Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

ПРО КАФЕДРУ

КАФЕДРА ФІЗИКА І ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Кафедра фізики та електротехніки була створена 5.12.1995 року на базі секції фізики кафедри вищої математики та фізики і секції електротехніки кафедри автоматики та телемеханіки Київського інституту транспорту, який входив до складу Харківської державної академії залізничного транспорту. Організатором кафедри фізики та електротехніки і її першим завідуючим була кандидат педагогічних наук, доцент Ранська Л.А. На той час штат кафедри складали 3 викладачі фізики і 1 викладач електротехнічних дисциплін. Із них лише 2 викладачі мали науковий ступінь кандидата наук. Наряду із штатними викладачами для виконання навчального навантаження кафедри, у випадку необхідності, запрошувалися провідні спеціалісти із Київського політехнічного інституту та Інституту фізики АН УССР.

З 1997 року кафедру фізики і електротехніки очолює доктор фізико – математичних наук, професор Чепілко М.М.

У зв’язку із створенням на базі Київського інституту транспорту нового самостійного навчального закладу, а саме Київського університету економіки і технологій транспорту, пізніше Державного економіко – технологічного університету транспорту, а нині Державного університету інфраструктури і технологій, перед кафедрою фізики і електротехніки виникла проблема швидкого зміцнення кадрового складу, розробки нових методик викладання фізики та електротехнічних дисциплін із застосуванням обчислювальної техніки, якісного переоснащення лабораторної бази, підготовки та видання навчально – методичного забезпечення навчального процесу з усіх дисциплін, які веде кафедра, з врахуванням особливостей зміни пріоритетів, стандартів та реформи освіти на Україні. Цілеспрямована робота співробітників кафедри у вирішенні цих задач знайшла розуміння і підтримку у керівництва університету і дозволила в короткий термін якісно реорганізувати кафедру фізики і електротехніки та створити відповідну вимогам часу лабораторну базу, необхідну для якісної підготовки студентів з фізики та електротехнічних дисциплін.

Нині на кафедрі фізики і електротехніки працює 5 штатних висококваліфікованих викладачів які мають великий досвід науково – дослідної роботи. Із них 3 мають наукові ступені, а саме: 1 доктор наук, 2 – кандидати наук. Цими силами кафедра забезпечує викладання в університеті 8 навчальних дисциплін, а саме:

– Фізика
– Теоретичні основи електротехніки
– Теорія електричних машин
– Електротехніка і електромеханіка
– Електротехніка і електричні вимірювання
– Електротехніка і електропостачання
– Електричні вимірювання та основи метрології

Всі викладачі кафедри мають великий досвід плідної наукової роботи в науково – дослідних інститутах Національної академії наук України, який вони успішно використовують працюючи із студентами в навчальних лабораторіях.

Навчальний процес з фізики та електротехнічних дисциплін передбачає:

– теоретичну підготовку студентів за рахунок відвідування лекцій,
– самостійну роботу над рекомендованою літературою та систематичні консультації у провідного лектора
– практичні заняття, включаючи самостійну роботу студентів над розрахунково – графічними та контрольними завданнями
– тематичні цикли лабораторних робіт з фізики та електротехнічних дисциплін
– контрольні заходи у вигляді заліків та іспитів, передбачених робочими навчальними програмами дисциплін

Для якісної організації навчального процесу кафедра фізики та електротехніки має в своєму розпорядженні достатній аудиторний фонд. Його основу складають

– Аудиторія №315 для проведення лекційних занять та консультацій
– Аудиторія №316 для проведення практичних занять та консультацій
– Лабораторія механіки, молекулярної фізики та термодинаміки (Ауд. №311 )
– Лабораторія основ електромагнетизму та фізичної оптики (Ауд. №310)
– Лабораторія загальної електротехніки (Ауд. №107)
– Лабораторія теоретичної електротехніки (Ауд. №109)
– Лабораторія електромеханіки (Ауд. №106)
– Комп’ютерний клас (Ауд. №309)

