Горбань Анатолій Вікторович

Горбань Анатолій Вікторович

Перший проректор Державного університету інфраструктури та технологій

Народився 2 квітня 1970 р. в м. Кам’янка Черкаської області.

Після закінчення у 1987 р. СЗШ № 2 в м. Чигирин, працював слюсарем на Чигиринському ремонтно-транспортному підприємстві.

1988-1990 рр. – проходив строкову військову службу на Північному флоті в підрозділі морської піхоти.

1990-1991 рр. – після демобілізації – керівник допризовної підготовки юнаків Стецьківської середньої школи Чигиринського району Черкаської області.

1991 р. – вступив на історичний факультет Київського педагогічного інституту імені О. М. Горького.

1991-1996 рр. – студент історичного факультету Українського державного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Історія та право» і здобув кваліфікацію вчителя історії та правознавства.

1996-2007 рр. – робота на керівних посадах державної службі.

2007 р. – закінчив КДАВТ ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного і отримав другу повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію спеціаліста права.

2007-2010 рр. – помічник ректора КДАВТ ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного з міжнародних відносин та методичної роботи.

2009 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему: «Український самостійницький рух як форма громадянського протистояння і боротьби проти тоталітаризму (вересень 1939-1940-і роки)», шифр спеціальності 07.00.01 – історія України

2010 – 2016 рр.– перший проректор КДАВТ ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

2013 р.2017р. — помічник-консультант народного депутата України VII та VIII скликань (на громадських засадах).

2014 р.-2016 р. — член Громадської науково-консультативної ради при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, член Спілки офіцерів України.

З 2015 р. є дійсним членом Асоціації професорів слов’янських країн.

Автор більше 30 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі монографії з історії України, навчального посібника з кримінології, співавтор комп’ютерної програми «Морський навчальний стендово-тренажерний інформаційний комплекс».

З 2016 р. по теперішній час – перший проректор Державного університету інфраструктури та технологій, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки факультету управління і технологій

Наукова діяльність:

Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі навчальних посібників та монографій.

За результатами проведених досліджень має п’ять свідоцтв авторського права на твір та два патенти України на винахід (корисна модель).

Сфера наукових інтересів – проблеми розвитку транспортного комплексу України, сучасні проблеми зміцнення та розбудови економіки України.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3396-0898

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211975908

WoS: https://www.webofscience.com/wos/author/record/IUN-5646-2023

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=dN5MzhAAAAAJ&hl=uk&authuser=1

Підручники та навчальні посібники:

 • Особливості системного підходу до вирішення наукових завдань експлуатації суднового обладнання: підручник для слухачів, курсантів та студентів ВНЗ / В.І. Богомья, А.В. Горбань., М.А. Павленко, О.І. Тимочко, О.М. Тимощук; заг. ред. О.М. Тимощук. Київ: ДУІТ, 2018. 305 с.
 • Сучасні концепції трансферу знань: навч. посіб. / В.В. Панін, О.В. Садовой, А.В. Горбань та ін.; за заг. ред. В.В. Паніна. К.: Міленіум, 2016. 262 с.

Монографії:

 • Потенціал транспортних підприємств: сутність, чинники формування та перспективи розвитку. Монографія / О.Є. Бабина, С.М. Боняр, А.В. Горбань, О.О. Карпенко, Т.Б. Семенчук. К., ДУІТ, 2019. 112 с.
 • Горбань А.В. Транспорт України у другій половині ХХ ст.: монографія. К., ДУІТ, 2019. 304 с.
 • Горбань А.В. Матеріально-технічна база транспорту України, кадри та трудові ресурси галузі (1960 – 1980-і рр.): монографія. К., ДУІТ, 2019. 116 с.
 • Горбань А.В. Український самостійницький рух як форма громадянського протистояння і боротьби проти тоталітаризму (вересень 1939 – 1940-і роки): монографія. Черкаси: «Вертикаль», видавець ПП Кандич С.Г., 2016. 328 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection:

