Наукові школи

Активізації наукової діяльності студентів та молодих вчених в університеті сприяють функціонуючі наукові школи.

В Державному університеті інфраструктури та технологій діють наукові школи:

Наукова школа – це інтелектуальна, емоційно-ціннісна, неформальна, відкрита спільність учених різних статусів, що розробляють під керівництвом лідера висунуту їм дослідницьку програму. Суттєвою ознакою наукової школи є те, що в ній одночасно реалізуються функції виробництва, поширення, захисту наукових ідей і навчання молодих учених. До функцій наукової школи, окрім організації науково-дослідної роботи, входить створення творчого середовища для безпосередньої підготовки висококваліфікованих кадрів із числа найбільш обдарованих студентів.

Основними характеристиками наукової школи є такі:

 • наявність наукового лідера – видатного вченого, керівника школи;
 • наукова ідеологія, певна наукова концепція (фундаментальна ідея), науково-дослідна програма;
 • високий рівень досліджень, їх оригінальність, особливий стиль роботи і методики досліджень;
 • висока наукова кваліфікація дослідників, що групуються навколо лідера;
 • значущість отриманих школою результатів у певній галузі науки;
 • висока наукова репутація, науковий авторитет у певній галузі науки та громадське визнання результатів досліджень;
 • наукові традиції, особлива наукова атмосфера;
 • спадковість поколінь.

Наукова школа відрізняється від звичайного наукового колективу низкою ознак:

 • тематика досліджень наукової школи більш однорідна, ніж у лабораторії або відділі;
 • у школі відбувається постійний процес накопичення і структуризації наукового знання, тоді як у формальному колективі знання, якщо вони навіть отримані, часто не структуруються через розпорошеність наукової тематики;
 • для наукової школи більш характерний неформальний поділ науковців на «генераторів» ідей, критиків, ерудитів тощо, тоді як у науковому колективі стосунки між науковцями більш формалізовані згідно з розподілом за посадами;
 • у процесі відтворення поколінь учених у школі науковим керівником молодих дослідників завжди є учений – представник даної школи, тоді як у науковій лабораторії або відділі керівником може бути учений, що не належить до даної організації.

Оптимальне поєднання наукової школи і наукового колективу є основою для структурної організації науки.


 

Інформація про наукові школи:

Що ви бажаєте знайти?