Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

ПРО КАФЕДРУ

КАФЕДРА ПРАВОСУДДЯ

IMG 7376 1 21x30 1024x732

Кафедра «Правосуддя» юридичного факультету  ДУІТ (КДАВТ)  була заснована у вересні 2008 року з метою забезпечення викладання фундаментальних правових дисциплін та формування у студентів ґрунтовних знань у сфері правознавства.  З вересня 2008 року кафедру очолював Михайлов Олександр Євгенович, кандидат юридичних наук, доцент. Напрям його наукової діяльності – правові засади кримінології в Україні. Автор двох монографій з проблем агресивної злочинності та шляхів протидії і попередження некорисливих насильницьких злочинів, навчальних посібників з кримінології та більше 30-ти статей. З 13 вересня 2013 року кафедру очолював Апаров Андрій Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент. Зробив вагомий особистий внесок у підготовку фахівців для водного транспорту України та розвиток Академії. Є автором 15 наукових та навчально-методичних публікацій в галузі господарського права, в тому числі навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України. Був організатором 2 міжнародних конференцій на базі Юридичного факультету, регулярно виступає з доповідями і повідомленнями на республіканських та міжнародних конференціях. Підготував 2-х переможців всеукраїнських студентських олімпіад, забезпечив високоефективне проведення профорієнтаційної роботи по вступу до Академії та святкувань визначних подій факультету, а також заходів позааудиторної виховної роботи зі студентами (екскурсій, відвідання культурно-масових заходів м. Києва). З 1 вересня 2015 року обов’язки  тимчасового виконувача завідувача кафедри  було покладено на кандидата юридичних наук, доцента, заступника декана юридичного факультету Добкіну Катерину Робертівну.

З 22 вересня 2015 року кафедру очолює Осадчий Володимир Іванович – доктор юридичних наук, професор. Є автором (співавтором) 219 наукових робіт, серед яких монографії, підручники, посібники, методичні рекомендації, інші навчально-методичні праці, тези, наукові статті. Володимир Іванович підготував 10 кандидатів юридичних наук. Є членом двох спеціалізованих вчених рад.

Основними завданнями кафедри є: забезпечення засвоєння студентами правового понятійного апарату, необхідного для пізнання та оволодіння юридичними дисциплінами; здійснення правового виховання студентів через предмети, які викладаються на кафедрі; формування у студентів правової культури, вмінь та навичок науково-дослідної роботи.

Кафедра «Правосуддя» забезпечує викладання 8 навчальних дисциплін. Основними напрямками науково-методичної та науково-дослідної роботи кафедри є «Правові аспекти захисту прав людини та розвитку правосуддя в Україні».

Викладачі кафедри «Правосуддя» ДУІТ  ІУТП беруть активну участь у науково-практичних міжнародних конференціях, підтримують тісні зв’язки з юридичним факультетом Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Інститутом політології та права Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова та іншими вищими навчальними закладами м. Києва, організаціями та установами юридичного спрямування.

Кафедра проводить круглі столи, семінари з питань цивільного і кримінального процесу, актуальних проблем та змін в кримінально-процесуальному законодавстві України. На кафедрі створений і діє науковий гурток «Проблемні питання в новому кримінально-процесуальному законодавстві». Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Осадчий В.І.). В рамках роботи гуртка виконуються наукові дослідження з актуальних проблем кримінального процесу, які апробуються студентами у вигляді доповідей на студентських наукових конференціях.

Важливо, що студенти мають можливість брати участь у Всеукраїнських наукових конференціях і під керівництвом досвідчених викладачів публікувати тези наукових досліджень.

Викладачі кафедри організовують науково-пізнавальні екскурсії студентів до Верховної Ради України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України.

Профорієнтаційна робота на кафедрі спрямована на активне залучення абітурієнтів до навчання в ДУІТ ІУТП. Різні її форми, зокрема, особисті бесіди викладачів кафедри з майбутніми вступниками, цікаві виступи студентів юридичного факультету про переваги навчання в ДУІТ ІУТП. Сприяють залученню до навчання на факультеті багатьох випускників шкіл м. Києва та області.

