Водний транспорт

Збірник наукових праць ДУІТ “Водний транспорт”.

У збірнику публікуються матеріали, що відображають наукову й методичну роботу викладачів і аспірантів Державного університету інфраструктури та технологій, фахівців підприємств і організацій водного транспорту. Більшість публікацій присвячена проблемам галузі експлуатації засобів водного транспорту, зокрема, розглядаються питання інфраструктури, технологій та організації транспортних процесів, впровадження сучасних технологій, математичного моделювання, екологічної безпеки, економічних аспектів діяльності річкового та морського транспорту й якісної підготовки фахівців з даного напрямку.

Збірник має чотири тематичні розділи: «Судноводіння та енергетика суден», «Методика навчання», «Інформаційні технології», «Екологічна безпека».

Збірник входить до міжнародних наукометричних баз: Index Copernicus (ICV 2017-54.76) та eLIBRARY.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б», спеціальності 271 “Річковий та морський транспорт” та 275 “Транспортні технології (за видами транспорту)”), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата з технічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643).

Web-сайт журналу: https://vt.duit.in.ua

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №23216-13056 ПР від 23.02.2018 р.

Головний редактор

Тимощук О.М., д.т.н., професор (ДУІТ);

Редакційна колегія:

Богом’я В.І., Заслужений винахідник України, д.т.н., професор (заступник головного редактора, ДУІТ);

Єлєазаров О.П., к.ю.н., доцент (ДУІТ);

Сьомін О.А., к.т.н (ДУІТ);

Горобченко О.М., д.т.н., професор (ДУІТ);

Дубинець О.І., д.т.н., професор (ДУІТ);

Фомін О.В., д.т.н., професор (ДУІТ);

Ганношина І.М., к.т.н., доцент (ДУІТ);

Скляренко І.Ю., к.пед.н., доцент (ДУІТ);

Сагін С.В., д.т.н., професор (Одеська національна морська академія);

Сербін С.І., д.т.н., професор (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв);

Соломенцев О.В., д.т.н., професор (Національний авіаційний університет, Київ);

Варбанець Р.А., д.т.н., професор (Одеський національний морській університет);

Тихонов І.В., д.т.н., с.н.с., к.д.п. (ДУІТ);

Чимшир В.І., д.т.н., професор (директор Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»);

Кравченко Ю.В., д.т.н., професор (Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка);

Оніщенко О.А., Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор (Одеська національна морська академія);

Шаріфов З.З., д.т.н., професор (Азербайджанська морська державна академія);

Гафаров А.М., д.т.н., професор (Міністерство з надзвичайних ситуацій Азербайджану);

Мaмeдoв A.T., д.т.н., професор (Азербайджанський технічний університет);

Прієднієкс В.Р., д.т.н., професор (Латвійська морська академія);

Діасамідзе М.Р., д.т.н., професор (Батумська державна морська академія);

Відповідальний секретар редколегії – Левченко О.В. к.е.н., доцент (ДУІТ).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У ЗБІРНИКУ «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ»

 1. До друку у збірнику наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій «Водний транспорт» приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи:
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 
 • формулювання цілей статті (постановка завдання); 
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 1. Стаття має відповідати тематичному спрямуванню журналу і бути завізована власноручно підписом автора. Відповідальність за матеріали, наведені у статті, несе автор.

  Разом з текстом статті і електронним носієм із записаним текстом до редколегії надаються:

