Наглядова рада

Наглядова рада

Наглядову раду ДУІТ створено відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» (ст. 37) та Статуту університету (ст. 6) для здійснення нагляду за додержанням мети створення Університету та управлінням його майном

Наглядова рада сприяє розв’язанню перспективних завдань розвитку Університету,  залученню фінансових ресурсів для забезпечення його  діяльності з основних напрямків розвитку  і здійснення  контролю за їх використанням; ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку і підвищення якості освітньої діяльності та  конкурентоспроможності ДУІТ; здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.

Основними завданнями Наглядової ради є:

 • розгляд і аналіз пріоритетних напрямів розвитку Університету у сферах освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
 • сприяння розв’язанню перспективних завдань розвитку Університету;
 • надання допомоги керівництву ДУІТ в реалізації державної політики у галузях вищої освіти і науки;
 • залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням;
 • сприяння ефективній взаємодії ДУІТ з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Університету;
 • сприяння та надання допомоги ДУІТ в удосконаленні матеріально-технічної бази освітнього процесу, наукової та науково-технічної
 • діяльності, його соціальної інфраструктури;
 • здійснення громадського контролю за діяльністю Університету;
 • сприяння інтеграції ДУІТ в міжнародну освітню систему, пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного співробітництва Університету;
 • сприяння творенню іміджу ДУІТ як лідера у галузі вищої освіти, науки і культури на регіональному та на загальнодержавному рівнях.

Компетенції Наглядової ради.  Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

 • готує і надає вченій раді та керівництву Державному університету інфраструктури і технологій пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
 • бере участь у розробленні проектів програм, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази Університету та його соціальної інфраструктури;
 • надає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури Університету за напрямами його статутної діяльності;
 • здійснює моніторинг стану та якості освітньої, наукової, науково- технічної та міжнародної діяльності Університету, сприяє впровадженню в ДУІТ інноваційних технології організації освітньо-наукового процесу;
 • здійснює аналіз можливостей, сприяє залученню інвестицій та надходженню додаткових коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної та просвітницько-культурної діяльності Університету;
 • здійснює моніторинг ефективності та експертизу економічної, фінансової й господарської діяльності Університету, надає рекомендації його керівництву щодо удосконалення механізмів планування витрат, використання майна, земельних ділянок та коштів відповідно до плану розвитку ДУІТ;
 • виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

Наглядова рада має право:

 • одержувати в установленому порядку від керівництва Університету та керівників його структурних підрозділів інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
 • утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи з питань забезпечення та науково-організаційного супроводження виконання своїх повноважень, залучати до роботи в таких комісіях (групах) вітчизняних та зарубіжних вчених, експертів та спеціалістів;
 • залучати спеціалістів центральних, місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств та установ до проведення аудитів, експертиз та розгляду питань, що належать до її компетенції;
 • отримувати від керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб Університету інформацію з питань діяльності ДУІТ;
 • організовувати вивчення передового досвіду підготовки фахівців в інших вищих навчальних закладах, освітніх та наукових установах, організаціях, надавати рекомендації вченій раді та керівництву Університету щодо його поширення в практичній діяльності підрозділів ДУІТ;
 • проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з питань, що належать до її компетенції;
 • надавати рекомендації вченій раді та керівництву Університету щодо шляхів та методів удосконалення його статутної діяльності;
 • інформувати Міністерство освіти і науки України про стан діяльності та рівень ефективності управління Університетом, вносити пропозиції щодо вжиття заходів з ліквідації виявлених порушень;
 • вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування Університету подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, статутом ДУІТ, контрактом;
 • висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, конференціях, спеціальних стендах, на офіційних веб-сайтах.

Члени Наглядової ради мають право:

 • брати участь у роботі конференції трудового колективу Університету з правом дорадчого голосу;
 • брати участь у засіданнях вченої ради Університету, вчених рад його структурних підрозділів, ректорату та інших робочих і дорадчих органів;
 • ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;
 • вносити пропозиції до проектів рішень Наглядової ради;
 • надавати рекомендації керівництву Наглядової ради з усіх питань, що віднесені до її компетенції.

Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, вводяться в дію наказом ректора Університету і є обов’язковими для виконання усіма структурними підрозділами ДУІТ.

Наказ МОН України від 12.04.2019 № 476 «Про затвердження Наглядової ради Державного університету інфраструктури та технологій»

Наказ МОН України від 05.04.2023 № 395 «Про внесення змін до складу Наглядової ради Державного університету інфраструктури та технологій»

Що ви бажаєте знайти?