Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

ПРО КАФЕДРУ

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

DSC 9820 111

Кафедра Цивільного  права Юридичного факультету була створена у 2008 році в результаті реорганізації кафедри Цивільного права і процесу, яка започатковувала свою діяльність у 2003 році. Сучасна кафедра Цивільного права є вагомим осередком вітчизняної науки цивільного права, дослідження в якому проводиться в межах наукової школи «Теоретичні проблеми здійснення і захисту цивільних прав».

Кафедру очолює Мусієнко Володимир Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, академік Транспортної академії України.

Напрям його наукової діяльності – основні поняття і категорії цивілістики. Підготував 2 кандидатів юридичних наук. Автор навчальних посібників з цивільного та адміністративного права та більше 40-ка наукових статей.

Основними завданнями кафедри є: забезпечення ґрунтовного вивчення студентами правових інститутів та підгалузей цивільного права, що становить фундамент формування знань майбутнього фахівця в галузі правничих дисциплін; здійснення правового виховання студентів через предмети, які викладаються на кафедрі; формування у студентів правової культури, вмінь та навичок науково-дослідної роботи.

Кафедра Цивільного  права  забезпечує викладання 8 навчальних дисциплін та організацію і проведення виробничої практики.

На сьогоднішній день науково-педагогічний склад кафедри цивільного права становить 6 осіб, а саме: завідувач кафедри, к.ю.н., доцент, академік Транспортної академії України Мусієнко В.В.; к.ю.н., доцент, доцент кафедри Новосельська І.В., доцент, доцент кафедри Навроцький В.М., к.ю.н., доцент кафедри Мартюк А.С., к.ю.н., доцент, доцент кафедри Дзюбенко О.Л., к.ю.н., доцент кафедри Липець Л.В.

Кафедра цивільного права є одним з методичних центрів з підготовки спеціалістів спеціалізації «Транспортне право», має підготовлену викладачами навчальну та навчально-методичну літературу з нормативних спеціалізованих курсів цивілістичного спрямування.

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних конференціях, науково-методичних конференціях ДУІТ, круглих столах, семінарах, підтримують тісні  зв’язки з іншими вищими навчальними закладами м. Києва, організаціями та установами юридичного спрямування, іноземними вищими навчальними закладами. Кожен викладач регулярно проводить зі студентами бесіди, лекції, вечори питань та відповідей, екскурсії та інші заходи. Викладачі кафедри активно займаються профорієнтаційною роботою в школах м. Києва та регіонах.

З 2010 року щорічно кафедрою цивільного права проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів та аспірантів “СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ НАУКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ”.

На кафедрі проводиться робота студентських наукових гуртків «Актуальні аспекти сучасного розвитку цивільного законодавства» та «Актуальні аспекти сучасного розвитку трудового законодавства».

Наукові керівники – к.ю.н., доцент, доцент кафедри Дзюбенко О.Л. та к.ю.н., доцент кафедри Мартюк А.С. В рамках роботи гуртків виконуються наукові дослідження, які апробуються студентами у вигляді тез та доповідей на студентських наукових конференціях.

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Ieнко В.В.

Мусієнко Володимир Володимирович

кандидат юридичних наук, академік Транспортної академії України, доцент, завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання:

кандидат юридичних наук, доцент

Досягнення:

академік Транспортної академії України

Біографія:

Народився 26 липня 1965 р. в м.Києві.

 У 1986 р. закінчив Київське вище військово-морське політичне училище за спеціальністю «військово-політична штурманська».

В 1995 році закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка.

В 1986-1992 р.р. проходив службу на офіцерських посадах на надводних кораблях та атомних підводних човнах Північного флоту. Остання посада помічник командира дивізії атомних підводних човнів з правової роботи.

З 1992 по 1999 р.р. проходив службу на офіцерських посадах в органах внутрішніх справ України.

З 1999 р. по сьогоднішній час працює в Київській державній академії водного транспорту. Пройшов шлях від асистента до завідувача кафедри.

У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Цивільно-правові аспекти договору оренди державного та комунального майна».

