Юридичний збірник

Журнал DICTUM FACTUM

Видається з 2018 року.

Засновник: Державний університет інфраструктури та технологій (Україна).

Видавець: Державний університет інфраструктури та технологій (Україна).

Періодичність видання – 3 рази на рік.

На підставі Наказу Міністерства освіти та науки України №1643 від 29.06.2021 р. журнал внесений до переліку фахових видань категорії "Б" у галузі юридичних наук.

DICTUM FACTUM – загальноукраїнський журнал юридичного спрямування, який видається три рази на рік. Журнал було засновано з метою поширення правових знань, створення платформи для обміну думками, ідеями та результатами дослідження серед українських науковців.

У журналі DICTUM FACTUM публікуються матеріали з різних галузей права, в яких висвітлюються актуальні та проблемні питання правового регулювання будь-якої діяльності в Україні, вивчаються різні методології правозастосування чинних норм права в Україні враховуючи досвід іноземних країн.

Журнал може бути корисним для науковців правників, молодих викладачів правників, аспірантів, студентів, працівників практиків юридичного спрямування: адвокатів, суддів; а також усіх, хто цікавиться актуальними питанням досягнення юристів науковців та практиків.

Журнал рекомендовано до друку Вченою радою Державного університету інфраструктури та технологій (протокол № 8 від 31.06.2018р.)

Поштова адреса: Україна, 04071, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 9

Сайт збірника: https://df.duit.in.ua

Телефон редакції: +38 (097) 299-42-13

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

 Серія КВ № 23172-13012 Р від 23.03.2018р.

ISSN: Print 2663-6352

Склад редакційної колегії збірника наукових праць «DICTUM FACTUM»:

Головний редактор – Беззубов Дмитро Олександрович, доктор юридичних наук, професор, в.о.завідувач кафедри Конституційного та адміністративного права Юридичного факультету ІУТП ДУІТ;

Заступник головного редактора – Добкіна Катерина Робертівна, доктор юридичних наук, доцент, декан Юридичного факультету ІУТП ДУІТ;

Відповідальний секретар – Новосельська Ірина Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Цивільного права Юридичного факультету ІУТП ДУІТ;

Члени редакційної колегії:

Армаш Надія Олексіївна, доктор юридичних наук, доцент, заступник директора Центру судових експертиз ГО;

Апаров Андрій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Права та методики викладання правознавства Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка;

Барабаш Ольга Олегівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри загально-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ;

Дурнов Євген Сергійович, доктор юридичних наук, професор, заступник начальника управління пенсійних питань та соціальної роботи Департаменту персоналу МВС України, полковник поліції;

Ільясова Гульжазіра Актурєєвна, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри Цивільного та трудового права Карагандинського державного університету ім. академіка Є.А.Букетова, Республіка Казахстан; 

Карпенко Михайло Олегович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого;

Клюєва Євгенія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри Господарського та транспортного права Юридичного факультету ІУТП ДУІТ;

Коваль Ірина Федорівна, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса;

Ковальчук Андрій Трохимович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Правосуддя Юридичного факультету ІУТП ДУІТ;

Літвін Іштван, PhD, доцент, ректор Інституту освітнього і професійного розвитку м.Будапешт, Угорщина;

Легеза Юлія Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

Матвійчук Анатолій Васильович, доктор юридичних наук, в.о. завідувач кафедри Правосуддя Юридичного факультету ІУТП ДУІТ;

Мірошников Іван Юрійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Науково-дослідного інституту права Київського Національного університету Імені Тараса Шевченка; 

Романова Альона Сергіївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна;

Россіхін Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Європейської академії природничих наук, Заслужений працівник освіти України, проректор Харківського національного університету радіоелектроніки;

Россіхіна Галина Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Європейської академії природничих наук, професор кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Сидоров Ярослав Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету;

Скок Павло Олександрович, кандидат наук з державного управління, доцент, Заслужений працівник освіти України, проректор з наукової роботи ДУІТ;

Собовий Олександр Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Конституційного та адміністративного права Юридичного факультету ІУТП ДУІТ;

Цукан Оксана Миколаївна, кандидат юридичних наук, радник ректора з гендерних та міжнародних питань Харківського національного університету внутрішніх справ, доцент кафедри фундаментальних та юридичних дисциплін;

Явор Ольга Анатоліївна, доктор юридичних наук, доцент кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Тел. редакції: +38 (097) 299-42-13

Вимоги до змісту:

 1. Редакція журналу наполегливо рекомендує при виборі теми статті орієнтуватися на основні напрями розвитку правової науки.

 2. В змісті має бути відображено:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими практичними завданнями;

  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

  • мета дослідження (формулювання цілей статті та постановка завдання; необхідно висловити основну ідею публікації, яка суттєво відрізняється від сучасних уявлень про проблему);

  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (необхідно висловити: основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, виявлені закономірності, зв’язки, тенденції, аналіз фактичного матеріалу, особистий внесок автора у досягнення і реалізацію висновків);

  • висновки досліджень (які містять наукову новизну та (або) мають важливе теоретичне та (або) практичне значення).

