Вступ до аспірантури

Детальна інформація про здобуття освітньо-наукового рівня вищої освіти ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (PhD)

Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової програми ДУІТ за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури є підготовка та публікація наукових статей.

Аспіранти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі.

Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його науковим керівником та затверджується вченою радою закладу вищої освіти або вченою радою відповідного структурного підрозділу протягом двох місяців з дня зарахування здобувача до вищого навчального закладу.

Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання здобувачем відповідного ступеня і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи.

Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою закладу вищої освіти  рішення про відрахування аспіранта.

Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

Підготовка в аспірантурі завершується наданням висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка докторів філософії:

Галузь знань Спеціальність Ліцензійний обсяг
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія
(неакредитована)
20 осіб (з урахуванням строків навчання)
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
(неакредитована)
15 осіб
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
(неакредитована)
20 осіб
08 Право 081 Право
(неакредитована)
10 осіб
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки
(неакредитована)
20 осіб
123 Комп’ютерна інженерія
(неакредитована)
20 осіб
27 Транспорт 271 Річковий та морський транспорт
(неакредитована)
10 осіб
273 Залізничний транспорт
(неакредитована)
20 осіб
275 Транспортні технології (за видами)
(неакредитована)
30 осіб

Етапи вступу до аспірантури в 2021 році:

І етап вступної кампанії (за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб)

Початок прийому заяв та документів до аспірантури 25 січня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів до аспірантури 5 лютого 2021 року
Строки проведення вступних іспитів до аспірантури 9 лютого – 11 лютого 2021 року
Терміни зарахування до аспірантури за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб 15 лютого 2021 року

ІІ етап вступної кампанії (за державним замовленням та за кошти юридичних чи фізичних осіб)

Початок прийому заяв та документів до аспірантури 09 серпня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів до аспірантури 20 серпня 2021 року
Строки проведення вступних іспитів до аспірантури 26 серпня – 9 вересня 2021 року
Терміни зарахування до аспірантури за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб до 15 вересня 2021 року

ІІІ етап вступної кампанії (за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб)

Початок прийому заяв та документів до аспірантури 10 вересня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів до аспірантури 23 вересня 2021 року
Строки проведення вступних іспитів до аспірантури 27 вересня – 29 вересня 2021 року
Терміни зарахування до аспірантури за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб до 1 жовтня 2021 року

Перелік та зразки документів, необхідних для вступу до аспірантури:

 1. Заява вступника
 2. Особовий листок обліку кадрів
 3. Фотокартка 3Х4 3 шт
 4. Копія диплома про вищу освіту ОС «магістр» («спеціаліст) та копія додатку до нього
 5. Ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду
 6. Згода на збір та обробку персональних даних
 7. Витяг з протоколу засідання вченої ради інституту про рекомендацію до аспірантури (подають тільки випускники поточного року, що рекомендовані вченими радами інститутів до вступу до аспірантури; всі інші абітурієнти не подають по цій позиції нічого)
 8. Науковий текст (реферат, дослідницька пропозиція, проект, патент) з обраної спеціальності з візою завідувача кафедри та письмовим висновком потенціального наукового керівника (за наявності)
 9. Список опублікованих наукових праць і винаходів за напрямком дослідження (за наявності), завірений завідувачем кафедри за місцем підготовки
 10. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто оригінали:

 1. Документ, що посвідчує особу та громадянство
 2. Документ державного зразка (оригінал) про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

Правила прийому до аспірантури
Державного університету інфраструктури та технологій

Правила прийому розроблені відділом аспірантури Державного університету інфраструктури та технологій відповідно до Закону України «Про вищу освіту України» від 01.07.2014 № 1556-VII, до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, наказів МОН України від 06.09.2017 р. № 189-л, від 15.05.2018 р. № 666-л, від 12.07.2019 № 942-л, наказу МОН України № 1274 від 15.10.2020р. «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.12.2020 за № 1225/35508.

Правила прийому до аспірантури для здобуття третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (наукового ступеня доктора філософії) у Державному університеті інфраструктури та технологій (.pdf)

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Підготовка в аспірантурі ДУІТ здійснюється за рахунок:

 • коштів державного бюджету (за державним замовленням) – очна (денна, вечірня) форма навчання;
 • коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) – очна (денна, вечірня) або заочна форма навчання.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;
 • на підставі договорів, укладених між університетом та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
 • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

 

Інформація про:

Що ви бажаєте знайти?