Практика і працевлаштування

Практика і працевлаштування

Для успішної роботи з обраної спеціальності сучасний молодий фахівець поряд із глибокими теоретичними знаннями повинен мати необхідні уміння і навички для ефективного їх застосування на практиці. Досягається це шляхом практичної підготовки студентів у процесі навчання. Практична підготовка поряд з навчальними заняттями і самостійною роботою є однією із важливих форм організації навчального процесу, від якості якої залежить конкурентоспроможність випускників вищих навчальних закладів на ринку праці.

Практична підготовка організується і проводиться відповідно до Положення про порядок проведення практики студентів ДУІТ.

Перелік усіх видів практик, їх форми, тривалість, термін проведення визначаються стандартами вищої освіти та наведені в навчальних планах і графіках навчального процесу.

Залежно від конкретної спеціальності чи спеціалізації студентів основними видами практики є:

  • навчальна(вступ до фаху, комп’ютерна, екскурсійна, ознайомлювальна, навчально-плавальна, геодезична, навчальний практикум з інформатики, навчально-аналітична та ін.);
  • виробнича(фаховий тренінг, стажування з фаху, комплексна з фаху, виробничо-плавальна, технологічна, слюсарна, ремонтна (частково може проводитися на судні під час плавання) експлуатаційна, економічна, організаційно-управлінська, обліково-аналітична, планово-економічна та ін.);
  • переддипломна (може бути плавальною – для студентів, що навчаються за плав. спеціальностями);
  • магістерське стажування;
  • науково–дослідна;
  • асистентська.

Можливі інші види практики, що визначаються навчальними планами спеціальностей та спеціалізацій.

Навчальна практика  проводиться з метою закріплення студентами теоретичних знань, ознайомлення з виробництвом та специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально-професійних та спеціальних дисциплін, надання можливості студентам оволодіти робітничою професією з числа масових спеціальностей галузі.

Навчальна практика проводиться, як правило, на базі Університету або підприємств, що відповідають наскрізній і робочій програмам практики та напрямку підготовки фахівця.

Виробнича практика  проводиться з метою закріплення та поглиблення студентами теоретичних знань, отриманих у процесі вивчення циклу спеціальних дисциплін, набуття професійних навичок та умінь за спеціальністю, практичного досвіду організаторської та управлінської діяльності в умовах трудового колективу, розвитку професійного мислення, збору фактичного матеріалу для виконання курсових проектів (робіт).

Студенти, які до вступу до Університету (або на момент початку практики) мають встановлений навчальними планами обсяг практичних навичок у роботі за спеціальністю можуть бути звільнені від проходження практики за умови надання документів (довідка з місця роботи, трудова книжка чи трудовий договір, посвідчення про кваліфікаційний розряд, тощо), що підтверджують стаж роботи, не менший ніж період практики, передбачений навчальними планами відповідної спеціальності / спеціалізації. Зарахування стажу роботи на відповідній посаді  як практичної підготовки проводиться за погодження з керівником практики від Університету, завідувачем профілюючої кафедри. Таким студентам проводиться атестація з практичної підготовки за відповідний курс відміткою про диференційований залік у відповідній заліково-екзаменаційній відомості.

Заяви студентів на ім’я завідувача відповідної випускаючої кафедри з проханням звільнити від проходження практики з копіями відповідних документів, що підтверджують наявність необхідного стажу роботи на посаді і кваліфікацію, погодженої з керівником практики від Університету, розглядаються до початку періоду практики згідно навчальних планів. Згадані заяви з відповідною резолюцією завідувача кафедри передаються до відділу практики разом зі звітами кафедри про практику у встановленому порядку.

Приблизний перелік посад та період стажу роботи на цих посадах для студентів Інституту управління, технологій і права та для Київського інституту залізничного транспорту складає, як правило не менше 6 (шести) місяців, але у будь-якому випадку не менш, ніж передбачено навчальним планом.

Студенти, які були звільнені від проходження практики в зв’язку із наявністю обумовленого вище стажу роботи, письмовий звіт про практику можуть не подавати. Необхідність подання письмового звіту обумовлюється завданням конкретної практики.

Переддипломна практика  студентів проводиться перед виконанням кваліфікаційної роботи або дипломного проекту (роботи). Переддипломна практика проводиться з метою поглиблення та закріплення теоретичних знань з усіх дисциплін навчального плану, узагальнення здобутих знань, практичних умінь та навичок, збору та опрацювання фактичного матеріалу для виконання кваліфікаційної роботи, дипломного проекту, складання державних іспитів.

Магістерське стажування  є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітнього ступеня магістра та має на меті набуття студентом професійних навичок і вмінь здійснення самостійної науково-дослідної діяльності. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, одержаних студентами під час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь у процесі професійної діяльності, розвиток у студентів здатності компетентного прийняття рішень у виробничих ситуаціях, оволодіння сучасними методами та формами науково-дослідної діяльності.

Асистентська практика  є однією з форм організації навчального процесу, яка направлена на набуття умінь у професійній педагогічній діяльності, що дозволяє пов’язати теоретичне навчання з практичною діяльністю студентів. Основна мета педагогічної (асистентської) практики – опанування студентами основних вмінь та навичок педагогічної діяльності, підготовка студентів до здійснення освітнього процесу, формування у них професійних якостей викладача через включення їх у навчальний процес освітньої установи.

Індивідуальна практика. У виняткових випадках відповідна практика може проводитись у терміни, що не відповідають графіку навчального процесу (сімейні обставини, виїзд за кордон за програмою обміну студентів, тощо). В такому випадку практика називається індивідуальною згідно навчального плану (наприклад, індивідуальна переддипломна практика).

Індивідуальна практика проводиться на підставі заяви студента, погодженої з викладачем-керівником практики, завідувачем відповідної профілюючої кафедри, декана відповідного факультету, відділу практики та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників та директора відповідного інституту. До заяви додається копія документу, який підтверджує необхідність проходження практики студентом у термін, що не збігається з навчальними планами.


 

Інформація про:

Інформація для:

Що ви бажаєте знайти?