Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

ПРО АСПІРАНТУРУ

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ)

Про Аспірантуру

В.о. завідувача докторантури та аспірантури

Аляб’єва Ольга Миколаївна

Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо  наукової або наукової програми ДУІТ за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури є підготовка та публікація наукових статей.

Аспіранти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі.

Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його науковим керівником та затверджується вченою радою вищого навчального закладу або вченою радою відповідного структурного підрозділу протягом двох місяців з дня зарахування здобувача до вищого навчального закладу.

Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання здобувачем відповідного ступеня і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи.

Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою вищого навчального закладу рішення про відрахування аспіранта.

Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

Підготовка в аспірантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта спеціалізованій вченій раді.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ЯКИМ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В УНІВЕРСИТЕТІ

 • 051 Економіка
 • 073 Менеджмент
 • 081 Право
 • 122 Комп'ютерні науки
 • 123 Комп'ютерна інженерія
 • 271 Річковий та морський транспорт
 • 273 Залізничний транспорт
 • 275 Транспортні технології (за видами)

ЕТАПИ ВСТУПУ

ПЕРЕЛІК ДІЙ ВСТУПНИКА ДО АСПІРАНТУРИ ДУІТ

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2018 році розпочинається з 1 травня 2018 року

Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір з 27 серпня по 31 серпня 2018 року

Рейтинговий список вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) оголошується не пізніше 1 вересня 2018р

Зарахування до аспірантури – не пізніше 1 вересня 2018 року

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОТРІБНО ПІДГОТУВАТИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ

 • Заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора
 • анкета (шаблон знаходиться у відділі докторнатури та аспірантури) + 2 фото 4х6 (1шт., приклеїти)
 • копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації), завірена відділом кадрів за місцем роботи або навчання, та копія додатку до нього
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету, інституту про рекомендацію до аспірантури (подають тільки випускники поточного року, що рекомендовані вченими радами факультетів, інститутів до вступу до аспірантури; всі інші вступники – не подають по цій позиції нічого)
 • дослідницька пропозиція* вступника з візою зав. кафедри та письмовим висновком потенціального наукового керівника
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки (а також ксерокопії 2-3 публікацій) з відгуком наукового керівника. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах (за наявності)
 • ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
 • ксерокопія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією)
 • паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто
 • довідка про середню заробітну плату за останні три місяці роботи (для денної форми навчання)
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності)

*Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 стр., підготовлений

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ВИМОГИ ДО ВСТУПНИКІВ ДО АСПІРАНТУРИ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Правила прийому до аспірантури  для здобуття третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (наукового ступеня доктора філософії) у Державному Університеті Інфраструктури та Технологій

Правила прийому розроблені  відділом Аспірантури та Докторантури Державного Університету Інфраструктури та Технологій (далі – аспірантура та докторантура ДУІТ) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 листопада 2015 року за        №  1351/27796, та  відповідно до наказу МОН України від 06 листопада 2015 року № 1151 «Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)» та з наступиними змінами та доповненнями, що внесені до таблиць відповідності згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2016 року № 419, та відповідно до умов Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016р.  № 261;

Вимоги до рівня освіти вступників

До аспірантури на денну та заочну форми навчання для здобуття третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (наукового ступеня доктора філософії) на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.

Підготовка в аспірантурі ДУІТ здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

 • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, нормативні терміни навчання для здобуття третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (наукового ступеня доктора філософії)

Спеціальності:

 • 051 Економіка
 • 073 Менеджмент
 • 081 Право
 • 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
 • 123 Комп’ютерна інженерія
 • 271 Річковий та морський траспорт
 • 273 Залізничний транспорт
 • 275 Транспортні технології

Аспіранти денної форми навчання:

 • отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним бюджетом у відповідності з чинним законодавством України;
 • іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.

Аспіранти заочної форми навчання:

 • користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 м. Київ,  вул. Кирилівська, 9  (каб.113, каб.119)

 м. Київ,  вул. Ползунова, 6 (каб. 203)

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2018 році розпочинається з 1 травня 2018р.

