Документи про освіту та їх дублікати

Документи про освіту та їх дублікати

Документ (диплом) про вищу освіту (науковий ступінь) видається Університетом особі, яка успішно виконала відповідну освітню (наукову) програму та пройшла атестацію.

Положення ДУІТ про документи про освіту (.doc)

Встановлено такі види документів про вищу освіту (наукові ступені) за відповідними ступенями:

 • Диплом молодшого спеціаліста
 • Диплом бакалавра
 • Диплом магістра

Зразки дипломів ДУІТ про освіту

Диплом бакалавра Диплом Магістра Диплом спеціаліста Диплом молодшого спеціаліста
Диплом бакалавра Диплом Магістра Диплом спеціаліста Диплом молодшого спеціаліста

Документ про вищу освіту державного зразка видається закладом вищої освіти тільки за акредитованою освітньою програмою. За неакредитованою освітньою програмою заклади вищої освіти виготовляють і видають власні документи про вищу освіту у порядку та за зразком, що визначені вченою радою закладу вищої освіти.

Документи про вищу освіту державного зразка для осіб, які навчаються за державним замовленням, виготовляються закладами вищої освіти та видаються за рахунок коштів державного бюджету, а для осіб, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, вартість документів про вищу освіту включається у вартість навчання. Гранична вартість документів про вищу освіту державного зразка та перелік інформації, яка повинна міститися у документі про вищу освіту, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

У разі здобуття особою вищої освіти за узгодженими між закладами вищої освіти, у тому числі іноземними, освітніми програмами заклади вищої освіти мають право виготовляти та видавати спільні дипломи за зразком, визначеним спільним рішенням учених рад таких закладів вищої освіти.

Якщо особа здобуває вищу освіту одночасно за двома спеціальностями (спеціалізаціями) заклад вищої освіти має право виготовляти та видавати подвійний диплом за зразком, визначеним вченою радою закладу вищої освіти.

Інформація про видані дипломи вноситься закладами вищої освіти, крім вищих військових навчальних закладів, до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (включає Реєстр закладів вищої освіти, Реєстр документів про вищу освіту, Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та Реєстр студентських (учнівських) квитків).

Диплом та додаток до диплому  –  це важливі документи для кожного випускника.

 • Що робити, якщо ви втратили ці документи?
 • Де і як замовити їх дублікати?
 • Який термін виготовлення дублікатів?
 • Як в Україні визнаються документи, отримані в іноземних вищих навчальних закладах?
 • Як пройти атестацію особам з окупованих територій (АР Крим та Донбас)?
 • Які документи необхідно подати для цього?

Щоб отримати відповіді на ці питання, звертайтесь уважно читайте наступну інформацію!!! Ми обов’язково допоможемо Вам!!!

Порядок замовлення дублікатів документів про вищу освіту

 1. Дублікати документа про вищу освіту та додатка до нього виготовляються закладом вищої освіту у наступних випадках:
 • втрати, знищення, викрадення тощо документа;
 • пошкодження документа, що призвело до порушення цілісності інформації;
 • неможливості встановити додаткову інформацію про первинний документ про вищу освіту, що необхідна для його підготовки до міжнародного обігу, проставлення апостиля та/або легалізації, через втрату, знищення чи недоступність архівів;
 • наявності помилок у документі;
 • зміни (корекції) статевої належності особи, на ім’я якої було видано документ;
 • невідповідності документа зразку, встановленому на дату його видачі;
 • неотримання особою документа в закладі вищої освіти протягом одного року з дати його видачі, вказаної в документі;
 • неотримання особою документа в закладі вищої освіти, що реорганізувався шляхом приєднання, злиття чи ліквідації.
 1. У дублікатах документа про вищу освіту та додатка до нього відтворюється вся інформація про документ про вищу освіту, що містилась в первинному документі про вищу освіту, сформована в ЄДЕБО на підставі замовлення закладу вищої освіти. У дублікаті документа про вищу освіту та додатка до нього, що виготовляються відповідно до підпунктів в-е цього пункту, відтворюється оновлена інформація.
 2. Дублікати документа про вищу освіту та додатка до нього виготовляться за письмовою заявою особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, що подається нею особисто або через уповноваженого представника до закладу вищої освіти (при наявності оригіналу довіреності).

