Вчена рада

Вчена рада є колегіальним органом управління Університету, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора Університету.

Вчена рада Університету:

 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
 • розробляє і подає Конференції трудового колективу проект Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
 • ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості надання освітніх послуг;
 • ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних
 • органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;
 • ухвалює, за поданням ректора Університету, рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
 • обирає за конкурсом, таємним голосуванням на посади директорів інститутів, деканів факультетів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників Підрозділів;
 • затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня освіти та спеціальності;
 • ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання в Університеті;
 • затверджує зразок та порядок виготовлення документу про освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
 • ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
 • оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
 • присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 • приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
 • рекомендує кращих студентів до призначення стипендій Президента України, Верховної Ради України, іменних і міжнародних стипендій та до навчання за грантами;
 • вносить пропозиції щодо подання працівників Університету до присвоєння державних нагород та почесних звань України;
 • має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету.

Вчена рада може обговорювати, вносити свої пропозиції, давати рекомендації, висновки і приймати рішення з інших питань діяльності Університету, напрямків і перспектив його розвитку, якщо такі пропозиції будуть винесені на її розгляд ректором, конференцією трудового колективу, підрозділами.

Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради Університету, які мають науковий ступінь  та/або  вчене  (почесне)  звання,  на  строк  діяльності  вченої ради.

До складу Вченої ради Університету входять  за посадами:

 • ректор Університету;
 • проректори;
 • директори інститутів;
 • декани факультетів;
 • вчений секретар;
 • директор бібліотеки;
 • головний бухгалтер;
 • керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету.

До складу Вченої ради Університету входять виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа:

 • завідувачів (начальників) кафедр;
 • професорів, докторів філософії, докторів наук;
 • виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі;
 • виборні представники аспірантів;
 • керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів;
 • керівники органів студентського самоврядування Університету відповідно до квот, визначених статутом Університету.

При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

Склад Вченої ради ДУІТ станом на 1.03.2020р.

Склад Вченої ради ДУІТ станом на 1.12.2020р.

Склад Вченої ради ДУІТ станом на 1.09.2021р.

Робота вченої ради здійснюється на підставі відповідного положення та регламенту, які схвалюються вченою радою та затверджується наказом ректора Університету.

Положення про Вчену раду Державного університету інфраструктури та технологій

Регламент Вченої ради ДУІТ

В Університеті можуть бути створені Вчені ради структурних підрозділів (інститутів, факультетів), повноваження яких визначаються Вченою радою Університету. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів.

Що ви бажаєте знайти?