Організація освітнього процесу

Організація освітнього процесу

Організація освітнього процесу відбувається відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Державному університеті інфраструктури та технологій.

Організація освітнього процесу передбачає:

 • автономність Університету у прийнятті самостійних рішень щодо організації освітнього процесу, визначенні форм освітнього процесу та форм і методів навчання;
 • збереження традицій та введення інновацій у процес освітньої діяльності;
 • ефективне використання людського потенціалу, матеріальних, фінансових та інших ресурсів;
 • забезпечення якісної освіти за всіма освітніми програмами;
 • академічну мобільність здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників;
 • функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності;
 • формування довіри до Університету у споживачів освітніх послуг, працедавців і закладів вищої освіти України та зарубіжних країн.

Навчання в ДУІТ здійснюється за такими формами:

 • очна (денна);
 • заочна.

Денна форма навчання є основною формою здобуття освіти та/або кваліфікації з відривом від виробництва. У встановленому законодавством порядку студенти денної форми навчання мають право на: пільги на проїзд у міському транспорті, поселення до гуртожитку, відстрочення військової служби тощо згідно з чинним законодавством.

Заочна форма здобуття освіти – спосіб організації навчання здобувачів освіти шляхом поєднання очної форми освіти під час короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньою програмою в проміжку між ними. Заочна форма навчання є формою здобуття освіти та/або кваліфікації без відриву від виробництва або одночасного навчання за іншою спеціальністю. Освітній процес за заочною формою навчання організовується з урахуванням передбачених чинним законодавством пільг для осіб, які поєднують роботу з навчанням.

Форми навчання можуть поєднуватися.

Освітній процес у Державному університеті інфраструктури та технологій поєднує:

 • навчальні заняття;
 • самостійна робота;
 • практична підготовка;
 • контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять є:

 • лекція;
 • лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
 • консультація.

Практична підготовка осіб, які навчаються в ДУІТ, здійснюється під час лабораторних, практичних занять та шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними вищими навчальними закладами договорами або у його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку.

Проходження практики студентом здійснюється відповідно до законодавства.

Освітній процес планується відповідно до графіків навчального процесу.

Навчальний рік триває 12 місяців (52 тижні), крім випускних курсів. Навчальний рік поділяється на 2 семестри (парний та непарний) згідно з навчальним планом. У навчальному році планується 36-40 навчальних тижнів (із них від 4 до 6 тижнів – екзаменаційні сесії)

Навчальні заняття проводяться по змінам.

Навчальний процес в ДУІТ здійснюється в 3 зміни.

Тривалість заліково-екзаменаційних та настановних сесій студентів заочної форми навчання на І-ІІ курсах становить 30, а на старших курсах – 40 календарних днів щорічно.


Інформація про:

Що ви бажаєте знайти?