Освітня діяльність

Освітня діяльність

Освітня діяльність – це діяльність, пов’язана з наданням послуг для здобуття вищої освіти, з видачею відповідного документ

Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

Освітній процес та його організація ґрунтуються на принципах:

 • поваги до кожної людини, забезпечення її прав і свобод, зокрема права на освіту;
 • неухильної відповідності Конституції України, чинному законодавству, що регламентує освітню діяльність;
 • науковості, гуманізму, демократизму;
 • ступеневості, наступності, нерозривності;
 • органічної єдності навчальної, методичної, науково-дослідницької та виховної роботи;
 • забезпечення гарантованої якості освіти відповідно до стандартів освіти;
 • забезпечення конкурентоспроможності ДУІТ та його випускників на національному та світовому рівнях;
 • побудови освітніх програм відповідно до Національної рамки кваліфікацій, стандартів освіти та кращого міжнародного досвіду;
 • забезпечення єдиного наскрізного підходу до розроблення освітніх програм для всіх освітніх рівнів з обов’язковим визначенням результатів навчання та критеріїв оцінювання рівня набуття здобувачами вищої освіти запланованих компетенцій;
 • врахування при розробці та перегляді освітніх програм світового досвіду, потреб ринку праці, залучення до цього процесу роботодавців, провідних учених, фахівців-практиків, випускників і здобувачів вищої освіти;
 • втілення в освітньому процесі студентоцентрованого підходу;
 • широкому впровадженні інноваційних навчальних технологій;
 • електронного супроводження освітньої діяльності;
 • забезпечення здобувачам вищої освіти сприятливих умов для самостійного навчання та творчого розвитку;
 • сумісності освітніх програм з міжнародними класифікаціями та стандартами вищої освіти, інтернаціоналізації освіти, її інтеграції до світового освітньо-наукового простору;
 • гуманізації освіти, як невід’ємної складової суспільної діяльності;
 • нерозривної єдності форм і змісту навчання та потреб професійної діяльності;
 • неприпустимості втручання політичних партій, громадських і релігійних організацій.

Учасниками освітнього процесу в університеті є:

 • наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники;
 • здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються у вищих навчальних закладах;
 • фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу на освітньо-професійних програмах;
 • інші працівники вищих навчальних закладів.

Мовою освітнього процесу в університеті є державна мова. Застосування мов у закладах вищої освіти визначається законами України Про забезпечення функціонування української мови як державної та Про освіту.


 

Інформація про:

Що ви бажаєте знайти?