Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

ПРО КАФЕДРУ

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Kafedra Tpm

Кафедра теоретичної та прикладної механіки створена в 1996 році на базі кафедри рухомого складу залізниць i кафедри реконструкції та експлуатації залізниць i споруд Київського філіалу Харківської державної академії залізничного транспорту. Організував кафедру д. ф.-м. н., проф. Л.Г. Лобас (див. “Who’s Who in the World”, 16th edition, 1999).

З вересня 2009 року кафедру очолює д.т.н., проф В.В. Косарчук.

Мета створення кафедри – відокремити дисципліни механічного та загально-інженерного профілю для того, щоб максимально врахувати їхню специфіку, не втративши при цьому зв’язок iз прикладними дисциплінами.

Кафедра забезпечує навчальний процес з теоретичної механіки, опору матеріалів, теорії машин і механізмів, прикладної механіки, технічної механіки, будівельної механіки, деталей машин, основ конструювання, нарисної геометрії, інженерної і комп’ютерної графіки тощо.

Якісну підготовку майбутніх інженерів забезпечують висококваліфіковані викладачі, в тому числі професор та чотири доценти. Кафедра має потужну лабораторну базу. Лабораторії комп’ютерного моделювання, опору матеріалів, деталей машин, теорії механізмів і машин активно використовуються в начальному процесі. У 2011 р. для навчання студентів на сучасному рівні університетом придбано сучасну установку для експериментального визначення механічних властивостей конструкційних матеріалів при статичному та циклічному навантаженні.

Велику увагу викладачі кафедри приділяють заохоченню студентів до науково-дослідної роботи. Студенти приймають активну участь у всеукраїнських олімпіадах і конкурсах наукових робіт, а результати своїх досліджень вони доповідають на щорічних науково-практичних конференціях.

Кафедра проводить інтенсивну науково-дослідну роботу за напрямами:

 – біфуркації, катастрофи, стійкість станів рівноваги і граничних циклів багатоланкових маятників під дією потенціальних та асиметричних слідкуючих сил;

– аналіз напружено-деформованого стану елементів конструкцій в умовах складного навантаження;

– вплив кінетики напружено-деформованого стану на довговічність елементів конструкцій залізничного транспорту.

Кафедра підтримує наукові зв’язки із Інститутом механіки ім С.П. Тимошенка НАН України, Інститутом проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України, Національним університетом біоресурсів і природокористування України, НТУУ “КПІ” ім. Ігоря Сікорського, УкрДУЗТ, ДНУЗТ ім. ак. Лазаряна.

Викладачі кафедри із результатами своїх наукових досліджень приймають активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, міжнародних виставках.

Викладачами кафедри опубліковано кілька монографії, 1 підручник, кілька навчальних посібників з грифом МОН, біля 500 статей у вітчизняних та міжнародних наукових фахових виданнях.

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Kosarchuk V. V.

 Косарчук Валерій Володимирович

 завідувач кафедри  доктор технічних наук, професор

Професійна діяльність:

 • закінчив Київський політехнічний інститут у 1978 р., інженер-механік-дослідник за спеціальністю «Динаміка і міцність машин»;
 • у 1982 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю «Механіка деформівного твердого тіла», має наукове звання старшого наукового співробітника за цією ж спеціальністю;
 • у 1995 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню доктора технічних наук за спеціальністю «Механіка деформівного твердого тіла», має наукове звання професора за кафедрою теоретичної і прикладної механіки;
 • на посаді завідувача кафедри «Теоретична і прикладна механіка» з 2006 року. 

Галузі наукових інтересів:

 • теорія пластичності
 • чисельні методи механіки деформівного твердого тіла
 • критерії міцності
 • розрахунки напружено-деформованого стану елементів конструкцій залізничної техніки.

Викладає дисципліни:

 • «Опір матеріалів»
 • «Будівельна механіка»
 • «Деталі машин»
 • «Сучасні методи прикладної механіки для розрахунку інженерних конструкцій»

Член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських (К 26.820.01 при  Державному  університеті  інфраструктури  і технологій)   та   докторських (Д 26.241.01 при Інституті проблем міцності ім.Г.С.Писаренка НАН України) дисертацій. Під його керівництвом захищено дві кандидатські дисертації.

