Вступ до докторантури

Детальна інформація про здобуття наукового рівня вищої освіти ДОКТОР НАУК

Підготовка здобувачів ступеня «доктор наук» здійснюється в докторантурі Державного університету інфраструктури та технологій за очною (денною) формою навчання.

На науковому рівні вищої освіти підготовка докторів наук закладами вищої освіти здійснюється без отримання ліцензії.

Докторантура відкривається за рішенням вченої ради закладу вищої освіти, що затверджується наказом ректора університету, за умови наявності трьох штатних працівників — докторів наук з відповідної або суміжної спеціальності.

Наказ про відкриття докторантури в ДУІТ (.pdf)

Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності докторантури університету здійснює вчена рада ДУІТ.

Вступ до докторантури здійснюється на конкурсній основі.

Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі — два роки.

Особа, яка раніше перебувала в докторантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у ДУІТ

 

План дисертації на здобуття наукового ступеня вищої освіти «ДОКТОР НАУК»

 

Перелік спеціальностей для здобуття наукового рівня вищої освіти:

Галузь знань Спеціальність
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія
27 Транспорт 275 Транспортні технології (за видами)
273 Залізничний транспорт

Етапи вступу в докторантуру у 2022 році:

Етапи вступу до докторантури за державним замовленням або за кошти юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) Терміни
Прийом документів, розгорнутих пропозицій та заслуховування наукових доповідей претендентів для вступу до докторантури на засіданні кафедр 4 травня – 31 травня 2022 р.
Прийом документів з висновками кафедр для вступу до докторантури 8 серпня – 19 серпня 2022 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників з рекомендацією вступників до докторантури до 30 серпня 2022 р.
Розгляд висновків кафедр та висновків приймальної комісії Вченою радою університету і прийняття рішення про зарахування до докторантури до 15 вересня 2022 р.
Зарахування до докторантури до 15 вересня 2022 р.

Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури:

 1. Заява вступника
 2. Особовий листок обліку кадрів
 3. Фотокартка 3Х4 3 шт.
 4. Копія диплома про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень
 5. Копія диплома доктора філософії або кандидата наук
 6. Висновок кафедри щодо можливості зарахування до докторантури
 7. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури
 8. Розгорнута пропозиція, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведення досліджень до захисту
 9. Список опублікованих праць за обраною спеціальністю (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах)
 10. Згода на збір та обробку персональних даних

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення Вченої ради закладу вищої освіти щодо зарахування такого вступника в докторантуру Вчена рада одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена рада університету надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто оригінали:

 1. Документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»)
 2. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних)
 3. Документ державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
 4. Диплом доктора філософії або кандидата наук

Правила прийому до докторантури
Державного університету інфраструктури та технологій

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Правила прийому до докторантури у Державному університеті інфраструктури та технологій (.pdf)

Для отримання висновку кафедри вступник згідно переліку та строку подання документів визначених в Правилах прийому до докторантури університету  подає до приймальної комісії університету такі документи:

 1. заява вступника
 2. особовий листок обліку кадрів;
 3. копію диплома про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;
 4. копію диплома доктора філософії або кандидата наук;
 5. розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту,
 6. список опублікованих праць за обраною спеціальністю (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах).

Кафедра розглядає розгорнуті пропозиції в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту, список опублікованих праць за обраною спеціальністю (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах), заслуховує наукові доповіді вступників, і призначає наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних працівників університету із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

Шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки до приймальної комісії університету.

Рішення кафедри вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від кількості науково-педагогічних працівників, присутніх на засіданні. Негативний висновок кафедри не є підставою для відмови вступнику у розгляді документів Вченою радою ДУІТ, однак ставить вступника на останні позиції в рейтинговому списку.

Списки вступників рекомендованих до зарахування до докторантури формуються приймальною комісією за спеціальностями з урахуванням рішення кафедр та  оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії.

Приймальна комісія подає список вступників до докторантури на розгляд Вченої ради ДУІТ.

Вчена рада університету в місячний строк розглядає висновки кафедри щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури (або відмовляє у зарахуванні)  та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних працівників університету із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора університету.

Особам, зарахованим за державним замовленням до докторантури стипендія призначається з дня їх зарахування відповідно до законодавства.

Для врегулювання відносин між докторантом та університетом укладається договір.

Що ви бажаєте знайти?