 • рецензія на статтю доктора наук (професора);
 • довідка про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, місце роботи, посада, номер контактного телефону, обліковий запис автора ORCID, поштова адреса).
 1. Матеріал треба викладати стисло, послідовно, стилістично грамотно. Терміни та позначення повинні відповідати чинним стандартам. Не допускаються повтори, а також зайві подробиці при переказі раніше опублікованих відомостей – замість цього подаються посилання на літературні джерела. Одиниці вимірювання слід подавати лише за міжнародною системою одиниць SI чи в одиницях, допущених до застосування в Україні згідно з вимогами чинних державних стандартів.
 2. До рукопису додається анотація трьома мовами (українська, російська, англійська), в якій має бути чітко сформульована головна ідея статті та коротко обґрунтована її актуальність (обсяг не менш 1800 знаків), а також ключові слова (трьома мовами, 5-10 слів).
 3. Цитати, таблиці, статистичні дані, цифрові показники, що підвищують рівень аналітичних матеріалів, подаються з посиланням на джерела. Таблиці мають бути пронумеровані й мати заголовок.
 4. Текстові матеріали готуються та друкуються на аркушах білого односортного паперу з використанням комп’ютерних текстових редакторів МS Word для Windows 98/2000/XP (формат А4), для набору формул використовують вбудовані редактори рівнянь, табличні матеріали можуть готуватись з використанням електронних таблиць (МS Еxcel). При цьому має застосовуватись шрифт Times New Roman.
 5. Матеріали набирають та розміщують у послідовності: УДК – 12 пунктів, курсив (УДК повинно бути обов’язково). Розміщують зліва на сторінці; автори – 12 пунктів, напівжирний курсив. Розміщують зліва на сторінці; НАЗВА СТАТТІ – прописні літери, 12 пунктів, напівжирний. Розміщують посередині сторінки; анотація – 12 пунктів, курсив; основний текст – 12 пунктів, звичайний; ЛІТЕРАТУРА – 12 пунктів, напівжирний.
 6. Текст, формули, таблиці, рисунки, діаграми, схеми розміщуються на сторінці в одній колонці. Відступ першого рядка абзацу – 10 мм, інтервал між рядками – одинарний. Інтервали між елементами матеріалу такі: УДК – автори – 2; автори – назва статті – 2; назва статті – анотація – 2;  анотація – основний текст – 1; основний текст – назва таблиці (верхній край рисунка, схеми, діаграми) – 1; назва таблиці – її верхній край (нижній край рисунка, діаграми, схеми – їхні назви) – 1; нижній край таблиці (назва рисунка, діаграми, схеми) – основний текст – 1; основний текст – ЛІТЕРАТУРА – 1; ЛІТЕРАТУРА – список літератури – 1.

  Усі рисунки, таблиці, діаграми повинні мати назви та номери. Слова Рисунок,ТаблицяДіаграма, Схема та їхні номери набираються звичайним шрифтом, 12 пунктів, назви таблиць розміщуються над таблицями, а рисунків, діаграм, схем – під ними. Відривати назви від зазначених елементів забороняється.

  Від рисунка до підпису і від підпису до наступного тексту потрібно відступити один інтервал. Посилання в тексті на таблиці або на рисунки даються у скороченому вигляді звичайним шрифтом: «табл. 1» або «рис.1».

  Якщо таблиця не вміщається на одній сторінці, всі її колонки нумерують, а над перенесеною частиною таблиці справа надписують: «Продовження табл. 1» або «Закінчення табл. 1».

 7. Графічні файли з формулами, графіками, рисунками, схемами та фотографіями повинні бути розташовані в тексті в таблиці МS Word. Номер формули проставляється справа в кінці рядка, в круглих дужках, не виходячи на поле. Формули розташовуються на сторінці по центру. Між ними та текстом витримується інтервал в один рядок.

  Вводяться вони в графічному редакторі Microsoft Equation 3.0 для MS Word. Латинські літери та позначення величин (символи) набирають курсивом, українські та російські літери – тільки прямим шрифтом.

 8. Список використаної літератури складається двома мовами та повинен включати не менш 10 джерел кожний. Перший (мовою оригінала джерела) відповідно до ДСТУ 7.1:2006, ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання: загальні положення та правила складання». Другий (References) латиницею (транслітерацією) з обов҆язковим перекладом назви джерела на англійську мову (рекомендується використовувати АРА-стиль).

Приклад оформлення статті

Що ви бажаєте знайти?