 3. Наукова новизна результатів дослідження має характеризуватися такими ознаками: раціональність, обгрунтованість, достовірність, логічна несуперечливість, відповідність основоположним принципам науки.

Вимоги до обсягу:

 1. Загальний обсяг наукової статті (відомості про автора, назва, анотація українською мовою, ключові слова українською мовою, текст, список використаних джерел) має складати 8-16 сторінок.

 2. Анотація англійською мовою, ключові слова англійською мовою має складатися з 1800 знаків.

 3. Загальний обсяг рецензії не повинен перевищувати 5 сторінок.

Вимоги до оформлення:

 1. З метою підвищення індексів цитування наших авторів, редакція журналу рекомендує подавати статті, написані англійською або українською мовами.

 2. Статті англійською мовою, які перекладені з української або російської мови, мають супроводжуватися текстом на мові оригіналу, оформленому у відповідності до даних вимог.

 3. До статей аспірантів, ад’юнктів і здобувачів необхідно додати – рекомендацію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь доктора (кандидата) юридичних наук, яка є фахівцем у галузі знань, що стосується тематики дослідження статті.

 4. Стаття обов’язково має містити:

  • П.І.Б. автора(-ів) і назва статті;

  • анотація;

  • ключові слова та словосполучення (не менш 3, але не більш 8) виділити напівжирним;

  • відомості про автора (-ів) (повністю – прізвище, ім'я, та по батькові, науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи або навчання, місто);

  • orcid.org автора (-ів).

 5. Перед назвою статті вказати рубрику, в якій її бажано опублікувати.

 6. Текст наукової статті повинен бути надрукований у текстовому редакторі MS Word (у форматі rtf або doc); міжрядковий інтервал 1,5; шрифт Times New Roman 14-го кегля. У тексті не повинно бути переносів і макросів.

 7. Посилання на джерела робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела, а самі назви джерел наводити в кінці тексту статті у порядку згадування. Кожне джерело з нового рядка.

 8. Назви і дати прийняття законів та інших нормативно-правових актів наводити у тексті і до списку літератури їх не включати.

 9. В тексті статті виділяти напівжирним ключові терміни, а шрифтом 12-го кегля – приклади із судової практики, смислові відступи тощо.

 10. Шифр за Універсальною десятковою класифікацією (УДК) має бути зазначено з вирівнюванням по правому краю (скорочені таблиці УДК українською мовою містяться на веб-сайті УДК).

 11. Назву статті потрібно подавати напівжирним шрифтом великими літерами з вирівнюванням по центру, без скорочень, зокрема літерних абревіатур. Назва статті повинна відображати зміст дослідження та відповідати його меті, науковим результатам і висновкам.

 12. Викладати текст статті потрібно з дотриманням вимог до змісту.

 13. У тексті статті мають бути дотримані загальні правила цитування й посилання на використані джерела і вимоги Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Вимоги до подання:

 1. Для опублікування наукової статті, яка раніше не була опублікована (розміщена) в інших друкованих (електронних) виданнях, на адресу електронної пошти ([email protected]) необхідно надіслати її електронну версію (назва файлу має складатися з прізвища (прізвищ) автора (співавторів) і дати направлення до дедакції з поміткою «стаття»), в темі листа вказувати “Стаття в «DICTUM FACTUM», а також анкету автора (співавторів):

  Прізвище, ім’я, по батькові 
  Місце роботи/навчання 
  Посада 
  Науковий ступінь 
  Вчене звання 
  orcid.org 
  Тема статті 
  УДК 
  Електронна адреса 
  Контактний телефон 
 2. Автору (співавторам) необхідно надати в електронному вигляді у форматі jpg або pdf якісне кольорове фото (якісні кольорові фото) (назва файлу (файлів) має складатися з прізвища (прізвищ) автора (співавторів) і дати направлення до редакції з поміткою «фото»).

Порядок прийняття та розгляду статей:

 1. Редакція протягом трьох робочих днів повідомляє учасника про отримання статті.

 2. Редакція журналу правомочна здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів, що надійшли, при необхідності скорочувати їх за погодженням з автором, або, направляти статтю на доопрацювання автору.

 3. Редакція залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу. У разі відхилення представленої статті редакція дає автору мотивований висновок.

Автор (співавтори) несе (несуть) відповідальність
за достовірність викладеного матеріалу, належність останнього йому (їм) особисто
та якість перекладу цитат з іншомовних джерел.

Журнал приймає заявки на рекламу, а також на спецвипуски з актуальних тем досліджень.

Тел. редакції: +38 (097) 299-42-13

Що ви бажаєте знайти?