Всі навчальні лабораторії кафедри оснащені сучасними лабораторними стендами та обчислювальною технікою. При формулюванні лабораторних завдань з фізики та електротехнічних дисциплін раціонально поєднуються апаратурні методи досліджень та комп’ютерне моделювання фізичних явищ та електротехнічних схем і приладів. Для комп’ютерного моделювання фізичних явищ використовується програмний комплекс “Open Physica 2.7”. Що стосується лабораторних робіт з електротехнічних дисциплін, то при їх виконанні використовуються навчально – дослідні стенди спроектовані і вироблені Одеським дослідним заводом Міністерства освіти і науки України, які з допомогою аналогово – цифрового перетворювача (АЦП) спряжені із сучасними персональними комп’ютерами, на яких встановлене спеціалізоване програмне забезпечення та такі фірмові комп’ютерні програми, як “Electronics WorkBench” та “MathCAD”. Це дозволяє використовувати комп’ютер, з однієї сторони, як універсальний вимірювальний прилад, а з іншої – для моделювання, оптимізації електротехнічних та електронних схем і приладів з наступним порівнянням віртуальних результатів з результатами апаратурних досліджень.

Навчальний процес з фізики та електротехнічних дисциплін по усім видам навчального навантаження в достатній мірі забезпечений підручниками та навчально – методичною літературою, яку підготували провідні викладачі.

На кафедрі створена електронна бібліотека навчально – методичної літератури з дисциплін кафедри доступ до якої є на сайті кафедри http://10.1.0.212:8801

Наряду з навчальною роботою викладачі кафедри у співробітництві з вченими провідних установ Національної академії наук України та Національного університету ім. Тараса Шевченка певний час вели науково – дослідну роботу в наступних напрямках:

– Квантування динамічних систем на многовидах з груповою структурою (Проф. Чепілко М.М.),
– Частинкоподібні солітони, зумовлені квантовими ефектами та суперсиметрією (Проф. Чепілко М.М.),
– Конструкторсько – технологічні методи покращення параметрів інтегральних схем та виробів на їх основі (Доц. Дзян О.С.),

Отримані викладачами кафедри результати наукових досліджень опубліковані в провідних міжнародних фахових журналах і знайшли визнання наукової спільноти. До кращих наукових робіт співробітників кафедри відносяться:

– Проф. Чепілко М.М. Теория суперсимметричных фермионов и гравиэлектромагнетизма. Ядерная физика, 1989, т.50, в.9, с.870-875
– Проф. Чепілко М.М. Geometrical approach to the nonlinear sigma-model. Phys. Rev. D, 1991, v.D43, n.7, p.2391-2395. Співавтори: Fujii K., Kobushkin A.P.
– Проф. Чепілко М.М. Scale symmetry of quantum soliton. Phys. Rev. D, 1991, v.D44, n.10, p.3249-3253. Співавтори: Fujii K., Kobushkin A.P.
– Проф. Чепілко М.М. Сферически – симметричные електростатические солитоны клейн – гордоновского и дираковского полей. Ядерная физика, 1993, т.53, в.6, с.249-264. Співавтор: Костюк А.П.
– Проф. Чепілко М.М. Geometrically induced gauge structure on manifolds embedded in a higher dimansional space. Internationl Journal of Modern Physics A, 1997, №1229, v.29, p.5235-5277. Співавтори: Fujii K., Ogawa N., Uchiyama S.
– Проф. Чепілко М.М. Particle-like solitons caused by supersymmetry. Ukrainian Journal of Physics, 1999 , №1, v.44, p.15-23. Співавтори: Fujii K., Romanenko A.V.
– Проф. Чепілко М.М. Quantum mechanics on Riemannian Manifolds in Schwinger’s Quantization Approach, I – IV, Europ. Phys. Journal, 2001, v.C21, p. 269-381, Europ. Phys. Journal, 2001, v.C21, p. 587-595, Europ. Phys. Journal, 2001, v.C21, p. 757-767, Europ. Phys. Journal, 2001, v.C22, p. 601-611. Співавтор: Romanenko A.V.
– Доц. Муравйов В.М. Vortex ground states for small arrays of magnetic particles with magnetic coupling Phys.Rev. B, 2013 v.87 p. 184404 – 184412. Співавтори S.A. Dzian, A. Yu. Galkin, B.A. Ivanov, V.E. Kireev.
– Доц. Дзян О.С. Плазменное травление силицидов и полицидов тугоплавких металлов. Физико – технологические вопросы кибернетики, Киев: Ин-т кибернетики им.В.М. Глушкова АН УССР, 1984, стр.25-29. Співавтор: Вербицький В.Г.
– Доц. Дзян О.С. Влияние ионной бомбардировки в процессе ПХТ на кинетику и точность травления технологических слоев СБИС. Тез.докл.конф. Сер.3. Микроэлектроника, 1987, Вып.2 (262).
– Доц. Дзян О.С. Технология и проектирование функционально-сложных БИС, стр.63-64, ДСП.
– Доц. Дзян О.С. Особенности формирования микрорельефа в пленочных структурах плазмохимическим травлением. Электронная техника, Сер.7, ТО-ПО, 1988, Вып.3 (148), стр.28-31, ДСП.
– Доц. Дзян О.С. Математическая модель радиальной неравномерности обработки пластин при ПХТ слоев кремния(поликремния) в диодном реакторе. Электронная техника. Сер.3. Микроэлектроника. 1989, Вып.1 (130), стр.31-34. Співавтор: Багрій І.П.

