Внутрішня система забезпечення якості освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти

Основними принципами політики Університету у сфері якості є:

 • максимальне задоволення вимог та очікувань замовників фахівців та студентів;
 • лідерство та персональна відповідальність керівників усіх рівнів;
 • професіоналізм та компетентність працівників;
 • системний та процесний підхід до менеджменту;
 • прозорість та логічність процесів прийняття рішень;
 • корпоративна культура;
 • застосування новітніх технологій;
 • оптимізація видатків;
 • здоров’я та безпека.

В Університеті систему забезпечення якості визначає Положення про систему внутрішнього забезпечення якості у Державному університеті інфраструктури та технологій (.PDF)

Система внутрішнього забезпечення якості у Державному університеті інфраструктури та технологій (далі – Система якості у ДУІТ) передбачає здійснення таких процедур і заходів:

 • визначення принципів забезпечення якості вищої освіти; – здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
 • щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
 • забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
 • забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
 • забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.

Реалізація Положення про систему внутрішнього забезпечення якості у Державному університеті інфраструктури та технологій здійснюється шляхом:

 • запровадження, забезпечення ефективного функціонування та безперервного вдосконалення системи якості, яка охоплює всі процеси і працівників та студентів Університету і відповідає його стратегічній меті;
 • залучення всіх працівників і студентів до культури якості та стимулювання їх творчої участі в її забезпеченні;
 • безперервного та творчого вдосконалення змісту та розширення номенклатури освітніх послуг з урахуванням розвитку освіти, науки, практики та змін на ринку праці;
 • збалансованості теоретичної та практичної підготовки фахівців;
 • постійного оновлення та модернізації матеріально-технічної бази Університету;
 • інтеграції освітнього процесу та наукової діяльності;
 • повної інформатизації всіх процесів діяльності Університету;
 • вивчення та запровадження в освітній процес кращих досягнень вітчизняних, зарубіжних педагогічних та наукових шкіл;
 • створення в Університеті довірчої обстановки та творчої співпраці;
 • забезпечення ефективної реалізації принципів соціального менеджменту для працівників та студентів;
 • безперервного самоконтролю та самоаналізу на всіх рівнях.

Внутрішній контроль якості організації освітнього процесу в Університеті здійснюється на рівнях ректорату, інститутів, факультетів, кафедр.

Контроль на рівні ректорату передбачає перевірку:

 • науково-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу;
 • готовності кафедр до навчального року;
 • дотримання графіку освітнього процесу, розкладу занять і контрольних заходів;
 • проведення атестації випускників;
 • дотримання вимог щодо ведення та збереження документації у структурних підрозділах Університету;
 • якості роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників;
 • наявності затверджених у встановленому порядку навчальних та робочих навчальних програм з дисциплін;
 • наявності затверджених у встановленому порядку навчальних та робочих навчальних планів.

Контроль на рівні інститутів, факультетів здійснюється через:

 • виконання навчальних планів, робочих навчальних планів, навчальних програм та робочих навчальних програм;
 • дотримання розкладу занять і контрольних заходів;
 • ліквідації студентами заборгованостей;
 • формування та реалізації індивідуальних планів студентів;
 • організації науково-дослідної роботи студентів.

Контроль на рівні кафедр передбачає:

 • контроль виконання навчальних планів;
 • контроль відповідності змісту навчальних занять робочим навчальним програмам модулів (навчальних дисциплін);
 • контроль наявності та якості навчальних та робочих навчальних програм та навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • контроль виконання розкладу навчальних занять;
 • контроль проведення контрольних заходів перевірки знань студентів і вибору форм поточного контролю;
 • контроль за якістю викладання навчальних дисциплін;
 • контроль виконання кваліфікаційних робіт;
 • контроль за навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів.

Контроль якості викладання в Університеті здійснюється у формі відкритих занять, взаємовідвідувань, контрольних відвідувань, анкетування та самооцінювання.

Контроль якості результатів навчання є основою внутрішньої системи контролю, яка дає змогу виявити відхилення між очікуваними показниками та отриманими результатами через зворотний зв’язок, а також визначає відповідність рівня набутих знань і вмінь студентами, сформованих компетентностей вимогам нормативних документів щодо вищої освіти.

Контроль якості результатів навчання здійснюється на рівнях ректорату, інститутів, факультетів, кафедр, викладачів.

Контроль якості результатів навчання на рівні ректорату охоплює контроль успішності студентів та контроль залишкових знань (це може бути ректорський контроль у формі проведення комплексних контрольних робіт).

Контроль якості результатів навчання на рівні деканатів передбачає контроль:

 • успішності студентів;
 • вчасного і правильного документального оформлення результатів навчання;
 • визначення залишкових знань студентів.

Контроль якості результатів навчання на рівні кафедри включає контроль:

 • якості вивчення дисциплін (через проведення поточного та підсумкового контролю);
 • набуття практичних навичок і вмінь.

На рівні викладача здійснюється вхідний, поточний, підсумковий та семестровий контроль результатів навчання студентів.


 

Інформація про:

Що ви бажаєте знайти?