Звіти з практики

Загальна процедура звітності студента за практику – це подання письмового звіту, щоденника практики, характеристики та інших необхідних документів підписаних, завірених печаткою і оцінених безпосередньо керівником від бази практики.

Письмовий звіт разом з іншими документами подається для захисту у комісію. Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, може містити розділи з питань охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної літератури та інше. Зміст звіту детально описується у програмі практики. Оформлюється звіт за вимогами, які встановлює профілююча кафедра, яка проводить практику, з обов’язковим врахуванням єдиного стандарту конструкторської документації (ЄСКД).

Загальна форма звітності студента КІВТ з плавальної практики – це подання до  відділу  практики та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників (далі – ВПСПСіВ)  таких документів:

  • заповненої під час практики Книги реєстрації практичної підготовки кандидата на отримання кваліфікаційного диплому вахтового помічника капітана/вахтового механіка/вахтового електромеханіка (Training Record Book) з характеристикою і оцінкою роботи студента,
  • оригіналу та копій Послужної книжки моряка (або довідки про плавання) з відповідним записом,
  • оригіналу та копій Посвідчення особи моряка (у випадку якщо студент під час практики на судні виходив за межі територіальних вод України) з відповідним записом,
  • оригіналу та копій закордонного паспорту (у випадку посадки на судно чи списання з нього за межами України).

ВПСПСіВ перевіряє відповідність бази практики та термінів практики студента з термінами навчального плану і ставить штамп «До захисту практики допущений» на титульну сторінку відповідного звіту про практику. Штамп завіряється підписом працівника ВПСПСіВ, який перевірив документи студента.

Звіт з практики захищається студентом у комісії (у складі 3-х викладачів), або з керівником практики, залежно від рішення засідання випускаючої кафедри. До складу комісії входять керівник практики від Університету, керівник практики від підприємства (за згодою) та викладачі кафедри, які викладали спеціальні дисципліни, якщо інше.

Комісія (або керівник практики, якщо таке рішення було прийняте на засіданні кафедри) приймає залік (або диференційований залік, згідно з навчальним планом відповідної спеціальності) у студентів в Університеті протягом десяти днів після закінчення практики або, для студентів плав. спеціальностей, протягом перших 14 днів наступного навчального семестру.

Результат заліку з практики вноситься до заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки студента (за підписом голови комісії, якщо залік приймався у комісії) і враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатами підсумкового контролю.

Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин може бути надано право повторного проходження практики за власний рахунок студента у його особистий час за умови виконання вимог, визначених Університетом та погоджених з базою практики. Студент, який має академічну заборгованість через невиконання програми практики без поважних причин або повторне невиконання програми практики, отримання незадовільної оцінки за практику при захисті звіту, відраховується з Університету.

Затверджені деканами факультетів письмові звіти щодо проведення практики кафедрою за минулий навчальний рік разом з інформацією про результати проведення практики студентів відповідних спеціальностей із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів не пізніше 15 квітня поточного навчального року, подаються кафедрами проректору з науково- педагогічної роботи та відповідному проректору за напрямком роботи (згідно затвердженої структури Університету)

Підсумки кожного проведення практики обговорюються на засіданнях кафедр, Вчених Рад факультету, Вчених Рад інститутів. Загальні підсумки практики підводяться на Вченій Раді Університету не менше одного разу протягом навчального року.

Що ви бажаєте знайти?