Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

ПРО КАФЕДРУ

КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА

DSC 9799 1

Кафедра Господарського та транспортного права Юридичного факультету створена у 2015 році в результаті реорганізації кафедри Транспортного права, яка розпочала свою діяльність у 2010 році і була започаткована на базі кафедри Правового забезпечення діяльності водного транспорту (ПЗДВТ) у 2000 році, з метою розширення спеціалізації кафедри.

На сьогодні кафедра Господарського та транспортного права займає одне з головних місць в складі Юридичного факультету, оскільки забезпечує викладання найбільш важливих дисциплін зі спеціалізації господарське та транспортне право, проводить науково-дослідну роботу на тему «Методологічні та нормативні засади гармонізації господарського та транспортного законодавства України із законодавством Європейського Союзу».

Кафедру Господарського та транспортного права очолює кандидат юридичних наук, доцент Клюєва Євгенія Миколаївна.

Кафедра забезпечує ґрунтовну підготовку кадрів для різних галузей економіки держави, що становить фундамент формування знань майбутнього фахівця в галузі правничих дисциплін, головним чином для господарської та транспортної галузей, і є випускаючою з освітнього ступеню «Магістр» спеціальності «Право».

Основним завданням колективу кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі господарського та транспортного права, правового виховання студентів через дисципліни, що викладаються на кафедрі, формування у студентів правової культури, вмінь та навичок науково-дослідної роботи. Кафедра Господарського та транспортного права забезпечує викладання 15 навчальних дисциплін, організацію і проведення асистентської та переддипломної практик.

Викладачі кафедри Господарського та транспортного права відомі в Україні фахівці господарського та транспортного права, які передають свій теоретичний та практичний досвід в цих галузях студентам.

Колектив кафедри постійно підвищує свій професійний рівень шляхом видання наукових та навчально-методичних праць, зокрема підручників, навчальних посібників, наукових статей тощо. Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових, науково-методичних конференціях, зокрема міжнародних, круглих столах, семінарах, підтримують тісні зв’язки з іншими вищими навчальними закладами, а також з профільними організаціями та установами.

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА

Є.М.

Клюєва Євгенія Миколаївна

кандидит юридичних наук, доцент завідувач кафедри Господарського та транспортного права

Народилась 7 листопада 1975 року в м. Севастополі.

У 2002 році закінчила Юридичний факультет Інститут економіки та права «КРОК» з відзнакою, отримавши повну вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство».

В грудні 2002 року закінчила магістратуру і отримала кваліфікацію – Магістр інтелектуальної власності.

В 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Особливості господарсько-правового регулювання договору безплатної передачі майна (порівняльний аспект)».

З 2004 по 2011 р. займала посаду старшого викладача кафедри Правового забезпечення діяльності транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

З 2011 року обрана за конкурсом доцентом кафедри Транспортного права КДАВТ. У 2014 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри Транспортного права.

З вересня 2014 року по серпень 2015 року виконувала обов’язки завідувача кафедри Транспортного права.

З 01.09.2015 доцент кафедри Транспортного права яку, з 1.10.2015 перейменовано на кафедру Господарського та транспортного права.

З 2017 року працює на посаді завідувача кафедри Господарського та транспортного права Юридичного факультету ДУІТ.

Має більше 60 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, з яких значна кількість опублікована у фахових юридичних виданнях України, що індексуються у міжнародних науково-метричних базах даних та у закордонних наукових журналах. Взяла участь у багатьох конференціях, в тому числі міжнародних, з публікацією тез або доповідей.

У 2017 отримала почесне звання Член-кореспондента Транспортної академії.

Сфера наукових інтересів: господарське право, міжнародне морське право, транспортне право.

Unnamed File

Філіппов Артем Валерійович

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського та транспортного права

Народився 20 листопада 1981 року в м. Києві.

У 1998 році поступив на юридичний факультет Київського національного університету культури і мистецтв, який у 2003 р. закінчив з відзнакою, отримавши повну вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство».

