ, 2013. –Вип. 44. – С. 49–57.
 • Власова В. П. Концесія як основна модель реалізації державно-приватного партнерства в морських торговельних портах / В. П. Власова, Т. М. Шелест // Теорії мікро-макроекономіки : зб. наук. пр. АМУ. – К. : АМУ, 2013. – Вип. 40. – С. 142–149
 • Власова В. П. Світовий досвід та перспективи впровадження державно-приватного партнерства в морських торговельних портах України / В. П. Власова // Зб. наук. пр. ТДАУ (економічні науки). – Мелітополь : ТДАУ, 2014. – Вип. 4 (28). – С. 24–28.
 • Власова В. П. Сучасні наукові підходи щодо дефініції морський порт / В. П. Власова // Водний транспорт : зб. наук. пр. КДАВТ. – К. : КДАВТ, 2013. – Вип. 3 (18). – С. 115–119.
 • Власова В.П., Журба І.В. Аналіз витрат державного підприємства«Адміністрація морськихпортів України». / В.П. Власова, І.В.  Журба //  Глобальні та національні проблеми економіки: зб. наук. пр. МНУ.- Миколаїв, 2016. – Вип. № 14 С. 303–307.

Статті у фахових виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз:

 • Власова В. П. Економічний механізм визначення концесійних платежів при реалізації проектів ДПП в морських торговельних портах України / О. Є. Бабина, В. П. Власова // Бізнесінформ : наук. журн. – Харків : ВД «Инжек», 2015. – № 2. – С. 162–168.
 • Власова В. П. Аналіз діяльності та перспектив розвитку морських портів України / В. П. Власова // Водний транспорт : зб. наук. пр. КДАВТ. – К. : КДАВТ, 2015. – Вип. 1 (22). – С. 70–75.
 • Власова В.П., Інноваційні методи в управлінні персоналом транспортних підприємств/ В.П Власова., О.С. Педоренко // Водний транспорт : зб. наук. пр. КДАВТ. – К.: КДАВТ, 2016. – Вип. 2 (25). − С. 145−152
 • Власова В. П. Концесія як інструмент оновлення портової інфраструктури / В. П. Власова // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ : зб. наук. пр. АПСВУ. – К. : АПСВУ, 2015. – Вип. 1 (22). – С. 38–43.
 • Власова В. П. Аналіз європейського досвіду впровадження концесійної форми державно-приватного партнерства у морських портах / О. О. Карпенко, В. П. Власова // Бізнесінформ : наук. журн. – Харків : ВД «Инжек», 2015. – № 6. – C. 43–46
 • Власова В. П. Характеристика законодавства в сфері державно-приватного партнерства у портах України. / А. О. Власов, В. П. Власова // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ : зб. наук. пр. АПСВУ. – К.: АПСВУ, 2015. – Вип. 1-2 (15). – С. 91–97.
 • Власова В. П. Аналіз та систематизація методичних підходів до визначення розміру концесійних платежів у морських портах В. П. Власова// Бізнес інформ: Науковий журнал, 2016. – №11 – Харків: ВД”Инжек”, 2016.  С 149-155.
 • Власова В. П., Карпенко О. О. Ідентифікація ризиків при реалізації концесійних проектів у морських портах України/ В. П. Власова, О. О.  Карпенко // Бізнес Інформ. – 2018. – №3. – C. 224–230.
E.m. 4

Бондаренко Євген Михайлович

доцент кафедри, к.н.д.у.

Наукові інтереси:

 • менеджмент;
 • особливості розвитку організаційної культури;
 • соціальні аспекти формування корпоративної культури;
 • управління конфліктами в організації;
 • лідерство та особливості формування іміджу керівника;
 • соціальні ролі і відносини в колективі.

Наукова діяльність:

Монографії:

 • Управління персоналом публічної влади: світоглядний аспект : монографія / С.М. Серьогін, О.В. Антонова, В.М. Дрешпак,І.В. Письменний, І.І. Хожило, В.В. Лола, Н.Л. Виноградова,С.А. Могильний, О.В. Петренко, Н.Г. Сорокіна, О.В. Каховська,І.І. Шпітун, Т.В. Безверха, О.В. Акуленко, Є.М. Бондаренко; за заг. та наук. ред. С.М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 160 с.