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ПРАВОСУДДЯ

В.І. 1

Осадчий Володимир Іванович

завідувач кафедри правосуддя, доктор юридичних наук, професор

Народився 1953 року в с. Софіївка Чернігівської області.

В 1980р. закінчив Харківський юридичний інститут за спеціальністю «Правознавство».

В 2004р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. В 2005р. йому присвоєне вчене звання професора по кафедрі теорії кримінального права.

Сфера наукових інтересів:

кримінально-правова охорона порядку управління (розробив концепцію єдиного кримінально-правового захисту правоохоронної діяльності);

обставини, що виключають злочинність діяння –– (розробив критерії правомірності застосування вогнепальної зброї для затримання особи, яка вчинила тяжкий злочин і намагається втекти.)

злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (довів необхідність внесення змін до диспозицій та санкцій ст.ст. 276, 277, 279, 280, 286, 288, 291,  292 КК);

злочини проти безпеки виробництва (показав необхідність вдосконалення ст.271-275 КК);

злочини проти виборчих та референдних прав громадян (аргументував потребу внесення змін до ст.ст. 157, 158, 159-1 КК);

злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (обґрунтував необхідність: уточнення змісту поняття «корупція»; узгодження положень ч. 3 ст. 18 КК та положень п. 1 Примітки до ст. 364 КК; формування «нового» переліку корупційних злочинів;  внесення змін до ст. ст. 365, 365-2, 368-3, 368-4 КК);

злочини проти правосуддя (запропонував зміни до ст. ст. 377, 379, 391, 400 КК, а також потребу виключення ст. 381-1 КК).

Є автором (співавтором) 219 наукових робіт, серед яких монографії, підручники (із Загальної та Особливої частин кримінального права, правознавства), посібники, методичні рекомендації, інші навчально-методичні праці, тези, наукові статті в періодичних виданнях, в Юридичній енциклопедії і в Міжнародній Поліцейській енциклопедії.

Опубліковані монографії: Кримінальна відповідальність за заподіяння тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу. – К.: УАВС, 1995;  Кримінально-правовий захист правоохоронної діяльності. – К.: Атіка, 2004; Кримінальна відповідальність за порушення виборчих і референдних прав. – Харків: Видавництво «Кроссроуд», 2008 (у співавторстві); Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. – К.: Видавництво європейського університету, 2011; Злочини проти безпеки виробництва. – К.: «Видавництво ТОВ «НВП» Інтерсервіс», 2012.

Підготував десять кандидатів юридичних наук. 

Професор Осадчий В.І.  – член двох спеціалізованих вчених рад.

IMG 7400 1

Добкіна Катерина Робертівна

кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету

Народилася 24.01.1982 року.

В 1999 році закінчила ліцей №100 «Поділ». Нагороджена золотою медаллю.

В 2004 році закінчила Київську державну академію водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, юридичний факультет за спеціальністю «Правознавство», освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст права, диплом з відзнакою.

В 2004 – 2005 рр. – працювала асистентом кафедри правового забезпечення діяльності водного транспорту в КДАВТ.

З 2005 – 2007 рр. – працювала старшим викладачем кафедри правового забезпечення діяльності водного транспорту в КДАВТ.

З 2007р.– виконувала обов’язків  заступника декана юридичного факультету КДАВТ.

З 2008 р. – доцент кафедри правосуддя.

В 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Цивільно-правовий статус торгово-промислової палати України» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук.

В 2014 році було присвоєне вчене звання доцента кафедри правосуддя.

З 01.09. 2017 р. – в.о. заступника декана ЮФ ДУІТ

З грудня 2017р. – декан ЮФ ДУІТ

Сфера наукових інтересів: цивільне право, міжнародне та господарське право.

С.Л.

