Опитування

Опитування є невід’ємною складовою системи внутрішнього забезпечення якості освіти ДУІТ і проводяться відповідно до Положення про опитування в Державному університеті інфраструктури та технологій.

Мета опитування: отримання об’єктивної інформації щодо очікувань та рівня задоволення здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, випускників, роботодавців та інших осіб зацікавлених якістю освіти і станом освітнього процесу, забезпечення зворотного зв’язку від усіх учасників освітнього процесу та їхнього залучення до процесу періодичного перегляду та удосконалення процедур забезпечення якості освітніх програм та їх змістовного наповнення.

Основними принципами опитування учасників освітнього процесу у ДУІТ є:

 • відповідність цілям освітньої програми, місії та стратегії ДУІТ;
 • студентоцентрованість (усвідомлення, що здобувач освіти є автономним і відповідальним учасником освітнього процесу з власними унікальними інтересами, потребами, досвідом та бекграундом);
 • добровільність;
 • анонімність (для здобувачів освіти – обов’язкова умова, для інших груп – за необхідністю);
 • системність, регулярність;
 • процедурна визначеність;
 • інформативність.

Завдання опитування:

 • залучення усіх учасників освітнього процесу до участі в управлінні закладом вищої освіти,
 • отримання зворотного зв’язку щодо якості освіти в ДУІТ;
 • підвищення ефективності освітнього процесу;
 • отримання надійної та якісної інформації з метою розробки заходів щодо вдосконалення діяльності викладачів (зокрема застосування інноваційних методів навчання, науковості та доступності, проблемного підходу під час викладання), підвищення ефективності та якості науково-педагогічної праці, формування мотивації професорсько-викладацького складу;
 • забезпечення керівництва Університету інформацією про різні аспекти науково-педагогічної діяльності викладачів.

В Університеті проводиться опитування наступних осіб (груп осіб) – учасників освітнього процесу (стейкхолдерів) ДУІТ:

 • здобувачів вищої освіти,
 • випускників,
 • науково-педагогічних працівників,
 • роботодавців та інших зацікавлених осіб.

Факультет управління залізничним транспортом

Опитування для студентів ОС «бакалавр» та «магістр»

ОПП «Транспортні технології (на залізничному транспорті)»

Оцінка якості організації освітнього процесу

Оцінка студентами факультету УЗТ якості викладання дисциплін

Опитування для студентів ОС «магістр»

ОПП «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз»

Оцінка якості організації освітнього процесу

Оцінка студентами факультету УЗТ якості викладання дисциплін

Юридичний факультет

Що ви бажаєте знайти?