Наукові статті:

 • Бондаренко Є. Організаційна культура державної служби: сутнісні характеристики та визначення поняття / Євген Бондаренко // Публічне адміністрування: теорія та практика – 2009. – Вип. 2 (2) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Patp/2009_2/ 09bemhvp.pdf.
 • Бондаренко Є. М. Фактори формування організаційної культури державної служби / Є. М. Бондаренко // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Х. Вид-во  ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – № 2 (42). – С. 364 – 372.
 • Бондаренко Є. Традиція як фактор формування та елемент організаційної культури державної служби / Євген Бондаренко // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. ДРІДУ НАДУ. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2012. – Вип. 4 (15). – С. – 209 – 217.
 • Бондаренко Є. М. Авторитет у структурі організаційної культури державної служби  / Є. М. Бондаренко // Вісник Академії митної служби України : зб. наук. пр. – серія “Державне управління”. –  2012. – № 2 (7). – С. 84 – 91.
 • Бондаренко Є. Традиція, авторитет, ритуал у циклі розвитку організаційної культури державної служби / Євген Бондаренко // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. ДРІДУ НАДУ. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 1 (16). – С. 186 – 194.
 • Бондаренко Е. М. Управление процессом развития организационной культуры государственной службы: циклический подход / Е. М. Бондаренко // Вестник государственного и муниципального управления: журнал Орловской академии государственной службы. – 2013. – № 1. – С. 30 – 37.
Н.Д.

Мельніченко Наталія Дмитрівна

старший викладач кафедри

Наукові інтереси:

 • сучасні підходи до управління персоналом;
 • вдосконалення якості управлінських рішень у судноплавних компаніях.

Навчальні посібники:

 • Економіка підприємств водного транспорту : Навчальний посібник/ Колектив авторів. За загальною редакцією В.Г. Коби. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2017. – 468 с.

Наукові статті:

 • Мельніченко Н.Д., Войченко Т.О. «Вдосконалення якості управлінських рішень у судноплавних компаніях»/ Збірник НАУ “Проблеми системного підходу в економіці № 4(66) 2018, – с. 49-54. [фахове видання]

Тези доповідей:

 • Тези: Інформаційне забезпечення досліджень зайнятості в неформальному секторі економіки./ Мельніченко Н.Д.,Валявська Н.О. – Міжн. наук.–практ. конф. [«Економіко–екологічні проблеми розвитку транспортної галузі в сучасних умовах»], (Київ, КДАВТ, 27–28 листопада 2014р.) / М–во освіт і науки України, Держ. акад. водн. транс.–К.:КДАВТ, 2014.– С.56 –59.
 • Тези: Проблеми сегментації ринку праці ./ Мельніченко Н.Д.- Міжн. наук.–практ. конф. [«Економіко–екологічні проблеми розвитку транспортної галузі в сучасних умовах»], (Київ, КДАВТ, 27–28 листопада 2014р.) / М–во освіт і науки України, Держ. акад. водн. транс.–К.:КДАВТ, 2014.– С.56 –59.
 • Статистичні вивчення якості робочої сили ./ Мельніченко Н.Д. Куриленко Т.П.- 19-та Наук.-метод. конф. викл., асп. та студ., (Київ, КДАВТ, 25-27 берез. 2015 р.): тези доп. – Ч. 2 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КДАВТ. – К. : КДАВТ, 2015.– Іч.С. 13-14.
 • Світові туристичні тренди 2015року ./ Мельніченко Н.Д. \- Всеукраїнський науково-практичний семінар, (Київ, КДАВТ, 26 лютого. 2015 р.): тези доп. – / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КДАВТ. – К. : КДАВТ, 2015.– С.26.
 • Економічна концепція людського розвитку в Україні./ Мельніченко Н.Д., Костецька Д.В. – 19-та Наук.-метод. конф. викл., асп. та студ., (Київ, КДАВТ, 25-27 берез. 2015 р.): тези доп. – Ч. 2 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КДАВТ. – К. : КДАВТ, 2015.– Іч.С. 13-14.
 • Тези: Бізнес школи в майбутньому./ Ящук Р.М., Мелніченко Н.Д. – Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Ч.2. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2016. – С. 122-126.
 • Тези: Трансформація зайнятості в перехідний період./ Кушнір І.І., Мельніченко Н.Д.- 19-та Наук.-метод. конф. викл., асп. та студ., (Київ, КДАВТ, 29-31 берез. 2016 р.): тези доп. – Ч. 1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КДАВТ. – К. : КДАВТ, 2016.– Іч.С. 30-31.
 • Тези: Стан соціального партнерства в Україні та основні напрямки його розвитку./ Литвин О.М., Мельніченко Н.Д. – 19-та Наук.-метод. конф. викл., асп. та студ., (Київ, КДАВТ, 29-31 берез. 2016 р.): тези доп. – Ч. 1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КДАВТ. – К. : КДАВТ, 2016.– Іч.С. 31-32.
 • Тези: Причини виникнення і усування трудової міграції./ Дребот К.І., Мельніченко Н.Д. – 19-та Наук.-метод. конф. викл., асп. та студ., (Київ, КДАВТ, 29-31 берез. 2016 р.): тези доп. – Ч. 1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КДАВТ. – К. : КДАВТ, 2016.– Іч.С. 32-33.
 • Тези: Екологічний бізнес – міф чи реальність?./ Гранківська А.Р., Мельніченко Н.Д. – 19-та Наук.-метод. конф. викл., асп. та студ., (Київ, КДАВТ, 29-31 берез. 2016 р.): тези доп. – Ч. 1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КДАВТ.  – К. : КДАВТ, 2016.– Іч.С. 35-36.
Т.П.