Савицька Світлана Леонідівна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Правосуддя

Народилась 11 жовтня 1974 року в м. Вінниця. У 1991 році закінчила ЗСШ № 31.

  Освіта: з 1991року – 1993 рік навчалася Вінницький професійне-технічне училище; з 1996 року – 2002 рік – КНУ ім. Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Філософія»; з 2002 року – 2006 рік навчалась у Київському національному університеті внутрішніх справ України – отримала кваліфікацію юриста; з 2007 року – 2008рік  – Київському національному університеті внутрішніх справ – магістр права;  з січня 2009 року – отримала право на заняття адвокатською діяльністю. В 2011 році – прикріплена до кафедри Національної академії внутрішніх справ у якості здобувача для підготовки дисертаційного дослідження.

  В  вересня 2005 року працювала юрисконсультом.

  В травня 2007 року працювала на посаді головного спеціаліста – юрисконсульта Служби у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

  В 2009 року – працювала адвокатом в ТОВ «Юридична компанія Самсонова і Партнери».

 З березня 2013 року працювала на посаді старшого викладача кафедри правосуддя Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

  В жовтні 2013 року захистила кандидатську дисертацію – 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Назва дисертації: «Кримінально-процесуальні гарантії діяльності адвоката».

3 2014 року по теперішній час працює доцентом кафедри правосуддя   ДУІТ ІУТП (КДАВТ)

А.Т.

Ковальчук Андрій Трохимович

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Правосуддя

Народився 4 лютого 1979 року у місті Черкаси.

У 2001 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за спеціальністю «Міжнародне право», перекладач англійської мови.

У 2009 році захистив докторську дисертацію на тему: «Фінансове право України: проблеми розвитку та застосування», отримавши науковий ступінь доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2011році присвоєне вчене звання професора. Автор 
більш ніж 50 наукових праць, серед яких 5 монографій.

Має досвід практичної роботи у банківській сфері, Державній службі фінансового моніторингу України.

Працював в скретаріаті Кабінету міністрів України (помічник віце-прем’єр-міністра), в Апараті Верховної Ради України (радник Голови Верховної Ради України).

Лауреат премії Національної академії наук України за результатами Всеукраїнського конкурсу наукових робіт молодих учених (2005 рік), лауреат премії Всеукраїнського конкурсу наукових праць молодих учених імені М.І. Туган-Барановського (2008 рік), Лауреат премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних та прикладних досліджень (2011 рік).

Сфера наукових інтересів: фінансове право (банківська система, бюджетна сфера, податки і збори, ринок цінних паперів і фінансових послуг).

З 2012 по 2014 роки – перебував на посаді завідувача кафедри Транспортного права Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

3 2015 року по т+еперішній час професор кафедри правосуддя  ДУІТ  ІУТП (КДАВТ).

А.В. 1

Матвійчук Анатолій Васильович

кандидит юридичних наук, доцент кафедри Правосуддя

Анатолій Матвійчук є успішним адвокатом, має багаторічний досвід юридичного супроводу судових справ, автор численних наукових статей і публікацій, бере активну участь у законотворчій діяльності, розвитку юридичної науки і практики, використовує власні напрацювання в інтересах клієнтів. Неодноразово був помічником-консультантом народних депутатів України, практикує в галузі права вже понад 16 років. Здійснює викладацьку діяльність, є доцентом кафедри правосуддя. У 2012 році, разом з командою професійних адвокатів, юристів і талановитих фахівців заснував Міжнародну адвокатську компанію Анатолія Матвійчука, діяльність якої поєднала успішну практику і спільне бажання досягати кращих результатів на ринку юридичних послуг. Завдяки участі в проектах великої складності діяльність компанії під його керівництвом стала широко відомою. Інтелект, людяність, принциповість, відданість справі, наполегливість, віра в досягнення найкращого результату, постійне самовдосконалення – риси, які характеризують Анатолія Матвійчука. Він досить вольова людина в досягненні своєї мети, слова і справи якого ніколи не суперечать один одному. Стратегічне мислення вродженого керівника, величезний запас знань і практичного досвіду, вміння знаходити оптимальні рішення складних управлінських питань, допомагають йому в щоденній роботі.

