Освітня діяльність

Освітня діяльність

Освітня діяльність у сфері вищої освіти – діяльність закладів вищої освіти, що провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб з видачою відповідного документа.

Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться у закладі вищої освіти (науковій установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетенцій у осіб, які навчаються, на якісну підготовку компетентного конкурентоспроможного фахівця, здатного до дослідницько-інноваційного типу мислення з потребою та навичками безперервного професійного розвитку, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

Освітній процес та його організація відбуваються відповідно до Закону України «Про вищу освіту» і Положення про організацію освітнього процесу в Державному університеті інфраструктури та технологій, яке затверджено вченою радою університету відповідно до законодавства.

Освітній процес та його організація ґрунтуються на принципах:

 • поваги до кожної людини, забезпечення її прав і свобод, зокрема права на освіту;
 • неухильної відповідності Конституції України, чинному законодавству, що регламентує освітню діяльність;
 • науковості, гуманізму, демократизму;
 • ступеневості, наступності, нерозривності;
 • органічної єдності навчальної, методичної, науково-дослідницької та виховної роботи;
 • забезпечення гарантованої якості освіти відповідно до стандартів освіти;
 • забезпечення конкурентоспроможності ДУІТ та його випускників на національному та світовому рівнях;
 • побудови освітніх програм відповідно до Національної рамки кваліфікацій, стандартів освіти та кращого міжнародного досвіду;
 • забезпечення єдиного наскрізного підходу до розроблення освітніх програм для всіх освітніх рівнів з обов’язковим визначенням результатів навчання та критеріїв оцінювання рівня набуття здобувачами вищої освіти запланованих компетенцій;
 • врахування при розробці та перегляді освітніх програм світового досвіду, потреб ринку праці, залучення до цього процесу роботодавців, провідних учених, фахівців-практиків, випускників і здобувачів вищої освіти;
 • втілення в освітньому процесі студентоцентрованого підходу;
 • широкому впровадженні інноваційних навчальних технологій;
 • електронного супроводження освітньої діяльності;
 • забезпечення здобувачам вищої освіти сприятливих умов для самостійного навчання та творчого розвитку;
 • сумісності освітніх програм з міжнародними класифікаціями та стандартами вищої освіти, інтернаціоналізації освіти, її інтеграції до світового освітньо-наукового простору;
 • гуманізації освіти, як невід’ємної складової суспільної діяльності;
 • нерозривної єдності форм і змісту навчання та потреб професійної діяльності;
 • неприпустимості втручання політичних партій, громадських і релігійних організацій.

Учасниками освітнього процесу в університеті є:

 • наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники;
 • здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються у вищих навчальних закладах;
 • фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу на освітньо-професійних програмах;
 • інші працівники вищих навчальних закладів.

До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці.

Особами, які навчаються у вищих навчальних закладах, є здобувачі вищої освіти.

Здобувачами вищої освіти є:

 • студент – особа, зарахована до вищого навчального закладу з метою здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра;
 • аспірант – особа, зарахована до вищого навчального закладу (наукової установи) для здобуття ступеня доктора філософії;
 • докторант – особа, зарахована або прикріплена до вищого навчального закладу (наукової установи) для здобуття ступеня доктора наук.

До інших осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, належать:

 • слухач – особа, яка навчається на підготовчому відділенні вищого навчального закладу, або особа, яка отримує додаткові чи окремі освітні послуги, у тому числі за програмами післядипломної освіти.

Підготовка здобувачів вищої освіти в Державному університеті інфраструктури та технологій відбувається за такими освітніми програмами та рівнями:

 • Освітні програми початкового рівня вищої освіти (молодший бакалавр)
 • Освітні програми першого рівня вищої освіти (бакалавр)
 • Освітні програми другого рівня вищої освіти (магістр)
 • Освітні програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії)
 • Освітні програми наукового рівня вищої освіти (доктор наук)

Мовою освітнього процесу в університеті  є державна мова.

Застосування мов у закладах вищої освіти визначається законами України Про забезпечення функціонування української мови як державної та Про освіту.

Згідно законодавству заклад вищої освіти має право прийняти рішення про викладання однієї, кількох або всіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів англійською мовою, за умови що усі здобувачі освіти, які вивчають відповідні дисципліни, володіють англійською мовою. У разі якщо є письмове звернення від одного чи більше студентів, заклад вищої освіти забезпечує переклад державною мовою.


 

Інформація про:

Що ви бажаєте знайти?