Член редколегії журналу «Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Транспортні системи і технології».

Автор понад 140 науково-методичних публікацій, у тому числі 57 наукових статей (6-и закордонних), 2-х навчальних посібників, 2-х конспектів лекцій, 4-х патентів на винаходи, 3-х патентів на корисні моделі, автор доповідей на 54 науково-практичних конференціях, у тому числі на 10 міжнародних конференціях в Україні та 7 закордонних.

Керівник і відповідальний виконавець 11 науково-дослідних робіт, автор 2 нормативних документів.

Belevcova Tpm

Белевцова Наталя Леонідівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної механіки ДУІТ

У 1971 р. закінчила з відзнакою Комунарський гірничо-металургійний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування, металоріжучі верстати та інструменти». Після закінчення працювала старшим інженером НДЦ КГМІ та асистентом на кафедрі «Опір матеріалів».

У 1979 р. вступила до аспірантури Інституту механіки АН України і в 1982 р. захистила кандидатську дисертацію з механіки твердого деформованого тіла.

Після закінчення аспірантури працювала старшим викладачем в КГМІ на кафедрі «Опір матеріалів».

У 1986 р. отримала звання та диплом Доцента кафедри «Опір матеріалів».

З 1996 – 2016 р. працювала доцентом, професором кафедри «Теоретичної та прикладної механіки» в КУЕТТ, ДЕТУТ.

З 2000 р. по 2003 р. працювала деканом факультету «Управління залізничним транспортом» у Київському університеті економіки і технологій транспорту.

З 2006 – 2016 рік виконувала обов’язки начальника Центру навчально-методичної роботи і національного виховання ДЕТУТ на умовах суміщення посад.

Загальний стаж педагогічної роботи у закладах ІІІ та IV рівня акредитації – 46  років, в тому числі у даному навчальному закладі – 22 роки. Нагороджена «Почесною грамотою» МОН України, та знаком « Відмінник освіти».

Викладає дисципліни:

 • «Опір матеріалів»
 • «Будівельна механіка»
 • «Деталі машин»
 • «Опір матеріалів – теорія пружності»
 • «Деталі машин та теорія машин та механізмів»

Брала участь у виконанні більш ніж 10 науково-дослідних робіт. Була керівником аспірантки, яка захистилась, та отримала диплом кандидата історичних наук. (2013р.)

Має 116 публікацій, з них 52 наукові статті  та 13  методичного характеру, у тому числі 46 у фахових виданнях. Надруковано 31 навчально – методичну розробку з них – 3 навчальних посібника із грифом МОН.

Kosenko Tpm

Косенко Віталій Іванович

доцент кафедри теоретичної та прикладної механіки ДУІТ

У 1977 році закінчив Київський автомобільно-дорожний інститут

У 1979 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних  наук (за спеціальністю 01.02.01 теоретична механіка).

У 1991 р. отримав звання та диплом доцента по кафедрі “Теоретична і прикладна механіка” КАДІ, де і працював до 2004 року.
 З 2004 по 2016 працював доцентом кафедри “Загального машинознавства” та “Теоретичної та прикладної механіки” КУЕТТ, ДЕТУТ.
 Загальний педагогічний стаж 45 років. Викладає дисципліни: “Теорія машин та механізмів”, “Деталі машин”, ” Теоретична механіка”.

Галузь наукових інтересів: будівельна та прикладна механіка.

Кількість публікацій: 57 наукових публікацій, 9 навчально-методичних публікацій.

Kovalchuk V. V.

Ковальчук Вікторія Валентинівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної механіки ДУІТ

У 1991 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Математика».

У 1996 році присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук (за спеціальністю 01.02.01 теоретична механіка).

У 2005 році  присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної механіки.

Галузь наукових інтересів: динаміка маятникових систем зі слідкуючою силою. 

Кількість публікацій: 69 наукових публікацій, 16 навчально-методичних публікацій.

Приймала участь у 36 наукових, науково-методичних і науково-практичних конференціях.

Дисципліни, що викладає: теоретична механіка, технічна механіка, прикладна механіка та основи конструювання.

Agarkov O.v.

Агарков Олександр Володимирович

доцент кафедри теоретичної та прикладної механіки ДУІТ.

