Економіка і управління

Збірник наукових праць ДУІТ.

Серія «Економіка і управління».

Збірник має за мету висвітлення результатів наукових досліджень у галузі економічних наук, розповсюдження знань і прогресивного досвіду щодо удосконалень практичних аспектів економічної діяльності.

Збірник розрахований на науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, фахівців-практиків з економіки.

Збірник публікує своєчасні, нові та якісні останні результати, які сприяють покращенню сучасних та практичних аспектів економічної діяльності.

Періодичність видання: два рази на рік.

Мова видання: українська, англійська, французька та німецька.

Збірник відноситься до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Наказу МОН України від 02.07.2020 р. № 886.

Збірник входить до наукометричних баз INDEX COPERNICUS, CEE Index.

Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління» користується програмним забезпеченням Unicheck для виявлення текстових запозичень у представлених рукописах.

Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління» включений Міжнародним Центром періодичних видань (ISSN International Centre, Париж) до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації і надав йому числовий код міжнародної ідентифікації: ISSN 2664-2972 Online 2664-2964 Print.

Web-сайт журналу: https://em.duit.in.ua

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №23268-13108 ПР від 22.03.2018 р.

С.М. Боняр – д-р екон. наук, проф., в.о. декана факультету управління і технологій (головний редактор), Державний університет інфраструктури та технологій

В.П. Яновська – д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри “Економіка, маркетинг та бізнес-адміністрування” (заст. головного редактора), Державний університет інфраструктури та технологій;

Andrea Bikfalvi, associate professor, PhD in Business Administration, Department of Business Administration and Product Design, University of Girona (Іспанія);

Natalja Lace, professor, Doctor of Economic Sciences, Head of the Department of Corporate Finance and Economics Faculty of Engineering Economiсs and Management, Riga Technical University (Латвія);

В.М. Бондаренко – д-р екон. наук, проф., декан обліково-фінансового факультету, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету;

О.М. Кібік – д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри “Національна економіка”, Національний університет “Одеська юридична академія”;

О.О. Карпенко – д-р екон. наук, перший проректор, професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Заклад вищої освіти “Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая”;

В.Г. Коба – д-р екон. наук, проф., професор кафедри “Менеджмент, публічне управління та адміністрування”, Державний університет інфраструктури та технологій;

М.В. Ковбатюк – к-т екон. наук, проф., директор інституту «Управління, технологій та права», Державний університет інфраструктури та технологій;

І.С. Ковова – к-т екон. наук, доц., доцент кафедри “Фінанси, облік і оподаткування”, Державний університет інфраструктури та технологій;

С.П. Корешкова – к-т пед. наук, доцент, доцент кафедри «Мовних дисциплін», Державний університет інфраструктури та технологій;

О.О. Кравченко – д-р екон. наук, проф., професор кафедри “Фінанси, облік і оподаткування “, Державний університет інфраструктури та технологій;

М.І. Міщенко – д-р екон. наук, проф., професор кафедри “Економіка та менеджмент”, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна;

О.М. Паливода – д-р екон.наук, доц., професор кафедри “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств”, Національний авіаційний університет;

І.П. Садловська – д-р екон. наук, проф., начальник управління економічного розвитку та фінансів Міністерства інфраструктури України;

С.М. Семенова – к-т екон. наук, доц., доцент кафедри «Облік і оподаткування», Державний торговельно-економічний університет; 

Т.Б. Семенчук – к-т екон. наук, доц., в.о. завідувача кафедри “Менеджмент, публічне управління та адміністрування”, Державний університет інфраструктури та технологій;

С.М. Шуляренко – к-т екон. наук, доц., завідувач кафедри “Фінанси, облік і оподаткування”, Державний університет інфраструктури та технологій;

О.В. Ярмоліцька – к-т екон. наук, доц., доцент кафедри “Фінанси, облік і оподаткування” (відповідальний секретар), Державний університет інфраструктури та технологій.

Вимоги до оформлення рукописів

Requirements to manuscripts

Анкета автора

Процедура рецензування та дотримання редакційної етики

Редакційна колегія Збірника наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління» керується в своїй роботі міжнародною етикою наукових публікацій і проводить політику відкритого доступу. Усі статті, що подаються до редакції, в обов’язковому порядку переглядаються та перевіряються на наявність плагіату.

Також редакційна колегія підтримує певний рівень вимог при відборі та прийому статей, представлених у редакцію Збірника. Ці норми визначаються науковими напрямами Збірника, які визначені Свідоцтвом про державну реєстрацію, і стандартами якості наукових робіт та їх викладення, прийнятими в науковому співтоваристві.

Процедура рецензування організована таким чином, що автори і рецензенти не взаємодіють один з одним (сліпе рецензування).

Члени редакційної колегії мають право самі рецензувати рукопис або дати свої пропозиції головному редактору про направлення статті рецензенту (рецензентам) (зовнішнім) – фахівцю з тематики рецензованої статті.

Після затвердження головним редактором кандидатури рецензента відповідальний секретар, за погодженням з рецензентом, направляє йому текст статті в друкованому або електронному вигляді  (електронною поштою) з супровідним листом та бланком Рецензії.

Тривалість рецензування не повинна перевищувати одного місяця з моменту надходження статті рецензенту.

Кожна рецензія повинна містити рекомендації про:

  • опублікування статті як є (тобто без змін);
  • опублікування статті після додаткової незначної переробки;
  • публікацію статті після обов’язкової значної переробки;
  • відхилення статті із зазначенням причини.

Остаточне рішення про можливість опублікування статті приймає редакційна колегія з урахуванням отриманої рецензії (рецензій), а також мотивованої відповіді автора (авторів) статті.

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Редакційна колегія не обов’язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе відповідальності за достовірність наведених даних посилань. Статті публікуються в авторській редакції.

Що ви бажаєте знайти?