Юридичний збірник

Журнал DICTUM FACTUM

Видається з 2018 року.

Засновник: Державний університет інфраструктури та технологій (Україна).

Видавець: Державний університет інфраструктури та технологій (Україна).

Періодичність видання – 3 рази на рік.

На підставі Наказу Міністерства освіти та науки України №1643 від 29.06.2021 р. журнал внесений до переліку фахових видань категорії “Б” у галузі юридичних наук.

DICTUM FACTUM – загальноукраїнський журнал юридичного спрямування, який видається три рази на рік. Журнал було засновано з метою поширення правових знань, створення платформи для обміну думками, ідеями та результатами дослідження серед українських науковців.

У журналі DICTUM FACTUM публікуються матеріали з різних галузей права, в яких висвітлюються актуальні та проблемні питання правового регулювання будь-якої діяльності в Україні, вивчаються різні методології правозастосування чинних норм права в Україні враховуючи досвід іноземних країн.

Журнал може бути корисним для науковців правників, молодих викладачів правників, аспірантів, студентів, працівників практиків юридичного спрямування: адвокатів, суддів; а також усіх, хто цікавиться актуальними питанням досягнення юристів науковців та практиків.

Журнал рекомендовано до друку Вченою радою Державного університету інфраструктури та технологій (протокол № 8 від 31.06.2018р.)

Поштова адреса: Україна, 04071, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 9

Сайт збірника: https://df.duit.in.ua

Телефон редакції: +38 (097) 299-42-13

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

 Серія КВ № 23172-13012 Р від 23.03.2018р.

ISSN: Print 2663-6352

Склад редакційної колегії збірника наукових праць «DICTUM FACTUM»:

Головний редактор – Беззубов Дмитро Олександрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Конституційного та адміністративного права Юридичного факультету ІУТП ДУІТ;

Заступник головного редактора – Добкіна Катерина Робертівна, доктор юридичних наук, професор, декан Юридичного факультету ІУТП ДУІТ;

Відповідальний секретар – Подолян Юлія Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри Господарського та транспортного права Юридичного факультету ІУТП ДУІТ;

Члени редакційної колегії:

Армаш Надія Олексіївна, доктор юридичних наук, доцент, заступник директора Центру судових експертиз ГО;

Барабаш Ольга Олегівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри загально-правових дисциплін Інституту права Львівського Національного університету внутрішніх справ;

Дурнов Євген Сергійович, доктор юридичних наук, професор, заступник начальника управління пенсійних питань та соціальної роботи Департаменту персоналу МВС України, полковник поліції;

Ільясова Гульжазіра Актурєєвна, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри Цивільного та трудового права Карагандинського державного університету ім. академіка Є.А.Букетова, Республіка Казахстан;

Карпенко Михайло Олегович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого;

Клюєва Євгенія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри Господарського та транспортного права Юридичного факультету ІУТП ДУІТ;

Коваль Іріна Федорівна, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса; 

Ковальчук Андрій Трохимович, доктор юридичних наук, професор, керівник апарату Київської обласної державної (військової) адміністрації;

Litvin Istvan, PhD, associate professor, ректор Інституту освітнього і професійного розвитку м.Будапешт, Угорщина;

Легеза Юлія Олександрівна доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Інститут гуманітарних та соціальних наук Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Матвійчук Анатолій Васильович, доктор юридичних наук, доцент, в.о. завідувач кафедри Правосуддя Юридичного факультету ІУТП ДУІТ;

Мірошников Іван Юрійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцента кафедри кримінального процесу та криміналістики Науково-дослідного інституту права Київського Національного університету Імені Тараса Шевченка;

Романова Альона Сергіївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна;

Россіхін Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Європейської академії природничих наук, Заслужений працівник освіти України, проректор Харківського національного університету радіоелектроніки;

Россіхіна Галина Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Європейської академії природничих наук, професор кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Сидоров Ярослав Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету;

Скок Павло Олександрович, кандидат наук з державного управління, доцент, проректор з наукової роботи ДУІТ;

Собовий Олександр Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Конституційного та адміністративного права Юридичного факультету ІУТП ДУІТ;

Цукан Оксана Миколаївна, кандидат юридичних наук, радник ректора з гендерних та міжнародних питань Харківського національного університету внутрішніх справ, доцент кафедри фундаментальних та юридичних дисциплін;

Шатіло Володимир Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету. 

Явор Ольга Анатоліївна, доктор юридичних наук, доцент кафедри цивільного права №2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Тел. редакції: +38 (097) 299-42-13

Вимоги до змісту:

 1. Редакція журналу наполегливо рекомендує при виборі теми статті орієнтуватися на основні напрями розвитку правової науки.