Після закінчення навчання в університеті з 2003 року розпочав науково-педагогічну діяльність. З вересня 2003 р. працював на посаді викладача кафедри Суспільно-гуманітарних наук Міжнародного науково-освітнього центру доцент кафедри екології, менеджменту і права. У січні 2004 року звільнився з посади у зв’язку з зарахуванням з 1 лютого 2004р. до аспірантури.

З 1 лютого 2004 до 31 січня 2007 р. навчався в аспірантурі очної форми підготовки Національного авіаційного університету. Поряд з навчанням Філіппов А.В. не припиняв педагогічної діяльності, працюючи за сумісництвом, а після закінчення аспірантури – у штаті, на посаді старшого викладача кафедри Конституційного і адміністративного права Національного авіаційного університету.

З липня 2007, у зв’язку з створенням нової кафедри, перейшов на посаду старшого викладача, з 2011 року – доцента кафедри Повітряного, космічного та екологічного права Національного авіаційного університету.

У лютому 2010 року захистив дисертацію на тему: «Адміністративно-правове забезпечення безпеки цивільної авіації в Україні», отримавши науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

З вересня 2011 працював на посаді доцента кафедр Транспортного права та Правосуддя Юридичного факультету КДАВТ.

В 2015 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри Транспортного права.

З вересня 2017 року працює на посаді доцента кафедри Господарського та транспортного права Юридичного факультету ДУІТ.

Має більш 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі навчальний посібник з грифом МОН України, написаний у співавторстві. Прийняв участь у багатьох конференціях, в тому числі міжнародних, з публікацією тез або доповідей.

Сфера наукових інтересів: право Європейського Союзу, міжнародне право, транспортне право.

????????????????????????????????????

Вітко Олександр Юрійович

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського та транспортного права

Народився 14 вересня 1986 року в місті Волочиськ Хмельницької області.

2008 року закінчив з відзнакою Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого та отримав базову вищу освіту за напрямком підготовки «Право» і здобув кваліфікацію бакалавра юриста.

2009 року закінчив з відзнакою Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого та отримав повно вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» і здобув освітньо-кваліфікаційний рівень «магістра».

2013 року закінчив аспірантуру ВНЗ «Національна академія управління» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

2015 року захистив кандидатську дисертацію за темою на тему: «Об’єкт і предмет злочинів у сфері емісії, розміщення або видачі цінних паперів та їх обігу» та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук (доктора філософії).

На сьогодні займає посаду доцента кафедри Господарського та транспортного права Інституту управління, технологій і права Державного університету інфраструктури та технологій та працює на посаді старшого юриста в юридичній фірмі ТОТУМ.

Має більш 30 публікацій наукового характеру, взяв участь у багатьох конференціях, в тому числі міжнародних, з публікацією тез або доповідей.

Сфера наукових інтересів: право інтелектуальної власності, господарське право.

ченко Ю.С.

Данильченко Юрій Семенович

старший викладач кафедри господарського та транспортного права

Народився 20 березня 1954 року в с. Синиця Христинівського району Черкаської області.

В 1979 році закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка з відзнакою.

З 1980 по 1992 р. проходив службу у військовій прокуратурі на різних посадах – слідчого, старшого слідчого, помічника прокурора.

З 1992 року працював у юридичній службі Міністерства оборони України начальником відділу юридичної експертизи.

В 1997 р. у званні полковника юстиції звільнений в запас.

З 2001 року по теперішній час працює старшим викладачем на Юридичному факультеті ДУІТ.

Викладає навчальні дисципліни: «Правові основи зовнішньоекономічної діяльності», «Право інвестиційної діяльності», «Правове регулювання відносин власності».

Прийняв участь у багатьох конференціях, в тому числі міжнародних, з публікацією тез або доповідей. Керує науковим студентським гуртком.

Т.М. 1

Тилик Тарас Михайлович

к.ю.н., доцент кафедри

І.А. зав.лаб.

Каменських Інна Анатоліївна

завідувач лабораторії кафедри Господарського та транспортного права

Подолян Юлія Олександрівна

старший викладач кафедри

Народилась 2 жовтня 1983року в місті Одеса.

У 2000 році поступила на факультет Державного управління та міжнародно-правових відносин Національного Університету «Одеська юридична академія» який у 2005році закінчила з відзнакою, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» з освітньо-кваліфікаційним рівнем – магістр.