На кафедрі, в порядку творчої ініціативи, спроектована, розроблена і впроваджена в університеті автоматизована система управління «Університет – 01» (АСУ «Університет – 01»), яка вирішує більшість питань управління навчальним процесом в університеті. Роботи над розвитком АСУ «Університет – 01» продовжуються з метою розширення поля її застосування.

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ФІЗИКА І ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Dzyn

Дзян Олександр Сергійович

Доцент кафедри, Кандидат наук, Доцент

 • Народився 17.08.1954 року

  Вища освіта Дзяна О.С.

  – 01.09.1971 – 26.06.1976 Закінчив Київський державний унiверситет iм.Т.Г.Шевченка, радiофiзичний факультет по спеціальності “Радіофізика та електроніка”. Отримав кваліфікацію “Радіофізик, інженер – дослідник”

  Наукові ступені Дзяна О.С.

  – 15.02.1990 – 20.06.1990 Захистив дисертацiю на здобуття наукового ступеня “Кандидат технічних наук” по спецiальностi “05.27.01 – Твердотільна електроніка, мікроелектроніка” на тему “Исследование закономерностей и разработка процессов плазмохимического травления кремнийсодержащих материалов в технологии СБИС”

  Науковi звання Дзяна О.С.

  – 16.12.2004 – 16.12.2004 Отримав вчене звання “Доцент” по кафедри “Фiзика i електротехнiка”

  Кар`єрний рух Дзяна О.С.

  – 01.09.1971 – 16.06.1976 Навчання на радiофiзичному факультетi Київського державного унiверситету iм.Г.Г.Шевченка
  – 09.09.1976 – 12.04.1982 Інженер Київського виробничого об`єднання “Кристал”
  – 12.04.1982 – 23.04.1986 Старший інженер Київського виробничого об`єднання “Кристал”
  – 23.04.1986 – 09.04.1991 Провідний інженер Київського виробничого об`єднання “Кристал”
  – 09.04.1991 – 12.10.1992 Старший науковий співробітник Київського виробничого об`єднання “Кристал”
  – 12.10.1992 – 01.06.1996 Начальник лабораторії №793 Науково – виробничого обє`днання “Мікропроцесор”
  – 01.09.1996 – 01.07.1997 Директор філіала “Технологія кремнієвих приладів та ІС” Науково – виробничого обє`днання “Мікропроцесор”
  – 01.07.1997 – 21.06.2002 Начальник відділу №790 Науково – виробничого обє`днання “Мікропроцесор”
  – 25.06.2002 – 31.08.2018 Доцент кафедри фізики та електротехніки нині Київського інституту залізничного транспорту Державного університету інфраструктури і технологій

  Навчальні дисципліни, що читає Дзян О.С.

  – 01.09.2017 – 30.06.2018 Фізика та теоретичні основи електротехніки
  – 01.09.2017 – 30.06.2018 Електротехніка та електромеханіка
  – 01.09.2017 – 30.06.2018 Теоретичні основи електротехніки (ТОЕ)
  – 01.09.2017 – 30.06.2018 Теорія лінійних електричних кіл (ТЛЕК)

  Актуальні навчально – методичні розробки Дзяна О.С.

  – Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи з електрики та постійного струму Дзян О.С. ДЕТУТ 2017 47
  – Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи з електромагнетизму Дзян О.С. ДЕТУТ 2017 51
  – Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи із теоретичної електротехніки Дзян О.С. ДЕТУТ 2017 22
  – Методичнi вказiвки до виконання лабораторних робiт з електротехнiчного практикуму ДЕТУТ 2017
  – Завдання та методичні вказівки до РГР та контрольних робіт із теоретичної електротехніки на тему “Перехідні процеси в лінійних електричних колах” Дзян О.С., Явецький О.О. ДЕТУТ 2017
  – Методичнi вказiвки до самостiйного вивчення електротехнiки ДЕТУТ 2017

  Головні наукові здобутки Дзяна О.С.

