Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

ПРО КАФЕДРУ

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

DSC 9926 1

Кафедра теорії та історії держави і права заснована у 2001 році з метою забезпечення викладання фундаментальних правових дисциплін та формування у студентів ґрунтовних знань у сфері правознавства. З 2010 року кафедру очолює Хохленко Ольга Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент.

Основними завданнями кафедри є здійснення правового виховання студентів через навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі; формування у студентів правової культури, вмінь та навичок науково-дослідної роботи; забезпечення набуття студентами правового понятійного апарату, необхідного для пізнання та опанування юридичних дисциплін; організація та проведення фахової ознайомлювальної практики.

Кафедра здійснює викладання фундаментальних історико-теоретичних правничих дисциплін, без яких неможливе: ґрунтовне опанування галузевих чи прикладних предметів, формування висококваліфікованого ерудованого фахівця з ефективними знаннями в різних сферах юридичної діяльності, широким професійним кругозором та розвиненою професійно-правовою культурою. Тому вивчення предметів кафедри відбувається протягом всього періоду навчання.

Основним напрямком науково-дослідної роботи кафедри є актуальні проблеми правотворення та державотворення.

Викладачі кафедри теорії та історії держави і права беруть активну участь у науково-практичних конференціях, підтримують тісні зв’язки з іншими навчальними закладами, здійснюють керівництво підготовкою курсових та дипломних, магістерських робіт, творчою науковою діяльністю студентів.

На кафедрі створений і діє науковий гурток з актуальних проблем державотворення і правотворення в Україні. Починаючи з першого курсу, студенти мають можливість брати участь у наукових конференціях і під керівництвом досвідчених викладачів, публікувати тези наукових досліджень.

Викладачі кафедри постійно проводять виховну роботу серед студентської молоді. професор кафедри Кацавець Руслан Сергійович, доцент кафедри Озель Віталіна Іванівна та доцент кафедри Хохленко Ольга Миколаївна є кураторами студентських академічних груп. Викладачі кафедри організовують науково-пізнавальні екскурсії студентів до музеїв Києва, Конституційного Суду України, Верховного Суду України та ін.

Викладання дисциплін на кафедрі забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Співробітниками кафедри здійснюється робота щодо забезпечення дисциплін навчальною та методичною літературою. Викладання здійснюється з урахуванням досвіду правотворчої та правозастосовної діяльності, досягнень юридичної науки.

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

DSC 9899 1

Хохленко Ольга Миколаївна

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач  кафедри конституційного та адміністративного права

У 2008 році закінчила Київську державну академію водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного за спеціальністю «Правознавство».

Стаж науково-педагогічної роботи розпочався з вересня  2009 р. на кафедрі теорії та історії держави і права Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. З 2010 року завідувач кафедри теорії та історії держави і права. З 2018 року завiдувач кафедри конституцiйного та адмiнiстративного права.

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему: «Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій у сфері освіти».

Викладає дисципліни: «Адміністративне право України» та «Правознавство».

Автор понад 50 наукових публікацій у фахових виданнях з юридичних дисциплін в Україні та за кордоном.

Коло наукових інтересів: проблеми вищої освіти в Україні та проблеми у галузі адміністративного права.   

Хохленко Ольга Миколаївна приймає участь в організації наукової роботи студентів: проводить засідання наукових гуртків, керує науковою роботою студентів, беруть участь у круглих столах та науково-практичних конференціях. Є організатором культурних заходів для студентів.

Р.С.

Кацавець Руслан Сергійович

кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та адміністративного права

У 2003-у році закінчив  Київський Національний університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство».

Стаж науково-педагогічної роботи розпочався з вересня  2005 р. в Міжрегіональному інституті управління.

У 2010 році захистив дисертацію на тему «Судові промови державного обвинувача та адвоката-захисника у кримінальному судочинстві України: правові, етичні, логічні та мовні аспекти» і здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.

У 2013 році Міністерством освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри Теорії та історії держави і права.

