Проєкт CRENG

Проект Erasmus+ KA2 Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг
(Crisis and Risks Engineering for Transport Services)
598218-EPP-1-2018-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP

Мета проекту полягає у підтримці розвитку інжинірингу криз та ризиків транспортних послуг для забезпечення стійкості транспортних систем України (UA), Азербайджану (AZ) і Туркменістану (TM) для їх інтеграції в світовій транспортній мережі. Для вкладу в розвиток інжинірингу криз та ризиків транспортних послуг в країнах-партнерах буде створено середовище для навчання висококваліфікованих фахівців, які затребувані на ринку праці, на основі Європейських кращих практик та Болонського процесу.

КОРОТКА НАЗВА ПРОЕКТУ: CRENG

Веб сайт проекту: https://creng.eu/

Пріоритет – Транспортні послуги

Тривалість проекту: 15 листопада 2019 – 14 листопада 2021

Отримувач гранту:

Варшавська політехніка, Польща

Координатор: Проф. Маріанна Яцина, декан транспортного факультету

Дорін ФЕСТЕУ, PhD

Контакти:

тел.: +48 22 234 73 11

е-адреса: [email protected]

PROJECT ACRONYM: CRENG

Project website: https://creng.eu/

Priority: Transport Services

Project duration: 15 November 2018 – 14 November 2021

Grant holder: Warsaw University of Technology, Poland

Coordinator and General Manager:

Prof. Marianna Jacyna, PhD, DSc, Dean of the Faculty of Transport

Contacts:

tel: +48 22 234 73 11

e-mail: [email protected] 

ПАРТНЕРСТВО:

 • Берлінський технічний університет, Німеччина
 • Політехнічний університет О-де-Франс, Франція
 • ECM Space technologies GmbH, Німеччина
 • Приазовський державний технічний університет, Україна
 • Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна
 • Державний університет інфраструктури та технологій, Україна
 • ПАТ «Укрзалізниця», Україна
 • Бакинський інженерний університет, Азербайджан
 • Азербайджанський технічний університет, Азербайджан
 • Азербайджанський технологічний університет, Азербайджан
 • Бакинське транспорте агентство, Азербайджан
 • Міністерство освіти Азербайджанської Республіки, Азербайджан
 • Туркменський державний інститут транспортну та зв’язку, Туркменістан
 • Міжнародний університет гуманітарних наук та розвитку, Туркменістан
 • Туркменський державний архітектурно-будівничий інститут, Туркменістан
 • Міністерство освіти Туркменістану, Туркменістан

PARTNERSHIP:

 • Berlin Technical University, Germany
 • Polytechnic University of Hauts-de-France, France
 • ECM Space technologies GmbH, Germany
 • Pryazovskyi State Technical University, Ukraine
 • Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Ukraine
 • State University of Infrastructure and Technologies, Ukraine
 • The Ukrainian Railway (Ukrzaliznytsia), Ukraine
 • Baku Engineering University, Azerbaijan
 • Azerbaijan Technical University, Azerbaijan
 • Azerbaijan Technological University, Azerbaijan
 • Baku Transport Agency, Azerbaigan
 • The Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan, Azerbaijan
 • Turkmen State Institute of Transport and Communications, Turkmenistan
 • International University for the Humanities and Development, Turkmenistan
 • Turkmen State Architecture and Construction University, Turkmenistan
 • Ministry of Education of Turkmenistan, Turkmenistan

МЕТА ПРОЕКТУ

Мета проекту полягає в підтримці розвитку інжинірингу криз та ризиків у сфері транспортних послуг для забезпечення стійкості транспортних систем України (UA), Азербайджану (AZ) та Туркменістану (TM) для їх інтеграції до світової транспортної мережі. Для внеску в розвиток інжинірингу криз та ризиків у сфері транспортних послуг в країнах-партнерах буде створене середовище для навчання висококваліфікованих спеціалістів, які затребувані на ринку праці, на засадах Європейських найкращих практик та Болонського процесу. 

PROJECT GOALS

To support the development of Crisis and Risks Engineering for transport services (CRENG) to ensure sustainability of Ukraine (UA), Azerbaijan (AZ) and Turkmenistan (TM) transport systems for their integration into Global transportation network. To contribute CRENG development in PCs the project will create the environment for education of high skilled specialists in line with labor market and according to EU best practices and Bologna process.