  – Математическая модель радиальной неравномерности обработки пластин при ПХТ слоев кремния(поликремния) в диодном реакторе Дзян О.С. Электронная техника. Сер.№3 – 1989 стр.31-34
  – Влияние ионной бомбардировки в процессе ПХТ на точность травления технологических слоев СБИС Багрій І.П. Дзян О.С. Микроэлектроника – 1987 стр.262
  – Особенности формирования микрорельефа в пленочных структурах плазмохимическим травлением Дзян О.С. Электронная техника. Сер.№7 – 1988 стр.28-31
  – Плазменное травление силицидов и полицидов тугоплавких Дзян О.С. Вербицький В.Г. Киев: Ин-т кибернетики им.В.М. Глушкова АН УССР Кибернетика – 1984 стр.25-29.

 

Muravev

Муравйов Володимир Михайлович

Доцент, Кандидат наук

Народився 27.03.1972 року.

Вища освіта Муравйова В.М.

– 01.09.1990 – 30.06.1995 Закінчив Київський державний унiверситет iм.Т.Г.Шевченка, фiзичний факультет по спеціальності “Теоретична фізика”. Отримав кваліфікацію “Фізик. Викладач”

Наукові ступені Муравйова В.М.

– 08.10.2003 Захистив дисертацiю на здобуття наукового ступеня “Кандидат фізико – математичних наук” по спецiальностi “01.04.07 – Фізика твердого тіла” на тему “Солітон-магнонне розсіювання і динаміка топологічних солітонів в двовимірних феромагнетиках”

Кар`єрний рух Муравйова В.М.

– Навчання на фiзичному факультетi Київського державного унiверситету iм.Г.Г.Шевченка
– Навчання в аспірантурі фiзичного факультету Київського державного унiверситету iм.Т.Г.Шевченка
– Робота в Інститутуті металофізики Національної академії наук України
– Викладач фізики Державного університету телекомунікацій
– Викладач фізики Державного університету інфраструктури і технологій

Навчальні дисципліни, що читає Муравйов В.М.

– 01.09.2017 – 30.06.2018 Фізика
– 01.09.2017 – 30.06.2018 Фізика, електротехніка та електромеханіка
– 01.09.2017 – 30.06.2018 Фізика та прикладна електротехніка
– 01.09.2017 – 30.06.2018 Фізика та теоретичні основи електротехніки

Актуальні навчально – методичні розробки Муравйова В.М.

– Завдання та метдичні вказівки до самостійної роботи з фізичної оптики Муравйов В.М. ДЕТУТ 2017 37
– Завдання та метдичні вказівки до самостійної роботи з квантової фiзики Муравйов В.М. ДЕТУТ 2017 22
– Лабораторні роботи з фізичної механіки Муравйов В.М. ДЕТУТ 2017
– Лабораторні роботи з фізики та термодинаміки Муравйов В.М. ДЕТУТ 2017
– Лабораторні роботи з електрики та постійного електричного струму Муравйов В.М. ДЕТУТ 2017
– Лабораторні роботи з електромагнетизму Муравйов В.М. ДЕТУТ 2017
– Лабораторні роботи з фізичної оптики Муравйов В.М. ДЕТУТ 2017
– Лабораторні роботи з квантової фіхики Муравйов В.М. ДЕТУТ 2017
– Квантовая и атомная физика Кулиш В.В., Кузнецова Е.Я., Кондратенко П.А., Соловьев А.Н., Денисов Э.С., Гоженко В.В., Кулишенко В.М., Пастушенко С.Н., Максимюк В.А., Нетреба Ж.Н., Бородий И.А., Муравьев В.М. К.: НАУ 2014 368

Головні наукові здобутки Муравйова В.М.

– Магнитные вихри в наноструктурах как перестраиваемый источник магнитного поля со сверхвысоким градиентом Муравйов В.М. 2010 т.32 стор.711 – 735
– Vortex ground states for small arrays of magnetic particles with magnetic coupling S.A. Dzian, A. Yu. Galkin, B.A. Ivanov, V.E. Kireev, and V.M. Muravyov Phys.Rev. B, 2013 v.87 p. 184404 – 184412
– Шумовые характеристики МДП-транзисторов и фототранзисторов Зингаева Е. И., Зуев В.А., Морозова С. В., Муравьев. Системи управління, навігації та зв`язку – 2017
– Низькочастотний шум генератора на діоді Ганна Зенів І. О., Зінгаєва О.І., Манько О.О., Муравйов В.М. Комунікаційні та інформаційні технології – 2017

Polishyk

Поліщук Сергій Іванович 

Доцент

Народився 01.04.1954 року.