Лучникова Тетяна Петрівна

старший викладач кафедри

Наукові інтереси:

 • дослідження проблеми ефективного використання транзитного потенціалу України.

Наукова діяльність:

Монографія:

 • Лучникова Т.П. Особливості функціонування залізничних підприємств на ринку транзитних вантажних перевезень// Стійкий розвиток підприємств у міжнародному економічному просторі: Монографія/За редакцією Ареф’євої О.В. – К.: Видавництво, 2018. – 364 с., С. 331-347

Статті у журналах та збірниках наукових праць, що реферуються у наукометричних базах даних (Web of Science, Sсopus):

 • Nestor Shpak, Zoriana Dvulit, Tatyana Luchnikova, Włodzimierz Sroka (2018). Strategic development of cargo transit services: a case study analysis. Engineering Management in Production and Services, 10(4), 76-84. DOI: 10.2478/emj-2018-0024 [фахове видання, міжнародна наукометрична база  Scopus ]

Статті у наукових фахових виданнях України:

 • Чичкан Ю.М., Лучникова Т.П. Особливості просування освітніх проектів у соціальних мережах. // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «економіка та управління». – 2018.- № 42(2). – С. 111-122
 • Чичкан Ю.М., Лучникова Т.П. Формування професійних компетенцій інтернет-маркетолога в еру інформаційних технологій. Науково-практичний журнал // Причорноморські економічні студії. – 2018 – № 2 – С. 20-24. (IndexCopernicus)
 • Лучникова Т.П., Безбожна А.А. Валютні операції як основа валютного ринку // International Scientific Journal «Internauka» – – К.: 2017. – Вип. 14 (36), С. 131-134.
 • Лучникова Т. П. Значение предприятий железнодорожного транспорта в использовании транзитного потенциала Украины. Научно – практический журнал // Вестник Белорусского государственного университета транспорта/ Наука и транспорт. – 2016 – №. 2 (33). – С. 93-95. (РІНЦ)
 • Лучникова Т.П. Сутність використання транзитного потенціалу підприємствами залізничного транспорту // Журнал «Економічний форум». – 2016. – № 3 – С. 206-210. (РІНЦ, UlrichsPeriodicalsDirectory, IndexCopernicus).
 • Лучникова Т.П. Систематизация факторов влияния на использование предприятиями железнодорожного транспорта транзитного потенциала Украины. Научно – практический журнал // Вестник Белорусского государственного университета транспорта/ Наука и транспорт. – 2016 – №. 1. – С. 277-281. (РІНЦ).
 • Лучникова Т.П. Дослідження сутності «теорії організації» та визначення її місця в системі управлінських наук // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер.: Економіка і управління. – 2016. – №. 38. – С.200-206.
 • Лучникова Т. П. , Марченко О. П. Сучасний стан локомотивного господарства залізниць України» // Збірник наукових праць Держ. економ.-технол. університету транспорту: Серія «Економіка та управління». –2016.– № 36 . – С.122-128.
 • Дослідження сутності, специфіки та складових транзитного потенціалу України. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 32. –К.: ДЕТУТ, 2015. – С. 20-30.
 • Роль залізничного транспорту в реалізації транзитного потенціалу. Маркетинг і логістика в системі менеджменту на залізничному транспорті: Матеріали VМіжнародної науково-практичної конференції. – К.:ДАЗТ, 2015, С. 77-78.
