Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

ФАКУЛЬТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ І РУХОМОГО СКАЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ

ФАКУЛЬТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ І РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТУ

ОСТАННІ ПОДІЇ З ЖИТТЯ ФАКУЛЬТЕТУ

InnoTrans 2018

З 18 по 21 вересня у місті Берлін проходила найбільша у світі виставка рейкового транспорту InnoTrans 2018. Викладачі та студенти факультету Інфраструктури і рухомого складу залізниць прийняли активну участь у даній виставці та мали можливість
Детальніше

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ

ПРАЦІВНИКИ ФАКУЛЬТЕТУ ІНФРАСТРУКТУРИ І РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ

Tverdomed Irsz

Твердомед Володимир Миколайович

декан, к.т.н.

591-51-99

dekanat_irsz@ukr.net

Demchenko Irsz

Демченко Володимир Олексійович

заступник декана, к.т.н.

591-51-78

dekanat_irsz@ukr.net

Yanuk Irsz

Янюк Інна Петрівна

методист

591-51-29

dekanat_irsz@ukr.net

ПРО ФАКУЛЬТЕТ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ І РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ

Факультет «Інфраструктура і рухомий склад залізниць»  був створений 1996 р. і на даний час здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» за шістьма спеціалізаціями: залізничні споруди та колійне господарство, вагони та вагонне господарство, локомотиви та локомотивне господарство, електричний транспорт, комп’ютерні інформаційно-керуючі системи, автоматизовані системи технологічного зв’язку.

Студенти факультету отримують якісні знання з основних загальноосвітніх та фахових дисциплін завдяки використання сучасних форм та оригінальних методик навчання. Під час навчання студенти проходять навчальні, виробничі та експлуатаційні практики на підприємствах залізничного транспорту. При проходженні практик мають можливість опанувати робітничі професії та отримати відповідні посвідчення, що дає змогу під час літніх канікул тимчасово працювати на залізниці за обраним фахом.

Випускники факультету досить вільно почувають себе в умовах функціонування ринкової економіки, вирішують багатоваріантні задачі та отримують перспективне працевлаштування.

Термін навчання:

Для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»

4 роки (денна або заочна форма навчання);

2 роки (денна або заочна форми навчання на базі молодшого (бакалавра) спеціаліста).

Для здобуття освітнього ступеня «Магістр»

1 рік і 4 місяці (денна або заочна форма навчання).

КАФЕДРИ

ПЕРЕЛІК КАФЕДР ФАКУЛЬТЕТУ ІНФРАСТРУКТУРИ І РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ

Факультет інфраструктури і рухомого складу залізниць

ВАГОНИ ТА ВАГОННЕ ГОСПОДАРСТВО

Факультет інфраструктури і рухомого складу залізниць

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА АВТОМАТИКА

Факультет інфраструктури і рухомого складу залізниць

ТЯГОВИЙ РУХОМИЙ СКЛАД ЗАЛІЗНИЦЬ

Факультет інфраструктури і рухомого складу залізниць

БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ І СПОРУДИ

Факультет інфраструктури і рухомого складу залізниць

ЗАЛІЗНИЧНА КОЛІЯ ТА КОЛІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Факультет інфраструктури і рухомого складу залізниць

ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Факультет інфраструктури і рухомого складу залізниць

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТРАНСПОРТУ

Факультет інфраструктури і рухомого складу залізниць

ФІЗИКА І ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСЬНЮЄ ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ФАКУЛЬТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ І РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ

Галузь знань 27 Транпорт

Спеціальність 273 Залізничний транспорт

Спеціалізація – Залізничні споруди та колійне господарство

Дана спеціалізація відкриває випускнику широку перспективу та надає право вибору майбутньої роботи, яка передбачає впровадження високих комп’ютерних технологій в керуванні та експлуатації колійної інфраструктури, будівництві швидкісних магістралей та реконструкції існуючих залізниць, інформаційних систем моніторингу при технічному обслуговуванні колії та інженерних споруд. Ця спеціалізація дозволяє випускнику повністю реалізувати отримані знання у проектних та науково-дослідних організаціях, у державних та приватних фірмах за допомогою комп’ютерного математичного моделювання при розробці та створенні нових конструкцій, оптимізації технологій, постановці і вирішенні науково-дослідних завдань. Залізнична колія є основою залізничного транспорту країни, мабуть тому професія будівельника залізниць - це найважливіша ланка, яка забезпечує необхідні умови для виконання залізницею свого основного завдання - перевезення вантажів і пасажирів.