Вища освіта Поліщука С.І.

– 01.09.1971 – 31.05.1977 Закінчив Київський ордена Леніна політехнічний інститут по спеціальності “Електронні прилади”. Отримав кваліфікацію “Інженер електронної техніки”

Кар`єрний рух Поліщука С.І.

– 01.09.1971 – 30.01.1977 Навчання на фкультету елетронної техніки Київського політехнічного інституту
– 01.02.1977 – 31.08.1986 Інженер 1-ї категорії Інституту фізики Академії наук України
– 01.09.1986 – 31.08.1988 Інженер – конструктор 1-ї категорії Інституту хімії поверхні Академії наук України
– 01.09.1988 – 31.08.2001 Робота в комерційних структурах м.Київ
– 01.09.2001 – 31.08.2002 Завідувач лабораторією нині Київського інституту залізничного транспорту Державного університету інфраструктури і технологій
– 01.09.2002 – 31.08.2018 Старший викладач нині Київського інституту залізничного транспорту Державного університету інфраструктури і технологій

Навчальні дисципліни, що читає Поліщук С.І.

– 01.09.2017 – 30.06.2018 Фізика та прикладна електротехніка
– 01.09.2017 – 30.06.2018 Електричні машини
– 01.09.2017 – 30.06.2018 Електротехніка та електричні вимірювання
– 01.09.2017 – 30.06.2018 Електротехніка та електропостачання
– 01.09.2017 – 30.06.2018 Теорія електричних машин

Актуальні навчально – методичні розробки Поліщука С.І.

– Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи з фізичної механіки Поліщук С.І. ДЕТУТ 2017 44
– Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи з молекулярної фізики та термодинаміки ДЕТУТ 2017 40
– Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи із загальної електротехніки Поліщук С.І. ДЕТУТ 2017
– Методичні вказівки та контрольні завдання з електротехніки та електричних вимірювань Поліщук С.І. ДЕТУТ 2017 38
– Методичні вказівки та контрольні завдання з електротехніки та електропостачання Поліщук С.І. ДЕТУТ 2017
– Електротехніка та електропостачання (Конспект лекцій) Поліщук С.І. ДЕТУТ 2017 38.

Chepirko

Чепілко Микола Михайлович

Завідувач кафедри, Доктор наук, Професор

Народився 27.03.1950 року в м.Бориспіль Київської області Української РСР (нині Україна). (Див. енциклопедію https://prabook.com/web/nikolai_mikhailovich.chepilko/343964)

Вища освіта Чепілко М.М.

– 01.09.1971 – 31.05.1976 Закінчив Київський державний унiверситет iм.Т.Г.Шевченка, радiофiзичний факультет по спеціальності “Радіофізика та електроніка”. Отримав кваліфікацію “Радіофізик, інженер – дослідник”

Наукові ступені Чепілко М.М.

– 01.09.1981 – 15.01.1881 Захистив дисертацiю на здобуття наукового ступеня “Кандидат фізико – математичних наук” по спецiальностi “00.00.00 – Радиофизика, включая квантовую радиофизику” на тему “Вопросы линейной и нелинейной кристаллооптики объемных и повнрхностных поляритонов”
– 15.05.2004 – 01.09.2004 Захистив дисертацiю на здобуття наукового ступеня “Доктор фізико – математичних наук” по спецiальностi “01.04.02 – Теоретична физика” на тему “Квантові солітони і суперсиметричні ферміони”

Науковi звання Чепілко М.М.

– 20.05.2005 – 20.05.2010 Отримав вчене звання “Доцент” по кафедрі “Фiзика i електротехнiка”
– 20.10.2011 – 20.10.2010 Отримав вчене звання “Професор” по кафедрі “Фiзика i електротехнiка”

Кар`єрний рух Чепілко М.М.