 • Лучникова Т. П., Кулинич А. Ефективність застосування європейських моделей розвитку інформаційного суспільства //Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер.: Економіка і управління. – 2015. – №. 32. – С. 302-309.
 • Лучникова Т.П., Двуліт З. П. Дослідження методів та засобів збору, зберігання і поширення інформації //Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер.: Економіка і управління. – 2014. – №. 29. – С. 218-226.
 • Лучникова Т.П. Використаня технологій та методів самоменедженту у розвитку професійних здібностей майбутніх менеджерів. К.- АМУ. -Збірник наукових праць. Серія «Теорії мікро -макроекономіки». – 2013 р..- Вип.41.- С. 149 – 155.
 • Лучникова Т. П., Двуліт З. П. Сучасні інформаційні системі і технології в управлінні організаціями: використання в навчальному процесі crm–системи «Парус – менеджмент та маркетинг» корпорації «Парус». //Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер.: Економіка і управління. – 2013. – №. 26. – С. 223-230.
 • Передумови підвищення функціонування міжнародних транспортних коридорів. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 20. –К.: ДЕТУТ, 2012. – С. 15-19.
 • Ефективність функціонування міжнародних транспортних коридорів як умова реалізації транзитного потенціалу. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 13. –К.: ДЕТУТ, 2009. – С. 23-31.

Методичні праці:

 • Лучникова Т.П. Самоменеджмент. Методичні вказівки до практичних занять для студентів галузі знань 0603 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент» усіх форм навчання. . –К.:ДЕТУТ, 2016 – 46 с.
 • Методичні рекомендації до виконання та захисту магістерської роботиза спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (завидами економічної діяльності)» / Бакаєв Л.О., Колесникова Н. М., БакалінськийО.В., Харчук О.Г., Двуліт З.П., Чорний В.В., Христофор О.В., Лучникова Т.П. –К.: ДЕТУТ, 2016.− 54 с.
 • Лучникова Т.П., Христофор О.В. Інформаційні системи в менеджменті. Методичні вказівки щодо проведення лабораторних занять та самостійного опрацювання матеріалу з дисципліни для студентів галузі знань 0603 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент» усіх форм навчання у співавторстві. К.:ДЕТУТ, 2015 р.- 85с.
 • Лучникова Т.П. Основи менеджменту і маркетингу. Методичні вказівки щодо проведення практичних занятьта самостійного опрацювання матеріалу для студентів спеціальностей 6.070105 «Рухомий склад залізниць», 6.050702 «Електромеханіка»,  070108 «Залізничні споруди та колійне господарство», 6.050202 «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології»усіх форм навчання. – К.:ДЕТУТ, 2015 р. – 89 с
 • Лучникова Т.П., Христофор О.В., Мельник Т.С. Основи маркетингу. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура», напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології (залізничний транспорт)». – К.:ДЕТУТ, 2015 р. – 58 с.
Н.В. 1

Пахота Наталія Вікторівна

асистент кафедри

Наукові інтереси:

 • організаційна культура підприємств водного транспорту;
 • модернізація водогосподарського комплексу України.