Викладає дисципліни: «Основи римського приватного права» та «Історія держави і право зарубіжних країн».

Автор понад 50 наукових публікацій у фахових виданнях з юридичних дисциплін, монографій, підручників та навчальних посібників, основні з яких: «Ораторське мистецтво», «Ділова мова: сучасний вимір», «Українська мова: професійне спрямування», «Мова у професії юриста», «Мова державних службовців», «Професійна етика юристів», «Юридична психологія», «Основи правової культури юриста», «Судова психологія», «Кримінальна психологія», «Пенітенціарна психологія», «Культура мови у професійному спілкуванні юристів», «Цитати українських і зарубіжних авторів», «Правова культура судової промови у кримінальному процесі», «Судові промови державного обвинувача та адвоката-захисника у кримінальному судочинстві України: правові, етичні,логічні та мовні проблеми», «Судова риторика: практикум», «Кримінальний процес України», «Процесуальні документи», «Юридична клініка», «Юридичний практикум: судова риторика, кримінальний процес», «Правознавство: цікаве і мудре», «Науково-практичний коментар до Закону України «Про вищу освіту», «Прокуратура України».

Коло наукових інтересів: дослідження проблем у галузі історії держави і права, кримінального права, юридичної деонтології..   

Кацавець Руслан Сергійович є куратором академічної групи 1814 першого курсу Юридичного факультету ДУІТ. Приймає участь в організації наукової роботи студентів: проводить засідання наукових гуртків, керує науковою роботою студентів, беруть участь у круглих столах та науково-практичних конференціях. Є організатором культурних заходів для студентів: відвідання музеїв, організація екскурсій тощо.

В.І.

Озель Віталіна Іванівна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та адміністративного права

Народилася 12 березня 1981 р. в Одеській області.

У 2003 році закінчила Національний транспортний університет за спеціальністю «Правознавство» та отримала диплом спеціаліста з відзнакою, кваліфікація – юрист.

Більше десяти років займалася практичною юридичною діяльністю. Працювала юрисконсультом в юридичній компанії, представляла інтереси юридичних і фізичних осіб у судах України різних інстанцій, була начальником юридичного відділу підприємства.

У 2012 році закінчила аспірантуру Київського університету права НАН України та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень на тему: „Становлення та розвиток основних інститутів українського шлюбно-сімейного права в Х – ХІХ ст.: історико-правовий аспект”.

Стаж науково-педагогічної роботи розпочався з жовтня 2012 р. на кафедрі теорії та історії держави і права Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Викладає дисципліни: «Конституційне право України» та «Конституційне (дердавне) право зарубіжних країн».

Автор понад 50 наукових публікацій у фахових виданнях з юридичних дисциплін, на міжнародних науково-практичних конференціях тощо. Також є автором навчальних, навчально-методичних посібників та монографії:

 • Історія держави і права України: навчально-методичний посібник;
 • Державне право зарубіжних країн: навчально-методичний посібник;
 • Становлення та розвиток основних інститутів українського шлюбно-сімейного права Х – ХІХ ст.ст.: монографія;
 • Теорія держави та права: основні поняття : навчальний посібник.

Коло наукових інтересів: історія права, цивільне та сімейне право, гендерні правовідносини, розвиток правового регулювання особистих немайнових відносин.   

Озель Віталіна Іванівна є куратором академічної групи 1814 першого курсу Юридичного факультету ДУІТ. Приймає участь в організації наукової роботи студентів: проводить засідання наукових гуртків, керує науковою роботою студентів, беруть участь у круглих столах та науково-практичних конференціях. Є організатором культурних заходів для студентів: відвідання музеїв, організація екскурсій тощо.

Unnamed File 1

Собовий Олександр Михайлович

кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та адміністративного права

Народився 02 травня 1967 р. У 2004 р. закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство».

З 2000-2012 р. працював на керівних посадах в центральних органах виконавчої влади на посадах заступника директора департаменту, директора департаменту Міністерства юстиції України, директора департаменту Міністерства оборони України, начальника юридичного управління Головного управління державної служби України, директора департаменту Міністерства аграрної політики України та ін.