– 05.12.1968 – 27.12.1970 Служба в рядах Радянської армії
– 01.09.1971 – 31.05.1976 Студент радіофізичного факультету Київського державного кніверситету ім.Т.Г.Шевченка
– 16.10.1976 – 16.10.1979 Аспірант радіофізичного факультету Київського державного кніверситету ім.Т.Г.Шевченка
– 17.10.1979 – 14.10.1986 Молодший науковий співробітник Інституту фізики Академії наук України
– 15.10.1986 – 14.10.1991 Науковий співробітник Інституту фізики Академії наук України
– 10.09.1990 – 27.12.1995 Запрошений науковий співробітник Університету Хоккайдо (Японія, по 4 місяці на рік)
– 24.05.1991 – 14.10.1995 Старший науковий співробітник Інституту фізики Академії наук України
– 15.10.1995 – 05.12.1996 Провідний науковий співробітник Інституту фізики Академії наук України
– 06.12.1996 – 31.08.1997 Професор кафедри фізики і електротехніки
– 01.09.1997 – 31.08.2019 Завідувач кафедри фізики і електротехніки

Нагороди та подяки Чепілко М.М.

– 10.04.1970 – 19.04.2018 Медаль “За воинскую доблесть” За безупречное несение боевого дежурства по охране воздушных рубежей СССР. Министерство обороны СССР

Навчальні дисципліни, що читає Чепілко М.М.

– 01.09.2017 – 30.06.2018 Фізика
– 01.09.2017 – 30.06.2018 Фізика, електротехніка та електромеханіка
– 01.09.2017 – 30.06.2018 Фізика та прикладна електротехніка
– 01.09.2017 – 30.06.2018 Фізика та теоретичні основи електротехніки

Актуальні навчально – методичні публікації Чепілко М.М.

– Фізична механіка Чепілко М.М. ДЕТУТ 2017 195
– Молекулярна фізика і термодинаміка Чепілко М.М. ДЕТУТ 2017 103
– Електрика та постiйний електричний струм Чепілко М.М. ДЕТУТ 2017 96
– Основи електромагнетизму Чепілко М.М. ДЕТУТ 2017 84
– Коливання, хвилi та оптичнi явища Чепілко М.М. ДЕТУТ 2017 190
– Основи квантової фiзики Чепілко М.М. ДЕТУТ 2017 47

Головні наукові публікації Чепілко М.М.

– Теория суперсимметричных фермионов и гравиэлектромагнетизма Чепилко Н.М. Ядерная физика – 1989 т.50 с.870-875
– Particle-like solitons caused by supersymmetry Chepilko N.M., Fujii K., Romanenko A.V. Ukrainian Journal of Physics – 1999 v.44 p.15-23
– Scale symmetry of quantum soliton Chepilko N.M., Fujii K., Kobushkin A.P. Phys. Rev. D – 1991 v.44 p.3249-3253
– Geometrically induced gauge structure on manifolds embedded in a higher dimansional space Chepilko N.M., Fujii K., Ogawa N., Uchiyama S. Internationl Journal of Modern Physics A – 1997 29 p.5235-5277
– Сферически – симметричные електростатические солитоны клейн – гордоновского и дираковского полей Чепилко Н.М., Костюк А.П. Ядерная физика – 1993 т.53 с.249-264
– Geometrical approach to the nonlinear sigma-model Chepilko N.M., Fujii K., Kobushkin A.P. 1Phys. Rev. D – 991 v.43 p.2391-2395
– Quantum mechanics on Riemannian Manifolds in Schwinger’s Quantization Approach. Part 1 Chepilko N.M. & Romanenko A.V. Europ. Phys. Journal – 2001 v.21 p.269-381
– Quantum mechanics on Riemannian Manifolds in Schwinger’s Quantization Approach. Part 2 Chepilko N.M. & Romanenko A.V. Europ. Phys. Journal – 2001 v.21 p.587-595
– Quantum mechanics on Riemannian Manifolds in Schwinger’s Quantization Approach. Part 3 Chepilko N.M. & Romanenko A.V. Europ. Phys. Journal – 2001 v.21 p.757-767
– Quantum mechanics on Riemannian Manifolds in Schwinger’s Quantization Approach. Part 4 Chepilko N.M. & Romanenko A.V. Europ. Phys. Journal – 2001 v.22 p.601-611

Із більш детальним списком та змістом наукових робіт, опубликованіх в фахових міжнародних журналах можна ознайомитись в наукометричній базі даних “Google scholar” https://scholar.google.com/scholar?start=0&q=author:”n+chepilko”+OR+author:”н+м+чепилко”&google_abuse=GOOGLE_ABUSE_EXEMPTION%3DID%3D39eb08be791e3553:TM%3D1524130300:C%3Dr:IP%3D109.237.81.58-:S%3DAPGng0tnCAkXyCD_-83OVoLahAIwAVyvlQ%3B+path%3D/%3B+domain%3Dgoogle.com%3B+expires%3DThu,+19-Apr-2018+12:31:40+GMT

Кандидат в майстри спорту СРСР з альпінізму, інструктор з альпінізму. З 1977 р. по 2002 р. в складі спортивних команд ДСС “Спартак” м.Києва пройшов біля 100 альпіністських маршрутів в горах Кавказу, Тянь-Шаню та Паміру. Чотири із них занесено до історії Радянського альпінізму http://alp.org.ua/?p=73788.