 2. В змісті має бути відображено:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими практичними завданнями;

  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

  • мета дослідження (формулювання цілей статті та постановка завдання; необхідно висловити основну ідею публікації, яка суттєво відрізняється від сучасних уявлень про проблему);

  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (необхідно висловити: основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, виявлені закономірності, зв’язки, тенденції, аналіз фактичного матеріалу, особистий внесок автора у досягнення і реалізацію висновків);

  • висновки досліджень (які містять наукову новизну та (або) мають важливе теоретичне та (або) практичне значення).

 3. Наукова новизна результатів дослідження має характеризуватися такими ознаками: раціональність, обгрунтованість, достовірність, логічна несуперечливість, відповідність основоположним принципам науки.

Вимоги до обсягу:

 1. Загальний обсяг наукової статті (відомості про автора, назва, анотація українською мовою, ключові слова українською мовою, текст, список використаних джерел) має складати 8-16 сторінок.

 2. Анотація англійською мовою, ключові слова англійською мовою має складатися з 1800 знаків.

 3. Загальний обсяг рецензії не повинен перевищувати 5 сторінок.

Вимоги до оформлення:

 1. З метою підвищення індексів цитування наших авторів, редакція журналу рекомендує подавати статті, написані англійською або українською мовами.

 2. Статті англійською мовою, які перекладені з української або російської мови, мають супроводжуватися текстом на мові оригіналу, оформленому у відповідності до даних вимог.

 3. До статей аспірантів, ад’юнктів і здобувачів необхідно додати – рекомендацію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь доктора (кандидата) юридичних наук, яка є фахівцем у галузі знань, що стосується тематики дослідження статті.

 4. Стаття обов’язково має містити:

  • П.І.Б. автора(-ів) і назва статті;

  • анотація;

  • ключові слова та словосполучення (не менш 3, але не більш 8) виділити напівжирним;

  • відомості про автора (-ів) (повністю – прізвище, ім’я, та по батькові, науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи або навчання, місто);

  • orcid.org автора (-ів).

 5. Перед назвою статті вказати рубрику, в якій її бажано опублікувати.

 6. Текст наукової статті повинен бути надрукований у текстовому редакторі MS Word (у форматі rtf або doc); міжрядковий інтервал 1,5; шрифт Times New Roman 14-го кегля. У тексті не повинно бути переносів і макросів.

 7. Посилання на джерела робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела, а самі назви джерел наводити в кінці тексту статті у порядку згадування. Кожне джерело з нового рядка.

 8. Назви і дати прийняття законів та інших нормативно-правових актів наводити у тексті і до списку літератури їх не включати.

 9. В тексті статті виділяти напівжирним ключові терміни, а шрифтом 12-го кегля – приклади із судової практики, смислові відступи тощо.

 10. Шифр за Універсальною десятковою класифікацією (УДК) має бути зазначено з вирівнюванням по правому краю (скорочені таблиці УДК українською мовою містяться на веб-сайті УДК).

 11. Назву статті потрібно подавати напівжирним шрифтом великими літерами з вирівнюванням по центру, без скорочень, зокрема літерних абревіатур. Назва статті повинна відображати зміст дослідження та відповідати його меті, науковим результатам і висновкам.

 12. Викладати текст статті потрібно з дотриманням вимог до змісту.

 13. У тексті статті мають бути дотримані загальні правила цитування й посилання на використані джерела і вимоги Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Вимоги до подання:

 1. Для опублікування наукової статті, яка раніше не була опублікована (розміщена) в інших друкованих (електронних) виданнях, на адресу електронної пошти ([email protected]) необхідно надіслати її електронну версію (назва файлу має складатися з прізвища (прізвищ) автора (співавторів) і дати направлення до дедакції з поміткою «стаття»), в темі листа вказувати “Стаття в «DICTUM FACTUM», а також анкету автора (співавторів):

  Прізвище, ім’я, по батькові 
  Місце роботи/навчання 
  Посада 
  Науковий ступінь 
  Вчене звання 
  orcid.org 
  Тема статті 
  УДК 
  Електронна адреса 
  Контактний телефон 
 2. Автору (співавторам) необхідно надати в електронному вигляді у форматі jpg або pdf якісне кольорове фото (якісні кольорові фото) (назва файлу (файлів) має складатися з прізвища (прізвищ) автора (співавторів) і дати направлення до редакції з поміткою «фото»).

Порядок прийняття та розгляду статей:

 1. Редакція протягом трьох робочих днів повідомляє учасника про отримання статті.

 2. Редакція журналу правомочна здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів, що надійшли, при необхідності скорочувати їх за погодженням з автором, або, направляти статтю на доопрацювання автору.

 3. Редакція залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу. У разі відхилення представленої статті редакція дає автору мотивований висновок.

Автор (співавтори) несе (несуть) відповідальність
за достовірність викладеного матеріалу, належність останнього йому (їм) особисто
та якість перекладу цитат з іншомовних джерел.

Журнал приймає заявки на рекламу, а також на спецвипуски з актуальних тем досліджень.

Тел. редакції: +38 (097) 299-42-13

Що ви бажаєте знайти?