Запобігання та протидія корупції

Запобігання та протидія корупції

Корупція як негативний соціальний чинник суспільного життя є суттєвою перешкодою для розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні, заважає демократичним перетворенням, зводить нанівець важливі реформаторські починання, не сприяє позитивному іміджу України в міжнародних відносинах.

В Державному університеті інфраструктури та технологій прийнята Антикорупційна програма

Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів та процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності Університету.

Програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції».

Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання всіма працівниками Університету, включаючи посадових осіб усіх рівнів, керівника, а також для всіх структурних підрозділів ДУІТ.

Антикорупційна програма також застосовується в Університеті у його правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

 • засновник Університету (далі – засновник);
 • ректор Університету;
 • посадова особа Університету, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (далі – Уповноважений), правовий статус якої визначається Законом і Антикорупційною програмою;
 • посадові особи Університету всіх рівнів та інші працівники Університету (далі – працівники);
 • студенти Університету (далі студенти).

Університет не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

Оцінка корупційних ризиків в Університеті проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків.

Метою діяльності комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності засновників (учасників), ректора та працівників Університету.

Корупційні ризики у діяльності Університету поділяються на внутрішні та зовнішні.

Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності Університету.

Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими Університет перебуває у ділових правовідносинах.

З метою формування належного рівня антикорупційної культури  для працівників, а також інших осіб, які діють від імені Університету, проводиться обов’язкове ознайомлення із положеннями Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею документів.

Норми професійної етики працівників Університету

 1. Працівники Університету під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки.
 2. Працівники Університету толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.
 3. Працівники Університету діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.
 4. Працівники Університету сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна Університету.
 5. Працівники Університету не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.
 6. Працівники Університету, незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва Університету, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.
 7. Працівники Університету самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник Університету вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, або ректора Університету, або проректорів та Уповноваженого.

Що ви бажаєте знайти?