З 2003 р. по 2008 р. очолював кафедру Правового забезпечення діяльності водного транспорту.

В 2004 році обраний член-кореспондентом Транспортної академії України.

В 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри Правового забезпечення діяльності водного транспорту.

З 2008 р. по теперішній час очолює кафедру Цивільного права.

В 2016 році обраний академіком Транспортної академії України.

Сфера наукових інтересів:

Має 41 публікацій наукового та науково-методичного характеру, в тому числі 3 навчальних посібника з грифом МОН України.

Викладає навчальну дисципліну цивільне право України (загальна частина).

????????????????????????????????????

Новосельська Ірина Василівна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права

Науковий ступінь, вчене звання:

кандидат юридичних наук, доцент

Біографія:

Народилась 4 лютого 1976 року в м. Києві.

В 2000 році закінчила юридичний факультет Міжрегіональної академії управління персоналом з відзнакою.

В 1993-2004 р.р. працювала на посадах помічника головного юрисконсульта, юрисконсульта, головного юрисконсульта Міжрегіональної академії управління персоналом.

З 2004 по 2010 р.р. працювала старшим викладачем кафедри комерційного та трудового права Інституту права МАУП.

В 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Вдосконалення правового регулювання юридичної відповідальності за порушення зобов’язань, передбачених трудовим договором».

З 2011 року по теперішній час працює на посаді доцента в Державному університеті інфраструктури та технологій.

В 2013  році обрана на посаду доцента кафедри Цивільного права.

В 2017 році обрана заступником декана Юридичного факультету Інституту управління, технологій і права.

Сфера наукових інтересів:

Є автором 98 публікацій наукового та науково-методичного характеру, 27 з яких опубліковані в фахових виданнях. Є авторорм навчального посібника «Право соціального забезпечення України», є співавтором Словника юридичних термінів та понять видавництва Юстініан. Приймала участь в 20-ти міжнародних науково-практичних конференціях.

Викладає навчальні дисципліни: трудове право, право інтелектуальної власності, право соціального захисту.

Дзюбенко О.Л. фото

Дзюбенко Олена Леонідівна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права

Науковий ступінь, вчене звання:

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права

Біографія:

Народилася 8 вересня 1985 р. в місті Києві.

В 2006 році закінчила з відзнакою Київський національний університет внутрішніх справ. У серпні 2003 р. проходила стажування у поліцейських школах міст Eichstätt та Nürnberg (Німеччина).

Після закінчення КНУВС працювала на посаді дізнавача відділу дізнання Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві.

У 2009 році закінчила ад’юнктуру Київського національного університету внутрішніх справ.

З 2007 по 2013 рр. працювала викладачем (за сумісництвом) кафедри цивільного, господарського та кримінального права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

З 2009 по 2011 рр. працювала викладачем на кафедрі цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ.

В 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Юридична техніка відомчої нормотворчості в Україні».

З 2011 по 2015 рр. працювала доцентом кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Київського національного університету культури і мистецтв.

В 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри цивільно-правових дисциплін.

З 2015 по 2018 рр. працювала доцентом кафедри правознавства Київського національного університету культури і мистецтв.

В 2017 році закінчила з відзнакою Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури» за спеціальністю «Державне управління», кваліфікація – магістр державного управління.

З 2018 року – доцент кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв.

З 2019 року працює на посаді доцента кафедри цивільного права юридичного факультету Державного університету інфраструктури та технологій.

Є автором 56 публікацій наукового на науково-методичного характеру, 18 з яких опубліковані в фахових виданнях. Є автором монографії «Юридична техніка відомчої нормотворчості в Україні», співавтором навчального посібника «Актуальні проблеми цивільного права і процесу» та співавтором методичних рекомендацій «Методика нормотворчої діяльності вищих навчальних закладів МВС України». Приймала учать в 17 конференціях.

Викладає навчальні дисципліни: цивільне право (особлива частина), деліктне право.

кии

Навроцький Василь Миколайович

доцент, доцент кафедри цивільного права

Досягнення:

25 червня 2015 року від Верховної ради України отримав Почесну грамоту та медаль за особливі заслуги перед Українським народом. Займає посаду заступника голови президії всеукраїнської ради українського товариства охорони природи.