Спеціалізація

 • Кримінальне право
 • Податкове право
 • Судова практика
 • Корпоративне право
 • Нерухомість і будівництво
 • Сімейне та спадкове право

Освіта

 • Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, юридичний факультет (2005);
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право, кандидат юридичних наук (2010);
 • Національна академія державного управління при Президентові України, Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів (2015).

Трудова діяльність

 • Служба в повітряно-десантних військах України (1994-1996);
 • ТОВ «Інформсистема», офіс-менеджер фірми (1998-1999);
 • Науково-дослідна частина Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, старший лаборант НДЧ високопродуктивних систем обробки інформації (1999-2000);
 • Науково-дослідна частина Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, старший інженер 3-й категорії (2000-2001);
 • ДП «Юрконтрактсервіс» ТОВ «Консалтингово-правової фірми «Юрконтракт», юрист (2001);
 • ТОВ «Юридична фірма «Атлантіс», директор юридичного департаменту (2001-2002);
 • МБО «Комітет сприяння правоохоронним органам України», спочатку на посаді виконавчого директора, а потім голови правління «Підприємства правового захисту» (2002-2003);
 • Приватна юридична практика (2003-2007);
 • Індивідуальна адвокатська діяльність (2007);
 • ТОВ «Міжнародна адвокатська компанія Анатолія Матвійчука», Президент компанії (2012);
 • ТОВ «ТМО «Ліко-Холдинг», начальник відділу нерухомості (2013-2014);
 • Державний університет інфраструктури та технологій, доцент кафедри правосуддя (з 2014);
 • ТОВ «ТМО «Ліко-Холдинг», заступник генерального директора з питань взаємодії з державними та місцевими органами влади (2014-2017);
 • АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “INTERNATIONAL LAW COLLEGIUM “LAWART”, Керуючий партнер (c 2016).
Тетяна зав.лаб.

Красюк Тетяна Олександрівна

завідувач лабораторії кафедри Правосуддя

НАВЧАННЯ

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ КАФЕДРА

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ  «ПРАВО»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 ПРАВО

 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКА КАФЕДРИ:

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
 2. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
 3. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС
 4. ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС
 5. ДОГОВІРНЕ ПРАВО
 6. АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО
 7. СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ
 8. АЛЬТЕРНАТИВНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

Висновки експертної комісії МОН України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Право” зі спеціальності 081 “Право” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ПРАВОСУДДЯ

