University strategy

University strategy

Місія університету

Надання освіти, необхідної для успішної професійної реалізації, збагачення світогляду у поєднанні з гармонійним особистісним зростанням з метою сприяння розвитку суспільства.

Політика університету

Університет є відкритою цілісною спільнотою викладачів, науковців,  здобувачів освіти, випускників, співробітників, людей різних культур і різного походження, спільнотою, що створює та поширює знання у технічній, суспільній, гуманітарній та природничій сферах, формує високоосвічену, національно свідому, чесну, творчу особистість, здатну діяти за принципами справедливості та гуманізму з   метою розвитку  суверенної, демократичної та правової держави як невід’ємної складової європейського та світового співтовариства.

Законність діяльності колективу Університету  підтверджується наявністю дозвільних документів, передбачених законодавством України, з підготовки фахівців за освітніми програмами зі спеціальностей та спеціалізацій відповідних галузей знань.

Головним стратегічним  напрямком діяльності колективу Університету є модернізація, удосконалення та розвиток освітньої, наукової, виховної діяльності відповідно до вимог сьогодення, унормованих актами національного законодавства, забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, максимально адаптованих до вирішення завдань практичної діяльності  у сферах транспорту, транспортної інфраструктури, управління, технологій та їх правового регулювання.

Гармонійно розвиваючи освітні послуги за освітніми програмами спеціальностей транспортної, культурно-мистецької,  соціально-поведінкової, правознавчої, управлінської, статистично-математичної, інформаційно-технологічної, природничої, транспортно-технологічної галузей, Університет будує  освітню і наукову діяльність на засадах  світових та національних стандартів формування високоосвічених фахівців відповідно до потреб суспільства.

Університет зміцнює свою самостійність, усвідомлює свою відповідальність, поряд з відповідальністю держави, за збереження інтелектуального та кадрового потенціалу, за актуальність і суспільну затребуваність результатів своєї діяльності, забезпечує ефективне керівництво і компетентність на всіх рівнях, вносить вагомий внесок у суспільний розвиток через дослідження та генерування нових знань.

Університет орієнтований на міжнародне співробітництво, прагне до рівня найвищих світових досягнень у галузі транспорту і транспортної інфраструктури, бере участь у міжнародних програмах і проектах, розвиває зв’язки з навчальними закладами, різними установами світу, вченими і фахівцями всіх континентів.

Керівництво Університету є лідером колективу в сфері якості і зобов’язується виконувати всі необхідні заходи щодо підтримання та постійного удосконалення системи управління якістю  відповідно до  вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 та інших державних стандартів якості освіти.

Освітня діяльність Університету реалізується комплексом освітніх послуг, які відповідають вимогам міжнародних та національних освітніх і галузевих нормативних документів та безперервним підвищенням якості послуг освіти з використанням ефективного зворотного зв’язку зі студентами, випускниками, підприємствами та іншими зацікавленими особами.

Реалізація політики забезпечується:

 • цілеспрямованою, ефективною, результативною роботою кожного працівника на всіх етапах освітнього процесу;
 • відповідністю рівня підготовки фахівців вимогам споживачів;
 • безперервним удосконаленням, оновленням змісту та номенклатури послуг з урахуванням розвитку освіти, науки та змін на ринку праці;
 • запровадження результативного функціонування системи управління якістю та постійним її удосконаленням;
 • забезпечення політики підтримки, просування і заохочення лідерів якості – викладачів, керівників, навчально-допоміжного персоналу;
 • постійним вивченням попиту фахівців на ринку праці, вимог роботодавців і партнерів, оцінки рівня їх задоволеності для вдосконалення діяльності Університету.

В межах чинної системи управління якістю політика реалізується за допомогою:

 • розуміння політики кожним працівником Університету;
 • доведення політики Університету в сфері якості до відома споживачів / клієнтів;
 • застосування системного підходу до послуг, що надаються;
 • сумлінного виконання вимог нормативних документів системи управління якістю і безперервного контролю виконання;
 • впровадження до навчального процесу інновацій, що сприяють підвищенню якості освіти;
 • своєчасного виявлення і запобігання будь-яких відхилень від державних стандартів;
 • чіткого розподілу відповідальності та повноважень співробітників;
 • підтримання відповідного рівня кваліфікації всіх працівників Університету;
 • зниження ризиків, пов’язаних з наданням послуг, які не відповідають запропонованим вимогам споживача та тягнуть за собою шкоду репутації Університету та втрату ринку.

Керівництво Університету зобов’язується неухильно реалізовувати політику в сфері якості для досягнення поставлених перед Університетом цілей.

Цілі університету

Що ви бажаєте знайти?