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

 • розробити, впровадити та акредитувати нову практично-орієнтовану магістерську програму «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг», включаючи інноваційні навчальні підходи та ECTS в Україні, Азербайджані та Туркменістані;
 • наблизити вищі навчальні заклади України, Азербайджану та Туркменістану до ринку праці в галузі інжинірингу криз та ризиків для транспортних послуг;
 • стимулювати взаємодію між вищими навчальними закладами ЄС та України, Азербайджану, Туркменістану в галузі інжинірингу криз та ризиків для транспортних послуг.

PROJECT OBJECTIVES

 • to develop, implement and accredit new practice oriented, student-focused MA program “CRENG” including innovative teaching and learning approaches and ECTS in UA, AZ and TM;
 • to bring the Higher education institutions (HEIs) in UA, AZ and TM closer to labor market in CRENG area;
 • to increase collaboration between EU and UA, AZ and TM HEIs in CRENG area.

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ПРОЕКТОМ:

 • розроблення нових та оновлення існуючих навчальних дисциплін магістерської програми «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг»;
 • підвищення кваліфікації викладачів університетів країн-партнерів із нової методології інжинірингу криз та ризиків у сфері транспортних послуг в університетах ЄС;
 • створення середовища для викладання та вивчення нових дисциплін із інжинірингу криз та ризиків у сфері транспортних послуг, яке включає методичне забезпечення викладання дисциплін, електронні курси на базі платформи MOODLE, лабораторії, віртуальні класи;
 • впровадження та акредитація в дев’яти університетах країн-партнерів нової магістерської програми «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг»;
 • впровадження нового інструменту взаємодії університетів та роботодавцями «Гаманець компетенцій»: розробка методичних рекомендацій, проведення он-лайн майстер-класів для викладачів із впровадження інструменту «Гаманець компетенцій»;
 • впровадження методу проектного навчання в міжнародному середовищі: розробка методичних рекомендацій та підвищення кваліфікацій викладачів в університетах ЄС;
 • пілотне навчання студентів за новою магістерською програмою «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг»;
 • розроблення та реалізація стратегії сталого розвитку та розповсюдження проекту, включаючи створення мережі CRENG сервіс-офісів та веб-платформи.

PROJECT ACTIVITIES

 • Development of new, updating current curricula of new MA program “CRENG”;
 • Retraining of academic teachers from PCs universities in EU on new curricula methodology of MA program “CRENG”;
 • Creation in PCs universities of teaching and learning environment incl. learning and teaching materials, e-learning courses on MOODLE platform, CRENG laboratories and virtual class-rooms;
 • Implementation and accreditation of new MA program “CRENG” in 9 PCs universities;
 • Implementation of “Skills Wallet”: development of guidelines and holding on-line master classes for academic teachers on “Skills Wallet” implementation;
 • Implementation of International Projects Based Learning: development of guidelines and holding retraining courses for academic teachers from PCs universities in EU;
 • Pilot teaching of students from PCs universities on new MA program “CRENG”;
 • Dissemination & Sustainability Strategy development and implementation incl. creation of CRENG service offices network and web-based platform.

КООРДИНАТОР ПРОЕКТУ ВІД УКРАЇНИ

PROJECT COORDINATOR IN UKRAINE

Державний університет інфраструктури та технологій

https://duit.edu.ua/

тел.: +380444825138, +380445915189

Відповідальна особа:

Професор Віктор МИРОНЕНКО, завідувач кафедри «Управління комерційною діяльністю залізниць»

Контакти:

тел.: +380674994820;

e-адреса: [email protected]

Контактна особа: Юлія Булгакова, доцент кафедри «Управління комерційною діяльністю залізниць»

Контакти: тел.:

+380982688035;

e-адреса: [email protected]

State University of Infrastructure and Technologies

https://duit.edu.ua/

tel.: +380444825138, +380445915189

Responsible person:

Prof. Viktor Myronenko, Head of the Department of Operation of Railway Commercial Activities

Contacts:

tel.: +380674994820;

e-mail: [email protected]

Contact person: Dr. Julia Bulgakova, Associate Professor of the Department of Operation of Railway Commercial Activities

Contacts: tel.:

+380982688035;

e-mail: [email protected]

ПАРТНЕРИ З УКРАЇНИ

Приазовський державний технічний університет

https://pstu.edu

тел.: +380 629 33 34 16;

факс: +380 629 52 99 24

Відповідальна особа:

Ігор ПІРЧ, к.т.н., декан факультету транспортних технологій

Контакти: тел.: +380672796469

e-адреса: [email protected]

Контактна особа: Катерина Полупанова, начальник відділу міжнародних проектів

Контакти: тел.: +38 0979213248

e-адреса: [email protected]

 

PARTNERS FROM UKRAINE

Pryazovskyi State Technical University

https://pstu.edu

tеl.: +380 629 33 34 16;

fax: +380 629 52 99 24

Responsible person: Dr. Ihor Pyrch, Dean of the Faculty of Transport

Contacts: tel.: +380672796469

e-mail: [email protected]

Contact person: Mrs. Kateryna Polupanova, Head of International Projects Department

Contacts: tel.:  +38 0979213248

e-mail: [email protected]

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

http://diit.edu.ua/

тел.: +380 567765947

факс: +380 562471866

Відповідальна особа: Наталія ЧЕРНОВА, доц., начальник відділу міжнародних зв’язків

Контакти: тел.: +38 0509099279

e-адреса: [email protected]

Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

http://diit.edu.ua/

tel.: +380 567765947

fax: +380 562471866

Responsible person:

Assoc. Prof. Nataliia Chernova, Head of International Relations Department

Contacts: tel.: +38 0509099279

e-mail: [email protected]

АТ «Українська залізниця»

https://www.uz.gov.ua/

тел.: +380443097100;

тел.: +380639506912;

факс: +380444814796

Відповідальна особа: Людмила Василега, Начальник відділу кадрів

Контакти: e-адреса: [email protected]

PJSC “Ukrainian Railway”

https://www.uz.gov.ua/

tel.: +380443097100;

tel.: +380639506912;

fax: +380444814796

Responsible person: Mrs. Liudmyla VASYLEGA, HR Department Director

e-mail: [email protected]

Угоди про співробітництво «CRENG+»

УГОДА про співробітництво «CRENG+» між Державним університетом інфраструктури та технологій та Херсонським державним аграрно-економічним університетом
УГОДА про співробітництво «CRENG+» між Державним університетом інфраструктури та технологій та Українським державним університетом  залізничного транспорту
УГОДА про співробітництво «CRENG+» між Державним університетом інфраструктури та технологій та неакадемічною організацією ТОВ «ЄВРО ЛОДЖІСТИК ТРЕЙД»
УГОДА про співробітництво «CRENG+» між Державним університетом інфраструктури та технологій та неакадемічною організацією ТОВ «КЕРРІЛАЙН»
УГОДА про співробітництво «CRENG+» між Державним університетом інфраструктури та технологій та неакадемічною організацією Асоціація «Високошвидкісні магістралі»

Новини та події

12 червня 2019 року в Державному університеті інфраструктури та технологій відбулася регіональна координаційна зустріч в рамках проекту CRENG.

Детальніше →

З 9 по 20 вересня 2019 року в Берлінському технічному університеті (м. Берлін, Німеччина) відбувся перший тренінг в рамках проекту CRENG

Детальніше →

З 25 листопада по 06 грудня 2019 року в Варшавській політехніці на факультеті транспорту (м. Варшава, Польща) відбувся Другий тренінг в рамках проекту CRENG

Детальніше →

З 13 по 23 січня 2020 року в Політехнічному університеті О-де-Франсе (м. Валансьєн, Франція) відбувся третій тренінг в рамках проекту CRENG.

Детальніше →

16-20 листопада 2020 та 7-10 грудня 2020 в рамках проекту ERASMUS+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг (CRENG)» проведені майстер-класи для українських партнерів проекту

Детальніше →

20-21 січня 2021 року в рамках проекту CRENG пройшла Міжнародна науково-методична конференція «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послух»

Детальніше →

4 лютого 2021 року. Нову інноваційну навчальну лабораторію створено в рамках проекту Erasmus+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послух» на факультеті Управління залізничним транспортом!

Детальніше →

З 13 по 20 травня 2021 року на факультеті Управління залізничним транспортом Державного університету інфраструктури та технологій пройшли курси підвищення кваліфікації спеціалістів транспортних компаній та викладачів вищих навчальних закладів в рамках проекту ЄС Erasmus+ “Crisis and Risks Engineering for Transport Services – CRENG” .

Детальніше

Презентація  міжнародного проекту  “Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг”  (Crisis and Risks Engineering for Transport Services)
Завантажити (.pdf)

Що ви бажаєте знайти?