У 2007 р. закінчив Київський університет економіки і технологій транспорту за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство»;

З 01 вересня 2009 р. – асистент кафедри теоретичної та прикладної механіки Державного економіко-технологічного університету;

З 01 грудня 2010 р. – викладач кафедри теоретичної та прикладної механіки;

З 01 вересня 2012 р. – старший викладач кафедри теоретичної та прикладної механіки.

У березні 2013 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Прогнозування довговічності рейок залізничної колії за критерієм утворення внутрішніх тріщин в головці рейки» за спеціальністю 05.22.06 – залізнична колія.

У 2015 році  присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної механіки.

Має 50 публікацій, з них 34 – наукового та 16 – навчально-методичного характеру.

Дисципліни, що викладає: технічна механіка, прикладна механіка, опір матеріалів, деталі машин, деталі машин і теорія механізмів та машин.

Галузі наукових інтересів: чисельні методи механіки деформівного твердого тіла, розрахунки напружено-деформованого стану елементів конструкцій залізничного траснпорту, прогнозування довговічності елементів конструкцій залізничного транспорту.

Bambura Tpm

Бамбура Ольга Василівна

старший викладач  кафедри теоретичної та прикладної механіки ДУІТ

У 2003 році закінчила Київський університет економіки і технологій транспорту за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство»;

У 2008 році присуджено науковий ступінь кандидата фізикоматематичних наук (за спеціальністю 01.02.01 теоретична механіка).

Має 24 публікації: наукові статті (12), тези доповідей (6); методичні вказівки (5); навчальний посібник з грифом МОН (1).

Дисципліни, що викладає: теоретична механіка, технічна механіка, прикладна механіка та основи конструювання.

Bluznyuk Tpm

Близнюк Катерина Пантеліївна

старший викладач  кафедри теоретичної та прикладної механіки ДУІТ

Закінчила Київський ордена Леніна політехнічний інститут (1979 р.) за спеціальністю металознавство, устаткування і технологія термічної обробки металів.

Більше 20 років працювала на промислових підприємствах та у проектних організаціях на посадах, пов’язаних з розробкою конструкторської документації.

Є автором 6 статей, підготувала 5 тез доповідей на науково-практичних конференціях, отримала 1 патент на корисну модель (у співавторстві).

Викладає дисципліни: «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Нарисна геометрія».

Image005

Соловйова Олена Володимирівна 

старший викладач  кафедри теоретичної та прикладної механіки ДУІТ

У 2007 р. закінчила з відзнакою Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, здобула ступінь магістра за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання. Виробничі технології. Основи виробництва». Професійна кваліфікація – викладач технічних дисциплін, креслення та безпеки життєдіяльності. Після закінчення працювала інженером, а згодом асистентом та старшим викладачем у Державному економіко-технологічному університеті транспорту на кафедрі «Загального машинознавства».

У 2010 р. вступила до аспірантури Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова за напрямом теорія та методика навчання (технічні дисципліни).

У 2017 р. закінчила Національний транспортний університет за спеціальністю автомобільні дороги та аеродроми. Професійна кваліфікація –інженер-будівельник.

У 2017 р. отримала звання кандидата педагогічних наук.

З 2011 і дотепер працює старшим викладачем кафедри «Теоретичної та прикладної механіки» в ДЕТУТ.

Загальний стаж педагогічної роботи – 9 років.

Викладає дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Нарисна геометрія та інженерна графіка», «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка».

Має 18 публікацій, з них – 7 одноосібних статей у фахових виданнях з педагогіки; 9 статей в інших наукових виданнях (1 – в іноземному, 1 – у збірнику, зареєстрованому в науко-метричних базах даних); 2 публікаціях навчально-методичного спрямування.

НАВЧАННЯ

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ КАФЕДРА

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ТПМ

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут залізничного транспорту,

Факультет «Інфраструктура і рухомий склад залізниць»,

Кафедра «Теоретична та прикладна механіка»

Адреса: м. Київ-49, вул. Івана Огієнка, 19.

Телефон кафедри: (044) 591-51-46

mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort kayseri escort konya escort konya escort malatya escort malatya escort erotik film film izle aksiyon film izle
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort kayseri escort konya escort konya escort malatya escort malatya escort erotik film film izle aksiyon film izle