Спеціалізація – Вагони та вагонне господарство

Студенти цієї спеціалізації, крім загально інженерних дисциплін, вивчають конструкцію, теорію і розрахунок вагонів, автоматичні гальма і безпеку руху, гідравлічні та електричні машини і апарати, компресори, охолоджувальні машини та кондиціонери, контейнери, теорію технічного обслуговування вагонів в експлуатації і автоматизацію виробничих процесів, а також менеджмент у вагоноремонтному виробництві.

Спеціалізація –Локомотиви та локомотивне господарство

У процесі навчання на цій спеціалізації майбутні фахівці отримують знання з обладнання тепловозів, електровозів, дизель-поїздів, електропоїздів та спеціальної техніки, яка експлуатується на залізницях України, а також вивчають сучасний стиль професійної діяльності у комерційних та державних організаційних структурах. Студенти проходять виробничу практику на підприємствах залізничного транспорту. Дана спеціалізація передбачає підготовку керівних і управлінських кадрів (менеджерів) для локомотивного господарства залізниць, локомотиворемонтних заводів, проектних і науково-дослідних організацій, а також підприємств промислового транспорту. Випускники працюють у Міністерстві інфраструктури України, на підприємствах Укрзалізниці, управліннях залізниць, на заводах та інших державних підприємствах.

Спеціалізація – Експлуатація інженерних споруд залізниць і метрополітенів

Необхідність підготовки фахівців за даною спеціалізацією пояснюється тим, що за роки існування залізниць і метрополітенів в Україні було створено ве­личез­ний фонд інженерних споруд, які потребують для свого безпечного існування постійного на­гляду, ремонту та відновлення. Студенти, які навчаються за спеціалізацією отримують знання та практичний досвід з нових тех­нологій експлуатації і утримання жилих та промислових будівель, інженерних споруд залізниць і метрополітенів, які передбачають гли­бо­ку діагностику їх технічного стану, безпомилковий прогноз їх довговічності, мак­симальне виявлення та використання остатнього ресурсу, відновлення та за­без­печення необхідної несучої здатності конструкцій нетрадиційними засобами - без заміни і без значних затрат. Випусникі, які отримають кваліфікацію за даною спеціалізацією мають змогу працювати на підприємствах різних форм власності будівельної індустрії, а також на підприємствах ДАК «Укрзалізниця» та інфраструктурних об`єктах України. Будівельна галузь – є найбільш потужна галузь промисловості країни, яка розвивається швидкими темпами, застосовуючи сучасні технології, тому фахівці за даною спеціалізацією користуються великим та постійним попитом у роботодавців.

Галузь знань 14 Електрична інженерія

Спеціальність 141 Електроенергетика, електроніка та електромеханіка

Спеціалізація–  Електричний транспорт

Студенти, що отримують освіту за цією спеціалізацією, одержують достатню електротехнічну та спеціальну підготовку з електричних машин та апаратів електронної і перетворюючої техніки, систем управління електрорухомим складом, мікропроцесорної та обчислювальної техніки, автоматики та електричної тяги. Поряд з теоретичними знаннями студенти одержують практичну підготовку в лабораторіях університету, на базових підприємствах Південно-Західної залізниці та Київського метрополітену. Велику потребу у випускниках даної спеціалізації мають підрозділи Укрзалізниці та підприємства України, які сьогодні зайняті розробкою та виробництвом сучасних вітчизняних електровозів та електропоїздів.