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому ДУІТ.

Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора (за зразком відділу аспірантури);
 • анкета (шаблон знаходиться у відділі аспірантури та докторантури»)+ 2фото 4х6 (1шт., приклеїти);
 • копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації), завірена відділом кадрів за місцем роботи або навчання, та копія додатку до нього;
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету, інституту про рекомендацію до аспірантури (подають тільки випускники поточного року, що рекомендовані вченими радами факультетів, інститутів до вступу до аспірантури; всі інші абітурієнти – не подають по цій позиції нічого);
 • дослідницька пропозиція* вступника з візою зав. кафедри та письмовим висновком потенціального наукового керівника;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки (а також ксерокопії 2-3 публікацій) з відгуком наукового керівника. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах (за наявності);
 • ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • ксерокопія паспорту;
 • паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто;
 • довідка про середню заробітну плату за останні три місяці роботи (для денної форми навчання);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

Особи, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року, допускаються до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань  та прийняття вченою радою ДУІТ рішення про визнання його диплома.

Вступники до аспірантури можуть подавати документи для вступу до аспірантури не більше, ніж на дві спеціальності. У тому випадку, коли вступник до аспірантури рекомендується до вступу в аспірантуру за результатами конкурсу одразу за двома спеціальностями, освоювати освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії в аспірантурі за рахунок державного бюджету він може лише за однією спеціальністю, за іншою – на умовах контракту. Приймальна комісія ДУІТ допускає вступників до вступних випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку, та вчасно) документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому.

*Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 стр., підготовлений

вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо. Вимоги до дослідницьких пропозицій формують факультети/інститути відповідно до особливостей кожної обраної вступником спеціальності. Оцінювання дослідницької пропозиції відбуватиметься на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.

Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір

Вступники до аспірантури ДУІТ складають вступні іспити:

1. зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

2. з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: додаткове випробування (в разі необхідності), іноземна мова, випробування з фаху.

Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні С1 – С2, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Міжнародні сертифікати рівнів С1 – С2 прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови і набирають найвищий бал. Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної мови, що засвідчують рівні С1 – С2, проводять відповідні кафедри іноземних мов до початку вступних випробувань.

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів С1 – С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури: дійсним сертифікат тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment.

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України

Вступні випробування для  осіб, які вступають на основі ступеня магістра (спеціаліста) проводяться:

1. з англійської мови;

2. зі спеціальностей :

 • 051 «Економіка»
 • 073 «Менеджмент»
 • 081 «Право»
 • 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
 • 123 «Комп’ютерна інженерія»
 • 271 «Річковий та морський транспорт»
 • 273 «Залізничний транспорт»
 • 275 «Транспортні технології»

Рейтинговий список вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) оголошується не пізніше 1 вересня 2018р.

Для проведення вступних випробувань на основі здобутого ступеня магістра (спеціаліста) створюється видбіркова комісія. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями.

Програми вступних випробувань до аспірантури оприлюднюються на веб-сайті ДУІТ відділу аспірантури та докторантури.

Право на першочергове зарахування

У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:

 • особи, яким відповідно до Закону України “Про охорону дитинства” надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
 • особи, яким відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді” надане таке право;
 • яі мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях;
 • які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;
 • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;
 • мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні С1 – С2.

Зарахування на навчання

Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до ДУІТ протягом одного календарного року. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

Зарахування до аспірантури – не пізніше 1 вересня 2018 року.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

КОНТАКТИ

З ПИТАНЬ ВСТУПУ ТА НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ ДУІТ ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА НАСТУПНИМИ ТЕЛЕФОНАМИ

Контактна інформація

м. Київ,  вул. Кирилівська, 9  (каб.113)

тел. (044) 463-57-36

тел. (093) 989-89-04

Контактна інформація

м. Київ,  вул. Ползунова, 6 (каб. 203)

тел. (044) 591-51-59

тел (093) 989-89-04