Адміністративне регулювання транспортної сфери

Адміністративне регулювання транспортної сфери

Напрям наукової школи – «Адміністративне регулювання транспортної сфери»

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації – 081 – Право

Загальні відомості про школу:

Керівник – Беззубов Дмитро Олександрович, професор кафедри конституційного та адміністративного права  –  Державний університет інфраструктури та технологій (ДУІТ)

Кількісний склад наукової школи (осіб) – 14 осіб

Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб):

 • докторів наук – 4
 • кандидатів наук – 6
 • докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрів, студентів – 1

Характеристика наявної експериментальної бази

 

Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, їх площа

Найменування обладнання, устаткування, їх кількість

1

Криміналістична лабораторія ауд. № 316

 • Універсальна валіза експерта-криміналіста;
 • Холсти – 4 шт;
 • зразки грошових одиниць;
 • револьвер – 1 шт.;
 • нунчаки – 1 шт.;
 • набої;
 • фотоапарат (Любитель універсал 166; Смена 8М) – 2 шт.

Колектив наукової школи:

П.І.Б.

Дата народження

Науковий ступінь, вчене звання 

Місце роботи, посада

Загальна кількість публікацій

1

Добкіна Катерина Робертівна

24.01.1982.

доктор юридичних наук, доцент

Декан Юридичного факультету Державного університету інфраструктури та технологій, доцент кафедри правосуддя

100

2

Хохленко Ольга Миколаївна

23.04.1985.

кандидат юридичних наук, доцент

завідувач  кафедри теорії та історії держави і права Юридичного факультету ДУІТ

50

3

Беззубов Дмитро Олександрович

31.03.1978.

доктор юридичних наук, професор

професор кафедри конституційного та адміністративного права

130

4

Озель Віталіна Іванівна

12.03.1981.

кандидат юридичних наук

доцент кафедри конституційного та адміністративного права Юридичного факультету ДУІТ

50

5

Бурдоносова Марина Анатоліївна

16.03.1985.

кандидат юридичних наук, доцент

доцент кафедри конституційного та адміністративного права Юридичного факультету ДУІТ

55

6

Іванов В’ячеслав Миколайович

28.02.1951.

кандидат історичних наук, доцент

професор  кафедри конституційного та адміністративного права Юридичного факультету ДУІТ

107

7

Кацавець Руслан Сергійович

31.10.1980.

кандидат юридичних наук

доцент кафедри конституційного та адміністративного права Юридичного факультету ДУІТ

120

8

Філіппов Артем Валерійович

20.11.1981.

кандидат юридичних наук, доцент

доцент кафедри Господарського та транспортного права Юридичного факультету ДУІТ

30

9

Клюєва Євгенія Миколаївна

07.11.1975.

доктор юридичних наук, професор

завідувач кафедри Господарського та транспортного права Юридичного факультету ДУІТ

70

10

Заяць Наталія Володимирівна

15.01.1976.

доктор юридичних наук, доцент

професор кафедри конституційного та адміністративного права Юридичного факультету ДУІТ

100

11

Кирилюк Надія Дмитрівна

 

-

аспірант кафедри конституційного та адміністративного права Юридичного факультету ДУІТ

5

Наукові досягнення школи:

 1. Найбільш вагомі результати за останні 5 років:
  • налагодження наукових та академічних зав’язків із науковцями Литви, Білорусі, Польщі, Словаччини, Казахстану;
  • розробка освітніх програм та отримання ліцензій і сертифікатів акредитації підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії за спеціальностями 081 – право;
  • розробка нових навчальних дисциплін для магістрів, докторів філософії ДУІТ;
  • впровадження у навчальний процес новітніх інформаційних технологій;
  • наукові публікації у виданнях, що індексуються в науко-метричних базах Scopus та Web of Science;
  • Доклади на міжнародних наукових конференціях за кордоном;
  • Участь у якості експерта від Фонду національних досліджень.
 2. Практичне використання отриманих наукових результатів за останні 5 років:
  • впровадження в навчальний процес нових навчальних дисциплін для магістрів, докторів філософії ДУІТ;
 3. Кількість патентів, свідоцтв авторського права, отриманих протягом останніх 5 років (додати копії) – 2;
 4. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників за останні 5 років – 2;
 5. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах за останні 5 років – 70;
 6. Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня, у тому числі міжнародних, закордонних за останні 5 років – 42.

 

Перспективи розвитку наукової школи на 5 років:

 1. семінари – 7
 2. круглі столі – 7
 3. конференції – 5
 4. участь у виставках – 2
 5. публікації у Scopus та Web of Science – 12
 6. захист докторських та кандидатських дисертацій – 4
 7. заходи щодо популяризації наукової школи:
 • залучання науковців України та світу до публікацій наукових праць в збірнику наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій серія «Транспортні системи і технології»
 • залучання до навчання за освітньою програмою доктора філософії випускників магістратури за спеціальностей 081 - Право
 • залучення студентів до науково-дослідної та винахідницької діяльності
 • рекламування діяльності наукової школи на САЙТі університету, в соціальних мережах
 • створення САЙТу наукової школи
 • суспільна науково-дослідна робота з провідними науковими установами України – НДКТІ ЗТ та УкрНДІВ
 • подача наукових проектів на міжнародні та українські конкурси науково-дослідних робіт

Перспективи оновлення кадрового складу наукової школи:

 • створення сприятливих умов для подальшої науково-дослідної роботи випускників аспірантури, магістратури, докторів філософії; залучання їх до роботи над науковими проектами;
 • подача заявок на наукові проекти молодих науковців;
 • подача заявок на стипендії для молодих науковців;
 • захист дисертацій докторів філософії та докторів наук.
Що ви бажаєте знайти?