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціалізація – Автоматизовані системи технологічного зв’язку

Підготовка фахівців даної спеціальності охоплює найважливіші напрямки розвитку новітніх комп'ютерних технологій та сучасних засобів зв'язку: впровадження сучасних цифрових систем передачі і комутації, волоконно-оптичних ліній, транкінгових та стільникових систем радіозв’язку, удосконалення технічного обслуговування і підвищення криптозахисту та надійності систем телекомунікацій. Для одержання необхідної кваліфікації студенти, що спеціалізуються в даній галузі, вивчають ряд дисциплін загально-технічного профілю: математика, фізика, обчислювальна техніка та ін., а також дисципліни електротехнічного профілю та спеціальні дисципліни: електроніку та мікросхемотехніку, комп’ютерні технології обробки інформації, теорію передачі сигналів, багатоканальний зв’язок, радіозв’язок, системи передачі даних, лінії зв’язку, захист інформації в телекомунікаційних системах, основи комп’ютерно-інтегрованого управління та ін. Випускники, які закінчили університет за цією освітньою програмою, працюють як на підприємствах транспортної галузі, так і у галузі надання телекомунікаційних послуг (провайдери Інтернет, оператори мобільного зв'язку та ін.) та IT-сфері. Випускники попередніх років на сьогодні вже керують службами і дистанціями сигналізації та зв’язку, виробничими лабораторіями, обіймаючи посади провідних конструкторів та проектувальників засобів зв’язку.

Спеціалізація – Комп’ютерні інформаційно-керуючі системи

Студенти даної спеціалізації вивчають дисципліни загально-технічного профілю: математика, фізика, комп’ютерна техніка, електроніка та мікросхемотехніка та ін., а також фахові дисципліни даної спеціалізації: основи комп'ютерно-інтегрованого управління, автоматика і комп’ютерні системи управління рухом поїздів, мережеві комп’ютерні системи та Internet, контролери та їх програмне забезпечення, захист інформації в комп'ютерних і телекомунікаційних системах та ін. Випускники університету даної спеціалізації, працюють на посадах інженерів дільниць, головних інженерів, керівників дистанції, інформаційно-обчислювальних центрах залізниць (інженер-електронік, інженер-програміст), проектних та науково-дослідницьких закладах (інженер-конструктор або інженер-дослідник комп’ютерних систем управління на станціях і перегонах), а також в інших установах та відомствах галузі проектування програмних засобів, організації та побудови баз даних, мікропроцесорних пристроїв загального та спеціального призначення, розробки технічних засобів комп’ютеризованих інтегрованих систем.

Спеціалізація – Автоматика і комп'ютерні системи управління рухом поїздів

Студенти, що навчаються за даною спеціалізацією, вивчають ряд дисциплін загально-технічного профілю: математика, фізика, алгоритмізація та програмування та ін., а також опановують дисципліни професійної підготовки: мікропроцесорні пристрої, основи комп'ютерно-інтегрованого управління, системи автоматики і телемеханіки на перегонах та станціях, системи електричної централізації, колійні датчики систем управління. Випускники за даною спеціалізацією користуються великим попитом на підприємствах Укрзалізниці, метрополітену та "Української залізничної швидкісної компанії".

ГАЛЕРЕЯ

ФАКУЛЬТЕТ У ЯСКРАВИХ ФОТОГРАФІЯХ

Gallery 5 Irsz
Gallery 1 Irsz
Gallery 2 Irsz
Gallery 11 Irsz
Gallery 9 Irsz
Gallery 3 Irsz
Gallery 4 Irsz
Gallery 6 Irsz
Gallery 10 Irsz
Gallery 12 Irsz
Gallery 7 Irsz
Sdasdsd55

КОНТАКТИ

ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ ФАКУЛЬТЕТУ СУДНОВОДІННЯ

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут залізничного транспорту,

Факультет «Інфраструктура і рухомий склад залізниць»,

Адреса: 03049, м. Київ, вул. Івана Огієнка, 19 (станція метро «Вокзальна»)

Телефон: +38(044) 591-51-29

Електронна адреса: dekanat_irsz@ukr.net

Сторінка у facebook: http://facebook.com/duit.irsz/