Наукові статті:

 • Пахота Н.В. Організаційна культура як інструмент модернізації водогосподарського комплексу регіонів України / Н.В.Пахота // Науковий журнал [«Причорноморські економічні студії»], (Одеса, 26 січня 2018) / – О: ПЕС. 2018 – С. 74-78
 • Пахота Н.В. Водогосподарський комплекс Чернігівщини та проблеми його розвитку / Н.В.Пахота // Науковий журнал [«Вісник Одеського національного університету»], Одеса, грудень 2017, Том 22) / – ВОНУ – С. 41 – 44.
 • Ковова І.С., Пахота Н.В. Механізм формування організаційної культури підприємств водного транспорту в Україні / І.С.Ковова, Н.В.Пахота // Науковий журнал [«Причорноморські економічні студії»], (Одеса, 11 листопад 2016) / – О: ПЕС. 2016 – С. 159-162.
 • Озірська Н.В. Концептуальні відмінності та точка перетину організаційної та корпоративної культури / Н.В.Озірська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»: Зб. наук. праць. –  Х.:  ХДУ,  2015.  –  Вип. № 13 (Част. 3). –  С. 91 – 94.
 • Ковова І.С., Озірська Н.В. Обліково–аналітичне забезпечення формування організаційної культури підприємств водного транспорту / І.С.Ковова, Н.В.Озірська // Науково практичний журнал [«Регіональна економіка та управління»], (Запоріжжя, 5(12) жовтень 2016) / – Ж: СІЕУ. 2016 – С. 68-70.
 • Озірська Н.В.Організаційна культура як складова системи управління підприємством / Н.В.Озірська //Международноепериодическоенаучноеиздание «SWorld». Иваново / Вып. № 1 (42), Том 8, 2016 – С. 78-84.
 • Коба В.Г., Пахота Н.В. Досвід ЄС у забезпеченні розвитку водогосподарського комплексу регіонів та культури поводження з водними ресурсами / В.Г.Коба, Н.В.Пахота // Науковий журнал [«Причорноморські економічні студії»], Вип. № 24 (Одеса, грудень 2017) / – О: ПЕС. 2017 – С. 42-45.

Тези доповідей:

 • Озірська Н.В. Організаційна культура та її вплив на управління персоналом / Н.В.Озірська: тези доп.// International scientific conference [«Modern transformation of economics and management in the era of globalization»], (Klaipeda, 29 January 2016)/ KlaipedosUniversitetas.-Klaipeda: Baltija Publishing, 2016.– С. 151–152.
 • Озірська Н.В. Організаційна культура підприємств водного транспорту / Н.В.Озірська: тези доп.// Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю [«Проблема та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності»], (Миколаїв, 28 – 29 листопада 2014) / – М: УК, 2014. – С. 149 –151.
 • Озірська Н.В. Сутність категорії витрат на оплату праці / Н.В.Озірська: тези доп.// міжнародна науково-практична конференція [«Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів»], (Ужгород, 5-6 грудня 2014) / У: ІДУРР, 2014. –  С. 78 –81.
 • Пахота Н.В. Інноваційна культура як елемент організаційної культри підприємства /Н.В.Пахота: тези доп.// Міжнароднанауково-практична конференція [«Економіка і менеджмент 2017: Перспективиінтеграції та інноваційногорозвитку»], (Дніпро, 23-24 березня 2017 р.) / Д:ДНУ, 2017 – С.59-61.
 • Пахота Н.В. Організаційна культура як інструмент забезпечення ефективної роботи на підприємствах водного транспорту / Н.В.Пахота: тези доп.// XV Мiжнaрoдна нaукoвo-прaктична кoнфeрeнцiя [«Прoблeми економіки трaнспoрту:»], (Дніпро, 20-21 квітня 2017 р.) / Д: ДНУЗТ, 2017 – С.42.
 • Пахота Н.В. Вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на формування організаційної культури / Н.В.Пахота: тези доп. // 21-ої науково-методичної конференції викладачів, аспірантів та студентів, (Київ, 27-29 березня 2017 року I частина) КДАВТ, 2017 – С.4.
 • Пахота Н.В. Субкультура як елементорганізаційноїкультури / Н.В.Пахота: тези доп. // Международная научно-практическая конференция «Современная глобальная регионалистика и субъекты экономики: направления влияния» (Одеса, 16 травня 2017 року).
 • Ковова І.С., Пахота Н.В. Вплив організаційної культури підприємства на стан розвитку водогосподарського комплексу Чернігівського регіону / І.С.Ковова, Н.В.Пахота : тези доп. // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ,  20 грудня 2017 р.) Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017 – С.36-38.
Osypova Ye.l.1

