Інтелектуальна власність

Інтелектуальна власність

Наявність сучасної, міжнародно визнаної системи інтелектуальної власності є необхідним елементом для досягнення високого економічного та соціального розвитку будь – якої держави. Охорона інтелектуальної власності сприяє використанню та подальшому розвитку винахідницьких і творчих талантів та досягнень, підтримує та зберігає національний потенціал у сфері інтелектуальної діяльності та залучає інвестиції, стабілізуючи економічний стан, при якому як вітчизняні, так і зарубіжні інвестори можуть бути впевнені в тому, що їх права будуть поважатися. Створення саме такої системи має особливе значення для України – країни зі значним науково-технічним та інтелектуальним потенціалом.

Право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності”.

До об’єктів права інтелектуальної власності відносяться:

 • художні та літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
 • виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
 • комп’ютерні програми;
 • твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства з художнього скла, ювелірні вироби тощо;
 • ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
 • сценічні обробки творів, зазначених у першому пункті, і обробки фольклору, придатного для сценічного показу;
 • похідні твори;
 • збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;
 • тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;
 • компіляції даних (бази даних);
 • виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;
 • наукові відкриття;
 • винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
 • компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
 • раціоналізаторські пропозиції;
 • сорти рослин, породи тварин;
 • комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;
 • комерційні таємниці.

Суб´єктами права інтелектуальної власності можуть бути передусім творці цієї власності. Творцем об´єкта інтелектуальної власності може бути будь-яка фізична особа незалежно від віку.

Право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених Цивільним кодексом України, іншим законом та договором.

Суб´єкт права інтелектуальної власності має право розпоряджатися цим об´єктом (правом на нього) на свій розсуд. Це означає юридичну можливість визначати правову долю даного об´єкта: продавати, дарувати, обмінювати, здавати в оренду чи найм та вчиняти інші цивільно-правові правочини.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

У процесі наукової діяльності співробітників і студентів ДУІТ часто створюються нові  інтелектуальні продукти,  що можуть і повинні бути захищені як об’єкти інтелектуальної власності з отриманням відповідних охоронних документів. Ці інтелектуальні продукти  можуть бути віднесені  до об’єктів службової інтелектуальної власності, якщо вони створенні за дорученням роботодавця (договором чи контрактом) або в процесі виконання службових  обов’язків.

З точки зору захисту інтелектуальних прав, чинне законодавство розділяє інтелектуальний продукт на дві групи:

 • об’єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо);
 • об’єкти авторського права (публікація оригінальних статей, створення баз даних та комп’ютерних програм, написання підручників тощо).

В залежності від виду об’єкта інтелектуальної власності  є свої особливості з оформлення і подачі документів для отримання документу, що буде захищати права  власності на цей об’єкт.

Винахід (корисна модель) – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Об’єктами винаходу (корисної моделі) можуть бути:

 • продукт (пристрій, речовина,
 • штам мікроорганізму,
 • культура клітин рослини і тварини тощо);
 • процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Патент (деклараційний патент) на винахід (корисну модель) – охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).

Патент на винахід.

Строк дії патенту України на винахід – 20 років від дати подання заявки. За кожен рік сплачується річний збір за підтримання чинності патенту.

Дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності.

Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.

Збір за підтримку чинності патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель не сплачується.

Патент на корисну модель.

Строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки.

Строк дії патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель дорівнює строку засекречування винаходу (корисної моделі), але не може бути довшим від визначеного за цим Законом строку дії охорони винаходу (корисної моделі).

Дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності.

Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.

Збір за підтримку чинності патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель не сплачується.

Наша країна має величезний науковий потенціал, тому велике значення для розвитку інтелектуальної власності, економічного зростання держави має подальше створення належних умов для винахідницької діяльності.

Правила складання і подання заявки на винахід та/або на корисну модель (.doc)

Правила розроблені відповідно до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” ( 3687-12 ) (далі – Закон), Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року ( 995_123 ), яка є чинною на території України з 25 грудня 1991 року, Договору про патентну кооперацію, підписаного 19 червня 1970 року, який є чинним на території України з 25 грудня 1991 року, і визначають вимоги до документів заявки на винахід (секретний винахід) та заявки на корисну модель (секретну корисну модель).

Перелік документів щодо реєстрації свідоцтва авторського права на твір (.doc)

Зразок заяви для оформлення свідоцтва авторського права на твір (.doc)

Таблиця авторів (.doc)

За допомогою можна звернутися до особи відповідальної за інтелектуальну власність (.doc), доктора філософії, кандидата педагогічних наук, доцента, Скляренко Інни Юріївни:

04071, Україна, м. Київ, вул. Ползунова, 6, кімната 211-б, e-mail: [email protected], тел. +38 (067) 743-57-18

Відповідальною особою провадиться:

 • методична допомога винахідниками, щодо оформлення та підготовки і подачі заявок на отримання патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки; свідоцтва на знаки для товарів і послуг, свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір (науковий твір, комп’ютерну програму);
 • робота з винахідниками по пошуку інформації в базах даних ОПІВ різних країн світу;
 • методична допомога по підготовці пакету документів для подачі до уповноважених державних установ в сфері інтелектуальної власності (Державна служба інтелектуальної власності України, Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності») та отримання охоронних документів на ОПІВ;
 • організація укладання договорів про службові ОПІВ та додаткових угод до них з працівниками Університету;
 • участь в переговорах з зацікавленими особами стосовно комерціалізації ОПІВ створених в Університеті;
 • контроль за виплатою винагороди творцями ОПІВ;

Корисні посилання. Провідні безкоштовні національні патентні бази країн світу

Всі розвинені країни світу мають представництва з питань інтелектуальної власності, саме в цих представництвах є посилання на національні патентні бази країни. Як правило, доступ користувачам надається на безоплатній основі.  Здійснювати пошук національних патентів в базах зручно, оскільки вони мають дуже схожу систему, як то пошук за номером патенту, по даті, по словам у формулі, описі, рефераті, пошук за класом МПК тощо.

Національні патентні бази

Що ви бажаєте знайти?