Під час навчання розпочала свою трудову діяльність в 2003році в «Центрі правової реформи і законопроектних робіт» при Міністерстві юстиції України на посаді провідного спеціаліста. У 2005році звільнилась з посади у зв’язку з бажанням в подальшому займатись науковою та викладацькою діяльністю, та була прийнята на посаду викладача кафедри Конституційного та адміністративного права Інституту повітряного і космічного права Національного авіаційного університету. У 2006 році була переведена на посаду провідного фахівця Наукового центру повітряного і космічного права Інституту повітряного і космічного права де і працювала до 2007року.

У 2006році поступила в докторантуру Міжнародної академії управління персоналом, де у 2007 році захистила дисертацію на тему «Правове регулювання комерційного посередництва» та  на підставі рішення Спеціалізованої вченої ради Міжнародної кадрової академії від 6 липня 2007року присуджено науковий ступінь доктора філософії в галузі права.

З 2007 по 2013 роки працювала на посаді керівника юридичного відділу в приватних компаніях.

У 2009 році успішно здала кваліфікаційний іспит та отримала Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до Закону України «Про адвокатуру».

В даний час працює на посаді старшого викладача кафедри Господарського та транспортного права Юридичного факультету ДУІТ.

Сфера професійних інтересів: господарське право, адміністративне право.

НАВЧАННЯ

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ КАФЕДРА

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ  08 ПРАВО

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 ПРАВО

 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ КАФЕДРА:

 1. Господарське право
 2. Транспортне право України
 3. Міжнародне морське право
 4. Міжнародне транспортне право
 5. Міжнародне право
 6. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності
 7. Правове регулювання відносин власності
 8. Право інвестиційної діяльності
 9. Право інтелектуальної власності в сфері господарювання
 10. Європейські стандарти господарської та транспортної діяльності
 11. Митне право
 12. Проблеми права Європейського Союзу
 13. Проблеми господарського права
 14. Морське право
 15. Правове регулювання водного транспорту

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ГТП

 1. НДР ініціативна кафедральна науково-дослідна робота: «Методологічні та нормативні засади гармонізації господарського та транспортного законодавства України із законодавством Європейського Союзу», Керівник НДР: д.ю.н., професор Апаров А.М., Номер державної реєстрації НДР: 0116U003940 //Терміни виконання: 03. 2016 – 03.2019.
 2. Добкіна К.Р., Клюєва Є.М.Колективна монографія «European vector of contemporary jurispundence: the experience of Ukraine and the republic of Poland», стаття «Main aspects of the system reforming of maritime and inland water transport in the context of Urkainian integration into EU» 2018.
 3. Клюєва Є.М., Мусієнко В.В. Навчальний посібник «Цивільне право» (Загальна частина), Видання ІІ оновлене і доповнене, К. ДП, 2017.
 4. Молдован А.В., Добкіна К.Р., Клюєва Є.М.// Юридична деонтологія // Навчальний посібник. – К: Алерта, 2015.
 5. А.М. Апаров, О.М. Онищенко. Господарське право України: навчальний посібник: у 2 т., Т.1., Загальна частина, К.: КДАВТ, 2016
 6. А.М. Апаров, О.М. Онищенко. Господарське право України: навчальний посібник: у 2 т. – Т.2. Особлива (Спеціальна) частина. – К.: Державний університет інфраструктури та технологій,
 7. Клюєва Є.М. Монографія: «Теоретичні засади вдосконалення адміністративно-правового забезпечення ресурсного потенціалу водного транспорту України», 2018.

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут управління, технологій і права,

Факультет «Юридичний»,

Кафедра «Господарського та транспортного права»

Адреса: м. Київ,  проспект Героїв Сталінграда, 2, каб. 416-а

станція метро “Почайна”, тролейбус № 28, № 30 та № 31

станція метро “Оболонь”, автобус № 73.

Телефон кафедри: (097)299-42-13

Електронна адреса:  tp-kdavt@i.ua

mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort kayseri escort konya escort konya escort malatya escort malatya escort erotik film film izle aksiyon film izle
porno escort Maltepe