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему: «Правовий статус судді в адміністративно-деліктному провадженні».

Стаж науково-педагогічної роботи розпочався з вересня 2012 р. на кафедрі теорії та історії держави і права Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Викладає дисципліни: «Конституційне право України» та «Основи римського приватного права».

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Коло наукових інтересів: дослідження проблем у галузі теорії держави і права, конституційного права, адмінітративного права.   

Собовий Олександр Михайлович приймає участь в організації наукової роботи студентів: проводить засідання наукових гуртків, керує науковою роботою студентів, беруть участь у круглих столах та науково-практичних конференціях.

Bezzubov

Беззубов Дмитро Олександрович

професор кафедри конституційного та адміністративного права доктор юридичних наук, доцент

В 2003 році закінчив Київську державну академію водного транспорту імені П. Канашевича–Сагайдачного за спеціальністю «Правознавство». У 2008 році закінчив магістратуру Академії управління МВС за тією ж спеціальністю. Свою викладацьку діяльність розпочав у 2004 році на посаді викладача Київського оптико-механічного технікуму. З 2005 року та по 2015 рік працював у Київському професійно-педагогічному коледжі імені А.Макаренка на посаді викладача юридичних дисциплін, викладач вищої категорії. З 1 вересня 2015 року до 3 вересня 2018 року працював в Національному авіаційному університеті на посаді в.о. завідувача кафедри господарського права і процесу та професора кафедри господарського, повітряного та космічного права ННЮІ НАУ.

З 4 вересня 2018 року призначений на посаду професора кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету Державного університету інфраструктури та технологій.

У 2010 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 21.07.05. «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку (юридичні науки)» на тему «Юридичний ризик в службово-бойовій діяльності сил охорони правопорядку». У 2015 році отримав вчене звання доцента. У 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему «Організаційно-правові засади забезпечення суспільної безпеки».

Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць з проблем адміністративного, господарського, аграрного, міжнародного права. Серед них монографія «Суспільна безпека: організаційно-правові засади» та підручник «Адміністративне право України» з грифом МОН України, конспекту лекцій «Міжнародне космічне право».

Сфера наукових інтересів: проблеми теоретичного адміністративного, господарського, підприємницького, транспортного, авіаційного та космічного права, адміністративні механізми забезпечення суспільної та національної безпеки.

Дроздюк Тетяна Миколаївна

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри конституційного та адміністративного права

У 2000 р. закінчила НПУ ім. М.П. Драгоманова з відзнакою та здобула кваліфікацію викладача правознавства, юриста.

У 2016 році захистила дисертацію на тему «Ринок земель в Україні: адміністративно-правові засади регулювання» та здобула ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (захист відбувся у ДНДІ МВС України).

З 2000 р. по 2016 рік працювала на посадах асистента, старшого викладача кафедри загальноправових дисциплін Київського національного торговельно-економічному університету.

З 2017 по 2018 роки працювала на посаді доцента кафедри юридичних дисциплін НПУ ім. М.П. Драгоманова.

З 4 лютого 2019 року старший викладач кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету Державного університету інфраструктури та технологій.

Викладає дисципліни: «Історія держави і права України».

Автор понад 30 наукових публікацій у фахових виданнях з юридичних дисциплін, на міжнародних науково-практичних конференціях тощо.

Коло наукових інтересів: державне регулювання, ринок земель.   

Дроздюк Тетяна Миколаївна приймає участь в організації наукової роботи студентів: проводить засідання наукових гуртків, керує науковою роботою студентів, беруть участь у круглих столах та науково-практичних конференціях.