 • Lovska A., Fomin О., Horban  А., Radkevych V., Skok P., Skliarenko І. Investigation of the dynamic loading of a body of passenger cars during transportation by rail ferry. «EUREKA: Physics and Engineering». Number 4. 2019. рр. 91-100. DOI: https://doi.org/10.21303/2461-4262.2019.00950 (НМБД Scopus)
 • Gorban A. Problems transport complex staffing of Ukraine SSR in 1960-1980. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 2 (2016) № 3 July. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing». рр. 54-59. (НМБД Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science)
 • Gorban A. Problems of the efficiency increasing of transportation by air of Ukrainian SSR (1960-1980). Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 1 (2015) № 2 November. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing». рр. 40-45. (НМБД Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science)

Наукові статті:

 • Karpenko O., Gorban A., Kovbatiuk M., Shevchuk V., Kovbatiuk G. The Role of International Cooperation in the Process of Reforming the Higher Education System of Ukraine. Бізнес Інформ. 2021. №9. C. 34–40. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-9-34-40 (наукове фахове наукометричне видання категорії Б, Index Copernicus)
 • Горбань А.В., Маранов О.В., Клочков Ю.П., Дорофєєва З.Я.  Інформаційне забезпечення для моніторингу та управління рухом суден з використанням даних супутникової навігації. Водний транспорт. Випуск 1(32). 2021. С. 114-127. doi.org/10.33298/2226-8553/2021.1.32.12
 • Горбань А.В., Довгаль І.І., Крижановська С.І., Найденов А.І. Особливості прогнозування стану суднового обладнання річкового та морського транспорту. Водний транспорт. 3(31). 2020. С. 55-66.
 • Данік О. В., Дакі О. А., Коломієць О.М., Горбань А.В. Верифікація технології експертного визначення уступки між вартістю та ефективністю системи навігації та управління рухом. Новітні технології. 2018. Вип. 1(5). C. 29-42.
 • Тимощук О.М., Коломієць О.М., Горбань А.В., Дакі О.А. Прикладні аспекти застосування пасивних радіотехнічних комплексів до вирішення задач контролю водних акваторій. Новітні технології. 2017. Вип. 2(4). C. 87-99.
 • Gorban A. The problems of coordination and cooperation of the braches of transport complex in Ukrainian SSR (1970-1980 gg). Eureka: Social and Humanities. Tallinn, 2016. Number 6. рр. 55-61.
 • Горбань А.В., Шевчук В.О. Системний підхід до управління вищим навчальним закладом. Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «П-Х ДПУ ім. Г.Сковороди», 2016. Вип. 29/2. С. 53-57. (Фахове видання, НМБД РІНЦ)
 • Горбань А.В. Проблеми підвищення ефективності перевезень повітряним транспортом УРСР (1960-1980 рр.). Водний транспорт. Збірник наукових праць. К.: КДАВТ, 2016. № 2(25). С. 83-88. (НМБД РІНЦ, Index Copernicus)
 • Горбань А.В. Транспортне освоєння малих річок УРСР у післявоєнний період (друга половина 1940-1950-ті рр.). Водний транспорт. Збірник наукових праць. К.: КДАВТ, 2016. № 1(24). С. 56-63. (НМБД РІНЦ, Index Copernicus)
 • Горбань А.В. Розвиток вантажних та пасажирських перевезень на річковому транспорті УРСР. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. Херсон, 2015. Випуск 10. Частина 2. С. 29-32.
 • Горбань А.В. Трудові ресурси автомобільного транспорту української РСР (1960-1980 рр.). Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2015. Том 20, Випуск 1(1). С. 45-48.
 • Горбань А.В. Повоєнна відбудова повітряного транспорту УРСР. Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2015. Випуск № 7. С. 310-312.