Unnamed File

Явецький Олександр Олександрович 

Старший викладач

Народився року у 1945 році.

Вища освіта Явецького О.О.

– 01.09.1967 – 30.05.1972 Закінчив Київський ордена Леніна політехнічний інститут по спеціальності “Радіотехніка”. Отримав кваліфікацію “Радіоінженер”

Кар`єрний рух Явецького О.О.

– 06.01.1965 – 14.12.1967 Служба в лавах Радянської армії
– 13.02.1968 – 15.09.1970 Наладчик РЕА СКБ “Радіоприлад” ім.С.П.Корольова
– 01.09.1968 – 30.06.1972 Навчання на радіотехнічному факультеті Київського політехнічного інституту
– 16.09.1970 – 23.11.1972 Інженер СКБ “Радіоприлад” ім.С.П.Корольова
– 27.11.1972 – 01.03.1978 Інженер – конструктор 2-ї категорії Київського науково – дослідного інституту мікроприладів
– 01.03.1978 – 25.12.1984 Начальник лабораторії наково – виробничого обєднання “Кристал”
– 01.01.1984 – 31.12.1993 Начальник лабораторії Київського науково – дослідного інституту мікроприладів
– 01.01.1994 – 31.12.2002 Начальник відділу Київського науково – дослідного інституту мікроприладів
– 01.09.2003 – 31.08.2004 Завідувач лабораторією нині Київського інституту залізничного транспорту Державного університету інфраструктури і технологій
– 01.09.2004 – 31.08.2018 Старший викладач нині Київського інституту залізничного транспорту Державного університету інфраструктури і технологій
– Старший інженер лабораторії розробки не стандартизованого вимірювального обладнання Київського заводу напівпровідників
– Провідний інженер лабораторії розробки не стандартизованого вимірювального обладнання Київського заводу напівпровідників
– Начальник КБ – 601 лабораторії розробки не стандартизованого вимірювального обладнання Київського заводу напівпровідників
– Начальник відділу №650
– Заступник директора філії науково – виробничого комплексу “ИЗМЕРИТЕЛЬ”

Нагороди та подяки Явецького О.О.

– 10.01.1988 – 19.04.2018 Памятный диплом Президиума АН СССР, Госкомитета СССР по науке и технике и Госкомитета СССР по вычислительной технике и информатике.

Навчальні дисципліни, що читає Явецький О.О.

– 01.09.2017 – 30.06.2018 Фізика, електротехніка та електромеханіка
– 01.09.2017 – 30.06.2018 Фізика та прикладна електротехніка
– 01.09.2017 – 30.06.2018 Фізика та теоретичні основи електротехніки
– 01.09.2017 – 30.06.2018 Електротехніка та електричні вимірювання
– 01.09.2017 – 30.06.2018 Електротехніка та електромеханіка

Актуальні навчально – методичні розробки Явецького О.О.

– Методичнi вказiвки до виконання лабораторних робiт з електротехнiчного практикуму ДЕТУТ 2017
– Завдання та методичні вказівки до РГР та контрольних робіт із теоретичної електротехніки на тему “Перехідні процеси в лінійних електричних колах” Дзян О.С., Явецький О.О. ДЕТУТ 2017
– Методичні вказівки щодо самостійного вівчення навчальної дисципліни “Електротехніка та електромеханіка” Явецький О.О. ДЕТУТ 2012
– Методичнi вказiвки до самостiйного вивчення електротехнiки ДЕТУТ 2017

НАВЧАННЯ

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ КАФЕДРА

При підготовці фахівців за спеціальністю «Вагони та вагонне господарство» студенти отримують високоякісну підготовку у цілому спектрі фундаментальних суспільних, гуманітарних, інженерних та спеціальних дисциплін.

Дисципліна «Загальний курс залізниць та рухомого складу» формує у студентів цілісне уявлення про залізничний транспорт, взаємозв’язок його галузей, отримання основних знань про комплекс пристроїв, технічне оснащення, будівництво та експлуатацію залізниць і взаємодію їх з іншими видами транспорту.

