Нормативно-правова база

Нормативно-правова база

Закони України

Про освіту

Про вищу освіту

Про забезпечення функціонування української мови як державної

Установчі та нормативні документи ДУІТ

 1. Статут Державного університету інфраструктури та технологій
 2. Стратегія університету. Місія. Політика. Цілі
 3. Положення про організацію освітнього процесу в Державному університеті інфраструктури та технологій.
 4. Правила внутрішнього трудового розпорядку
 5. Положення про Вчену раду Державного університету інфраструктури та технологій
 6. Положення про Наглядову раду Державного університету інфраструктури та технологій
 7. Антикорупційна програма Державного університету інфраструктури та технологій
 8. Кодекс академічної доброчесності Державного університету інфраструктури та технологій
 9. Тимчасове положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у Державному університеті інфраструктури та технологій
 10. Положення про порядок проведення практики студентів Державного університету інфраструктури та технологій
 11. Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу Державного університету інфраструктури та технологій права на академічну мобільність
 12. Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у Державному університеті інфраструктури та технологій
 13. Положення про переведення студентів на навчання за індивідуальними планами-графіками у Київському інституті водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
 14. Положення про організацію інклюзивного навчання у Державному університеті інфраструктури та технологій
 15. Порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Державному університеті інфраструктури та технологій
 16. Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін студентами у Державному університеті інфраструктури та технологій
 17. Положення про опитування у Державному університеті інфраструктури та технологій
 18. Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Державному університеті інфраструктури та технологій
 19. Положення про приймальну комісію Державного університету інфраструктури та технологій
 20. Положення про порядок прийому на навчання до Державного університету інфраструктури та технологій осіб, які здобули раніше ступінь (рівень) вищої освіти
 21. Положення про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті здобувачами вищої освіти Державного університету інфраструктури та технологій
 22. Положення про порядок проходження атестації в Державному університеті інфраструктури та технологій для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року
 23. Положення про освітні програми у Державному університеті інфраструктури та технологій
 24. Положення про робочу програму навчальної дисципліни
 25. Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
 26. Положення про індивідуальний план роботи науково-педагогічного працівника
 27. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Державного університету інфраструктури та технологій
 28. Положення про безперервний професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників Державного університету інфраструктури та технологій
 29. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості у Державному університеті інфраструктури та технологій
 30. Положення про систему забезпечення академічної доброчесності у Державному університеті інфраструктури та технологій
 31. Положення про порядок перевірки навчальних, кваліфікаційних, науково-методичних наукових та інших робіт на наявність ознак академічного плагіату у Державному університеті інфраструктури та технологій
 32. Положення про групу сприяння академічній доброчесності у Державному університеті інфраструктури та технологій
 33. Положення про Комісію з академічної доброчесності у Державному університеті та технологій та Комісію з етики та управління конфліктами у сфері академічної доброчесності у Державному університеті та технологій
 34. Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) Державним університетом інфраструктури та технологій
 35. Положення щодо підтримки здобувачів освіти у Державному університеті інфраструктури та технологій
 36. Положення про політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій у освітньому процесі у Державному університеті інфраструктури та технологій
  Наказ про затвердження складу Комісії з врегулювання конфліктних ситуацій в освітньому процесі ДУІТ
 37. Положення про поселення та проживання в гуртожитках Державного університету інфраструктури та технологій
 38. Правила внутрішнього розпорядку та дотримання належного санітарно-технічного стану приміщень гуртожитків Державного університету інфраструктури та технологій
 39. Положення про планування і облік наукової, методичної та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Державного університету інфраструктури та технологій
 40. Положення про розробку силабусу навчальної дисципліни
 41. Положення про стейкхолдерів Державного університету інфраструктури та технологій
 42. Положення про гарантів освітніх програм
 43. Положення про призначення і виплату стипендій у Державному університеті інфраструктури та технологій
 44. Положення про веб-сайт Державного університету інфраструктури та технологій
 45. Колективний договір Державного університету інфраструктури та технологій
 46. Положення про політику запобігання і протидії булінгу (цькуванню) у Державному університеті інфраструктури та технологій
  План заходів, спрямованих на запобігання і протидію булінгу (цькуванню) у Державному університеті інфраструктури та технологій
 47. Положення про політику протидії дискримінації і сексуальним домаганням у Державному університеті інфраструктури та технологій
 48. Правила поведінки здобувача освіти в ДУІТ
 49. Положення про студентські наукові гуртки ДУІТ
 50. Положення Дунайського інституту водного транспорту
Що ви бажаєте знайти?