Осипова Євгенія Леонідівна

асистент кафедри

Наукові інтереси:

 • антикризовий менеджмент,
 • кризовий реінжиніринг,
 • логістичний аутсорсинг,
 • транспортно-логістична система,
 • оптимізація бізнес-процесів,
 • інноваційний менеджмент,
 • кластерна політика.

Навчальні посібники:

 • Економіка підприємств водного транспорту : Навчальний посібник/ Колектив авторів. За загальною редакцією В.Г. Коби. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2017. – 468 с.

Монографії:

 • Логістичний аутсорсинг як інструмент оптимізації транспортно-логістичної системи регіону: Колективна монографія «Концептуальні засади підтримки малого та середнього бізнесу в Україні: питання кластеризації та бізнес-інкубації» / Є.Л. Осипова. – Черкаси: ЧДТУ, 2018.- С. 133-142

Наукові статті:

 • Осипова Є.Л. Оптимизациябизнес-процессов на предприятиях водного транспорта / Є.Л. Осипова // InternationalscientificAssociation «ScienceandGenesis» [«Globalscientificunity»]. Prague, 26-27 September, 2014 – С. 94-100.
 • Осипова Є.Л. Теоретичні основи реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах/ Є.Л. Осипова // Водний транспорт: Зб. наук. праць. – Вип. 1(22). – К.: КДАВТ, 2015. – С. 133–140.
 • Осипова Є.Л. Кризовий реінжиніринг як інструмент ефективного управління підприємствами водного транспорту/ Є.Л. Осипова // Водний транспорт: Зб. наук. праць. – Вип. 2(25). – К.: КДАВТ, 2016. – С. 162–168.
 • Осипова Є.Л. Процес впровадження реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах водного транспорту/ Є.Л. Осипова // Науковий журнал[«Причорноморські економічні студії»], ( Одеса , 12(2) грудень 2016) / – О.: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2016. – С. 14-17.
 • Осипова Є.Л. Логістично-аутсорсингова платформа як основа формування транспортно-логістичної системи регіону / О.О. Карпенко, Є.Л. Осипова // Ефективна економіка. – 2017. – № 12. – Режим доступу до журналу: http:/www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6000.

Тези доповідей:

 • Осипова Є.Л. Реінжиніринг  як інструмент антикризового менеджменту в транспортній галузі / Є.Л. Осипова тези доп.// Міжнародна науково-практична конференція [«Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі»], (Київ, КДАВТ, 20 – 22 листопада 2013) / – К.: КДАВТ, 2013. – С. 172 –174.
 • Осипова Є.Л. Передумови виникнення реінжинірингу бізнес-процесів / Є.Л. Осипова тези доп. //18-й Наук.-метод. конф. викл., асп. та студ., (Київ, КДАВТ, 25-27 берез. 2014), /  – К. : КДАВТ, 2014.– С. 18-19.
 • Осипова Є.Л. Особливості застосування кризового реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах водного транспорту / Є.Л. Осипова тези доп. // Міжнародна науково-практична конференція» , [«Економіко-екологічні проблеми розвитку транспортної галузі в сучасних умовах»], (Київ, КДАВТ, 27 – 28 листопада 2014) / – К.: КДАВТ, 2014. – С. 106 –107.
 • Осипова Є.Л. Реінжинірингові компанії України / Є.Л. Осипова тези доп. // 19-й Наук.-метод. конф. викл., асп. та студ., (Київ, КДАВТ, 25-27 берез. 2015), /.  – К. : КДАВТ, 2015.– Іч.С. 35-36.
 • Осипова Є.Л. Етапи реінжинірингу українських туристичних підприємств / Є.Л. Осипова тези доп. // Всеукраїнський науково-практичний семінар, (Київ, КДАВТ, 26 лютого. 2015 р.) / – К. : КДАВТ, 2015.– С.28.
 • Осипова Є.Л. Інструментарій реінжинірингових процесів / Є.Л. Осипова тези доп. // 20-й Наук.-метод. конф. викл., асп. та студ., (Київ, КДАВТ, 29-31 берез. 2016), / – К. : КДАВТ, 2016.– Іч.С. 25-26.

