Документи для акредитації

Перелік документів та інших матеріалів, необхідних для проходження акредитації ОП (Затверджено рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, протокол від 29 серпня 2019 р. № 9)

1. Проектування та цілі освітньої програми

1.1. Опис ОП

1.2. Стратегія ЗВО

1.3. Рекомендації заінтересованих сторін (стейкхолдерів) до ОП та документи, що підтверджують формування/оновлення цілей програми внаслідок опрацювання цих документів

1.4. Результати опитування стейкхолдерів, якщо такі проводилися та/або інші докази їх проведення

1.5. Протоколи засідань робочих органів, які відповідають за створення/оновлення ОП

1.6. Навчальний план

1.7. Робочі програми навчальних дисциплін

1.8. Структурно-логічна схема

1.9. Документи, які стосуються аналізу тенденцій ринку праці

1.10. Аналіз ОП та аналогічних вітчизняних та іноземних програм

2. Структура та зміст освітньої програми

2.1. Положення про організацію освітнього процесу та інші документи, які підтверджують можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії

2.2. Індивідуальні навчальні плани студентів

2.3. Результати опитування здобувачів вищої освіти

2.4. Документ, який регламентує порядок вибору дисциплін

2.5. База вибіркових дисциплін (перелік, посилання на електронний ресурс тощо)

2.6. Робочі програми практик

2.7. Перелік баз практик та договорів

2.8. Результати опитування здобувачів вищої освіти

2.9. Звіти з практик

2.10. Силабуси

2.11. Робочий навчальний план

2.12. Результати опитування/фокус-груп здобувачів вищої освіти, інших досліджень щодо навантаження студентів

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

3.1 Додаток до Правил прийому, у якому визначені мінімальні бали ЗНО (для бакалаврських програм)

3.2 Документи, що визначають вимоги до вступних випробувань

3.3 Письмові роботи вступників

3.4 Документи, що містять положення про академічну мобільність, про визнання іноземного диплому

3.5 Документ, який визначає порядок поновлення на навчання

3.6 Документи, що подаються студентами, яким були визнані результати навчання

3.7 Документ про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

4.1 Документи та інші матеріали, що демонструють реалізацію студентоцентрованого підходу в навчанні на ОП

4.2 Результати опитування здобувачів вищої освіти

4.3 Результати опитування НПП та здобувачів вищої освіти

4.4 Графік організації освітнього процесу

4.5 Розклади атестаційних тижнів (сесій)

4.6 Посилання на систему дистанційного навчання (за наявності)

4.7 Програми конференцій

4.8 Програми діяльності НДЛ, НМЦ тощо

4.9 Протоколи (кафедра, вчена рада та ін.), на яких обговорювались зміни

4.10 Документ про порядок розробки та затвердження робочих програм навчальних дисциплін

4.11 Договори про академічну мобільність

4.12 Результати опитування здобувачів вищої освіти, які пройшли навчання чи окремі програми за кордоном

4.13 План/програма роботи підрозділу/особи, що координує діяльність з інтернаціоналізації

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

5.1 Документ, що регламентує написання РПНД

5.2 Вимоги до виконання кваліфікаційних робіт

5.3 Документ, що містить процедуру проведення контрольних заходів

5.4 Документи, які підтверджують наявність відповідних механізмів та процедур

5.5 Результати опитування здобувачів вищої освіти

5.6 Документи та інші матеріали, які містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності

5.7 Результати перевірки кваліфікаційних робіт на дотримання академічної доброчесності

6. Людські ресурси

6.1 Положення про проведення конкурсу на заміщення посад або інший документ, що регламентує обрання викладачів

6.2 Результати опитування здобувачів освіти

6.3 Документальне підтвердження залучення роботодавців до реалізації освітнього процесу (договори, угоди тощо)

6.4 Документ, що регламентує систему професійного розвитку викладача

6.5 Програма підвищення кваліфікації по ЗВО для викладачів на ОП

6.6 Перелік установ-партнерів, спільно з якими реалізується систему професійного розвитку викладача

6.7 Документи щодо системи матеріального і морального заохочення викладачів або інших форм стимулювання.

(Колективний договір. Додаток 2. Положення про встановлення доплат, надбавок, виплату винагород та матеріальної допомоги, стор. 36-40; Додаток 3. Положення про преміювання працівників Державного університету інфраструктури та технологій, стор. 41-43)

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

7.1 Документ про фінансову діяльність за останні 3 роки

7.2 Документи про права власності на об’єкти, які використовуються у навчальному процесі

7.3 Навчально-методична документація відповідно до внутрішніх вимог ЗВО

7.4 Результати опитування здобувачів вищої освіти

7.5 Документи та інші матеріали, що унормовують механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти

7.6 Правила прийому ЗВО

7.7 Інші документи, які регулюють перебування особами з особливими освітніми потребами в ЗВО

7.8 Документ, який регламентує політику і процедури вирішення конфліктних ситуацій

7.9 Статут

7.10 Матеріали, які документують провадження за відповідними скаргами здобувачів

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

8.1 Документ ЗВО, яким регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм та посилання на нього

8.2 Документи та інші матеріали, що підтверджують зміни, внесені до ОП за результатами останнього перегляду, з мотивацією, чим вони були обґрунтовані

8.3 Результати опитування здобувачів вищої освіти

8.4 Документальне підтвердження участі здобувачів освіти та студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП

8.5 Документальне підтвердження участі роботодавців безпосередньо або через свої об’єднання у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП

8.6 Документи та інші матеріали, які демонструють наявність практики збирання інформації щодо кар’єрного шляху випускників

8.7 Результати опитування випускників

8.8 Документи та інші матеріали, що підтверджують виявлені/усунені недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості

8.9 Документальне підтвердження врахування зауважень та пропозиції, сформульованих під час попередніх акредитацій при перегляді ОП

8.10 Результати опитування НПП та здобувачів освіти

8.11 Документальне підтвердження взаємодії структурних підрозділів у контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

9. Прозорість та публічність

9.1 Правила внутрішнього розпорядку (Колективний договір. Додаток1. Правила внутрішнього трудового розпорядкую стор. 26-35)

9.2 Контракт здобувача вищої освіти

9.3 Документи про організацію навчального процесу та посилання на них на сайті ЗВО

10. Навчання через дослідження (для освітньо-наукових програм)

10.1. Опис ОП

10.2. Навчальний план

10.3. Документи та інші матеріали, що затверджують тематику наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів)

10.4. Результати опитування здобувачів вищої освіти

10.5. Перелік публікацій наукових керівників, що засвідчують їх наукові інтереси

10.6. Програми конференцій, семінарів, колоквіумів

10.7. Плани роботи лабораторій

10.8. Документи про фандрайзингову діяльність

10.9. Публікації

Що ви бажаєте знайти?