Додаткові послуги

Відповідно до частин четвертої та п’ятої статті 61 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII додатковими джерелами фінансування є:

  • кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів;
  • плата за надання додаткових освітніх послуг;
  • кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані навчальним закладом на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян;
  • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
  • дотації з місцевих бюджетів;
  • дивіденди від цінних паперів;
  • валютні надходження;
  • добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;
  • інші кошти.

Державний університет інфраструктури та технологій
надає наступні додаткові послуги:

У сфері освітньої діяльності
1. Підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами студентів, аспірантів і докторантів.
2. Навчання студентів для здобуття другої вищої освіти.
3. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів, навчання для здобуття громадянами післядипломної освіти понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу.
4. Викладання здобувачам вищої освіти однієї чи кількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами поряд з викладанням відповідно до навчального плану зазначеної дисципліни державною мовою.
5. Проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії.
6. Підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання.
7. Підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за замовленням центрів зайнятості.
8. Навчання студентів з числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні; осіб, яким надано статус біженця в Україні; осіб які потребують додаткового або тимчасового захисту;  осіб яким надано статус закордонного українця і які не перебувають в Україні на законних підставах; стажування іноземців та осіб без громадянства,. 
9. Прийом кандидатських іспитів, видання авторефератів, дисертацій, організація підготовка до захисту дисертацій та його проведення для осіб, які навчаються відповідно до договорів укладених з фізичними та юридичними особами, які не навчаються у відповідному навчальному закладі.
10. Здійснення наукового супроводження осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно, та стажування таких осіб.
11. Проведення лекцій, консультацій, тренінгів, практикумів, занять іншої форми з питань науки, техніки, права тощо.
12. Проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту, тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів.
13. Надання доступу до бібліотечних фондів для осіб, які не працюють і не навчаються в університеті та його структурних підрозділах.
14. Видання навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації.
15. Розроблення, впровадження та супроводження електронних навчальних матеріалів, курсів дистанційного навчання.

У сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту

1. Проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази університету, якщо це не пер бачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.
2. Організація, проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів з використанням відповідної матеріально-технічної бази університету, якщо це не пер бачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

У сфері житлово-комунальних послуг

1. Надання спеціально об лаштованих приміщень гуртожитків університету для проживання особам які навчаються в університеті, працюють в університеті,  відправлені у відрядження до університету, навчаються в інших навчальних закладах (згідно з рішенням керівника),   абітурієнтам під час вступних іспитів, працівникам інших навчальних закладів, установ та організацій.
2. Надання громадянам, які проживають у гуртожитках університету, комунальних послуг, послуг з експлуатації та господарського обслуговування будинків і приміщень.
3. Заміна сантехнічних виробів, газового, електротехнічного та іншого обладнання у разі пошкодження або знищення з вини користувачів.

Інші послуги

1. Надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується у освітній, навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності, у разі,  коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють в університеті.
2. Експлуатація та господарське обслуговування приміщень, площ, майна та обладнання,  що тимчасово не використовується у освітній, навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності, у разі,  коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють в університеті.
3. Надання поліграфічних послуг, розроблення поліграфічного дизайну, друкування, копіювання, сканування, запис інформації на носії, здійснення палітурних, брошурувальних робіт, надання послуг з редагування, верстання текстів.
4. Забезпечення оформлення студентських квитків, залікових книжок осіб, які навчаються відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами; їх дублікатів для всіх категорій осіб, що навчаються в університеті;  забезпечення оформлення документів про освіту  державного зразка в установленому законодавством порядку.
Що ви бажаєте знайти?