Економіка і управління

Збірник наукових праць ДУІТ.

Серія «Економіка і управління».

Збірник має за мету висвітлення результатів наукових досліджень у галузі економічних наук, розповсюдження знань і прогресивного досвіду щодо удосконалень практичних аспектів економічної діяльності.

Збірник розрахований на науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, фахівців-практиків з економіки.

Збірник публікує своєчасні, нові та якісні останні результати, які сприяють покращенню сучасних та практичних аспектів економічної діяльності.

Періодичність видання: два рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська, французька та німецька.

Збірник відноситься до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Наказу МОН України від 02.07.2020 р. № 886.

Збірник входить до наукометричних баз INDEX COPERNICUS, CEE Index.

Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління» користується програмним забезпеченням Unicheck для виявлення текстових запозичень у представлених рукописах.

Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління» включений Міжнародним Центром періодичних видань (ISSN International Centre, Париж) до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації і надав йому числовий код міжнародної ідентифікації: ISSN 2664-2972 Online 2664-2964 Print.

Актуальну інформацію про збірник та останні випуски (47-49) можна переглянути на сайті em.duit.in.ua. Попередні випуски (41-46) тимчасово знаходяться за адресою http://old.duit.edu.ua/nauka/naukovi-vydannia/serija-ekonomika-i-upravlinnja/.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №23268-13108 ПР від 22.03.2018 р.

С.М. Боняр – д-р екон. наук, проф., декан факультету управління і технологій (головний редактор), Державний університет інфраструктури та технологій;

В.П. Яновська – д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри “Економіка, маркетинг та бізнес-адміністрування” (заст. головного редактора), Державний університет інфраструктури та технологій;

Andrea Bikfalvi, associate professor, PhD in Business Administration, Department of Business Administration and Product Design, University of Girona (Іспанія);

Natalja Lace, professor, Doctor of Economic Sciences, Head of the Department of Corporate Finance and Economics Faculty of Engineering Economiсs and Management, Riga Technical University (Латвія);

Л.О. Бакаєв – д-р екон. наук, проф., професор кафедри “Менеджмент, публічне управління та адміністрування”, Державний університет інфраструктури та технологій;

Н.І. Богомолова – д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри “Фінанси і кредит”, Державний університет інфраструктури та технологій;

В.М. Бондаренко – д-р екон. наук, проф., декан обліково-фінансового факультету, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету;

О.М. Кібік – д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри “Національна економіка”, Національний університет “Одеська юридична академія”;

О.О. Карпенко – д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри “Менеджмент, публічне управління та адміністрування”, Державний університет інфраструктури та технологій;

В.Г. Коба – д-р екон. наук, проф., професор кафедри “Менеджмент, публічне управління та адміністрування”, Державний університет інфраструктури та технологій;

М.В. Ковбатюк – к-т екон. наук, проф., завідувач кафедри “Теоретична та прикладна економіка”, Державний університет інфраструктури та технологій;

І.С. Ковова – к-т екон. наук, доц., доцент кафедри “Облік і оподаткування”, Державний університет інфраструктури та технологій;

С.П. Корешкова – к-т пед. наук, доцент, завідувач кафедри “Іноземні мови за професійним спрямуванням”, Державний університет інфраструктури та технологій;

О.О. Кравченко – д-р екон. наук, проф., професор кафедри “Фінанси і кредит”, Державний університет інфраструктури та технологій;

О.І. Малишкін – д-р. екон. наук., проф., професор кафедри “Облік і оподаткування”, Державний університет інфраструктури та технологій;

О.В. Мишуліна, д-р екон. наук, проф., зав. кафедри «Економіка», Костанайський філіал «Челябінський державний університет» (Казахстан);

М.І. Міщенко – д-р екон. наук, проф., професор кафедри “Економіка та менеджмент”, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна;

О.М. Паливода – д-р екон.наук, доц., професор кафедри “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств”, Національний авіаційний університет;

І.П. Садловська – д-р екон. наук, проф., начальник управління економічного розвитку та фінансів Міністерства інфраструктури України;

Т.Б. Семенчук – к-т екон. наук, доц., доцент кафедри “Менеджмент, публічне управління та адміністрування”, Державний університет інфраструктури та технологій;

С.М. Шуляренко – к-т екон. наук, доц., завідувач кафедри “Облік і оподаткування”, Державний університет інфраструктури та технологій;

О.В. Ярмоліцька – к-т екон. наук, доц., доцент кафедри «Облік і оподаткування» (відповідальний секретар), Державний університет інфраструктури та технологій;

С.О. Крищенко – старший викладач кафедри “Економіка, маркетинг та бізнес-адміністрування” (секретар), Державний університет інфраструктури та технологій.

Поштова адреса: Україна, 04071, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 9

Електронна адреса для листування: [email protected]

Вимоги до оформлення рукописів

Requirements to manuscripts

Анкета автора

Процедура рецензування та дотримання редакційної етики

Редакційна колегія Збірника наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління» керується в своїй роботі міжнародною етикою наукових публікацій і проводить політику відкритого доступу. Усі статті, що подаються до редакції, в обов’язковому порядку переглядаються та перевіряються на наявність плагіату.

Також редакційна колегія підтримує певний рівень вимог при відборі та прийому статей, представлених у редакцію Збірника. Ці норми визначаються науковими напрямами Збірника, які визначені Свідоцтвом про державну реєстрацію, і стандартами якості наукових робіт та їх викладення, прийнятими в науковому співтоваристві.

Процедура рецензування організована таким чином, що автори і рецензенти не взаємодіють один з одним (сліпе рецензування).

Члени редакційної колегії мають право самі рецензувати рукопис або дати свої пропозиції головному редактору про направлення статті рецензенту (рецензентам) (зовнішнім) – фахівцю з тематики рецензованої статті.

Після затвердження головним редактором кандидатури рецензента відповідальний секретар, за погодженням з рецензентом, направляє йому текст статті в друкованому або електронному вигляді  (електронною поштою) з супровідним листом та бланком Рецензії.

Тривалість рецензування не повинна перевищувати одного місяця з моменту надходження статті рецензенту.

Кожна рецензія повинна містити рекомендації про:

  • опублікування статті як є (тобто без змін);
  • опублікування статті після додаткової незначної переробки;
  • публікацію статті після обов’язкової значної переробки;
  • відхилення статті із зазначенням причини.

Остаточне рішення про можливість опублікування статті приймає редакційна колегія з урахуванням отриманої рецензії (рецензій), а також мотивованої відповіді автора (авторів) статті.

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Редакційна колегія не обов’язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе відповідальності за достовірність наведених даних посилань. Статті публікуються в авторській редакції.

Що ви бажаєте знайти?