Практика і працевлаштування

Практика і працевлаштування

Для успішної роботи з обраної спеціальності сучасний молодий фахівець поряд із глибокими теоретичними знаннями повинен мати необхідні уміння і навички для ефективного їх застосування на практиці. Досягається це шляхом практичної підготовки студентів у процесі навчання. Практична підготовка поряд з навчальними заняттями і самостійною роботою є однією із важливих форм організації навчального процесу, від якості якої залежить конкурентоспроможність випускників вищих навчальних закладів на ринку праці.

Практична підготовка організується і проводиться відповідно до Положення про порядок проведення практики студентів ДУІТ.

Залежно від конкретної спеціальності чи спеціалізації студентів основними видами практики є:

Навчальна практика  проводиться з метою закріплення студентами теоретичних знань, ознайомлення з виробництвом та специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально-професійних та спеціальних дисциплін, надання можливості студентам оволодіти робітничою професією з числа масових спеціальностей галузі.

Навчальна практика проводиться, як правило, на базі Університету або підприємств, що відповідають наскрізній і робочій програмам практики та напрямку підготовки фахівця.

Виробнича практика  проводиться з метою закріплення та поглиблення студентами теоретичних знань, отриманих у процесі вивчення циклу спеціальних дисциплін, набуття професійних навичок та умінь за спеціальністю, практичного досвіду організаторської та управлінської діяльності в умовах трудового колективу, розвитку професійного мислення, збору фактичного матеріалу для виконання курсових проектів (робіт).

Переддипломна практика  студентів проводиться перед виконанням кваліфікаційної роботи або дипломного проекту (роботи). Переддипломна практика проводиться з метою поглиблення та закріплення теоретичних знань з усіх дисциплін навчального плану, узагальнення здобутих знань, практичних умінь та навичок, збору та опрацювання фактичного матеріалу для виконання кваліфікаційної роботи, дипломного проекту, складання державних іспитів.

Магістерське стажування  є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітнього ступеня магістра та має на меті набуття студентом професійних навичок і вмінь здійснення самостійної науково-дослідної діяльності. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, одержаних студентами під час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь у процесі професійної діяльності, розвиток у студентів здатності компетентного прийняття рішень у виробничих ситуаціях, оволодіння сучасними методами та формами науково-дослідної діяльності.

Асистентська практика  є однією з форм організації навчального процесу, яка направлена на набуття умінь у професійній педагогічній діяльності, що дозволяє пов’язати теоретичне навчання з практичною діяльністю студентів. Основна мета педагогічної (асистентської) практики – опанування студентами основних вмінь та навичок педагогічної діяльності, підготовка студентів до здійснення освітнього процесу, формування у них професійних якостей викладача через включення їх у навчальний процес освітньої установи.

Індивідуальна практика. У виняткових випадках відповідна практика може проводитись у терміни, що не відповідають графіку навчального процесу (сімейні обставини, виїзд за кордон за програмою обміну студентів, тощо). В такому випадку практика називається індивідуальною згідно навчального плану (наприклад, індивідуальна переддипломна практика).


 

Інформація про:

Інформація для:

Що ви бажаєте знайти?