 1. НДР ініціативна кафедральна науково-дослідна робота : Правові аспекти захисту прав людини та розвитку правосуддя в Україні //Керівник НДР: к.ю.н., доцент Добкіна К.Р. // Номер державної реєстрації НДР: 0116 U 003943 //Терміни виконання: початок – 2016, закінчення – 03.2019.
 2. Осадчий В.І. // Велика українська юридична енциплопедія: у 20 т. – Харьків: Право,2016 – Т.17: Кримінальне право редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. голови) та інш.; Нац. Акад. прав. Наук України Ін-т держави і права ім. В.М. Короцького НАН України; Нац. Юрид. Ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2017.- 1064 с. Видавництво «Право», 2017// С.99 – 102; С.285-289; С.641-644.
 3. Добкіна К.Р., Клюєва Є.М. // European vector of contemporary jurisprudence: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. Volume 2. Sandomierz: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. 524 p. Колективна монографія 179-197
 4. Молдован А.В., Молдован В.В. // Судоустрій: Україна, Англія, США, ФРН, Франція// Навч. посіб. / Алерта, 2018. – 313с.
 5. Осадчий В.І. // Злочини проти правосуддя // Монографія. – К.: ФОП Маслаков, 2018 – 200с. об.вид. арк. 13,50
 6. Кобилянський О.Л. // Біленчук П.Д. Б 82 Стратегія інформаційної безпеки України: правові засади захисту інформації: монографія / П.Д. Біленчук, Л.В. Борисова,О.Л. Кобилянський, В.О. Собина; за ред. П.Д. Біленчука. – К.: Укр ДГРІ, 2018. – 288 с.
 7. Ковальчук А.Т. // Боротьба з відмиванням брудних капіталів: міжнародні стандарти та національні реалії // Монографія. К.: Знання, 2016 р. – 318 сторінок. Ум.друк. арк. 16,8. Обл. вид. арк.13,5
 8. Осадчий В.І. // Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України // Науково-практичний коментар  Кримінального кодексу України. За загальною редакцією О.О. Джужа, А.В. Савченко В.В. Чернєй В.В.,  та авторській колектив.. НАВС. _-К.: Юрінком Інтер, 2016. – 1064с.
 9. Молдован А.В. , Озель В.І. // Теорія держави та права: основні поняття // Навчальний посібник – К.: Алерта, 2017. – 100с.
 10. Кобилянський О.Л., О.В. Літвінова // Криміналістична фотографія: практикум // Навчальний посібник – К.: УкрДГРІ, 2017. – 100с.
 11. Молдован А.В. ,  Молдован В.В. // Судоустрій України // Навчальний посібник. – 5-те видання, доповн. і переробл. –К: Алерта, 2015. – 320с.  Умовн. Друк. акр. – 18,6
 12. Молдован А.В., Кацавець Р.С. // Прокуратура України // Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2016. – 270 с. Умов. друк. арк. 15,69
 13. Молдован А.В., Молдован В.В., Кацавець Р.С. // Кримінальний процес України: Лекції. Процесуальні документи // Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2016. – 360 с. Умов. друк. арк. 29,25
 14. Кобилянський О.Л., А.В. Кофанов, В.В. Арешонков за ред. Біленчука П.Д.// Судово-балістичні дослідження. – Курс лекцій // К.: УкрДГРІ, 2015. – 278 с.
 15. Кобилянський О.Л., А.В. Кофанов, В.В. Арешонков за ред. Біленчука П.Д. // Судова балістика: практичні аспекти // Начальний посібник К: УкрДГРІ, 2016р.
 16. Осадчий В.І. // Корупційні злочини // Монографія. – К: Видавництво Європейського університету, 2016. – С. 82. Ум.друк. арк. 4,88. Обл.-вид. акр. 5,16
 17. Молдован А.В.,  Молдован В.В. // Судоустрій Україна, Англія, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН // Навчальний посібник Видавництво: Правова єдність. АЛЕРТА, 2016 р. С.314. Умовн. друк.арк. 18,25
 18.  Молдован А.В. , Кацавець Р.С.,  Хохленко О.М., Добкіна К.Р. // Книга НПК (Науково-практичний коментар) Закону України “Про вищу освіту” ТОВ «Центр учбової літератури»,  2015р. вул. Лаврська, 20 м. Київ 368 с.,  Умовн. друк. арк. 30.
 19. Константий О.В. // Проблеми захисту в адміністративному судочинстві суб’єктивних прав, свобод і законних інтересів // Монографія. – К: Істина, 2015. – 544с. Обл.-вид. арк.. 25,6
 20. Молдован А.В. , Добкіна К.Р., Клюєва Є.М.// Юридична деонтологія // Навчальний посібник. – К: Алерта, 2015. умовн. Друк. Арк.. 13,02

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ ПРАВОСУДДЯ

Державний університет інфраструктури та технологій,

Інститут управління, технологій і права,

Факультет «Юридичний»,

Кафедра «Правосуддя»

Адреса: М. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 2, каб. 412-а.

станція метро “Почайна”, тролейбус № 28, № 30 та № 31

станція метро “Оболонь”, автобус № 73.

Телефон кафедри:  (097)299-42-13

mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort kayseri escort konya escort konya escort malatya escort malatya escort erotik film film izle aksiyon film izle
porno escort Maltepe