НАВЧАННЯ

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ КАФЕДРА

 • Адміністративний менеджмент
 • Академічна освіта та вступ до фаху
 • Антикризовий менеджмент
 • Вступ до фаху
 • Державне та регіональне управління
 • Економіка засобів водного транспорту
 • Економіка мореплавства
 • Економіка морської галузі
 • Економічний механізм управління підприємств на сучасному етапі розвитку економіки
 • Електронна комерція
 • Етика бізнесу
 • Інформаціййні системи в менеджменті
 • Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 • Кластерна політика в країнах ЄС
 • Комунікативний менеджмент
 • Корпоративне управління
 • Лідерство і керівництво
 • Менеджмент
 • Менеджмент проектів програмного забезпечення
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Менеджмент на підприємствах транспорту
 • Менеджмент організацій
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Методологія наукових досліджень
 • Міжнародний менеджмент
 • Операційний менеджмент
 • Організація підприємницької діяльністі на транспорті
 • Організація праці менеджера
 • Організація трансферу знань
 • Основи маркетингу
 • Основи менеджменту
 • Основи менеджменту та маркетингу
 • Основи наукових досліджень
 • Підприємництвово і бізнес-культура
 • Підприємництвово і бізнес-культура
 • Публічне адміністрування
 • Ризик-менеджмент
 • Самоменеджмент
 • Соціальна відповідальність
 • Статистика
 • Стратегічне управління
 • Стратегічне управління підприємством
 • Стратегічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
 • Стратегія підприємства
 • Сучасні інструментарії пошуку та обробки результатів наукових досліджень
 • Сучасні концепції трансферу знань
 • Сучасні парадигми менеджменту
 • Теорія організаціі
 • Тренинг комунікативності і лідерства
 • Управління бізнес-процесами
 • Управління змінами
 • Управління івестиційною діяльністю підприємства
 • Управління інноваціями
 • Управління конкурентоспроможністю
 • Управління конфліктами
 • Управління міжнародними проектами
 • Управління персоналом
 • Управління сталим розвитком підприємства
 • Управління фінансовою діяльністю підприємства
 • Управління якістю
 • Управління якістю транспортної продукції
 • Формування бізнес-моделі підприємства

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ МПУА

Наукова діяльність кафедри спрямована на розвиток професійного та наукового рівня викладачів кафедри, фахову підготовку аспірантів і студентів та включає:

 • підготовку і захист дисертацій;
 • видання монографій, наукових статей, тез доповідей;
 • розробку прикладних наукових тем;
 • участь у міжнародних, всеукраїнських та вузівських науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах;
 • залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи через науковий гурток, конкурси наукових робіт, олімпіади тощо.

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжкафедральних наукових семінарах факультету управління та технологій, виступають рецензентами та опонентами підготовлених дисертацій в інших закладах вищої освіти.

Викладачі кафедри беруть активну участь у науково-дослідній роботі. Результати досліджень використовуються в навчальному процесі при проведенні лекцій, практичних занять, написанні магістерських робіт.

На кафедрі регулярно проводяться науково-методичні семінари, тематика засідань яких різнопланова і визначається потребами удосконалення методичних підходів до викладання дисциплін через застосування результатів науково-дослідної роботи.

Активну участь у науково-дослідній роботі кафедри беруть також студенти. Зокрема, активно працює науковий гурток «Сучасний менеджмент», на якому студенти представляють і обговорюють результати своїх досліджень. Студенти приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, виступають на студентських наукових конференціях.

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ, ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Державний університет інфраструктури та технологій,

Інститут управління, технологій і права імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Факультет управління і технологій

Кафедра менеджменту, публічного управління та адміністрування

Адреса: м. Київ, вул. Івана Огієнка, буд.19, каб. 604, 608

тел.: (044) 591-51-97

електронна пошта: mpua@duit.edu.ua