Біографія:

Народився 1 травня  1945 р. в с.Шаражинці Погребищенського району  Вінницької області.

В 1975 році закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка.

В 1992 році за рішенням ДАК Російської Федерації отримав вчене звання доцента.

З 2002 року по теперішній час працює в Державному університеті інфраструктури та технологій на посаді доцента кафедри Цивільного права.

Сфера наукових інтересів:

Є автором кількох навчальних посібників та ряду наукових статей.

Викладає навчальну дисципліну «Природоресурсне право».

А.С.

Мартюк Аліна Сергіївна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права

Науковий ступінь, вчене звання:

кандидат юридичних наук

Біографія:

Народилась в місті  Києві.

У 2011 році закінчила юридичний факультет Національної академії внутрішніх справ, з відзнакою.

З 2009 р. по 2011 р. – проходила стажування в НАК “Нафтогаз України” та в приватній нотаріальній конторі.

З 2011 р. по 2014 р. працювала юристом в ТОВ «Арх-Буд».

У 2014 році закінчила ад’юнктуру Національної академії внутрішніх справ та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності: «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень».

Сфера наукових інтересів:

Є автором 18 наукових статей.

З вересня 2014 року по теперішній час працює в Державному університеті інфраструктури та технологій на посаді доцента кафедри Цивільного права.

Викладає навчальні дисципліни: трудове право, право соціального забезпечення, право інтелектуальної власності.

I.Л. зав.лаб.

Бендера Ірина Леонідівна

завідувач лабораторії кафедри Цивільного права

Л.В.

Липець Людмила Володимирівна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права

Народилась в сім’ї юристів в місті Києві. 

У 1997 році закінчила школу, отримавши атестат з відзнакою і золоту медаль. В цьому ж році поступила на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

У 2001 році отримала диплом бакалавра з відзнакою і втому ж році поступила до магістратури КНУ імені Тараса Шевченка за спеціалізацією «Господарське право».

У 2003 році отримала диплом магістра права з відзнакою. В цьому ж році поступила до аспірантури інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України на відділення «Цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право», в 2007 році закінчила аспірантуру та захистила дисертацію на тему: «Врегулювання шлюбних та подібних відносин законом і договором» отримавши науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Професійну діяльність почала в юридичній компанії, згодом продовжила кар’єру в структурному підрозділі НАК «Нафтогаз України».

З 2011 року почала поєднувати юридичну практику з науково-викладацькою діяльністю.

З 2016 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри Цивільного права Юридичного факультету ДУІТ.

Адвокат, автор монографії з сімейного права та більше 60-ти наукових та навчально-методичних праць. Прийняла участь у багатьох конференціях, в тому числі міжнародних, з публікацією тез або доповідей.

Викладає навчальну дисципліну сімейне право.

НАВЧАННЯ

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ КАФЕДРА

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ  08 ПРАВО

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 ПРАВО

 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ КАФЕДРА:

 1. цивільне право (загальна частина)
 2. цивільне право (особлива частина)
 3. трудове право
 4. природоресурсне право
 5. право інтелектуальної власності
 6. право соціального захисту
 7. сімейне право
 8. делікти

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

Всі викладачі кафедри беруть постійну участь в роботі Міжнародних конференціях науково-практичного спрямування які проводяться Юридичним факультетом, а також в роботі інших Міжнародних конференціях.

Наукова діяльність Кафедри забезпечується через:

 • органічну єдність змісту освіти і програм наукової діяльності;
 • створення нових  підручників та навчальних посібників з урахуванням досягнень правової науки;
 • участь викладачів кафедри в науково-дослідних роботах, що провадяться як на Юридичному факультеті так й в Університеті в цілому;
 • планування проведення і виконання науково-педагогічними працівниками наукових досліджень у межах основного робочого часу.

Основними напрямами наукових досліджень Кафедри є проблеми Цивільного, трудового права та права соціального забезпечення в умовах сьогодення.

