Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ Державного університету інфраструктури та технологій є навчально-методичним структурним підрозділом Державного університету інфраструктури та технологій, який підпорядковується проректорові з науково-педагогічної роботи. Положення про навчально-методичний відділ ДУІТ затверджено наказом від 29 січня 2024 року № 19/04 – 13.

Основні завдання навчально-методичного відділу

 1. Моніторинг якості реалізації освітніх послуг з вищої освіти.
 2. Участь у координації роботи інститутів, факультетів, кафедр та інших підрозділів із навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.
 3. Координація діяльності студентських наукових гуртків.
 4. Участь у розробці проектів нормативних, інструктивних та організаційно-методичних документів з питань навчально-методичної роботи, ліцензування, акредитації, моніторингу якості освітніх послуг, академічної доброчесності, підвищення кваліфікації тощо.
 5. Консультативно-методичний супровід, зокрема, підготовки до проведення ліцензування, акредитації; формування навчально-методичного забезпечення; діяльності наукових гуртків; моніторингів якості освітніх послуг; анкетування різних категорій стейкголдерів; проходження підвищення кваліфікації; розроблення, оновлення, погодження та затвердження освітніх програм.
 6. Контроль за періодичним переглядом та оновленням освітніх програм, погодження новостворених/оновлених освітніх програм, подання погоджених освітніх програм на затвердження вченою радою, подання освітніх програм, затверджених вченою радою, на розміщення на вебсайті Університету.

Основні функції навчально-методичного відділу

 1. Участь у реалізації політики університету щодо забезпечення якості освітніх послуг.
 2. Координація та участь у розробках проєктів університетських нормативних, інструктивних і організаційно-методичних документів із питань навчально-методичної роботи, ліцензування, акредитації, підвищення кваліфікації, діяльності наукових гуртків та моніторингів якості освітніх послуг.
 3. Підготовка річних планів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Університету та супровідних документів (договорів, листів, наказів тощо) стосовно організації проходження підвищення кваліфікації.
 4. Координація діяльності студентських наукових гуртків.
 5. Контроль за рівнем та якістю навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін.
 6. Контроль освітніх програм стосовно їх відповідності державним стандартам з вищої освіти, погодження розроблених та оновлених освітніх програм.
 7. Подання відомостей голові вченої ради Університету про перелік погоджених освітніх програм, що пропонуються для розгляду та затвердження вченою радою Університету.
 8. Подання проректору з науково-педагогічної роботи відомостей про освітні програми, затверджені вченою радою, що пропонуються для розміщення на вебсайті Університету.
 9. Моніторинг якості реалізації освітніх програм шляхом проведення відповідних досліджень, організації планових опитувань, узагальнення результатів анкетування різних категорій стейкголдерів, відвідування працівниками відділу відкритих занять науково-педагогічних працівників Університету.
 10. Участь у аналізі акредитаційних висновків експертів та галузевих експертних рад, розробці заходів з реалізації зауважень і пропозицій з питань, що входять до компетенції відділу, контроль їх виконання кафедрами та іншими підрозділами Університету, консультативна допомога у підготовці до акредитацій та ліцензування.
 11. Інформування керівників структурних підрозділів, директорів інститутів, деканів факультетів і завідувачів кафедр про зміни у нормативно-правових актах у межах повноважень відділу.
 12. Надання методично – консультативної допомоги з питань, що стосуються завдань відділу, проведення відповідних семінарів, тренінгів та виробничих нарад, в т.ч. з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій.
 13. Вивчення досвіду викладачів Університету, навчально-методичної роботи вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти з метою впровадження прогресивних методів у освітній процес Університету.
 14. Підготовка проєктів відповідей на листи державних органів та звернення громадян, що стосуються основних завдань відділу.
 15. Подання пропозицій стосовно удосконалення оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, моніторингу якості реалізації освітніх програм з вищої освіти тощо.
Співробітники навчально-методичного відділу
Начальник відділу

Данилко Лідія Тимофіївна

e-mail: [email protected]

тел. +38(067)433-72-33

Навчально-методичний сектор Сектор ліцензування та акредитації
Сектор моніторингу якості освіти Сектор наукової роботи студентів
Що ви бажаєте знайти?