Тези доповідей:

 • Горбань А.В., Ковбатюк М.В., Шевчук В.О. Обґрунтування доцільності викладання економічних дисциплін студентам технічних спеціальностей. II Міжнародна науково-практична морська конференція кафедри СЕУ і ТЕ Одеського національного морського університету (MPP&O-2020 (Marine Power Plants and Operation), квітень 2020). Одеський національний морський університет. Одеса, 2020. С. 347-353
 • Горбань А.В., Шевчук В.О. Державне регулювання розвитку транспортної системи України. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти впливу держави на економіку України» 20 грудня 2017 року / укл. Підопригора Л.А. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. С. 20-25.
 • Горбань А.В. До питання про будівництво та реконструкцію автошляхів в Україні у 50-х рр. ХХ ст. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету, 15-17 жовтня, 2015. Том І: Історія. Економіка. Педагогіка. Ізмаїл: РВВ ІДГУ; «СМИЛ», 2015. С. 26-28.
 • Горбань А.В., Шевчук В.О. Людський капітал в умовах інноваційної економіки. Areas of scientific thought – 2014/2015: Materials of the XI International scientific and practical conference, December 30, 2014 – January 7, 2015. Sheffield: Science and education LTD, 2014/2015. Volume 6. Economic science. Governance. рр. 22-25.

Навчально-методичні посібники:

 • Горбань А.В., Шевчук В.О. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи економічних знань для інженерів флоту». К.: ДУІТ, 2020. 85 с.
 • Панін В.В., Горбань А.В., Вознюк Ю.С. Історія України та української культури. Навчально-методичний посібник для студентів. К.: ЦП «Компринт», 2019. 54 с.

Методичні вказівки та рекомендації:

 • Горбань А.В., Ковбатюк М.В. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форми навчання. К.: ДУІТ, 2018. 48 с.

Нагороди та звання:

 • Нагрудний знак “За значний внесок в розвиток національної системи підготовки та дипломування моряків” Інспекції з питань підготовки і дипломування моряків Міністерства транспорту України (наказ №278к від 08.06.2010)
 • Медаль «10 років Всеукраїнської громадської організації «Український інститут воєнної історії» (7 грудня 2011 р.).
 • Медаль «День працівника освіти» Інституту історичної освіти НПУ ім. М. П. Драгоманова (11 вересня 2012 р.).
 • Орден УПЦ Святителя Миколая Чудотворця (14 листопада 2012 р.).
 • Подяка ректора КДАВТ 17 листопада 2012 р.).
 • Грамота Міністерства освіти і науки України 927 березня 2019р.)
 • Почесна грамота Кабінету Міністрів України за вагомий внесок у забезпечення розвитку вітчизняної освіти та високий професіоналізм (наказ КМУ від 27.03.2013 №24167)
 • Подяка Київського міського голови за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для галузі водного транспорту України, високу педагогічну майстерність та багаторічну сумлінну працю (наказ від 17.11.2014 №91075)
 • Подяка Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за активну участь у благоустрої міста Києва, вклад в екологічне виховання підростаючого покоління та з нагоди святкування всесвітнього дня охорони навколишнього середовища (наказ №69-к від 25.05.2018)
 • Почесна відзнака Асоціації портів України “Укрпорт” за багаторічну плідну роботу, значні трудові досягнення, високий рівень професіоналізму, вагомий особистий внесок у розвиток морського і річкового транспорту та портів України (витяг з протоколу №62 від 16.09.2018 р. засідання Ради Асоціації портів України “Укрпорт”)
 • Подяка Міністерства освіти і науки України (наказ МОНУ №128-к від 27.03.2019)
 • Подяка Міністерства інфраструктури України (наказ №31-О від 06.05.2019)
 • Почесний знак “За розвиток соціального партнерства” Федерації професійних спілок України (наказ №1308 від 04.02.2020)
 • Грамота Верховної Ради України (25 листопада 2020р.)

Під патронатом Горбаня А.В. була проведена низка успішних благодійних акцій зі збору коштів для будинку дитини «Малятко» м. Ворзеля Київської області та лікарні для дітей з онкологічними захворюваннями м. Житомира. З початком АТО на Сході України особисто взяв участь у закупівлі бронежилетів та тепловізорів, зимового та літнього обмундирування, мобільних телефонів та рацій, пересувної електростанції та перевізної бані, автомобілів для бійців; став ініціатором низки зустрічей студентів академії з волонтерами та бійцями.

Що ви бажаєте знайти?