Метою  дисципліни «Автогальма рухомого складу» є поглиблене вивчення студентами будови та принципиу дії гальмівних систем сучасного і перспективного рухомого складу, вирішення інженерних задач з удосконалення конструкції обладнання для підвищення безпеки руху поїздів.

При вивченні дисципліни «Основи технічного обслуговування вагонів» студенти набувають знань і практичних навичок у вирішенні задач з забезпечення процесу перевезень справним рухомим складом, що гарантує комфорт пасажирів, збереження вантажів і безпеку руху поїздів.

В курсі «Енергохолодильні системи вагонів та їх технічне обслуговування». Освоюють основні положення сучасних методів теплотехнічних розрахунків вагонів, холодильного обладнання та систем установок кондиціонування повітря.

При вивченні дисципліни «Технічне обслуговування вагонів та ремонт електрообладнання» студент набуває знань з принципу дії, будови, технічного обслуговування та ремонту електрообладнання вагонів, вивчення загальних методів дослідження та розрахунків.

Основною спеціальності є «Вагони (конструювання та розрахунки)». Вивчення даної дисципліни потребує грунтовних знань рухомого складу, фізики, хімії, екології тощо. Вона узагальнює і поглиблює існуючі знання та полягає у вивченні нового матеріалу в межах даної дисципліни, дозволяє сформувати у студента цілісне розуміння, щодо вивчення та застосування на практиці основ будови та безпечної експлуатації рухомого складу, що використовується для перевезення пасажирів та транспортуванні вантажів, в тому числі з підвищенням рівнем небезпеки, дозволяє постійно вдосконалювати перевізний процес та підвищувати його безпеку.

Окреме місце у програмі підготовки магістрів займають такі дисципліни:

«Системи життєзабезпечення пасажирських вагонів» полягає у формуванні у студентів знань та практичних навичок з розв’язування задач забезпечення процесу перевезень справним рухомим складом, що гарантує комфортні умови пасажирам та обслуговуючому персоналу вагонів, оснащених електрообладнанням, водопостачанням, опаленням, вентиляцією та кондиціонуванням.

«Актуальні проблеми проектування, динаміки та розрахунків нових конструкцій вагонів» полягає у розвитку фізичного й аналітичного мислення у студентів щодо питань динаміки та міцності конструкцій вагонів нового покоління у експлуатації, визначення оптимальних техніко-економічних параметрів вагонів, отримання навичок користування сучасними методами дослідження та проектування нових конструкцій вагонів на базі складання математичних моделей та моделей їх міцності, визначення динамічних навантажень, що використовуються при розрахунках на міцність, отримання понять про порядок етапів життєвого циклу вагонів та їх особливості.

«Системи автоматизованого проектування (САПР) вагонів» полягає в формуванні у студентів знань і засвоєння  методичних прийомів, що дозволяють ефективно досліджувати найважливіші проблеми і задачі, пов’язані з проектуванням конструкцій вагонів та їх технічною експлуатацією на залізничному транспорті. Комплексно використовувати в інженерній практиці та наукової діяльності спеціальні знання, математичні  методи складних процесів  і систем, засоби обчислюваної техніки при застосуванні офісних і спеціалізованих програм сучасних персональних комп’ютерів.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ФІЗИКА І ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

На кафедрі «Вагони та вагонне господарство» визначилися такі основні напрямки наукових досліджень:

 • дослідження міцності та динамки вагонів;
 • технічне діагностування й дослідження залишкового ресурсу i термінів служби вагонів;
 • конструювання, теоретичне i експериментальне дослідження ходових частин, поглинаючих апаратів i автозчепних пристроїв;
 • розробка та впровадження бортових систем діагностики технічного стану ходових частин вагонів в процесі pyxy поїздів;
 • методичні основи проведення діагностування холодильного обладнання рефрижераторних вагонів, що працює на альтернативному холодоагенті;
 • визначення теплотехнічних якостей критих вагонів з теплоізоляцією для перевезення швидкопсувних, продовольчих, штучних тарноштучних та пакетованих вантажів.

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ ФІЗИКА І ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут залізничного транспорту,

Факультет «Інфраструктура і рухомий склад залізниць»,

Кафедра «Вагони та вагонне господарство»

Адреса: м. Київ, вул. Ползунова, 6.

Телефон: (044) 591-51-26;

Електронна адреса: vagon.getut@ukr.net