Ковальська Віта Володимирівна

професор кафедри конституційного та адміністративного права,  доктор юридичних наук, професор

Народилася 19 лютого 1979 року в м. Біла Церква Київської області.  У 2001 р. закінчила  Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

Свою викладацьку діяльність розпочала  у 2001 році в Харківському національному університеті внутрішніх справ. З 2009 року –  професор кафедри теорії та практики управління органів внутрішніх  справ Академії управління МВС (Київ). З  2010 р. – начальник  кафедри  адмінітративного права та процесу Навчально-наукового інститутуу підготовки фахівців міліції громадської  безпеки. В  2018 року прийнята  на посаду професора кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету Державного університету інфраструктури та технологій.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему: «». У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему: «».

Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць з проблем адміністративного, міграційного права, серед яких  монографії:  «Методи прийняття управлінських рішень в ОВС», «Організаційно-правові засади діяльності міліції в системі правоохоронних органів держави», «Association agreement: from partnership to cooperation»; підручники: «Академічний курс Загальної частини Адміністративного права України», «Адміністративне право. Академічний курс (Особлива частина)», « Міграційне право України»; навчальних посібників: «Актуальна теоретична, організаційна та правова діяльність підрозділів органів внутрішніх справ України», «Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України», «Адміністративно-правові засади забезпечення громадського порядку органами внутрішніх справ України», «Організаційно-правові засади професійного навчання працівників ОВС», «Контроль  за діяльністю правоохоронних органів», «Правове регулювання окремих напрямків  правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ» та науково-практичних коментарів: «Положення про проходження служби рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ», «Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ», «Науково-практичний коментар до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»».

Сфера наукових інтересів: управлiння в органах внутрішніх справа.

Бурдоносова фото

Бурдоносова Марина Анатоліївна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного та адміністративного права

У 2006 році закінчила Київський національний університет внутрішніх справ, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

У 2009 році закінчила аспірантуру Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України за спеціальністю 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

У 2011 році в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України захистила кандидатську дисертацію за темою «Теоретичні аспекти правового ідеалізму та правового нігілізму» та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

У 2011 р. стажувалася на кафедрі Правознавства Інституту економіки і управління Київського славістичного університету.

У 2015 р. проходила підвищення кваліфікації у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

У 2016 р. пройшла міжнародне стажування та підвищення кваліфікації в Празькому інституті підвищення кваліфікації (Чехія, Прага).

У 2017 р. отримала сертифікат В2 з англійської мови відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти Cambridge English.

У 2018 р. отримала звання доцента (кафедри Правознавства).

З 2018 року є членом Національної спілки краєзнавців України.

Стаж науково-педагогічної  роботи у вищих навчальних закладах складає 9 років.

Є автором більше 30 наукових публікацій у фахових виданнях з юридичних дисциплін в Україні та за кордоном, в тому числі у Scopus та Web of Science (ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1050-6892).

Коло наукових інтересів складають питання правової свідомості суспільства; правовий ідеалізм; способи зниження рівня правового нігілізму та деформації правової свідомості.

Викладає дисципліни: Філософія права, Актуальні проблеми теорії держави і права, Основи римського приватного права.

НАВЧАННЯ

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ КАФЕДРА

Перелік дисциплін кафедри КАП

 1. Адміністративне право 
 2. Актуальні проблеми ТДП
 3. Державне право зарубіжних країн
 4. Історія держави і права зарубіжних країн
 5. Історія держави і права України
 6. Конституційне право України
 7. Міжнародне комерційне право
 8. Основи римського приватного права
 9. Правові системи сучасності
 10. Правознавство
 11. Сучасні напрямки розвитку правової науки
 12. Теорія держави і права

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Державний університет інфраструктури та технологій,

Інститут управління, технологій і права,

Факультет «Юридичний»,

Кафедра «Конституційного та адміністративного права»

Адреса: М. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 2, каб. 417.

станція метро “Почайна”, тролейбус № 28, № 30 та № 31

станція метро “Оболонь”, автобус № 73.

Телефон: (097)299-42-13

Ел. пошта:  kafedrakap@ukr.net

mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort kayseri escort konya escort konya escort malatya escort malatya escort erotik film film izle aksiyon film izle
porno escort Maltepe