Якщо заклад вищої освіти, що видав документ, реорганізовано шляхом приєднання, злиття чи ліквідації, заява подається його правонаступнику.

У заяві про видачу дубліката зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, серія та номер документа, що посвідчує особу, місце проживання, телефон особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту; найменування закладу вищої освіти (відокремленого структурного підрозділу) та дата його закінчення; назва документа, дублікат якого замовляється; причина замовлення дубліката відповідно до п.1; інші відомості, які особа, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, вважає суттєвими для отримання дубліката,  наприклад: напрям підготовки, спеціальність, кваліфікація, форма навчання тощо (зразок заяви додається).

Якщо причина замовлення дубліката відповідно до п.1  втрата, знищення, викрадення, тощо, то до заяви необхідно дати такі документи:

 • оригінал висновку (довідки) з поліції;
 • оригінал оголошення з газети;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон чи іншого документа, де є написання імені та прізвища англійською мовою;
 • копію картки платника податків;
 • копію диплома про вищу освіту та додатка до нього;
 • оригінал квитанції про оплату за виготовлення дублікатів документів про вищу освіту;
 • оригінал архівної довідки про навчання особи або виписки з журналу видачі документів про вищу освіту (у разі того, якщо особа навчалася в закладі вищої освіти, назва якого не відповідає сучасній) або акт про знищення первинного документа про вищу освіту.
 1. Виготовлення та видача дублікатів документів про вищу освіту та додатків до них здійснюється закладом вищої освіти протягом двадцяти календарних днів з дати отримання заяви від особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту.

З питань замовлення дублікатів документів про вищу освіту звертатися в навчальний відділ ДУІТ до особи, відповідальної за замовлення дублікатів документів про вищу освіту в ДУІТ – Гаценко Лариси Володимирівни, щоденно (крім суботи і неділі) з 9.00 до 17.00 за адресою:  м.Київ, вул.. Кирилівська, 9, каб. 223-д., тел.. (097) 4105325

Атестація осіб з окупованих територій України

Відповідно до абзацу шостого частини 12 статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» ,  наказу Міністерства освіти і науки України №537 від 19.05.2016 року «Про затвердження Порядку проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року», Наказу  Міністерства освіти і науки України  № 502 від 18.05.2018 року «Про затвердження Змін до Порядку проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року», листа Міністерства освіти і науки України № 1/9 – 336 від 02.07.2016 року «Щодо проведення атестації для визнання кваліфікацій, результатів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року»

В університеті можна пройти атестацію для визнання здобутого освітнього ступеня «Бакалавр», «Магістр», результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року.

Атестація проводиться у відповідності до:

Порядку проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року, затвердженого Міністерством науки і освіти України

Положення про порядок проходження атестації  в Державному університеті інфраструктури та технологій  для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року

За роз’ясненнями  щодо атестації звертатись до відповідального секретаря Приймальної комісії Ганношиної Ірини Миколаївни за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 9, кімната № 119 щоденно (крім суботи і неділі) з 9.00 до 17.00 або за телефоном: (068) 002-33-86

Процедура визнання іноземних документів (нострифікація)

Процедура визнання іноземних документів про освіту (раніше – нострифікація) має на меті забезпечити права громадян, які здобули освіту в інших державах, на продовження освіти та/або професійну діяльність в Україні та здійснюється в індивідуальному порядку.

 1. Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні
 2. Закон України “про ратифікацію конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні”

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 13 Закону України “Про вищу освіту”. Міністерство науки і освіти України затверджує за погодженням із Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти порядок визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів вищої освіти та наукових ступенів і проводить процедуру їх визнання, крім випадків, передбачених цим Законом.

 1. Наказ МОН України від 05.05.2015  № 504 «Деякі питання визнання в україні іноземних документів про освіту»
 2. Порядок визнання іноземних документів про освіту в Україні

За роз’ясненнями щодо визнання іноземних документів про освіту звертатись у Відділ міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студентами  за адресою: м. Київ, вул., Оленівська,25, каб № 1, щоденно (крім суботи і неділі) з 9.00 до 17.00 або за телефонамии: (044) 379 16 48, (044) 379 16 98. Контактна особа: Калашник Юлія Олегівна.

Що ви бажаєте знайти?