В рамках наукової роботи за безпосереднім керівництвом викладачів кафедри Цивільного права готуються роботи студентами для участі у Всеукраїнських наукових конкурсах наукових робіт.

За участі всіх викладачів кафедри ведеться ініціативна кафедральна науково-дослідна робота «Актуальні аспекти сучасного розвитку цивільного та трудового права», керівник НДР: к.ю.н., доцент, завідувач кафедри цивільного права Мусієнко В.В., Номер державної реєстрації НДР: 0116U003941// Терміни виконання: 03.2016 – 12.2019.

Результатом наукової діяльності науково-викладацького складу кафедри є:

 1. Новосельська І.В. «Словник юридичних термінів та понять». Навчальний посібник. Київ – В-во «Юстініан» У співавторстві. С.588.
 2. Новосельська І.В., Вишновецька С.В. Право соціального забезпечення України. Навчально-методичний посібник для студентів юридичних спеціальностей. К: ДП «Вид.дім «Персонал», 2009 – С.
 3. Мусієнко В.В., Загуменник В.І. “Адміністративне право України: основні категорії та поняття”. Навчальний посібник. Київ-Бендери «Поліграфіст», 2010 – С.512.
 4. Мусієнко В.В., Михайлов О.Є., Мусієнко А.В. “Корупційна злочинність та шляхи її попередження”. Навчальний посібник. Київ, в-во Економіко-технологічного ун., 2010 – С.108.
 5. Мусієнко В.В., Клюєва Є.М. “Цивільне право (загальна частина) курс лекцій“. Навчальний посібник. Видання ІІ оновлене і доповнене. Київ, в-во Гала-Груп, 2017 – С.207.
 6. Софіюк Т. О. Цивільне право України (особлива частина). Курс лекцій : навчальний посібник для спеціальності 081 «Право». – К.:ДУІТ, 2018 – С.270.
 7. Софіюк Т. О. Право на особисті папери та таємницю кореспонденції / Т. О. Софіюк, Ю. О. Заіка // Українське цивільне право : навч. посіб. / за ред.
  Заіки Ю. О. ; [Ю. О. Заіка, І. С. Тімуш, О. О. Лов’як та ін.]. – 3-тє вид. перероб. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – § 8.3.6. – С. 84–
 8. Липець Л. В. Врегулювання шлюбних та подібних відносин законом і договором : Монографія. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – 220с.
 9. Липець Л.В. Протидія злочинності та адаптація кримінального законодавства і права України до законодавства і права Європейського Союзу: Монографія/ В.К. Матвійчук, О.Є. Гіда, Р.Б. Прилуцький [та ін.] ; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В.К. Матвійчука. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2014. – 552 с.
 10. Липець Л.В. Правова система України в епоху глобалізаційного поступу : Монографія / О. Є. Гіда, О. М. Костенко, О. А. Радзівілл [та ін.] ; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В. К. Матвійчука. – К. : ВНЗ «Національна академія управління», 2014. – 492 с.
 11. Липець Л.В. Актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права в Україні : Монографія / С. В. Пєтков, В. К. Матвійчук, С. Ф. Денисов, О. М. Костенко [та ін.] ; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В. К. Матвійчука. Липець Л. В. – підрозділ 1.8 розділу 1; «Проблеми застосування механізму антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів» стор. 192-240– К. : ВНЗ «Національна академія управління», 2015. – 538 с.
 12. Липець Л.В. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України. [текст] Станом на 1 вересня 2015р. / І.М. Сопілко, Л.В. Липець, та ін. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 240с.

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Державний університет інфраструктури та технологій,

Інститут управління, технологій і права,

Факультет «Юридичний»,

Кафедра «Цивільного права»

Адреса: М. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 2, каб. 403.

станція метро “Почайна”, тролейбус № 28, № 30 та № 31

станція метро “Оболонь”, автобус № 73.

Телефон кафедри: (044) 419-37-75, тел. (097)299-42-13

Електронна адреса:  kafedracp@ukr.net

mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort kayseri escort konya escort konya escort malatya escort malatya escort erotik film film izle aksiyon film izle
porno escort Maltepe